Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1266 din 13 august 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 776 din 25 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 60 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    (1) Se aproba Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) se aplica tuturor autoritatilor publice centrale si locale, cu exceptia Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care va elabora norme proprii, conform prevederilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare

    CAP. 1
    Cadrul general

    Art. 1
    (1) Planurile sectoriale se elaboreaza de catre autoritatile publice finantatoare, denumite in continuare autoritati contractante, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreaza propriul sau plan sectorial de cercetare-dezvoltare, pentru care este autoritate contractanta.
    (3) Planurile sectoriale contin programe si proiecte de cercetare-dezvoltare de interes prioritar pentru domeniul respectiv, denumite in continuare proiecte, care urmaresc realizarea obiectivelor din strategia de dezvoltare a domeniului/sectorului coordonat de autoritatea contractanta si care sunt prevazute sa se realizeze intr-o perioada determinata, in limita fondurilor publice alocate cu aceasta destinatie.
    (4) Pentru definitivarea structurii planurilor sectoriale, autoritatile contractante pot solicita propuneri de proiecte de la structuri reprezentative ale domeniului/sectorului coordonat.
    Art. 2
    Planul sectorial si proiectele componente se intocmesc pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care contine:
    a) scopul planului sectorial;
    b) durata planului sectorial;
    c) fondurile publice alocate cu aceasta destinatie/fondul estimat al planului sectorial;
    d) obiectivele de realizat ale planului sectorial, in conformitate cu documentele de strategie, Programul de guvernare si/sau alte documente de importanta pentru dezvoltarea domeniului/sectorului respectiv;
    e) rezultatele estimate ale planului sectorial;
    f) proiectele asociate fiecarui obiectiv, pentru care se indica: titlul, durata de realizare, rezumatul, rezultatele preconizate, modul de aplicare/utilizare a rezultatelor obtinute, bugetul estimat.
    Art. 3
    Dupa avizarea si aprobarea planurilor sectoriale autoritatile contractante elaboreaza pentru fiecare proiect termenii de referinta, conform structurii prevazute la art. 19 pct. 1.
    Art. 4
    Atribuirea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor cuprinse in planurile sectoriale se face in sistem competitional sau in mod direct.
    Art. 5
    (1) Atribuirea contractelor de finantare in sistem competitional se face pe baza termenilor de referinta si prin una dintre urmatoarele categorii de proceduri de selectare, in conditiile precizate in cap. III:
    a) licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte, conform prevederilor art. 17 si 21, si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte pentru contracte a caror valoare este mai mare decat echivalentul in lei a 40.000 euro.
    Pentru atribuirea contractului de finantare autoritatea contractanta adreseaza invitatia de a depune oferte unui numar de minimum 5 potentiali contractori, care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la cap. II, pentru a se asigura o competitie efectiva, dar in acelasi timp pentru ca efortul de evaluare a ofertelor sa nu fie disproportionat de mare in raport cu valoarea contractului de finantare;
    b) cerere de oferta, respectiv procedura competitionala simplificata prin care autoritatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori de servicii, pentru contracte a caror valoare echivalenta in lei este mai mare de 10.000 euro, dar nu mai mare de 40.000 euro.
    Selectarea contractorului prin procedura de cerere de oferte este efectuata prin compararea ofertelor depuse de cel putin 3 potentiali contractori desemnati de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor cap. III.
    (2) Atribuirea contractelor de finantare in mod direct se face in conditiile prevazute la cap. IV.

    CAP. 2
    Eligibilitatea potentialilor contractori

    Art. 6
    Contractele de finantare pot fi atribuite numai potentialilor contractori care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul capitol.
    Art. 7
    Conditiile referitoare la eligibilitatea potentialilor contractori se aplica cumulativ si in egala masura tuturor potentialilor contractori, subcontractori, precum si tuturor potentialilor contractori asociati la o oferta comuna, indiferent de metoda de selectare.
    Art. 8
    Toate persoanele fizice sau juridice romane trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
    a) sa nu fie declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata;
    b) platile/conturile sa nu fie blocate conform unei hotarari judecatoresti;
    c) sa nu existe, in urma verificarilor intreprinse de autoritatea contractanta, declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de aceasta persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice, in vederea selectarii contractantilor;
    d) sa nu fi incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta.
    Art. 9
    In cazul propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare, o conditie suplimentara de eligibilitate a potentialilor contractori este:
    a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare sa fie prevazuta in obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii si persoana juridica respectiva sa fie atestata pentru a desfasura aceste activitati, potrivit legii;
    b) pentru persoanele fizice, acestea trebuie sa fie autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitate de cercetare-dezvoltare.
    Art. 10
    Alte conditii de eligibilitate pot fi stabilite de catre autoritatea contractanta in cadrul termenilor de referinta numai cu acordul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 11
    Potentialul contractor prezinta o declaratie scrisa pe propria raspundere si daca i se cere face dovada catre autoritatea contractanta ca indeplineste conditiile prevazute la art. 8.
    Art. 12
    Potentialii contractori au obligatia sa prezinte autoritatii contractante documentele cerute de aceasta, in scopul de a face dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate.
    Art. 13
    Evidenta potentialilor contractori se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care infiinteaza in acest scop Registrul central al potentialilor contractori.
    Art. 14
    Intr-un anumit proiect nu pot fi contractori, subcontractori sau contractori asociati la o oferta comuna/propunere de proiect comuna, sub sanctiunea nulitatii contractului de finantare, persoanele juridice si fizice care au redactat conditiile de finantare si modul de realizare a contractului ori termenii de referinta pentru acel proiect sau au participat, in diverse etape, la selectarea contractorilor pentru proiectul respectiv.
    Art. 15
    Dupa semnarea contractului de finantare contractorul nu poate angaja, sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare de catre autoritatea contractanta, persoane juridice si fizice care au redactat conditiile de finantare si modul de realizare a contractului sau termenii de referinta pentru proiectul ce face obiectul contractului respectiv ori au participat in diferite faze la selectarea contractorilor pentru acel proiect.

    CAP. 3
    Declansarea si desfasurarea licitatiei restranse si a cererilor de oferta

    Art. 16
    Autoritatea contractanta declanseaza procedura de licitatie restransa prin elaborarea si difuzarea unui anunt public privind intentia de a lansa competitia, anunt care se publica in cel putin doua publicatii cotidiene de raspandire nationala, precum si prin pagina de Internet a autoritatii contractante.
    Art. 17
    O data cu anuntul public al intentiei de lansare a competitiei se solicita si exprimarea interesului potentialilor contractori de a participa la aceasta, adresata in scris autoritatii contractante, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
    Art. 18
    Anuntul public indica, de asemenea, modalitatea prin care cei interesati pot consulta conditiile de finantare si modul de realizare a contractului, elaborate de catre autoritatea contractanta.
    Art. 19
    Documentatia de participare la competitie este elaborata de autoritatea contractanta si defineste conditiile de finantare si modul de realizare a contractului, cu urmatoarea structura-cadru:
    1. termenii de referinta:
    a) prezentarea obiectului competitiei, care include: obiectivul si continutul tematic al acestuia, calendarul actiunilor si fondurile publice alocate cu aceasta destinatie;
    b) instructiunile privind modul si conditiile in care se poate solicita si obtine finantarea, cuprinzand:
    (i) conditiile de eligibilitate a ofertantilor;
    (ii) categoriile de componente/activitati/actiuni care pot fi finantate, precum si conditiile de finantare;
    (iii) instructiunile de elaborare si de prezentare a propunerilor de oferte;
    (iv) criteriile si modul de evaluare si selectare a propunerilor;
    2. modelul contractului de finantare;
    3. punctele de contact.
    Art. 20
    Dupa expirarea termenului fixat conform art. 17 autoritatea contractanta procedeaza la derularea procedurii de selectie, corespunzatoare obiectului competitiei. Pentru desfasurarea selectarii contractorului autoritatea contractanta foloseste datele existente in Registrul central al potentialilor contractori, intocmit in conformitate cu prevederile art. 13, precum si expresiile de interes primite in urma declansarii competitiei, astfel cum se prevede la art. 17.
    Art. 21
    (1) In cazul in care numarul intentiilor exprimate este suficient pentru derularea procedurii corespunzatoare, in termen de 7 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art. 17, autoritatea contractanta selecteaza potentialii contractori carora le transmite invitatia de a participa cu oferte la competitie.
    (2) Selectarea potentialilor contractori se efectueaza pe baza criteriilor de eligibilitate si, in final, prin evaluarea nivelului de competenta pe care potentialii contractori il invoca si, dupa caz, il probeaza in conducerea de proiect sau in domeniul realizarii/executiei proiectului, in functie de obiectul respectivului contract de finantare. Evaluarea trebuie realizata in conditii de competenta, multidisciplinaritate, obiectivitate si impartialitate.
    Art. 22
    In cazul in care numarul intentiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzatoare, autoritatea contractanta repeta in termen de 10 zile calendaristice si o singura data procedurile prevazute la art. 16 si 17, dupa care procedeaza conform prevederilor art. 21.
    Art. 23
    Daca si dupa repetarea prevazuta la art. 22 numarul intentiilor de care se dispune nu este suficient, se procedeaza fie la derularea procedurii cu numarul de potentiali contractori existent, dar nu mai mic decat doi, fie la atribuirea directa conform prevederilor art. 37 pct. 2 lit. d), in cazul existentei unui singur potential contractor.
    Art. 24
    In cazul inexistentei de potentiali contractori, competitia se considera efectuata fara rezultat, urmand a se relua eventual la o alta data sau in alte conditii.
    Art. 25
    Invitatia de a participa la competitie consta in solicitarea de prezentare a ofertei, cu indicarea precisa a continutului acesteia, a modalitatii, a locului, a datei si a orei limita de depunere a ofertei. Invitatia de a participa la competitie este insotita de documentatia de participare la aceasta si de lista potentialilor contractori carora li s-a adresat invitatia pentru obiectul respectiv al competitiei.
    Art. 26
    Oferta trebuie sa raspunda conditiilor prevazute la art. 25 si sa corespunda cerintelor cuprinse in conditiile de finantare si modul de realizare a contractului.
    Art. 27
    Oferta este formata din 3 documente distincte, prezentate ca atare, si anume:
    a) datele de identificare a potentialului contractor;
    b) oferta tehnica;
    c) oferta financiara.
    Art. 28
    Oferta tehnica si cea financiara trebuie sa fie elaborate in totala concordanta cu conditiile de finantare si cu modul de realizare a contractului, prevazute prin termenii de referinta, conform art. 19 pct. 1.
    Art. 29
    Oferta tehnica nu trebuie sa contina, sub sanctiunea eliminarii din competitie, date care ar putea identifica ofertantul.
    Art. 30
    Fiecare potential contractor poate depune o singura oferta pentru fiecare proiect.
    Art. 31
    Oferta trebuie semnata de catre ofertant sau de persoana imputernicita de catre acesta.
    Art. 32
    Oferta se prezinta in pachete sigilate separat si introduse intr-un pachet comun, sigilat, de asemenea, cu indicarea precisa a obiectului ofertei, si care sa nu permita o violare a continutului.
    Art. 33
    Dupa expirarea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor autoritatea contractanta organizeaza si coordoneaza procesul de evaluare si selectare a propunerilor de oferte, astfel ca in termen de 7 zile calendaristice sa se poata comunica rezultatul, participantilor la competitie.
    Art. 34
    Comunicarea in scris a rezultatelor competitiei cuprinde numai calitatea de "castigator" sau "necastigator" a participantului respectiv, precum si invitatia pentru ridicarea intregului material al ofertei depuse, care se inapoiaza ofertantului "necastigator".
    Art. 35
    (1) In scopul evaluarii ofertelor depuse pentru un anume obiect al competitiei, autoritatea contractanta numeste o comisie de evaluare a ofertei tehnice, financiare si in ansamblu, care va avea ulterior rol si de comisie de monitorizare de specialitate intr-un anumit domeniu tehnico-stiintific. In vederea evaluarii ofertelor depuse, autoritatea contractanta stabileste calendarul de lucru pentru respectarea termenului prevazut la art. 33 si aproba regulamentul de functionare a comisiei, care cuprinde cel putin:
    a) cvorumul, modul si procedurile de lucru;
    b) criteriile de evaluare, ponderile acestora si modul de punctare;
    c) algoritmul de stabilire a ierarhizarii ofertelor.
    (2) In cazul in care specialistii din cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv de monitorizare a proiectelor, nu sunt angajati ai autoritatii contractante, plata serviciilor depuse se stabileste prin negociere, pe baza de contract.
    Art. 36
    Conform ierarhizarii ofertelor evaluate, propusa de catre Comisia de evaluare, autoritatea contractanta decide asupra rezultatului competitiei, pe care il comunica participantilor.

    CAP. 4
    Atribuirea in mod direct a contractelor de finantare

    Art. 37
    Atribuirea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor cuprinse in planurile sectoriale se face in mod direct in urmatoarele cazuri:
    1. in cazul in care valoarea contractului nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 de euro;
    2. indiferent de valoarea contractului, in una dintre situatiile urmatoare de procurare din sursa unica de furnizare a serviciilor solicitate:
    a) serviciile pot fi furnizate doar de catre un singur ofertant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrarile sub protectia drepturilor de autor;
    b) serviciile pot fi furnizate de catre un singur ofertant din motive de natura tehnica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;
    c) proiectul care urmeaza a fi contractat este intr-un domeniu special si poate fi condus doar de o anumita institutie, societate, organizatie etc.;
    d) la licitatia restransa repetata a participat un singur ofertant, care a indeplinit conditiile de eligibilitate si a carui oferta corespunde cerintelor formulate de catre autoritatea contractanta;
    e) la evaluarea ofertelor s-a constatat ca o singura oferta corespunde cerintelor formulate de catre autoritatea contractanta;
    f) contractul de finantare are ca obiect o extindere a unor servicii sau activitati aflate in derulare;
    g) in cazul unor circumstante stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 38
    In cazurile prevazute la art. 37 contractul de finantare poate fi atribuit in mod direct numai unui ofertant care satisface conditiile de finantare si modul de realizare stabilite de catre autoritatea contractanta. Atribuirea contractului de finantare se realizeaza prin procedura de negociere cu o singura sursa de furnizare a serviciilor solicitate, dupa cum urmeaza:
    a) transmiterea invitatiei de participare la negociere potentialului contractor, insotita de un exemplar din materialul referitor la conditiile de finantare si la modul de realizare a contractului;
    b) consultarea potentialului contractor si negocierea inclusiv a pretului, precum si stabilirea prevederilor finale privind continutul clauzelor contractuale;
    c) incheierea contractului de finantare.

    CAP. 5
    Contractarea si finantarea proiectelor din planurile sectoriale

    Art. 39
    Pentru fiecare proiect aprobat se incheie un contract de finantare intre autoritatea contractanta si unitatea executanta, in calitate de contractor.
    Art. 40
    (1) Prin contractul de finantare se stabilesc cheltuielile estimate pentru intreaga durata de realizare a proiectului si se angajeaza cheltuieli numai pentru primul an bugetar.
    (2) In cazul proiectelor cu o desfasurare pe mai multi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari urmatori se face anual, prin act aditional la contractul de finantare, prin care vor fi prevazute sumele pentru finantarea proiectelor respective, stabilite in limita alocatiilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie pentru anul respectiv.
    Art. 41
    (1) Cheltuielile care pot fi angajate si efectuate pentru realizarea proiectelor se stabilesc prin contractul de finantare dintre categoriile de cheltuieli prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat.
    (2) Pentru efectuarea achizitiilor de produse, servicii sau lucrari necesare realizarii proiectelor, contractorii aplica prevederile legale privind achizitiile publice.
    Art. 42
    (1) Autoritatea contractanta poate acorda trimestrial, la solicitarea scrisa a contractorului, plati in avans in cuantum de pana la 30% din valoarea platilor prevazute a fi efectuate in trimestrul respectiv pentru executia proiectului.
    (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) se face la efectuarea platilor prevazute in contractul de finantare pentru trimestrul respectiv.
    (3) Autoritatea contractanta poate efectua plata in avans pentru un trimestru numai daca suma acordata in avans pentru trimestrul precedent a fost recuperata integral.
    (4) Platile in avans prevazute la alin. (1) se efectueaza, dupa semnarea contractului de finantare, in baza conventiei de acordare a avansului, incheiata intre parti, numai in cazul indeplinirii de catre contractor a conditiilor prevazute la art. 65 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (5) In cazul in care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, contractorul va prezenta, pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea integrala si conform destinatiilor legale a avansului acordat.
    Art. 43
    (1) In vederea calcularii costurilor aferente proiectului si fazelor sale de executie, pe baza cheltuielilor inregistrate in contabilitatea generala, contractorii asigura:
    a) colectarea cheltuielilor directe pe proiect, precum si pe faze de executie;
    b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficientilor stabiliti in functie de criteriile de repartizare adoptate de contractor.
    (2) Pe baza operatiunilor prevazute la alin. (1) contractorul intocmeste devizul postcalcul pentru proiect, pe faze de executie.
    (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-sef si de reprezentantul autorizat al contractorului, care raspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea si legalitatea cheltuielilor inscrise in acesta.
    Art. 44
    (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de executie realizate in cadrul proiectului se efectueaza de catre autoritatea contractanta, in limita valorii acestor faze prevazute in contractul de finantare, la valoarea cheltuielilor inscrise in devizul postcalcul, pe baza urmatoarelor documente:
    a) cererea de plata;
    b) procesul-verbal de avizare interna;
    c) raportul de activitate;
    d) avizul comisiei de monitorizare;
    e) devizul postcalcul.
    (2) Pentru efectuarea platii autoritatea contractanta emite ordin de plata.

    CAP. 6
    Monitorizarea proiectelor

    Art. 45
    Activitatile de monitorizare a proiectelor se realizeaza, in moduri specifice, de contractori si de autoritatea contractanta.
    Art. 46
    (1) Contractorul stabileste si aplica, in conditiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigura urmarirea, verificarea in mod sistematic si adoptarea masurilor adecvate, in scopul realizarii obiectivelor prestabilite ale proiectului, precum si utilizarea, in conditii de legalitate si eficienta, a fondurilor alocate de la bugetul de stat si prevazute in contractul de finantare.
    (2) Pentru fiecare faza de executie a unui proiect, realizata in conditiile contractului de finantare, contractorul transmite autoritatii contractante documentele prevazute la art. 44 alin. (1).
    (3) Dupa realizarea ultimei faze de executie dintr-un an a proiectului contractorul elaboreaza un raport de activitate privind desfasurarea proiectului pe anul respectiv si transmite cate un exemplar al acestuia autoritatii contractante si comisiei de monitorizare, alcatuita conform prevederilor art. 47 alin. (2).
    Art. 47
    (1) Autoritatea contractanta asigura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin directiile sale de specialitate, pentru fiecare faza de executie a proiectelor, verificarea documentelor prezentate de contractori in vederea decontarii cheltuielilor efectuate si compararea datelor si informatiilor continute in acestea cu prevederile corespunzatoare din contractele de finantare.
    (2) Fiecare comisie de monitorizare de specialitate intr-un anumit domeniu tehnico-stiintific, compusa dintr-un numar de minimum 3 specialisti in domeniul respectiv, desemnati de autoritatea contractanta, asigura evaluarea si monitorizarea de specialitate a proiectelor din cadrul planului sectorial, pe baza rapoartelor de activitate prevazute la art. 44 alin. (1) si la art. 46 alin. (3), in vederea luarii deciziei de continuare a executiei si finantarii proiectelor.
    (3) Comisia de monitorizare intocmeste rapoarte de evaluare anuale si finale pentru proiectele aflate in derulare, pe care le transmite la directia de specialitate a autoritatii contractante, in vederea decontarii cheltuielilor efectuate.
    (4) La repartizarea fondurilor pe proiecte autoritatea contractanta va tine seama de propunerile comisiei de monitorizare, prevazute in documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum si de necesitatea asigurarii cu prioritate a fondurilor destinate finantarii proiectelor aflate in derulare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 48
    Rezultatele cercetarilor obtinute in cadrul proiectelor apartin autoritatilor publice finantatoare, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
    Art. 49
    Ministerele pot atribui, in sistem competitional, contracte de finantare pentru procurarea serviciilor de conducere a planurilor sectoriale, in conditiile stabilite pentru atribuirea conducerii programelor prin Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 50
    Pentru punerea in aplicare a prezentelor norme metodologice, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va elabora modelele documentelor specifice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 51
    Definitiile termenilor utilizati in cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt cuprinse in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, completata cu anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                      DEFINITIILE TERMENILOR UTILIZATI

    1. autoritate contractanta - parte intr-un contract de finantare, care, fie in baza legii, fie in baza unui alt contract de finantare legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind in mod univoc conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;
    2. bugetul proiectelor - valoarea totala si, dupa caz, defalcata pe proiecte a contractelor de finantare subsidiare pe care conducatorul de program se angajeaza, prin contractul de finantare principal, sa le incheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte. Bugetul proiectelor este prevazut sub acest titlu in specificatia financiara a contractului de finantare principal in care conducatorul de program/proiect are calitatea de contractor;
    3. caracter de recurenta al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi si obligatii in functie si subsecvent celor continute in alt contract, anterior incheiat;
    4. comitet de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractanta dupa criterii de competenta, multidisciplinaritate, obiectivitate si impartialitate, in vederea evaluarii ofertelor in cadrul unei licitatii sau al unor proceduri competitionale simplificate;
    5. conducator de program/proiect - autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in cazul programelor conduse de acesta sau contractorul, intr-un contract de finantare al carui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect si, dupa caz, de realizare/executie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;
    6. conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performantelor si prin decizie, in baza unui plan predefinit;
    7. contract de finantare - contractul in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se realizeaza aceasta finantare;
    8. contract de finantare principal - contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract;
    9. contract de finantare subsidiar - contractul de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal. Contractul de finantare subsidiar nu poate contine, sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finantare principal;
    10. contractor - parte intr-un contract de finantare, care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;
    11. contractori asociati - ofertanti asociati a caror oferta comuna/propunere de proiect comuna a fost acceptata si contractata de catre autoritatea contractanta;
    12. director de program/proiect - persoana stabilita de catre si la nivelul conducatorului de program/proiect, in scopul de a asigura conducerea acestuia;
    13. evaluare - analiza rezultatelor obtinute in timpul si dupa implementarea programului/proiectului si indicarea unor actiuni corective, acolo unde este cazul, in vederea obtinerii rezultatelor si atingerii obiectivelor prevazute prin instrumentele de planificare a programului/proiectului;
    14. expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitatie, adresata autoritatii contractante, in forma stabilita de aceasta, fie de catre un potential contractor inscris in Registrul central al potentialilor contractori ai autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in urma invitarii sale de catre autoritatea contractanta, fie de catre o alta persoana juridica sau fizica, in urma anuntului autoritatii contractante privind intentia de a lansa licitatia, anunt care se publica in presa scrisa de raspandire nationala si se difuzeaza prin medii de informare specifice domeniului;
    15. lista propunerilor de proiecte care se pot finanta - lista cuprinzand acele propuneri de proiect care, in urma evaluarii, clasificarii si aplicarii criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informatii al programului pot fi finantate de autoritatea contractanta in cadrul respectivului program;
    16. monitorizare - activitatea de a urmari, a observa, a masura si a verifica in mod sistematic, precum si de a promova masurile adecvate pentru a mentine pe calea predefinita o operatiune, un proces sau altele asemenea;
    17. monitor de program - persoana stabilita de catre si la nivelul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in scopul de a asigura monitorizarea si evaluarea unui program;
    18. ofertant - potential contractor care a depus o oferta/propunere de proiect;
    19. ofertanti asociati - potentiali contractori asociati care au depus o oferta comuna/propunere de proiect comuna;
    20. oferta - propunerea tehnica si propunerea financiara asociata acesteia, elaborate de catre un potential contractor, in baza invitatiei primite de acesta de la autoritatea contractanta pentru a participa la licitatie sau la o procedura competitionala simplificata;
    21. pachet de informatii al programului - prezentare detaliata a scopului, obiectivelor, continutului tematic, a calendarului actiunilor, a fondurilor publice alocate cu aceasta destinatie, precum si a modului de acces la un program elaborat de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, dupa caz, de catre alta autoritate contractanta avand calitatea de conducator de program/proiect, in vederea selectarii contractorilor (conducatorilor de proiecte) prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
    22. panel de evaluatori - grup compus din 3 experti, alcatuit de autoritatea contractanta dupa criteriul domeniilor de specialitate ale expertilor, in vederea evaluarii uneia sau mai multor propuneri de proiecte;
    23. plan anual - instrument de planificare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducatorul de program/proiect pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic si a sumelor alocate anual programului/proiectului. In cazul inceperii si incheierii programului/proiectului in cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;
    24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducatorul de program/proiect pentru intreaga durata a programului/proiectului, pe baza contractului de finantare, si care cuprinde:
    a) planul operational, prin care sunt descrise principalele activitati necesare implementarii programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea si prezentarea programelor de lucru;
    b) planificarea implementarii programului/proiectului, continand esalonarea in timp a principalelor activitati si termenele prevazute, inclusiv pentru anuntarea/organizarea de competitii/licitatii;
    c) dupa caz, descrierea proiectelor;
    25. program de lucru - instrument de programare a implementarii unui program/proiect, pe baza caruia se fundamenteaza derularea finantarii, elaborat de conducatorul de program/proiect pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliaza actiunile necesare realizarii obiectivelor din planul strategic;
    26. propunere de proiect - solicitare de finantare a unui proiect initiat de un potential contractor, elaborat de catre acesta in cadrul tematic si cu respectarea conditiilor indicate prin pachetul de informatii al unui program, in scopul de a participa la o competitie de selectare a contractorilor, organizata in cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
    27. propunere de proiect comuna - propunere de proiect unica, elaborata in comun de mai multi potentiali contractori;
    28. raport de consens - document elaborat de panelul de evaluatori, in faza evaluarii in panel din cadrul etapelor de evaluare stiintifica/tehnica si de evaluare a managementului, a oportunitatii, a impactului si a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele si comentariile in consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate si a comentariilor consemnate anterior, in faza evaluarii individuale, de catre fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect si, in cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;
    29. raport de activitate - document elaborat de conducatorul de program/proiect, pe baza compararii stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevazut prin instrumentele de planificare si programare. In cazul in care conducatorul de program/proiect este autoritate contractanta, raportul de activitate se elaboreaza pe baza informatiilor continute in rapoartele de activitate ale proiectelor finantate prin program/proiect, rapoarte, care, la randul lor, se elaboreaza de catre conducatorii de proiecte. Raportul de activitate descrie activitatile desfasurate in perioada de referinta, evidentiaza intarzierile si necorelarile aparute in derularea programului/proiectului si cauzele acestora, propune masuri corective;
    30. raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducatorul de program/proiect la incheierea implementarii programului/proiectului, pe baza compararii stadiului final obtinut cu cel prevazut prin instrumentele de planificare si programare;
    31. raport de evaluare - document elaborat numai de catre sau prin grija autoritatii contractante. Raportul de evaluare a programului se elaboreaza de catre monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaboreaza de catre responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaboreaza la periodicitatea prevazuta prin contractul de finantare, de regula trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaboreaza anual. Raportul independent de evaluare se elaboreaza de catre echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcatuite la solicitarea autoritatii contractante. Raportul de evaluare se elaboreaza pe baza compararii rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficientei utilizarii fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaboreaza pe baza informatiilor continute in rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finantate prin program/proiect. In cazul in care conducatorii acestor proiecte sunt, la randul lor, autoritati contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaboreaza si pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finantate prin program/proiect;
    32. responsabil de proiect - persoana stabilita de catre si la nivelul autoritatii contractante, in scopul de a asigura monitorizarea si evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractanta procura, printr-un contract de finantare, serviciile de conducere si, dupa caz, de realizare/executie;
    33. Registrul central al potentialilor contractori - registru de evidenta a potentialilor contractori, infiintat si tinut la zi de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Registrul central al potentialilor contractori se actualizeaza pe baza informatiilor furnizate de autoritatile contractante si poate fi consultat de acestea in vederea selectarii contractorilor;
    34. specificatie financiara - anexa la contractul de finantare, prin care se prevede modul de alocare a sumelor totale angajate intr-un program/proiect;
    35. subcontractor - persoana juridica sau fizica mentionata intr-un contract de finantare, catre care contractorul poate subcontracta o parte din acel contract, cu aprobarea autoritatii contractante. Subcontractorul trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate pentru partea din contract care urmeaza sa ii fie subcontractata;
    36. tarif   contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect si, dupa caz, de realizare/executie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevazut sub acest titlu in specificatia financiara care este anexa la contractul de finantare prin care o autoritate contractanta procura respectivele servicii;
    37. termeni de referinta   document prin care se stabilesc cerintele ce trebuie respectate de potentialii contractori in elaborarea ofertei, document elaborat de catre autoritatea contractanta in vederea atribuirii contractului de finantare prin licitatie, proceduri competitionale simplificate sau prin atribuire directa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1266/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1266 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu