Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 25 august 2010

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

ACT EMIS DE: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 688 din 13 octombrie 2010In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 25 august 2010, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. 4. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

ANEXA

REGULI

de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare, examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari.

Art. 2. - Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenţă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta.

Art. 3. - (1) La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră;

- stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru susţinere examenului.

(2) In vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:

a) pentru stagiarii care se înscriu prima dată la examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar:

- caietul de stagiu completat şi raportul îndrumătorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;

- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

b) pentru stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru susţinere examenului:

- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta şi s-au retras, dar se află în termenul legal pentru susţinere examenului:

- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin.

(3) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera în momentul înscrierii legitimaţia de participare la examen.

Art. 4. - Camera va publica pe site data şi perioada în care vor avea loc înscrierile, locul şi data în care va avea loc examenul, centrele de examinare, precum şi alte informaţii suplimentare.

Art. 5. - (1) Examenul de competenţă profesională va consta în susţinerea de probe scrise, conform prevederilor regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Subiectele pentru examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, aprobată de către Consiliul Camerei.

Art. 6. - Camera va publica tematica şi bibliografia cu cel puţin 60 de zile înainte de data susţinerii examenului de competenţă profesională.

Art. 7. - (1) Intrarea în sală a candidaţilor se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimaţiei de acces şi a cărţii de identitate/buletinului de identitate.

(2) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui candidat în sala de examen.

(3) Fiecare candidat va primi:

a) pentru proba scrisă - un exemplar cu întrebările şi foi de răspuns, care vor fi numerotate de candidaţi şi verificate de către supraveghetori;

b) pentru proba-grilă - un exemplar al testului-grilă şi o foaie de răspuns-tip;

c) pentru proba practică - informaţiile şi cerinţele pentru proba practică şi foi de răspuns, care vor fi numerotate de candidaţi şi verificate de către supraveghetori.

(4) Candidaţii vor completa în colţul din dreapta sus numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numărul de pe legitimaţia de acces.

(5) Candidaţii nu au voie în sala de examen cu niciun alt material în afară de pix sau stilou.

(6) Fiecare probă de examen va dura 5 ore.

(7) La ieşirea din sală candidaţii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colţul lucrării se va îndoi, se va sigila şi se va ştampila cu ştampila de examen a Camerei.

(8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar vor fi eliminate din examen şi pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar. Totodată, persoanelor respective li se interzice admiterea la o nouă perioadă de stagiu pentru o perioadă de 3 ani de la constatarea fraudei.

Art. 8. - (1) Verificarea probelor de examen se va face de către o comisie de verificare, aprobată de către Consiliul Camerei.

(2) Punctajul de promovare a fiecărei probe este minimum 6. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie să fie minimum 7.

(3) Pe baza punctajelor obţinute, evidenţiate în listele aferente, comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.

(4) Rezultatele examenului de competenţă profesională se vor publica pe site-ul Camerei.

(5) Rezultatul afişat de comisia de verificare se poate contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la afişare. Contestaţiile se depun la sediul Camerei.

(6) Soluţionarea contestaţiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele şi va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor. Nu se mai iau în considerare alte contestaţii decât cele primite în termenul de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

(7) In situaţia în care un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune i se vor recunoaşte probele la care a obţinut minimum 6. Candidaţii care au obţinut minimum 6 la una, două sau la toate cele 3 probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea să aleagă probele care să le fie considerate ca fiind promovate, ultima notă obţinută fiind nota finală.

Art. 9. - (1) Camera poate acorda derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională numai în baza unui protocol încheiat între Cameră şi instituţiile de învăţământ. In acest sens, Camera stabileşte norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică, pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări, precum şi criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii.

(2) Nu sunt acceptate excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică.

Art. 10. - Taxa de înscriere la examenul de competenţă profesională nu se rambursează.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu