Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 129 din  5 februarie 2004

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 25 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003.
    Art. 2
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este autorizata sa duca la indeplinire prevederile acordului prevazut la art. 1.
    (2) Cheltuielile necesare punerii in aplicare a prevederilor acordului prevazut la art. 1 se asigura din bugetul aprobat anual pentru Autoritatea Nationala a Vamilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru coordonarea
                         autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal

    Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse, denumite in cele ce urmeaza parti contractante,
    luand in considerare ca infractiunile vamale prejudiciaza interesele lor economice, fiscale, sociale si culturale, precum si interesele comerciale legitime ale statelor lor,
    luand in considerare importanta asigurarii stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul marfurilor, precum si aplicarea corecta a dispozitiilor referitoare la prohibitie, restrictionare si control,
    avand convingerea ca actiunile impotriva infractiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o stransa colaborare intre administratiile vamale ale statelor lor,
    luand nota cu ingrijorare de proportiile si tendintele de crestere a traficului ilicit de droguri si substante psihotrope si considerand ca acestea constituie un pericol la adresa sanatatii publice si a societatii,
    tinand seama, de asemenea, de prevederile Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptata la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante), ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, elaborata sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, la Viena la 21 februarie 1971, ale Conventiei Natiunilor Unite privind lupta impotriva traficului ilicit de droguri si substante psihotrope, adoptata la Viena la 20 decembrie 1988, precum si de Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamala privind asistenta administrativa reciproca din 5 decembrie 1953,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) legislatie vamala - prevederile actelor normative in vigoare in statele partilor contractante privind importul, exportul, tranzitul marfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si alte impozite aplicate si incasate de administratiile vamale sau la masurile de prohibitie, restrictie ori control aplicate de administratiile vamale;
    b) administratie vamala:
    - in Romania - Autoritatea Nationala a Vamilor din subordinea Autoritatii Nationale de Control;
    - in Federatia Rusa - Comitetul de Stat al Vamilor al Federatiei Ruse;
    c) infractiune vamala - orice incalcare a legilor vamale, precum si orice tentativa de incalcare a acestora, prevazute de legislatia interna a statului fiecarei parti contractante;
    d) parte contractanta solicitanta - administratia vamala care formuleaza o cerere de asistenta;
    e) parte contractanta solicitata - administratia vamala careia i se solicita asistenta;
    f) drog - orice substanta de origine naturala sau sintetica, enumerata in Lista I sau Lista II a Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptata la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);
    g) substanta psihotropa - orice substanta de origine naturala sau sintetica, enumerata in listele I, II, III sau IV ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, elaborata sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, la Viena la 21 februarie 1971;
    h) precursori - substante chimice controlate, utilizate in producerea drogurilor si a substantelor psihotrope, enumerate in listele I si II ale Conventiei Natiunilor Unite privind lupta impotriva traficului ilicit de droguri si substante psihotrope, adoptata la Viena la 20 decembrie 1988.
    Art. 2
    Domeniul de aplicare a acordului
    1. Partile contractante isi acorda reciproc asistenta, prin intermediul administratiilor lor vamale, in conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectarii dispozitiilor prevazute de legislatia vamala, dupa cum urmeaza:
    a) vor intreprinde masurile necesare pentru a facilita si accelera fluxul de marfuri;
    b) vor coopera si se vor sprijini reciproc in prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor la legislatia vamala;
    c) vor face schimb de informatii care intra sub incidenta prezentului acord, in modalitatile si conditiile stabilite de acesta;
    d) vor coopera in cercetarea, dezvoltarea si aplicarea noilor proceduri vamale, in pregatirea si schimbul de personal, precum si in alte domenii de interes reciproc.
    2. Asistenta reciproca prevazuta prin prezentul acord va fi furnizata in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii contractante solicitate si in cadrul competentei si resurselor sale disponibile.
    3. Nici o prevedere din prezentul acord nu va fi interpretata in asa fel incat sa restrictioneze practicile de asistenta reciproca in vigoare in prezent intre partile contractante.
    Art. 3
    Supravegherea persoanelor, marfurilor si mijloacelor de transport
    Din proprie initiativa sau la cerere, administratiile vamale vor organiza controale si isi vor furniza informatii in legatura cu:
    a) persoanele identificate sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale ori care sunt implicate in traficul ilicit de marfuri, inclusiv droguri, substante psihotrope si precursori;
    b) marfurile cunoscute sau suspectate de a fi folosite in comiterea unor infractiuni vamale ori in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    c) orice mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit in comiterea unor infractiuni vamale ori in traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;
    d) coletele postale suspectate de a fi folosite in traficul ilicit;
    e) locurile folosite pentru depozitarea marfurilor care pot genera un trafic ilicit amplu pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    Art. 4
    Actiuni impotriva traficului ilicit de marfuri specifice
    Din proprie initiativa sau la cerere si fara intarziere, administratiile vamale isi vor furniza reciproc toate informatiile relevante despre activitatile, descoperite sau planificate, care constituie sau ar putea constitui o infractiune la legislatia vamala in vigoare pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante privind:
    a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;
    b) traficul de arme, munitii, materiale explozive si nucleare, precum si alte substante periculoase pentru mediu si sanatatea publica;
    c) traficul de lucrari de arta cu valoare semnificativa istorica, culturala sau arheologica;
    d) traficul de marfuri supuse unor drepturi vamale sau taxe mari, precum si restrictionarilor de natura netarifara.
    Art. 5
    Livrari controlate
    1. Administratiile vamale pot aplica, in limitele competentelor lor, de comun acord si prin aranjamente comune, in conformitate cu legislatiile statelor lor, metoda livrarilor controlate pentru marfuri ilicite, cu scopul de a identifica persoanele implicate in traficul ilicit al marfurilor respective.
    2. Transporturile ilegale care fac obiectul livrarilor controlate, in conformitate cu aranjamentele convenite, pot, cu acordul ambelor administratii vamale, sa fie interceptate si lasate sa continue cu marfurile ilicite intacte, indepartate, inlocuite in intregime sau partial.
    3. Deciziile de a aplica procedura livrarilor controlate vor fi luate dupa caz, si pot, daca este necesar, sa tina cont de aranjamentele si intelegerile de natura financiara la care au ajuns ambele administratii vamale in legatura cu implementarea lor.
    Art. 6
    Schimbul de informatii
    1. Administratiile vamale isi vor furniza, din proprie initiativa sau la cerere, orice informatie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:
    a) stabilirea valorii in vama si certificarea documentatiei prezentate la importul si exportul marfurilor, precum si autenticitatea datelor continute in aceasta;
    b) incadrarea tarifara a marfurilor care fac obiectul activitatii de comert exterior conform Tarifului vamal;
    c) stabilirea originii marfurilor si verificarea certificatului de origine prezentat la export si controlul procedurii vamale aplicate marfurilor in tara exportatoare, precum si scutirile de drepturi vamale, impozite si alte taxe.
    2. Administratiile vamale isi vor furniza, la cerere, urmatoarele informatii:
    a) daca marfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte parti contractante;
    b) daca marfurile exportate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    3. In cazul in care administratia vamala solicitata nu detine informatiile solicitate, ea va intreprinde masurile necesare pentru a obtine informatiile respective, in limitele competentei si ale resurselor sale disponibile, ca si cand ar actiona pe cont propriu, si in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului sau.
    4. La cerere sau din proprie initiativa, in limitele competentei sale si in conformitate cu legislatia sa nationala, administratia vamala a uneia dintre partile contractante va furniza administratiei vamale a celeilalte parti contractante documentele vamale, de transport, procese-verbale si copii certificate ale acestora, precum si informatii despre actiunile efectuate sau planificate care constituie sau ar putea constitui infractiuni la legislatia vamala in vigoare pe teritoriul celuilalt stat.
    5. Informatiile furnizate administratiei vamale a statului celeilalte parti contractante pot fi transmise prin orice mijloc electronic in locul documentelor specificate in prezentul acord. Acestea vor contine explicatiile necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.
    Art. 7
    Forma si continutul cererilor de asistenta
    1. Cererile formulate in conformitate cu prezentul acord vor fi redactate in scris. Cererile vor contine anexele necesare pentru solutionarea lor. In cazuri exceptionale, cererile pot fi facute si verbal, dar vor fi confirmate in scris.
    2. Cererile formulate in conformitate cu alin. 1 vor contine urmatoarele informatii:
    a) numele administratiei vamale care formuleaza cererea;
    b) masurile solicitate;
    c) obiectul si motivele cererii;
    d) legile si alte reglementari juridice referitoare la obiectul cererii;
    e) indicatii cat mai exacte si cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice implicate in investigatie;
    f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii.
    3. Cererile vor fi inaintate in limba oficiala a statului partii contractante solicitate sau in limba engleza.
    4. Daca o cerere nu indeplineste conditiile prevazute la alin. 2 si 3, va fi ceruta completarea ei.
    Art. 8
    Investigatii vamale
    1. La solicitarea administratiei vamale a uneia dintre partile contractante, administratia vamala a celeilalte parti contractante va initia investigatii in legatura cu activitatile care incalca sau ar putea incalca legislatia vamala in vigoare pe teritoriul statului partii contractante solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi aduse la cunostinta administratiei vamale solicitante.
    2. Aceste investigatii vor fi efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii contractante solicitate. Administratia vamala solicitata va proceda ca si cand ar actiona in propriul interes.
    3. Functionarii administratiei vamale a unei parti contractante pot, in anumite cazuri, cu acordul administratiei vamale a celeilalte parti contractante, sa fie prezenti pe teritoriul statului acesteia din urma la investigatiile legate de infractiunile la legislatia vamala a statului in cauza. Aceste persoane trebuie sa faca dovada calitatii lor oficiale.
    4. Un functionar al administratiei vamale solicitante, prezent pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, conform alin. 3, va actiona numai in calitate de consultant si sub nici o forma nu va participa activ la investigatie, nu se va intalni cu persoane interogate si nu va lua parte la nici o activitate investigativa.
    Art. 9
    Folosirea informatiilor si a documentatiei
    1. Informatiile, documentele si datele obtinute in conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decat in sensul acestuia. Ele pot fi folosite in alte scopuri numai cu acordul scris al administratiei vamale care le-a furnizat.
    2. Informatiile si documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori pot fi transmise si celorlalte autoritati guvernamentale ale statelor partilor contractante cu atributiuni in controlul abuzului de droguri si al traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori.
    3. Orice cerere facuta si informatii comunicate sub orice forma, in conformitate cu prezentul acord, au caracter confidential. Ele vor fi pastrate in confidentialitate si vor beneficia de protectia acordata de catre administratia vamala care le primeste aceluiasi tip de informatii si documente prin legislatia in vigoare pe teritoriul statului partii sale contractante.
    4. Administratia vamala care primeste informatii si documente in conformitate cu prezentul acord poate, in functie de scopurile si obiectivele sale, sa le foloseasca drept probe, inclusiv in cursul procedurilor administrative si judiciare.
    5. Aceste documente si informatii pot fi folosite ca probe in instanta, iar statutul lor legal va fi stabilit in conformitate cu legislatia nationala in vigoare pe teritoriul statului partii contractante primitoare.
    Art. 10
    Experti si martori
    1. La cerere, administratia vamala solicitata poate autoriza persoane oficiale, cu consimtamantul acestora, sa aiba calitatea de expert si martor in fata autoritatilor judiciare sau administrative ale celeilalte parti contractante. Persoanele oficiale respective vor depune marturii in legatura cu constatarile facute de ele in exercitiul functiunii.
    2. Administratia vamala solicitanta este obligata in mod oficial sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii acestor persoane pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administratia vamala solicitanta.
    3. Cererea prin care se solicita prezenta acestor persoane trebuie sa indice precis cauza si calitatea in care urmeaza sa compara persoanele respective.
    4. Cererea prin care se solicita prezenta functionarilor vamali in calitate de expert si martor va fi intocmita in conformitate cu legislatia statului partii contractante respective.
    Art. 11
    Exceptii de la obligatia de a acorda asistenta
    1. In cazul in care administratia vamala solicitata considera ca indeplinirea unei cereri este susceptibila de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului sau, aceasta poate refuza sa acorde asistenta solicitata conform prezentului acord, in totalitate sau partial, ori poate conditiona acordarea asistentei solicitate in functie de anumite circumstante.
    2. In cazul in care administratia vamala solicitanta cere o asistenta pe care ea insasi nu ar putea sa o acorde administratiei vamale a celeilalte parti contractante, ea va mentiona aceasta in cerere. Administratia vamala solicitata va decide in legatura cu modul de solutionare a cererii.
    3. Daca asistenta este refuzata, motivele refuzului trebuie notificate in scris imediat partii contractante solicitante.
    Art. 12
    Asistenta tehnica
    Administratiile vamale isi pot acorda asistenta tehnica in domeniul vamal, dupa cum urmeaza:
    a) schimb de functionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate folosite la controlul vamal;
    b) schimb de informatii si experienta in folosirea echipamentului tehnic de control;
    c) pregatirea si perfectionarea functionarilor vamali;
    d) schimb de experti in domeniul vamal;
    e) schimb de informatii specifice si tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.
    Art. 13
    Cheltuieli
    1. Partile contractante renunta reciproc la orice pretentii de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si pentru interpreti si traducatori, care nu apartin serviciilor publice.
    2. In cazul in care solutionarea cererii implica cheltuieli de natura substantiala si extraordinara, administratiile vamale se vor consulta in vederea stabilirii termenilor si conditiilor pentru solutionarea cererii, precum si a modalitatii de suportare a cheltuielilor.
    Art. 14
    Aplicarea acordului
    1. Administratiile vamale ale partilor contractante sunt insarcinate cu indeplinirea cooperarii si acordarea asistentei reciproce prevazute in prezentul acord. Aceste administratii vor stabili de comun acord actiunile necesare in acest scop.
    2. Administratiile vamale ale partilor contractante vor stabili in comun modalitatile practice de aplicare a prezentului acord.
    Art. 15
    Solutionarea diferendelor
    1. Orice diferend aparut in cursul aplicarii si interpretarii prezentului acord va fi solutionat prin consultari intre administratiile vamale ale partilor contractante.
    2. Diferendele care nu pot fi solutionate prin consultari intre administratiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomatica.
    Art. 16
    Aplicabilitatea teritoriala
    Prezentul acord se va aplica pe teritoriul vamal al Romaniei si pe teritoriul vamal al Federatiei Ruse, asa cum sunt definite de legislatiile lor nationale relevante.
    Art. 17
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante se informeaza, pe cale diplomatica, despre indeplinirea procedurilor legale interne necesare intrarii sale in vigoare.
    2. Prezentul acord se incheie pentru o perioada nelimitata.
    3. Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante, pe cai diplomatice. Acordul isi inceteaza valabilitatea dupa 3 luni de la data primirii respectivei notificari.
    4. La data intrarii in vigoare a prezentului acord in relatiile dintre Romania si Federatia Rusa, isi inceteaza valabilitatea Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in problemele vamale, semnat la 22 decembrie 1960.
    Semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003, in doua exemplare originale, in limbile romana, rusa si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare a prezentului acord, va prevala textul in limba engleza.

                      Pentru Guvernul Romaniei,
                      Tudor Tanasescu,
                      director general
                      al Autoritatii Nationale a Vamilor

                      Pentru Guvernul Federatiei Ruse,
                      Mihail Valentinovici Vanin,
                      presedintele Comitetului de Stat
                      al Vamilor al Federatiei RuseSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 129/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 129 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 129/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu