Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1321 din 21 decembrie 1990

privind infiintarea societatii comerciale pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  9 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatea comerciala pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., persoana juridica, cu sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Societatea comerciala pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., infiintata potrivit art. 1, se organizeaza si functioneaza conform statutului prevazut in anexa.
    Art. 3
    Capitalul social initial al societatii comerciale pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A. rezultat din preluarea activului si pasivului unitatii economice de stat "Compania TAROM" a fost stabilit pe baza bilantului intocmit la data de 30 iunie 1990, urmand a se definitiva dupa reevaluarea patrimoniului, in conditiile legii, activitate ce se va finaliza pana la data de 25 decembrie 1990.
    Art. 4
    Societatea comerciala pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A. este companie nationala si va putea beneficia, din partea statului, de subventii si credite in lei si valuta, precum si de subventii si altele pentru mentinerea operarii din interese de stat a unor curse regulate nerentabile, pentru mentinerea unor tarife pentru pasagerii cu cetatenie romana domiciliati in Romania, la un nivel de protectie sociala, in conditiile special stabilite de guvern.
    Art. 5
    Pe data constituirii societatii comerciale pe actiuni conform art. 1, Compania de transporturi aeriene "TAROM - transporturile aeriene romane" se desfiinteaza. Activul si pasivul unitatii ce se desfiinteaza se preiau de societatea comerciala pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A. pe baza de protocol.
    Art. 6
    Personalul trecut la societatea comerciala pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" S.A. se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de 3 luni de salariul tarifar si sporul de vechime, dupa caz, avute anterior, daca este transferat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 7
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1


                          STATUTUL
societatii comerciale pe actiuni "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este societatea comerciala "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi "TAROM" si va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - companie nationala - este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, soseaua Bucuresti - Ploiesti, km. 16,5. Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor in conditiile legii.
    Societatea poate avea reprezentante, agentii, depozite si gestiuni de vanzare, situate in tara si strainatate, legate de obiectul sau de activitate, inclusiv practicarea sistemului de consignatie.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii actului sau de infiintare la Camera de Comert si Industrie.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii
    Scopul societatii este prestarea de servicii in domeniul transporturilor aeriene interne si internationale de calatori, bagaje, marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si alte activitati in domenii conexe si realizarea de beneficii.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii este:
    a) efectuarea de transporturi aeriene interne si internationale de calatori, bagaje, marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si alte prestatii legate de executarea transportului aerian, in care scop stabileste politica de trafic, tarife si dotare, incheie si executa conventii si contracte cu parteneri din tara si strainatate;
    b) exploatarea, intretinerea si repararea avioanelor, motoarelor si instalatiilor componente ale acestora, din dotare, precum si prestarea de servicii si asistenta tehnica la terti;
    c) asigurarea pregatirii personalului propriu in tara si strainatate;
    d) inchirierea, vanzarea si cumpararea de aeronave, motoare, alte parti componente si piese de schimb ale acestora;
    e) efectuarea operatiunilor de export-import de studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, avioane, motoare de avion, materii si materiale de aviatie, utilaje de sol, echipamente si autospeciale, precum si alte activitati de comert exterior care asigura utilizarea intensa si eficienta a mijloacelor de care dispune;
    f) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroporturile din tara, pentru avioanele proprii si straine;
    g) organizarea activitatilor necesare asigurarii serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii si ale altor companii aeriene;
    h) achizitionarea directa si in consignatie de produse de import si indigene pentru valorificare la bordul aeronavelor proprii si ale altor companii aeriene, in magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spatii autorizate, la preturile de desfacere cu amanuntul stabilite de societate, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
    i) efectuarea activitatii de reclama, publicitate si sponsorizare;
    j) efectuarea de incasari si plati prin conturi deschise la banci din Romania si din strainatate;
    k) efectuarea de orice alte activitati menite sa asigure realizarea de profituri in lei si alte valute.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale "Compania de transporturi aeriene - TAROM" - S.A. este de 4.701 milioane lei, impartit in 470.100 actiuni nominative, cu valoare nominala de 10.000 lei fiecare, subscrise in intregime de actionar.
    Capitalul social initial impartit in actiuni nominative cu valoare nominala de 10.000 lei fiecare este in intregime subscris de statul roman in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut, si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    Drepturile si obligatiile decurgand din detinerea de drept de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce la detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie al societatii si sa faca publica pierderea prin presa. Dupa scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) alege directorul general, ii stabileste remunerarea, il descarca de activitate si il revoca;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si comisiei de cenzori;
    e) stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii situate in tara si strainatate;
    j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) hotaraste cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe;
    o) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a directorului general, a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    p) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
    Hotararile in problemele prevazute la literele k) si l) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor, care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare, sunt necesare:
    - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru, sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor existente in societate.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti, sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii.
    Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala "Compania de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A. este administrata de catre un consiliu de administratie format din 15 persoane, ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor in raport de volumul si specificul activitatii societatii.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari, in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administrator, pentru a ocupa locul vacant, este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie va alege, dintre membri sai, un presedinte si 3 vicepresedinti.
    Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii. La intrunirile Consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiile de executat. Consiliul este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din vicepresedinti desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri de probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acestuia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In asemenea situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe) potrivit competentelor acordate;
    e) aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand societatii sau incheierea de tranzactii in litigii, cu o valoare de pana la zece milioane lei;
    f) colaboreaza cu sindicatele, ori de cate ori este necesar, pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de productie;
    g) stabileste masuri pentru protejarea patrimoniului si a datelor si pentru asigurarea securitatii aeronavelor, pe durata zborului si la escale, in tara si in strainatate;
    h) stabileste si negociaza contractul individual si colectiv de munca;
    i) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    j) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;
    k) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    l) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi, pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii, pe anul urmator;
    m) numeste si revoca directorii executivi, la propunerea Comitetului de directie sau a directorului general, dupa caz, dintre functionarii societatii care nu sunt membri ai Consiliului de administratie, le stabileste remuneratia potrivit legii si ii descarca de activitate;
    n) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii.

    CAP. 6

    Art. 20
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixandu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele Consiliului de administratie indeplineste si functia de director general, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducand la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a Consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
    Consiliul de administratie poate oricand revoca persoanele numite in comitetul de directie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, alesi de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui, in caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din trei membri.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 22
    Exercitiul economic financiar
    Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Directorul general, membrii consiliului de administratie al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi platite integral sau partial in valuta, in limita disponibilitatilor si potrivit legii.
    Art. 24
    Amortizarea fondurilor
    La amortizarea fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarele:
    - amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si satisfacerea altor nevoi ale societatii;
    - prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fond fix;
    - amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe.
    Art. 25
    Reparatii capitale si investitii noi
    Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate sau esalonat pe mai multi ani.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea beneficiilor
    Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge 20%  din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
    Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    Societatea comerciala poate beneficia de reducerea sau scutirea de impozite si taxe conform prevederilor legale.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarare a guvernului.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 30
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
    b) hotararea adunarii generale;
    c) faliment;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actiuni va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 31
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1321/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1321 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu