Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1514 din 16 septembrie 2004

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere referitor la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucuresti la 2 septembrie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 914 din  7 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 113/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Memorandumul de intelegere referitor la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucuresti la 2 septembrie 2004.
    Art. 2
    Contributia Secretariatului General al Guvernului la Programul "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" se asigura din creditele bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 2004 la capitolul 59.01 "Cultura, religie si actiuni pentru activitatea sportiva si de tineret", titlul 38 "Transferuri", art. 40 alin. 94.
    Art. 3
    Suma de 64 miliarde lei se utilizeaza pentru finantarea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Departamentul pentru Relatii Interetnice
                         Cristian Jura,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                       MEMORANDUM DE INTELEGERE
referitor la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D), semnat la Bucuresti la 2 septembrie 2004

    In conformitate cu:
    1. Hotararea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale;
    3. Hotararea Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere faptul ca:
    1. prin prezentul memorandum de intelegere, incheiat astazi, 2 septembrie 2004, Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) isi manifesta acordul de a participa impreuna cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D) la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004";
    2. P.N.U.D. are pregatirea necesara si este de acord sa administreze fondurile necesare implementarii Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004";
    3. Guvernul Romaniei, prin S.G.G. - D.R.I., este de acord cu alocarea unei cote-parti din fondurile necesare implementarii Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004",
    Partile semnatare:
    1. Secretariatul General al Guvernului, denumit in continuare S.G.G., cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, cod fiscal 4283422, cont nr. 235901384283422, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti, reprezentat legal prin domnul Eugen Bejinariu - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, domnul Cristian Jura - secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice, denumit in continuare D.R.I.,
    2. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - Romania, cu sediul in Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 48A, sectorul 1, cont nr. 825007008/ROL, deschis la Citibank Bucuresti, reprezentat legal prin doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident, denumit in continuare P.N.U.D.,
    au convenit incheierea prezentului memorandum de intelegere in urmatoarele conditii:

    Art. 1
    Obiectul
    1.1. Obiectul prezentului memorandum de intelegere il reprezinta cofinantarea si administrarea de catre partile semnatare, respectiv S.G.G. - D.R.I. si P.N.U.D., a Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004", denumit in continuare Programul.
    Art. 2
    Durata
    2.1. Prezentul memorandum de intelegere este valabil de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a acestuia pana la data de incheiere a proiectului stipulata in documentul de proiect (vezi anexa nr. 2).
    Art. 3
    Contributia partilor
    3.1. S.G.G. - D.R.I. va contribui la finantarea Programului cu suma de 64.000.000.000 lei (1.882.353 USD), conform Legii nr. 507/2003, destinata implementarii Programului, potrivit anexei nr. 3.
    3.2. P.N.U.D. va contribui la finantarea Programului cu suma de 4.080.000.000 lei (120.000 USD), potrivit anexei nr. 3.
    3.3. Pentru buna derulare a Programului, S.G.G. - D.R.I. va vira suma de bani reprezentand contributia sa la Program in contul bancar al P.N.U.D. nr. 825007008/ROL, deschis la Citibank, dupa cum urmeaza:
    3.3.1. prima plata in suma de 20.000.000.000 lei, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii hotararii Comisiei de evaluare si aprobare a proiectelor;
    3.3.2. transele urmatoare se vor efectua pe baza solicitarii scrise a P.N.U.D., aprobata de conducerea D.R.I., astfel:
    - in perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2004, suma de 20.000.000.000 lei;
    - in perioada 15 octombrie - 15 noiembrie 2004, suma de 24.000.000.000 lei.
    3.4. Ca data de referinta in ceea ce priveste data platii se ia in considerare data inscrisa pe documentul de plata.
    Art. 4
    Date privind derularea Programului
    4.1. Atat administrarea fondurilor alocate Proiectului, cat si managementul acestuia vor fi asigurate de catre P.N.U.D. conform Metodologiei privind modul de evaluare si aprobare a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii din fondurile cuprinse in Programul "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor - 2004" (anexa nr. 1) si documentul de proiect (anexa nr. 2), anexe la prezentul memorandum de intelegere, precum si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
    4.2. Dreptul de administrare de catre P.N.U.D. a fondurilor S.G.G. puse la dispozitia proiectului este valabil pana la data de 15 decembrie 2004. Celelalte fonduri puse la dispozitia proiectului de catre P.N.U.D. vor putea fi cheltuite pana la data de 15 martie 2005, data la care inceteaza valabilitatea prezentului memorandum de intelegere.
    4.3. Cheltuielile necesare administrarii fondurilor si asigurarii managementului de catre P.N.U.D. vor fi in cuantum de 3% din valoarea contributiei S.G.G. efectiv utilizate pentru implementarea proiectului.
    4.4. Sumele neutilizate din contributia S.G.G. vor fi restituite de catre P.N.U.D. pana la data de 20 decembrie 2004.
    4.5. Finantarea proiectelor din cadrul Programului se va face conform metodologiei elaborate de S.G.G. - D.R.I. si in baza hotararii Comisiei de evaluare si aprobare a proiectelor.
    4.6. P.N.U.D. va furniza S.G.G. - D.R.I. urmatoarele rapoarte:
    a) Pana la incetarea sau rezilierea memorandumului, P.N.U.D. va prezenta un raport final care sa contina activitatile Programului/proiectului, impactul acestor activitati, precum si datele financiare provizorii incluzand documente justificative.
    b) Departamentul financiar/administrativ al P.N.U.D. va emite un raport financiar privind realizarea obligatiilor ce va fi insusit de D.R.I. si supus aprobarii ordonatorului principal de credite, valabil pentru data de 15 decembrie a anului in curs, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie 2004.
    In cazul in care circumstante speciale impun acest lucru, P.N.U.D. poate furniza rapoarte S.G.G. - D.R.I. la intervale mai scurte.
    4.7. S.G.G. va inregistra in evidenta contabila suma efectiv cheltuita in baza raportului prevazut la alin. 4.6 lit. b), raport care va fi anexat la ordinul de plata prin care P.N.U.D. va restitui suma necheltuita.
    Art. 5
    Obligatiile partilor
    5.1. S.G.G. - D.R.I. are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze P.N.U.D., la cererea scrisa a acestuia, datele statistice si informatiile pe care le detine in baza de date privind Programul;
    b) sa initieze si sa promoveze, in conformitate cu legislatia in vigoare, actele normative necesare implementarii Programului;
    c) sa propuna Comisia de evaluare si aprobare a proiectelor, ce va fi numita prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
    d) sa vireze in contul P.N.U.D. sumele de bani la care se obliga prin prezentul memorandum de intelegere, conform modalitatii stabilite la art. 3 alin. 3.3.
    5.2. P.N.U.D. are urmatoarele obligatii:
    a) sa raspunda de managementul eficient al Programului, din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic, prin respectarea procedurilor cuprinse in metodologia prevazuta in anexa nr. 1 si a legislatiei in vigoare;
    b) sa participe in calitate de observator la selectia proiectelor;
    c) sa asigure achizitionarea echipamentelor necesare, precum si raportarea si monitorizarea implementarii Programului;
    d) sa asigure virarea sumelor aferente contributiei P.N.U.D., conform art. 3 alin. 3.2, in termen de 10 zile de la data virarii primei transe de S.G.G. - D.R.I.;
    e) sa transmita, conform graficului stabilit prin prezentul memorandum de intelegere, toate raportarile privind derularea Programului;
    f) sa nu actioneze in numele S.G.G. - D.R.I. si sa nu creeze obligatii in numele acestuia;
    g) sa restituie in termen de 3 zile de la terminarea Programului sumele ramase neutilizate din contributia S.G.G.;
    h) sa specifice in toate materialele promotionale, informarile sau alte actiuni faptul ca acest program este finantat de Guvernul Romaniei prin S.G.G. - D.R.I;
    i) sa pastreze si sa arhiveze documentele financiare si cele referitoare la prestarea serviciilor contractate, conform normelor in vigoare, precum si sa le prezinte organelor de control abilitate.
    Art. 6
    Forta majora
    6.1. Nici una dintre partile semnatare nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului memorandum de intelegere, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
    6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 20 de zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii consecintelor.
    6.3. Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului memorandum de intelegere fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, insa au obligatia de a-si onora toate obligatiile scadente pana la data producerii evenimentului.
    Art. 7
    Notificarile intre parti
    7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului memorandum de intelegere.
    7.2. In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
    7.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
    7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
    Art. 8
    Solutionarea litigiilor
    8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului memorandum de intelegere sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
    8.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente, conform legislatiei romane in vigoare.
    8.3. In ceea ce priveste litigiile ce ar putea aparea in urma finantarii unor proiecte din cadrul Programului, reprezentarea in instanta se va face de catre S.G.G.
    Art. 9
    Modificarea memorandumului de intelegere
    Prezentul memorandum de intelegere poate fi modificat oricand, prin protocol, cu consimtamantul scris al ambelor parti.
    Art. 10
    Incetarea memorandumului de intelegere
    10.1. Prezentul memorandum de intelegere isi inceteaza aplicabilitatea la data implinirii termenului prevazut la art. 2.
    10.2. Anularea totala sau partiala a clauzelor prezentului memorandum de intelegere de catre una dintre parti nu va avea nici un efect asupra obligatiilor scadente dintre parti si nu este de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea memorandumului de intelegere.
    Art. 11
    Clauze finale
    11.1. Echipamentele, bunurile sau alte proprietati achizitionate din fondurile Programului sunt in proprietatea P.N.U.D. numai pe perioada derularii Programului. La incheierea Programului, dreptul de proprietate asupra tuturor acestor echipamente, bunuri sau proprietati revine de drept S.G.G. si in folosinta D.R.I. - Oficiul pentru Problemele Romilor, Guvernul Romaniei.
    11.2. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul memorandum de intelegere.
    11.3. Prezentul memorandum de intelegere a fost semnat la Bucuresti la 2 septembrie 2004, in doua exemplare originale, in limbile romana si engleza, toate textele fiind egal autentice.

                     Pentru S.G.G. - D.R.I.
                     Eugen Bejinariu,
                     ministrul pentru coordonarea
                     Secretariatului General al Guvernului

                     Cristian Jura,
                     secretar de stat la
                     Departamentul pentru Relatii Interetnice

                     Pentru P.N.U.D.,
                     Soknan Han Jung,
                     reprezentant rezident

    ANEXA 1
    la memorandumul de intelegere

                                 METODOLOGIE
privind modul de evaluare si aprobare a proiectelor depuse in vederea obtinerii finantarii din fondurile cuprinse in Programul "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor - 2004"

    I. Cadrul legal de implementare si monitorizare a strategiei de imbunatatire a situatiei romilor - Hotararea Guvernului nr. 430/2001 - imbunatatirea situatiei romilor

    1.1. Istoric
    Imbunatatirea situatiei romilor continua sa fie un obiectiv fundamental pentru politica Guvernului Romaniei. Programul de guvernare cuprinde un capitol special destinat imbunatatirii situatiei romilor, dezvoltat mai amplu in Hotararea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor. Documentul a fost rezultatul unei colaborari fructuoase intre Guvern si organizatiile neguvernamentale ale romilor, continuata si in etapele de implementare a acesteia, si are la baza principiile consensualitatii, utilitatii sociale, diviziunii sectoriale, descentralizarii in executie, egalitatii si diferentierii identitare.
    Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor are o durata de 10 ani, cu un plan de masuri pe termen mediu de 4 ani, si cuprinde 10 mari domenii sectoriale: 1. Administratie publica si dezvoltare comunitara; 2. Locuinte; 3. Securitate sociala; 4. Sanatate; 5. Economie; 6. Justitie si ordine publica; 7. Protectia copilului; 8. Educatie; 9. Cultura si culte; 10. Comunicare si participare civica.
    Conform principiului diviziunii sectoriale si al descentralizarii in executie, Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor prevede o structura de organizare, coordonare si control al acestui act normativ, precum si responsabilitati specifice institutiilor, autoritatilor publice si organizatiilor neguvernamentale in implementarea planului general de masuri.
    In perioada 2000 - 2002, un fond de 900.000 euro a fost alocat proiectelor dezvoltate in parteneriat de catre autoritatile publice locale si organizatiile neguvernamentale care se ocupa de problemele romilor, ca parte a programului PHARE RO9803.01. Dintr-un numar de 334 de propuneri de proiecte, 41 au fost declarate castigatoare - 11 din partea organizatiilor neguvernamentale ale romilor, 12 din partea altor organizatii neguvernamentale, 13 din partea primariilor si 5 din partea altor institutii publice.
    In februarie 2002 a fost lansat cel de-al doilea fond program PHARE, RO 0004.02.02, "Dezvoltarea societatii civile 2000", cu o componenta de granturi destinata "Imbunatatirii situatiei romilor", in valoare de 1.000.000 euro, la care s-au depus 300 de cereri de finantare. In iulie 2002 a fost data publicitatii lista proiectelor selectate spre finantare in cadrul programului lansat. Cele 29 de proiecte propuse spre finantare au fost implementate in 10 luni, in perioada 2002 - 2003, vizand domeniile: administratie publica si dezvoltare comunitara; educatie; sanatate; securitate sociala; comunicare si participare civica.
    Facilitarea exercitiilor de programe PHARE, organizate de Ministerul Integrarii Europene, a permis elaborarea de catre MIP, cu asistenta expertilor din U.E., a unui nou mecanism de finantare PHARE care permite dezvoltarea in perioada 2003 - 2005 a 4 domenii prioritare ale Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, care sa asigure pregatirea profesionala si angajarea romilor, precum si facilitarea accesului romilor la infrastructura si serviciile de asistenta medicala.
    Pentru a pregati realizarea acestor obiective, Guvernul a introdus in anul 2003, prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cofinantarea in moneda nationala la Programul PHARE, in valoare de 1,6 milioane euro, destinata sustinerii activitatilor programului denumit "Sprijin acordat strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor". Prin acest program au fost finantate 27 de proiecte si implementate 26, in domeniile incluse in Planul de masuri prevazut de Hotararea Guvernului nr. 430/2001.

    1.2. Obiectivele programului si prioritatile pentru anul 2004
    Obiectivul general al Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor - 2004" este de a sprijini dezvoltarea de parteneriate durabile intre organizatiile neguvernamentale si administratia publica, in vederea includerii membrilor comunitatilor de romi in ansamblul politicilor publice.
    Programul va sprijini Guvernul Romaniei in consolidarea criteriilor politice de aderare la Uniunea Europeana prin oferirea de sprijin financiar la nivel local pentru proiecte care respecta prioritatile programului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si care se concentreaza pe facilitarea participarii active a membrilor comunitatilor de romi la viata economica, sociala, culturala si politica romaneasca.
    Obiective specifice:
    a) punerea in practica a Planului de masuri al strategiei prin sprijinirea initiativelor dezvoltate de catre autoritatile locale si institutii publice locale, impreuna cu reprezentantii romilor;
    b) stimularea participarii active a romilor la viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii romanesti;
    c) identificarea si sprijinirea proiectelor de interventie comunitara in relatia parteneriala dintre reprezentantii autoritatilor publice locale si romi.

    1.3. Suma disponibila pentru finantare oferita de ordonatorul de credite
    Suma globala indicativa disponibila pentru oferta de proiecte de finantare este de 64.000.000.000 lei. Programul va fi administrat si monitorizat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) in Romania.
    Marimea finantarii
    Orice suma acordata in cadrul acestor programe trebuie sa se incadreze intre urmatoarele sume minime si maxime:
    - suma minima: 500.000.000 lei;
    - suma maxima: 4.000.000.000 lei.
    Finantarea din partea Secretariatului General al Guvernului nu poate depasi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenta de 10% din valoarea totala a proiectului trebuie sa fie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia ori din alte surse decat suma solicitata Secretariatului General al Guvernului. Contributia solicitantului poate fi financiara si/sau in natura.
    Contributia in natura poate fi reprezentata de bunuri (terenuri, cladiri si/sau echipamente) ale aplicantului sau ale partenerilor acestuia, munca voluntara si/sau bunuri/servicii, asa cum este prevazut in capitolele de buget (vezi anexa B - Bugetul proiectului).

    II. Reguli referitoare la cererea de oferta de proiecte pentru finantare

    2.1. Criterii de eligibilitate
    Exista 3 seturi de criterii de eligibilitate. Acestea se refera la:
    - organizatiile care pot solicita o finantare nerambursabila;
    - proiectele pentru care se poate acorda finantare;
    - tipurile de costuri care pot fi luate in considerare pentru finantare.
    2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor: cine poate depune o cerere de finantare
    - Solicitantii trebuie sa fie institutii din administratia locala. Asocierea institutiilor publice cu organizatiile neguvernamentale si grupuri de initiativa constituite la nivel local este obligatorie. Grupurile de initiativa trebuie sa fie organizate, functionale si sa actioneze in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    - Solicitantii trebuie sa fie direct responsabili de elaborarea si managementul proiectului.
    - Solicitantii trebuie sa aiba surse stabile si suficiente de finantare pentru a asigura functionarea organizatiei lor de-a lungul derularii proiectului si sa participe in finantarea proiectului.
    - Solicitantii trebuie sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea de a conduce activitati de amploarea proiectului pentru care se solicita finantarea.
    - Solicitantii trebuie sa recruteze forta de munca necesara derularii proiectelor din randul membrilor comunitatilor de romi - minimum 30% din forta de munca trebuie sa fie din randul comunitatii de romi.
    Potentialii solicitanti nu au dreptul sa participe la cererea de oferta de proiecte sau sa primeasca o finantare nerambursabila daca:
    - au incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze Oficiul pentru Problemele Romilor din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice - Guvernul Romaniei, in timpul procesului de evaluare a licitatiilor prezente sau anterioare;
    - sunt subiect al unui conflict de interese.
    2.1.2. Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care se poate face o cerere de finantare
    Dimensiunea financiara a proiectelor
    Orice suma acordata in cadrul acestui program trebuie sa se incadreze intre valoarea minima si maxima stabilite la pct. 1.3.
    Durata proiectelor
    Durata proiectelor este perioada dintre data si luna semnarii contractului si ultima luna in care obligatoriu se vor face raportarile narative si financiare finale, inclusiv auditul financiar, respectiv data de 15 decembrie 2004, ora 16,00.
    Sectoare sau domenii de activitate
    Programul ofera finantare nerambursabila pentru proiecte de dezvoltare locala menite sa imbunatateasca situatia membrilor comunitatilor de romi, activitati care sa sprijine facilitarea participarii active a romilor la viata economica, sociala, culturala si politica din Romania in urmatoarele domenii:
    - activitati generatoare de venit;
    - mica infrastructura;
    - reabilitarea si/sau constructia de locuinte sociale;
    - achizitia terenurilor agricole si cultivarea acestora (in conformitate cu prevederile legale in vigoare).
    Tipuri de activitati
    Facilitarea participarii active a romilor la viata economica, sociala, culturala si politica din Romania:
    1. Activitati generatoare de venit (AGV)
    Aceste activitati aducatoare de venit pot include - fara a se limita la - urmatoarele:
    - achizitii de terenuri agricole si cultivarea acestora;
    - meserii traditionale (caramidarie, prelucrarea lemnului, a metalului etc.) si produse artizanale;
    - ateliere profesionale (croitorie, fierarie etc.);
    - ateliere de productie (laptarie, macelarie etc.);
    - productii agricole (cultivarea legumelor, a cerealelor etc.);
    - microferme (pui, vaci, porci etc.);
    - constructii necesare tipurilor de activitati mentionate mai sus;
    - unelte si echipamente specifice tipurilor de activitati mentionate mai sus;
    - mica infrastructura, specifica tipului de activitati aducatoare de venituri.
    2. Activitatile de mica infrastructura pot include, dar nu sunt limitate la:
    - introducerea retelelor si/sau conectarea la retelele existente de apa, gaze, electricitate, sisteme de canalizare;
    - repararea si/sau construirea de drumuri si poduri mici;
    - renovarea de scoli, dispensare, policlinici aflate in zone cu o densitate mare de populatie de etnie roma.
    3. Construirea de locuinte sociale si/sau renovarea de locuinte, inclusiv mica infrastructura:
    - pregatire in domeniile legate de constructii (de pilda, puncte de lucru - caramidarie) urmate de construirea de case si/sau reabilitarea acestora;
    - constructii de locuinte sociale si/sau reabilitarea acestora etc.
    4. Achizitia terenurilor agricole si cultivarea acestora:
    - organizarea membrilor comunitatilor de romi in asociatii agricole;
    - achizitia de unelte si echipamente specifice tipurilor de activitati agricole.
    Beneficiarii acestor activitati vor trebui:
    - sa fie implicati direct in desfasurarea activitatilor agricole;
    - sa primeasca in folosinta indelungata (5 ani) terenurile agricole, uneltele si echipamentele.
    Unul dintre criteriile de improprietarire a romilor, dupa trecerea perioadei de folosinta de 5 ani, il constituie utilizarea cu buna credinta a terenurilor date in folosinta, precum si prevederile legale din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere. Alte criterii in vederea dobandirii dreptului de proprietate pot fi stabilite de catre autoritatile locale, cu obligatia de a fi stipulate in proiect, precum si in hotararile consiliilor locale/orasenesti/judetene.
    Membrii comunitatilor de romi, beneficiari directi ai acestor programe, trebuie sa participe nemijlocit la tipurile de activitati mentionate mai sus, constituind forta de munca in proiect.
    Se recomanda ca beneficiarii directi sa fie membri ai unor familii numeroase si cu venituri reduse.
    Hotararile consiliilor locale/orasenesti/judetene in care se vor stipula momentul, modalitatile si conditiile transferului dreptului de proprietate catre beneficiarii directi asupra bunurilor rezultate prin aplicarea proiectului, respectiv a improprietaririi acestora, vor constitui baza incheierii contractelor de finantare dintre P.N.U.D. si solicitantul principal.
    Urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:
    - sponsorizari individuale pentru participare la ateliere, seminarii, conferinte, congrese;
    - burse de studiu individuale, cursuri de specializare;
    - evenimente singulare, conferinte, activitati de cercetare sau studii de fezabilitate, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta o componenta a unui proiect mai amplu;
    - activitati de refinantare nerambursabila, credite sau imprumuturi;
    - activitati curente (cererea de finantare trebuie sa fie elaborata pentru un proiect propriu-zis, ca set de activitati bine definite si corelate, care sa conduca la atingerea obiectivelor si la rezultate concrete, raportate la un interval de timp bine definit).
    Numarul de cereri pe care le poate inainta un solicitant
    Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finantare.
    Daca proiectul propune o AGV, solicitantul are obligatia sa anexeze la cererea de finantare un plan de afaceri.
    Daca proiectul este de mica infrastructura, solicitantul are obligatia sa anexeze o lista de lucrari necesare/deviz estimativ.
    2.1.3. Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate in considerare pentru finantare
    Doar "costurile eligibile" pot fi luate in considerare pentru a fi finantate. Aceste costuri sunt detaliate mai jos. Bugetul reprezinta o estimare a costurilor eligibile. Solicitantul trebuie sa acorde o mare atentie faptului ca aceste costuri eligibile trebuie sa se bazeze pe costuri reale si nu pot lua forma unor sume globale.
    Vor fi finantate acele propuneri care, in procesul de verificare care preceda semnarea unui contract, nu releva probleme care necesita schimbari ale bugetului. In urma acestei verificari se pot cere clarificari si, unde este cazul, responsabilul de contract din cadrul echipei proiectului din partea P.N.U.D. va propune reducerea bugetului.
    Este in interesul solicitantului sa prezinte un buget realist si eficient din punct de vedere al costurilor.
    In cadrul proiectului, contributia solicitantului trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului, financiara si/sau in natura.
    Costuri directe eligibile
    Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, costurile trebuie:
    - sa fie necesare pentru derularea proiectului si sa fie in concordanta cu principiile unui management financiar sanatos, cu un raport optim cost/eficienta;
    - sa fie efectuate in perioada de executie a proiectului si dupa semnarea contractului;
    - sa fie inregistrate in contabilitatea Beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile si sa fie dovedite cu documente originale.
    Urmatoarele costuri directe sunt eligibile:
    - costul pentru personalul angajat pentru proiect, care sa corespunda nivelului salariilor actuale pe categorii de personal (de conducere, administrativ etc.) plus taxele pentru asigurari sociale si alte costuri aferente remunerarii; salariile si costurile nu trebuie sa le depaseasca pe cele practicate in mod obisnuit de catre Beneficiar, iar cotele nu trebuie sa le depaseasca pe cele acceptate in general in Romania;
    - costuri pentru achizitionarea de terenuri;
    - costuri pentru achizitionarea uneltelor, echipamentelor (noi sau folosite) si pentru servicii (transport, chirie etc.), daca acestea corespund preturilor pietei;
    - costuri pentru consumabile si bunuri, daca sunt necesare pentru realizarea activitatilor propuse;
    - costuri derivand direct din clauzele contractului (diseminarea informatiilor, evaluarea specifica a proiectului, auditul, traduceri, copiere/tiparire, asigurare, instruire specializata pentru cei implicati in proiect etc.).
    Costuri neeligibile
    Urmatoarele costuri sunt neeligibile:
    - rezerve pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
    - dobanzi datorate;
    - pierderi datorate ratei de schimb valutar;
    - costuri pentru studii pregatitoare sau alte activitati pregatitoare.

    2.2. Cum trebuie completata cererea de finantare si procedurile care trebuie urmate
    2.2.1. Cererea de finantare si documentele care o insotesc
    Cererea de finantare trebuie inaintata conform formularului cererii de finantare anexat la prezenta metodologie (anexa A), cerere de finantare care poate fi gasita si pe urmatoarea pagina de Internet: www.rroma.ro, www.undp.ro. Se vor respecta cu exactitate formatul cererii de finantare si ordinea paginilor.
    Cererea de finantare se completeaza cu atentie si cat mai clar posibil pentru a facilita evaluarea sa. Se vor da suficiente detalii pentru a asigura claritatea, in special privind modul in care scopurile proiectului vor fi atinse, avantajele ce vor decurge din acest proiect si felul in care proiectul propus este relevant pentru obiectivele programului.
    Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi acceptate.
    Documentele care insotesc cererile de finantare
    Cererile de finantare trebuie insotite de urmatoarele documente:
    1. copie de pe documentele statutare (inregistrarea legala) ale organizatiei solicitante si ale fiecarui partener;
    2. CV-uri ale coordonatorului de proiect si ale personalului-cheie implicat in proiect, mentionand pozitia ocupata de fiecare in implementarea proiectului;
    3. detalierea finantarii pentru fiecare capitol de buget;
    4. declaratie parteneriala, semnata de toti partenerii - in original;
    5. documentele de proprietate sau contractele de inchiriere pentru acele proiecte care prevad lucrari de reparatii si/sau renovari (daca este cazul) - copie;
    6. documente care sa demonstreze angajamentul solicitantului in programele de imbunatatire a situatiei romilor;
    7. plan de afaceri, in cazul in care propunerea de proiect se refera la activitati generatoare de venit;
    8. proiect tehnic si copii de pe avizele de constructie in cazul propunerilor referitoare la reabilitare de mica infrastructura.
    Copii de pe urmatoarele documente care pot demonstra angajamentul solicitantului in programe de imbunatatire a situatiei romilor (exemple):
    - copii de pe procese-verbale care indica faptul ca situatia romilor a fost luata in considerare in sedintele oficiale ale consiliilor locale/orasenesti/judetene;
    - articole din presa locala care fac referire la initiativele autoritatii locale in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile de romi;
    - rapoarte, studii, analize sau propuneri cu privire la solutionarea problemelor cu care se confrunta romii din comunitatile locale.
    2.2.2. Unde si cum se trimit cererile de finantare
    Cererile de finantare trebuie trimise intr-un plic sigilat prin posta recomandata, mesagerie expresa sau livrate personal (o confirmare de primire semnata si datata va fi inmanata la livrare) la adresa indicata mai jos:
    Adresa postala: Oficiul pentru Problemele Romilor, Str. Viitorului nr. 14, sectorul 2, Bucuresti.
    Cererile de finantare trimise prin alte mijloace (de exemplu, prin fax sau prin e-mail) ori livrate la alte adrese decat cea mentionata si neinregistrate la Oficiul pentru Problemele Romilor nu vor fi luate in considerare.
    Cererile de finantare (formularul de cerere de finantare si anexele) trebuie inaintate in original si in 3 copii.
    Pe plic trebuie scris:
    - numarul de referinta: pentru Programul "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor - 2004";
    - numele complet al solicitantului, adresa organizatiei/institutiei.
    Solicitantii trebuie sa verifice ca cererea de finantare sa fie completa pe baza listei de verificare din cererea de finantare.
    2.2.3. Data limita de depunere si de incheiere a proiectelor
    Cererile de finantare se vor depune in termen de o luna de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de intelegere referitor la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Aceasta data va fi comunicata ulterior de catre P.N.U.D. si D.R.I. prin mass-media, precum si pe caile oficiale de comunicare ale Guvernului Romaniei. Data limita de incheiere a activitatilor proiectelor si de depunere a rapoartelor de activitati (narative si financiare) este 26 noiembrie 2004, ora 16,00.
    2.2.4. Informatii suplimentare
    Solicitantii pot adresa intrebari prin e-mail, telefon sau prin fax la adresele de mai jos.
    - D.R.I. - O.P.R.:
    E-mail: plebis.florea@dri.gov.ro; mariana.rovensa@dri.gov.ro; dan.oprescu@dri.gov.ro;
    Telefon: 021.211.30.37; 211.51.94; 211.31.33;
    Fax: 021.211.51.94
    - P.N.U.D.:
    E-mail: diana.catana@undp.ro; mirela.iancu@undp.ro
    Telefon: 021.201.78.21; 021.201.78.27
    Fax: 021.201.78.28
    2.2.5. Confirmare de primire
    Dupa sesiunea de deschidere a cererilor de finantare, O.P.R. - D.R.I. va trimite o confirmare de primire catre toti solicitantii, informandu-i asupra numarului de referinta al cererii de finantare primite si inregistrate, iar ulterior, asupra deciziei Comisiei de evaluare.

    2.3. Evaluarea si selectia cererilor de finantare
    Cererile de finantare vor fi examinate si evaluate de catre comisia numita prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    Numai cererile care indeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi supuse procesului de evaluare.
    Toate proiectele solicitantilor vor fi evaluate conform urmatoarelor criterii:
    1. conformitatea administrativa;
    2. calitatea tehnica;
    3. calitatea financiara;
    4. rezultatele asteptate;
    5. continuitatea/sustenabilitatea proiectului;
    6. capacitatea si expertiza manageriala.
    O evaluare a calitatii propunerilor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuata in conformitate cu criteriile de evaluare din grila de evaluare prevazuta in continuare in prezenta metodologie.
    Informatii importante:
    Nota asupra sectiunii 1 "Relevanta"
    Daca punctajul total obtinut la sectiunea 1 este mai mic de 28 de puncte (bun), propunerea nu va fi evaluata mai departe.
    Nota privind acordarea punctajului
    Criteriile de evaluare sunt impartite in sectiuni si subsectiuni. Fiecarei subsectiuni i se va acorda un punctaj intre 1 si 5, in conformitate cu urmatoarele reguli: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = satisfacator; 4 = bun; 5 = foarte bun. Vor fi selectate proiectele care au obtinut cele mai mari punctaje.

 ______________________________________________________________________________
|                       Sectiunea                       | Punctaj | Cerere de  |
|                                                       |  maxim  | finantare  |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1. Relevanta                                          |    30   |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.1 Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile si|     5   | I.1.6(a)   |
| constrangerile specifice localitatii/regiunii vizate? |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.2 Cat de clar sunt definite si strategic alese      |     5   | I.1.6(c)   |
| grupurile tinta?                                      |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.3 Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile   |     5   | I.1.6(b)(d)|
| grupului tinta propus?                                |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.4 Cat de relevanta este propunerea pentru           |     5   | I.1.6(e)(f)|
| obiectivele si pentru una sau mai multe dintre        |         |            |
| prioritatile programului?                             |         |            |
| NOTA:                                                 |         |            |
| Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi alocat numai in    |         |            |
| cazul in care propunerea acopera cel putin o          |         |            |
| prioritate.                                           |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.5 Cat de coerente, adecvate si practice sunt        |     5   | I.1.7      |
| activitatile propuse?                                 |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 1.6 In ce masura propunerea contine elemente specifice|     5   | general    |
| care maresc valoarea, cum ar fi abordari inovative,   |         |            |
| modele de buna practica?                              |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
|______________________________________________________________________________|
| 2. Metodologie                                        |    25   |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 2.1 Cat de coerent este planul general al proiectului?| 2 x 5   | I.1.8      |
| (Inclusiv pregatirea pentru evaluare.)                |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 2.2 Cat de satisfacator este nivelul de implicare si  |     5   | I.1.8(e)   |
| activitatea beneficiarilor?                           |         |            |
| Sunt necesare informatii relevante despre acest       |         |            |
| aspect.                                               |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 2.3 Cat de clar si fezabil este planul de actiune?    |     5   | I.1.9      |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 2.4 In ce masura propunerea contine indicatori        |     5   |            |
| verificabili in mod obiectiv pentru rezultatele       |         |            |
| proiectului?                                          |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 3. Asigurarea continuitatii proiectului               |    20   |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 3.1 In ce masura proiectul va avea un impact tangibil |     5   | I.2.1      |
| asupra grupurilor tinta?                              |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 3.2 In ce masura propunerea contine posibile efecte   |     5   | I.2.2 &    |
| multiplicatoare?                                      |         | I.2.3      |
| (Inclusiv posibilitatea replicarii si extinderii      |         |            |
| rezultatelor proiectului, diseminarea informatiilor)  |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 3.3 In ce masura rezultatele proiectului propus sunt  |    10   | I.2.4      |
| durabile:                                             |         |            |
| - financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa   |         |            |
|   incheierea finantarii SGG?)                         |         |            |
| - institutional (Structurile care permit desfasurarea |         |            |
|   activitatilor vor continua sa existe la sfarsitul   |         |            |
|   acestui proiect)                                    |         |            |
| - la nivelul politicilor (unde este cazul) (care va   |         |            |
|   fi impactul structural al proiectului - de ex. va   |         |            |
|   conduce la imbunatatirea legislatiei, a codurilor de|         |            |
|   conduita, a metodelor etc.?)                        |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 4. Bugetul si Eficienta costurilor                    |    10   |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 4.1 In ce masura bugetul este clar si detaliat?       |     5   | I.3        |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 4.2 In ce masura cheltuielile propuse sunt necesare   |     5   | I.3        |
| pentru implementarea proiectului?                     |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 5. Capacitatea si Expertiza Manageriala               |    15   |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 5.1 Cat de satisfacatoare este experienta anterioara a|     5   | II.4.1     |
| solicitantului in domeniul managementului de proiect? |         |            |
| NOTA:                                                 |         |            |
| Daca solicitantul nu a avut experiente anterioare de  |         |            |
| management de proiect punctajul va fi 1.              |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 5.2 Cat de satisfacatoare este expertiza tehnica a    |     5   | II.4.1     |
| solicitantului?                                       |         |            |
| (ex. Cunoasterea problemelor care vor fi abordate)    |         |            |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| 5.3 Cat de satisfacatoare este capacitatea actuala de |     5   | II.4.2 - In|
| management a solicitantului (inclusiv personalul,     |         | Cerere nu  |
| echipamentul si abilitatea de a administra bugetul    |         | exista pct.|
| proiectului)?                                         |         | II.4.2     |
|_______________________________________________________|_________|____________|
| Punctajul total maxim                                 |   100   | |_______________________________________________________|_________|

    2.4. Informatii referitoare la decizia autoritatii contractante de a acorda finantari nerambursabile
    Solicitantii vor fi informati in scris de catre O.P.R. - D.R.I. asupra deciziei referitoare la cererea de finantare. Decizia de a respinge o cerere de finantare sau de a nu acorda finantare se va baza pe urmatoarele motive:
    - cererea de finantare este incompleta sau neconforma cu conditiile administrative prestabilite;
    - solicitantul nu este eligibil in conformitate cu sectiunea 2.1.1;
    - proiectul nu este eligibil (propunerea depaseste durata maxima permisa, contributia solicitata este mai mica decat suma minima permisa, in conformitate cu sectiunea 2.1.3, eligibilitatea costurilor);
    - relevanta si calitatea tehnica a propunerii sunt considerate mai slabe decat cele ale propunerilor selectate;
    - calitatea financiara a propunerii este considerata supradimensionata sau insuficienta;
    - activitatile propuse nu corespund prioritatilor identificate pentru derularea fondului.
    Decizia Comisiei de evaluare de a respinge o cerere de finantare sau de a nu acorda finantare este finala.

    2.5. Conditii aplicabile in faza de implementare a proiectului ulterior deciziei autoritatii contractante de acordare a finantarii
    Dupa decizia de selectare in vederea finantarii, se va efectua o vizita de precontractare de catre o echipa formata din reprezentanti ai D.R.I. si P.N.U.D., in care se vor evalua capacitatile manageriale si tehnice de implementare a proiectelor respective de catre autoritatile locale aplicante. In functie de rezultatul acestei analize, beneficiarului i se va propune semnarea unui contract de finantare cu P.N.U.D., care va fi realizat in concordanta cu procedurile de contractare ale S.G.G. - D.R.I., precum si cu regulile si procedurile P.N.U.D. In cadrul acestui contract avand la baza, dupa caz (vezi sectiunea 2.1.2, eligibilitatea proiectelor, pct. 3), hotararile consiliilor locale/orasenesti/judetene se vor stipula explicit perioada, modalitatile si conditiile administrativ-financiare de derulare a proiectului.
    Acest contract va prevedea, in mod special, urmatoarele drepturi si obligatii:
    Suma finala finantata
    Suma maxima a finantarii va fi stipulata in contract si va avea la baza bugetul propus in cadrul cererii de finantare, dar care va reprezenta doar o estimare a bugetului final. In consecinta, aceasta suma devine finala numai dupa terminarea proiectului si prezentarea rapoartelor financiare finale si a auditului financiar, dar neputand depasi cu mai mult de 5% bugetul initial.
    Esecul in realizarea obiectivelor
    Daca beneficiarul nu reuseste sa implementeze proiectul in conditiile asumate si stipulate in contract, P.N.U.D. isi rezerva dreptul de a intrerupe platile si/sau de a rezilia contractul.
    Contributia Secretariatului General al Guvernului prin P.N.U.D. pentru un proiect poate fi redusa, iar in acest caz P.N.U.D. poate solicita returnarea sumelor deja platite daca beneficiarul nu respecta termenii contractuali.
    Amendamente la contractul de finantare si modificari in cadrul bugetului
    Orice modificare adusa contractului trebuie consemnata in scris, printr-un amendament, sub forma de act aditional la contractul original.
    Modificari in cadrul bugetului
    Capitolele de buget pot fi modificate fata de cifrele prevazute in bugetul initial numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    1. modificarile nu afecteaza scopul initial al proiectului;
    2. impactul financiar este limitat la un transfer in cadrul unui singur capitol de buget sau la un transfer intre capitole de buget care implica o modificare mai mica de 10% a sumei initiale a capitolului bugetar. In acest caz, beneficiarul nu poate aplica modificarea fara sa informeze P.N.U.D. In toate cazurile, pentru a solicita un amendament la contract, trebuie facuta o solicitare in scris catre administratorul proiectului, P.N.U.D.
    Raportarea
    La o luna dupa primirea primei transe de finantare (avans 30%), beneficiarul va intocmi un raport narativ si financiar, care trebuie inaintat impreuna cu documentele de plata catre P.N.U.D. Un plan de actiune si un buget pentru urmatoarea perioada de implementare a proiectului trebuie sa insoteasca rapoartele prezentate pentru platile efectuate, conditie obligatorie pentru efectuarea decontarilor ulterioare.
    La sfarsitul proiectului beneficiarul va trimite un raport final narativ si financiar catre P.N.U.D., insotit de auditul financiar.
    Plati
    Pentru administrarea financiara a proiectului, solicitantul are obligativitatea deschiderii unui cont separat pentru proiectul propus.
    Platile se vor efectua dupa urmatoarea metodologie:
    1. Dupa semnarea contractului, beneficiarul va transmite P.N.U.D. o solicitare de plata in baza careia va primi un avans de 30% din finantare, conform prevederilor art. 4, 5, 6, 9 si pct. 14 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Dupa justificarea avansului primit, beneficiarul va angaja cheltuieli in limita bugetului proiectului, cheltuieli pe care le va deconta numai dupa prezentarea documentelor justificative conform primului alineat din paragraful "Raportarea".
    3. In situatia in care beneficiarul a efectuat cheltuieli ce depasesc avansul primit, diferenta dintre avansul primit si suma cheltuita va fi virata in contul beneficiarului in termen de 10 zile de la efectuarea decontului.
    Inregistrari si conturi ale operatiei
    Beneficiarul trebuie sa tina inregistrari exacte, periodice, inregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului. Beneficiarul trebuie sa pastreze inregistrarile timp de 5 ani dupa data de terminare a proiectului.
    Auditul
    La sfarsitul proiectului beneficiarul va realiza obligatoriu au audit financiar autorizat, care va fi inaintat P.N.U.D. si D.R.I.
    In contract se va stipula posibilitatea efectuarii unor inspectii asupra documentelor si asupra locului de derulare a proiectului de catre S.G.G. - D.R.I. si Curtea de Conturi.
    Publicitatea
    Proiectul va asigura o vizibilitate corespunzatoare finantarii S.G.G. - D.R.I. in cadrul tuturor rapoartelor si publicatiilor realizate atat pe perioada de implementare, cat si dupa incheierea programului, precum si in toate evenimentele publice asociate proiectului.

    III. Lista anexelor

 Anexa A: Cerere de finantare (format Word)
 Anexa B: Buget (de preferat format Excel)

    ANEXA A

                         CERERE DE FINANTARE

    Titlul proiectului
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
    Initiatori (denumirile organizatiilor/institutiilor, adresa, telefon/fax, e-mail)
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
    Anexati o lista cu cele mai importante proiecte derulate de organizatia/institutia dumneavoastra.
    Durata proiectului (trebuie sa se incadreze in intervalul de timp stabilit)
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
    Locul de desfasurare (localitatea, judetul, cu mentionarea spatiului selectat)
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
    Numar de participanti (anexati lista participantilor autentificata prin semnatura si stampila)
 ______________________________________________________________________________
|______________________________________________________________________________|
    Coordonatorul proiectului (numele, prenumele, functia in cadrul organizatiei/institutiei, coordonate de contact: adresa, telefon/fax, e-mail)
 ______________________________________________________________________________
|                                                              Semnatura:      |
|______________________________________________________________________________|
    Anexati curriculum vitae.
    Persoana imputernicita statutar sa reprezinte organizatia/institutia (numele, prenumele, functia in cadrul organizatiei/institutiei, coordonate de contact: adresa, telefon/fax, e-mail)
 ______________________________________________________________________________
|                                                              Semnatura:      |
|______________________________________________________________________________|
                                                       L.S.

    Observatie: In cazul in care spatiul rezervat unei rubrici nu este suficient, continuarea se va face pe o copie a paginii respective, cu numerotarea aferenta.
    Grupul-tinta/beneficiari ai proiectului
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    Descrierea proiectului (maximum doua pagini)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    Obiectivele proiectului (obiective generale si specifice)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    Grupele principale de activitati specifice din cadrul proiectului
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    Rezultatele asteptate (inclusiv gradul de mediatizare si metodele de evaluare)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    Organizatii/institutii partenere (in cazul in care acestea exista, se va prezenta aportul lor in conceperea si desfasurarea proiectului, aportul financiar urmand a fi prezentat in rubrica de buget)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA B

                           BUGETUL PROIECTULUI
(Pentru achizitiile de bunuri si servicii se vor respecta obligatoriu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/2001.)

    Semnificatia coloanei O din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Observatii
________________________________________________________________________________
Activitatea  Tipul          Suma    Contributia     Contributia  Contributia  O
             cheltuielilor  totala  organizatiei/   altor        S.G.G./
                                    institutiei     finantatori  P.N.U.D.
                                    beneficiare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    De preferinta bugetul se va realiza in format Excel.

    ANEXA 2
    la memorandumul de intelegere

                             GUVERNUL ROMANIEI

                PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE

           ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE A STRATEGIEI
                PENTRU IMBUNATATIREA SITUATIEI ROMILOR - 2004

 ______________________________________________________________________________
|    Scurta descriere:                                                         |
|                                                                              |
|    Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare va sustine Guvernul Romaniei |
| in eforturile sale de a indeplini criteriile de aderare la Uniunea Europeana,|
| cu privire la masura "Sprijin pentru implementarea si monitorizarea          |
| Strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor". Acest lucru se va |
| realiza prin oferirea unui sprijin financiar pentru proiectele locale care   |
| respecta prioritatile programului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana |
| si, de asemenea, care incurajeaza participarea activa a romilor la viata     |
| economica, sociala, culturala si politica a comunitatii lor.                 |
|                                                                              |
|    Obiectivul general al proiectului este de a produce schimbari pozitive in |
| nivelul de trai al comunitatilor minoritare dezavantajate din Romania prin:  |
|    1. imbunatatirea micii infrastructuri din regiunile-tinta selectate si    |
| care concentreaza o mare parte a populatiei de romi;                         |
|    2. incurajarea integrarii sociale si economice a comunitatilor minoritare |
| dezavantajate din Romania prin oferirea de instruire profesionala si         |
| antreprenoriala, precum si prin programe de creare a locurilor de munca in   |
| regiunile-tinta.                                                             |
|                                                                              |
|    Programul va sustine proiectele de interventie derulate pe baza de        |
| parteneriat de catre autoritatile locale, precum si de membrii comunitatilor |
| de romi.                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

                              APROBARI

                                                                 Tara: Romania

    Cadrul de asistenta pentru dezvoltare acordat Romaniei de O.N.U.
    Rezultate/Indicatori: Intensificarea cresterii economice nationale si reducerea saraciei in randul grupurilor vulnerabile, prin actiuni sustinute de incluziune sociala si intarire a capacitatii institutionale, pana in anul 2009.
    Efecte asteptate/Indicatori: Reducerea saraciei si sprijinirea afirmarii economice in randul grupurilor vulnerabile - romi, in special femei din mediul rural, persoane purtatoare de HIV/SIDA, tineri (inclusiv cei postinstitutionalizati) - prin crearea unor locuri de munca si realizarea unor interventii specifice care sa protejeze si sa incurajeze incluziunea sociala. (P.N.U.D.)
    Rezultate asteptate/Indicatori:
    - crearea locurilor de munca pentru grupurile dezavantajate prin intermediul lucrarilor publice, precum si prin metode de instruire si consiliere profesionala;
    - infiintarea unor centre sociale pentru persoanele cu handicap sau defavorizate din punct de vedere social;
    - instruirea personalului administratiilor locale pentru o buna implementare a politicilor nationale de protectie sociala.

    Partenerul de implementare: Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.)

    Parteneri: consilii locale

 ______________________________________  ______________________________________
|   Perioada programului: 2004 - 2005  ||   Buget                USD 1.948.571 |
|   Rolul programului: Cresterea       ||   Contributia la
| economica si reducerea saraciei      || managementul general
|   Titlul proiectului: Activitati de  || al proiectului (GMS)   USD    53.782 |
| implementare si monitorizare a       || Buget total            USD 2.002.353 |
| Strategiei pentru imbunatatirea      || Resurse alocate: .....               |
| situatiei romilor - 2004             || - Guvernul Romaniei (D.R.I.)         |
|   Proiect nr.:                       ||   USD 1.882.353                      |
|   Durata proiectului: || - Regular (P.N.U.D.)                 |
| 15 august 2004 - 15 martie 2005      ||   USD 120.000                        |
|   Managementul proiectului: Executie || - Altii:                             |
| nationala                            ||   - Donatori ...................     |
|   Intalnirea Comitetului de aprobare:||   - Donatori ...................     |
|______________________________________|| - Contributiile in natura ......     |
                                        | Buget neacoperit: ..........         |
                                        |______________________________________|

    Aprobat de (Guvern):      Domnul Cristian Jura, secretar de stat la
                              Departamentul pentru Relatii Interetnice
    Aprobat de (Parteneri)
    Aprobat de (P.N.U.D.):    Doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident

    PARTEA I
    Analiza contextului

    Contextul national
    Reformele politice si economice initiate in Romania dupa 1990 au fost insotite de scaderea drastica a activitatii economice, precum si de o crestere brusca a somajului si o scadere a nivelului de trai. Impactul social al reformei a fost relativ mare in comparatie cu alte tari central- si est-europene, datorita schimbarilor politice frecvente, lipsei de decizie privind restructurarea economiei, dar si datorita incoerentei politicilor macroeconomice.
    Lipsa locurilor de munca si nivelul de trai foarte scazut au afectat in special minoritatea etnica a romilor. Reducerea activitatilor economice, precum si concentrarea romilor in anumite regiuni au dus la aparitia unor zone cu o rata foarte scazuta a nivelului de trai in multe localitati din Romania. In ultimii zece ani, rata somajului in randul romilor a crescut in mod sistematic, acest grup contribuind la mentinerea nivelului crescut al lipsei locurilor de munca pe termen lung.
    In multe orase din Romania cartierele de romi s-au transformat treptat in ghetouri autentice. In ultimii 40 de ani aceste cartiere au devenit suprapopulate, situatia s-a inrautatit drastic din 1990, cand multi romi si-au vandut apartamentele de la bloc si s-au intors la rudele lor din cartierele de romi. Este cazul multor romi migrati in zonele rurale, datorita lipsei unui loc de munca care sa le permita sa-si acopere cheltuielile administrative. La acest aspect a contribuit si faptul ca mediul de viata era neprietenos si deseori ostil.
    Infrastructura tehnica, adeseori inexistenta, se afla intr-o stare precara, in timp ce infrastructura sociala (scoli, gradinite, unitati medicale, magazine, birouri sociale etc.) este necorespunzatoare sau lipseste. Datorita faptului ca multe persoane de etnie roma au domiciliul inregistrat in alta localitate, ei nu beneficiaza de ajutoare sociale, copiii lor nu frecventeaza o scoala, iar familiile nu au acces la serviciile sociale.
    Acest proiect se adreseaza in mod direct problemelor mentionate mai sus. Prin dezvoltarea infrastructurii tehnice si sociale din regiunile selectate ale tarii, care detin un mare procent al populatiei minoritare dezavantajate, proiectul va crea conditii pentru integrarea socioeconomica a grupurilor-tinta.
    Evitarea discriminarii ulterioare a romilor se va realiza printr-o implementare a proiectului corespunzatoare. Astfel, se vor urma "Principiile directoare" stabilite de U.E., O.S.C.E. si Consiliul Europei, care mentioneaza ca "toti pasii din cadrul procesului de rezolvare a situatiei locuintelor romilor vor fi dezvoltati astfel incat identitatea lor etnica si culturala sa fie conservata".

    Contributia P.N.U.D.
    Veriga lipsa din politicile de integrare a romilor o constituie pregatirea si ocuparea profesionala a acestora, aceste date fiind posibile conform unui studiu realizat de P.N.U.D. si Organizatia Internationala a Muncii (OIM). Gradul de ocupare profesionala a romilor in Romania este mai mic decat cel al populatiei la nivel national. Implicarea femeilor de nationalitate roma pe piata muncii este deosebit de redusa - procentul acestora fiind de 4 ori mai mare decat la nivel national. Participarea lor economica este partial limitata din cauza lipsei de calificare profesionala.

    Experienta P.N.U.D.
    P.N.U.D. este o organizatie puternic implicata in imbunatatirea oportunitatilor de dezvoltare a grupurilor vulnerabile. Raportul regional de dezvoltare umana, publicat de Biroul regional P.N.U.D., "Cum sa eviti capcana dependentei", arata ca indicele de dezvoltare umana pentru romii din Romania este cel mai scazut din intreaga regiune. In acest context, integrarea sociala, ca unul dintre domeniile-cheie de actiune ale P.N.U.D. Romania, are ca scop ameliorarea oportunitatilor de dezvoltare pentru romi, urmarind cresterea nivelului de trai pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.
    Proiectul propus va juca un rol foarte important in acest sens.
    In trecut, P.N.U.D. Romania a organizat un seminar privind imbunatatirea situatiei romilor in Romania, precum si alte proiecte in vederea cresterii nivelului de trai, avand drept tinta comunitatile de romi (credit union, microintreprinderi, centre de dezvoltare comunitara etc.). In acest sens P.N.U.D. Romania reprezinta un partener de incredere al Guvernului, sprijinindu-l in eforturile sale de implementare a Strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor, date fiind bunele relatii si experienta in colaborare cu autoritatile locale/centrale si organizatiile societatii civile.
    P.N.U.D. Romania a lansat recent raportul "HIV/SIDA si romii din Europa Centrala si de Est", pregatindu-se sa lanseze raportul privind finantarile programelor pentru comunitatile de romi: "Cartea alba - Finantari pentru comunitatile de romi din Romania".
    Raportul "HIV/SIDA si romii din Europa Centrala si de Est" reprezinta primul studiu de acest gen, abordand problematica HIV/SIDA si raspandirea ei in randul romilor din Europa Centrala si de Est. Ca atare, raportul constituie un prim pas necesar pentru centralizarea unor informatii despre problematica sociala complexa generata de fenomenul HIV/SIDA in randul populatiei vulnerabile si marginalizate. Viziunea de ansamblu sustinuta de acest raport serveste ca baza pentru cercetari suplimentare vizand o evaluare competenta si empirica a HIV/SIDA, precum si a minoritatii rome in Europa Centrala si de Est.
    Raportul vizeaza 4 tari din regiune: Romania, Bulgaria, Republica Moldova si Slovacia, selectate in urma consultarii cu Biroul regional P.N.U.D. Bratislava. Principalele recomandari propuse de raport sunt privite din prisma pasilor necesari in vederea reducerii unor probleme principale confruntate de romii din Europa Centrala si de Est. Se prevede ca toate eforturile si programele sa fie implementate prin parteneriate depline si cu participarea activa a romilor.
    Initiativa P.N.U.D. de a elabora "Cartea alba - Finantari pentru comunitatile de romi din Romania" adauga un plus de informatie in literatura de specialitate, confirmand interesul agentiilor O.N.U. din Romania pentru ameliorarea situatiei romilor. Aceasta publicatie isi propune sa prezinte activitatile realizate pana in prezent in aceasta directie, prin descrierea tuturor proiectelor/programelor propuse in beneficiul comunitatilor de romi, precum si a institutiilor/organizatiilor nationale si internationale care au fost implicate in finantarea acestora.
    Ca structura, Cartea alba contine patru parti.
    Prima parte furnizeaza o sinteza a principalelor date referitoare la situatia romilor din Romania.
    Cea de-a doua parte prezinta principalele institutii finantatoare, precum si programele si proiectele din cadrul acestora, insotite de descrieri succinte si de prezentari ale principalelor obiective propuse.
    Principalele studii referitoare la comunitatile de romi, finantate de institutiile mentionate in partea anterioara, vor fi detaliate in capitolul al treilea al lucrarii, urmand ca ultima parte sa prezinte concluziile si recomandarile formulate pe baza discutiilor formale si informale cu liderii romilor, oficiali ai Guvernului, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, institutii finantatoare, membri ai comisiilor interministeriale/comitetelor de sprijin, precum si alti actori interesati in formularea politicilor publice pentru romi.
    Proiectul in curs de desfasurare, "Centru de sprijin social pentru comunitatile de romi", isi propune dezvoltarea unui centru-pilot care sa furnizeze servicii integrate comunitatilor de romi intr-un cadru coerent bazat pe principii de dezvoltare durabila. Se preconizeaza ca proiectul va conduce la o crestere a gradului de dezvoltare economica si sociala pentru comunitatile de romi din localitatea propusa (Marasesti, judetul Vrancea), cu accent sporit asupra categoriei care include femeile si copiii, dar si pe imbunatatirea starii de sanatate a intregii comunitati si adoptarea unui comportament adecvat pentru o viata mai sanatoasa.
    Impactul estimat al proiectului rezida in cresterea nivelului de trai al romilor din mai multe comunitati, prin replicarea modelului din alte tari si in Romania. In vederea extinderii proiectului se preconizeaza colaborarea P.N.U.D. cu parteneri nationali si internationali.

    PARTEA a II-a
    Strategia

    Strategia nationala
    Imbunatatirea situatiei romilor continua sa fie un obiectiv fundamental pentru politica Guvernului Romaniei. Programul de guvernare cuprinde un capitol special in acest sens, dezvoltat mai amplu in Hotararea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor. Documentul include un program de implementare si reprezinta un model de colaborare intre Guvern si organizatiile neguvernamentale ale romilor. Acest document are la baza principiile consensualismului, diviziunii sectoriale, descentralizarii, egalitatii si diferentierii etnice. De asemenea, strategia detine un rol semnificativ in conceptul politicii de imbunatatire a situatiei romilor si urmareste sa stimuleze participarea lor la viata economica, sociala, educationala si politica. Acest lucru va fi facilitat prin implicarea in programe de dezvoltare comunitara si asistenta sectoriala, precum si prin derularea unor programe de prevenire a discriminarii sociale si institutionale. Implementarea strategiei este planificata pe durata a 10 ani (2001 - 2010).
    Strategia a fost dezvoltata cu participarea reprezentantilor ministerelor responsabile, precum si cu lideri si reprezentanti ai romilor de la numeroase organizatii neguvernamentale, iar acest fapt reprezinta unul dintre punctele forte ale acestei initiative. Directiile principale de actiune ale strategiei sunt: administratie publica, locuinte, securitate sociala, sanatate, economie, justitie si ordine publica, protectia copilului, educatie, cultura si culte, comunicare si participare civica.
    Guvernul Romaniei monitorizeaza cu atentie actiunile realizate in sprijinul romilor din ultima perioada, lucru ce a dus la o revizuire a strategiei Executivului in aceasta directie, dupa cum urmeaza:
    - o abordare integrata a dezvoltarii comunitare: toate interventiile se vor adresa intregii comunitati, chiar daca aceasta este mixta din punct de vedere etnic; oricum se va acorda prioritate comunitatilor unde prezenta romilor este semnificativa;
    - se vor extinde abordarile multidisciplinare/multisectoriale: interventiile sectoriale s-au dovedit a nu avea impactul scontat, fapt care a condus la concluzia ca o abordare mai cuprinzatoare a modului de implementare a proiectelor ar duce la crearea unor parteneriate mai puternice intre toti actorii implicati la nivel local in problematica romilor;
    - prioritizarea interventiilor cu rezultate concrete: toate programele ar trebui sa produca o imbunatatire vizibila a situatiei comunitatilor de romi, o atentie crescuta fiind acordata pregatirii profesionale, generarii de venituri, reabilitarii de (mica) infrastructura, dezvoltarii unor centre comunitare etc.

    Obiectivele generale ale proiectului:
    - imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii minoritare dezavantajate din Romania prin extinderea si reabilitarea infrastructurii publice din zonele-tinta cu o mare concentrare a populatiei minoritare etnice dezavantajate;
    - integrarea sociala si economica a comunitatilor minoritare dezavantajate prin implementarea de politici active pe piata muncii in zonele-tinta;
    - imbunatatirea bunelor relatii interetnice prin conservarea identitatii etnice a comunitatilor minoritare si prin construirea unei infrastructuri sociale in zonele-tinta;
    - sprijinirea implementarii Strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor.

    Obiectivele specifice ale proiectului:
    1. implementarea planului de actiune al strategiei prin sustinerea initiativelor dezvoltate de autoritatile locale si institutiile publice locale in parteneriat cu reprezentanti ai comunitatilor de romi;
    2. realizarea unei evaluari exacte a interventiilor menite sa imbunatateasca situatia romilor dupa 1996 din Romania si evaluarea durabilitatii rezultatelor lor.

    Tipuri de activitati:
    1. activitati generatoare de venit (AGV);
    2. activitati de reabilitare a infrastructurii mici;
    3. construirea de locuinte sociale si/sau renovarea de locuinte;
    4. achizitia terenurilor agricole si cultivarea acestora.

    PARTEA a III-a
    Organizarea si conducerea proiectului

    Principalul partener guvernamental va fi Departamentul pentru Relatii Interetnice/Oficiul pentru Problemele Romilor, dar si alte institutii guvernamentale locale, beneficiare ale granturilor. P.N.U.D. se va asigura ca exista o modalitate de abordare participativa a comunitatilor de romi, astfel incat acestea sa fie implicate activ in implementarea proiectelor la toate nivelurile. Scopul este de a dezvolta activitati complementare celor realizate de alte organizatii in cadrul comunitatii.
    Proiectul se bazeaza pe o stransa colaborare intre institutiile guvernamentale centrale, autoritati locale, organizatii neguvernamentale si P.N.U.D., care vor fi parteneri implicati direct in implementarea proiectului, cu roluri si responsabilitati clar definite.
    Proiectul va fi implementat conform procedurii P.N.U.D. de executie nationala. Agentia de executie a proiectului va fi Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.). D.R.I. va desemna un director de proiect care va urmari atingerea obiectivelor proiectului in conformitate cu prezentul document. Intalnirile vor fi realizate lunar intre reprezentantii P.N.U.D. si directorul de proiect.
    Proiectul va fi implementat de P.N.U.D. in stransa colaborare cu D.R.I. Echipa proiectului va fi implicata in activitatile curente de organizare, conducere si monitorizare ale proiectului inclusiv, in activitatile formale si informale de monitorizare (vizite in teren, comitete de evaluare, rapoarte narative si financiare). D.R.I. va fi responsabil de pregatirea Termenilor de referinta pentru activitatile proiectului inclusiv, pentru evaluarea proiectului (evaluare finala si partiala). Personalul D.R.I. din Bucuresti, dar si expertii regionali ai D.R.I. se vor implica activ in solutionarea problemelor aparute pe parcursul implementarii proiectului.
    Echipa proiectului si managerul de proiect vor fi selectati de catre o comisie formata din reprezentanti ai D.R.I. si P.N.U.D. si vor fi contractati de catre P.N.U.D. De preferat, acestia vor fi selectati dintre persoanele cu experienta in derularea de proiecte similare cu finantare de la U.E. Echipa proiectului va lucra in stransa colaborare cu personalul D.R.I. pentru a asigura comunicarea zilnica si intarirea capacitatii echipei D.R.I. Echipa proiectului si managerul de proiect vor raspunde in fata P.N.U.D. pentru realizarea la timp a rezultatelor proiectului. Echipa proiectului va fi alcatuita din:
    - 3 coordonatori regionali de proiect;
    - 2 supervizori tehnici (constructii si activitati antreprenoriale);
    - 1 sociolog, expert in dezvoltare comunitara, care va actiona ca mediator;
    - 1 administrator;
    - 1 secretar.
    Managerul de proiect va fi responsabil de realizarea proiectului, conform graficului activitatilor, bugetului, obiectivelor generale si specifice, asa cum sunt ele prevazute in prezentul document. Managerul de proiect va lua decizii pentru a asigura buna desfasurare a proiectului. Orice dificultati majore vor fi solutionate in colaborare de catre P.N.U.D. si D.R.I. De asemenea, managerul de proiect va pregati raportul anual de activitate si il va inainta spre aprobare partenerilor mentionati mai sus.
    Managerul de proiect si echipa proiectului vor avea urmatoarele responsabilitati care vor fi asumate in stransa colaborare cu personalul D.R.I.:
    - coordonarea activitatilor zilnice ale proiectului;
    - pregatirea contractelor (personal, consultanti, contracte de finantare, echipamente);
    - monitorizarea activitatilor proiectului la nivel local;
    - efectuarea tuturor platilor in cadrul proiectului;
    - administrarea conturilor proiectului;
    - pregatirea si inaintarea rapoartelor narative si financiare catre D.R.I./S.G.G.;
    - organizarea de activitati si evenimente de informare publica.
    In numele P.N.U.D., managerul de proiect va mentine legatura cu partile implicate in implementarea proiectului la nivel local:
    1. autoritatile locale si centrale;
    2. partenerii finantatori;
    3. organizatiile neguvernamentale ale romilor.
    Managerul de proiect va pregati un plan de lucru in conformitate cu responsabilitatile fiecarui partener, stipulate in documentul de proiect, si in stransa colaborare cu reprezentantii P.N.U.D., D.R.I., S.G.G. si cu coordonatorii regionali de proiect.
    Coordonatorii regionali de proiect in colaborare cu reprezentantii autoritatilor locale si ai organizatiilor neguvernamentale locale ale romilor vor organiza selectia si instruirea personalului care va realiza activitatile din cadrul proiectelor locale. Coordonatorii regionali de proiect vor pregati rapoarte lunare pe care le vor inainta managerului de proiect la sfarsitul fiecarei luni.

    P.N.U.D.
    P.N.U.D. va avea responsabilitatea generala pentru managementul proiectului si va cofinanta acest proiect. P.N.U.D. va fi responsabil de distribuirea fondurilor catre autoritatile locale. Regulile si regulamentele P.N.U.D. se vor aplica tuturor activitatilor legate de proiect. P.N.U.D. va pregati si va actualiza planurile de lucru si va folosi propriile mecanisme pentru monitorizare si evaluare, asa cum sunt descrise in cele ce urmeaza. P.N.U.D. va folosi propriile mecanisme pentru a analiza situatia financiara si a realiza rapoarte exacte si de actualitate ale proiectului.
    P.N.U.D. va monitoriza implementarea proiectului, asigurand conformitatea cu regulile si procedurile relevante pentru executia la nivel national. Cheltuielile din buget si orice propuneri de modificare a activitatilor bugetare vor fi analizate si aprobate de grupul de parteneriat tripartit alcatuit din P.N.U.D., agentia de executie si agentii locali de implementare. Acest grup tripartit se va intalni cel putin o data pe an pentru a analiza progresul proiectului.

    PARTEA a IV-a
    Monitorizare si evaluare

    Proiectul definit in prezentul document va fi supus procedurilor standard de monitorizare si evaluare ale P.N.U.D. in conformitate cu manualul de programe al P.N.U.D. In plus, pot fi utilizate alte proceduri de monitorizare si evaluare cerute de donatori si parteneri de cofinantare, in cazul in care procedurile P.N.U.D. nu sunt considerate suficiente.
    In cadrul unei intalniri de lucru proiectul va fi supus in luna decembrie unei revizii realizate de catre D.R.I. si P.N.U.D. Directorul de proiect va prezenta un raport de activitate la fiecare intalnire de acest gen. Un raport final de activitate va fi pregatit la incheierea proiectului. Toate rapoartele vor fi pregatite (in draft) si distribuite tuturor partilor cu mult timp inainte pentru a permite examinarea lor. Personalul D.R.I. si al P.N.U.D. vor realiza monitorizarea permanenta a proiectului prin vizite in teren.
    In plus fata de intalnirile periodice ale partenerilor pentru discutarea rezultatelor intermediare, proiectul va fi supus controalelor financiare obisnuite ale programelor P.N.U.D. implementate conform procedurii de executie nationale (audit anual).

    PARTEA a V-a
    Contextul legal

    Acest document de proiect reprezinta instrumentul la care se face referire in art. 1 din Acordul-standard de asistenta dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 23 ianuarie 1991. Proiectul va fi implementat conform regulilor si procedurilor P.N.U.D.
    Urmatoarele tipuri de modificari ale acestui document de proiect pot fi facute numai cu semnatura reprezentantului rezident al P.N.U.D., care trebuie sa se asigure ca ceilalti semnatari ai documentului de proiect nu au nici o obiectie fata de modificarile propuse:
    - modificarea sau completarea oricarei anexe la documentul de proiect;
    - modificari ce nu implica schimbari semnificative ale obiectivelor imediate, rezultatelor sau activitatilor proiectului, dar care sunt cauzate de reorganizarea deja aprobata a resurselor sau de cresterea costurilor ca urmare a inflatiei;
    - revizii anuale obligatorii care reorganizeaza etapele de distribuire a resurselor aprobate sau reflecta cresterea costurilor pentru experti ori a altor costuri ca urmare a inflatiei sau care iau in considerare flexibilitatea agentiei privind cheltuielile.

    Matricea logica a rezultatelor si resurselor proiectului
________________________________________________________________________________
    Rezultatul scontat la nivel national, asa cum este el mentionat in Programul-cadru al resurselor nationale:
    Reforma sistemului de protectie sociala/stabilirea celor mai vulnerabile grupuri ale societatii ca grupuri-tinta
________________________________________________________________________________
    Indicatorul rezultatului, conform Programului-cadru de rezultate si resurse:
    Procentul persoanelor sarace incluse in sistemul de protectie sociala/capacitatea crescuta a celor saraci de a-si imbunatati nivelul de trai
________________________________________________________________________________
    Domeniul strategic din Programul-cadru de resurse: Accesul la servicii sociale de baza si sisteme pentru managementul riscului si cresterea numarului de locuri de munca la nivel local si national
    TTF Service Line: Servicii sociale de baza
________________________________________________________________________________
    Strategia de parteneriat: Proiectul presupune o stransa colaborare cu D.R.I. Proiectul se bazeaza pe o stransa colaborare intre P.N.U.D., D.R.I., autoritatile locale din judetele/orasele selectate si organizatiile neguvernamentale ale romilor recunoscute pentru rezultatele obtinute in programele de incluziune sociala
________________________________________________________________________________

    Titlul si numarul proiectului: Urbanizarea si dezvoltarea sociala a regiunilor cu populatie dominant minoritara

________________________________________________________________________________
Rezultate            Rezultate anuale            Activitati        Contributii
nationale
scontate
________________________________________________________________________________
Rezultat 1      Rezultat anual pentru 2004:  Activitatea 1.1       Echipa
Asigurarea      Organizarea activitatilor    Selectarea si         proiectului
monitorizarii   de monitorizare si evaluare  contractarea echipei  si personalul
si evaluarii    si elaborarea rapoartelor    proiectului pentru    D.R.I.
permanente a    aferente                     activitatile de
proiectului si                               monitorizare
intocmirea
rapoartelor de
monitorizare
si evaluare
________________________________________________________________________________
Rezultat 2      Rezultat anual pentru 2004:  Activitatea 2.1       Subcontracte:
Derularea unei  Organizarea a cel putin      Conferinte de presa,
campanii de     doua conferinte de presa     pregatirea
informare si    Elaborarea a cel putin unei  materialelor de presa
constientizare  brosuri de prezentare a      si a brosurilor de
a opiniei       proiectului                  prezentare a
publice la      Rezultat anual pentru 2005:  proiectului
nivel national  Organizarea unei conferinte  Activitatea 2.2
si local si     de presa finale              Culegerea de date
realizarea      Rezultat anual pentru 2005:  despre proiectele si
unui studiu     Lansarea unui raport final   programele care s-au
detaliat al     despre proiectele si         adresat problematicii
impactului      programele derulate in       romilor
programelor     sprijinul romilor intre
anterioare      1994 - 2004
avand ca
grup-tinta
comunitatile
de romi in
Romania pe
parcursul
ultimilor
10 ani
________________________________________________________________________________
Rezultat 3      Rezultat anual pentru 2004:  Activitatea 3.1       Subcontracte:
Instruirea      Numarul de persoane din      Identificarea si
membrilor       minoritatile-tinta,          selectarea
comunitatii de  beneficiare ale serviciilor  persoanelor care
romi in vederea de instruire in initierea    vor beneficia de
initierii si    si administrarea unei        instruire in
administrarii   afaceri                      initierea si
unei activitati Rezultat anual pentru 2005:  administrarea unei
generatoare de  Cresterea numarului de       afaceri, prin
venit; servicii persoane dintre              intermediul unei
oferite in      minoritatile-tinta,          campanii de informare
numeroase       beneficiare ale serviciilor  Activitatea 3.2
localitati      de instruire in initierea    Organizarea si
                si administrarea unei        sustinerea cursurilor
                afaceri                      de instruire in
                                             administrarea unei
                                             afaceri pentru
                                             beneficiarii
                                             selectati
________________________________________________________________________________
Rezultat 4      Rezultat anual pentru 2005:  Activitatea 4.1       Subcontracte:
Achizitionarea  Numar de metri patrati de    Identificarea
unor terenuri   teren agricol dat in         terenurilor agricole
agricole pentru folosinta comunitatilor de   disponibile in cadrul
comunitatile    romi                         localitatilor
dezavantajate                                beneficiare
de romi                                      Activitatea 4.2
                                             Acordarea terenurilor
                                             identificate
                                             comunitatilor locale
                                             de romi pentru a fi
                                             folosite
                                             Activitatea 4.3
                                             Pregatire
                                             profesionala in
                                             activitati agricole
                                             si sprijin financiar
                                             acordat comunitatilor
                                             de romi
________________________________________________________________________________
Rezultat 5      Rezultat anual pentru 2004:  Activitatea 5.1       Subcontracte:
Construirea     Numarul de metri de retea    Lansarea licitatiei,
de locuinte     de alimentare cu apa         selectarea si
sociale si      construiti                   contractarea firmelor
reabilitarea    Numarul de metri patrati de  de constructii
infrastructurii drumuri construite           Activitatea 5.2
mici in zonele  Numarul de metri de retea    Selectarea prin
cu populatie    de canalizare construiti     concurs si
majoritara de   Numarul de locuinte          contractarea unor
romi            sociale construite si        supervizori
                dotate                       independenti in
                                             domeniul lucrarilor
                                             de constructii
                                             Activitatea 5.3
                                             Asigurarea
                                             monitorizarii
                                             permanente a
                                             lucrarilor de
                                             constructii si a
                                             crearii de locuri de
                                             munca temporare
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                             BUGETUL PROIECTULUI

    a) Contributia S.G.G.
_______________________________________________________________________
      Tipuri de cheltuieli                   Suma           Suma
                                           (mii lei)  (dolari S.U.A.)*)
_______________________________________________________________________
Servicii contractuale (granturi)          60.000.000      1.764.706
Dezvoltarea capacitatii institutionale     4.000.000        117.647
_______________________________________________________________________
TOTAL:                                    64.000.000      1.882.353
_______________________________________________________________________
    *) S-a luat in considerare un curs de referinta mediu de 34.000 lei pentru 1 dolar S.U.A.

    b) Contributia P.N.U.D.
_______________________________________________________________________
       Tipuri de cheltuieli                  Suma*)
                                         (dolari S.U.A.)
_______________________________________________________________________
Servicii contractuale (granturi)             34.500
Administrare proiect                         85.500
_______________________________________________________________________
TOTAL:                                      120.000
_______________________________________________________________________
    *) Platile din contributia P.N.U.D se vor efectua in lei la cursul de schimb O.N.U. din ziua platii.

    TOTAL BUGET: 2.002.353 dolari S.U.A.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1514/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1514 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu