E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1217 din 27 noiembrie 2001

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 17 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea hotarare:

    Art. 1
    (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita in continuare AVAB, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. In realizarea atributiilor sale, inclusiv a celor efectuate de executorii proprii, AVAB actioneaza pe tot teritoriul tarii, fara restrictii de teritorialitate.
    (2) Sediul AVAB este in municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1.
    (3) AVAB isi va desfasura activitatea pe o perioada de 7 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Incetarea activitatii AVAB se va face prin lege.
    (5) Pentru desfasurarea activitatilor organizate in teritoriu, la solicitarea AVAB, reprezentantul Guvernului in teritoriu va pune la dispozitie acesteia un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii si amplasarii logisticii si tehnicii de calcul de care aceasta are nevoie.
    Art. 2
    (1) Imobilul proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, se transmite, pe baza de protocol, din administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in administrarea AVAB.
    (2) AVAB nu va schimba destinatia actuala a imobilului in perioada in care acesta se afla in administrarea sa.
    Art. 3
    AVAB are ca scop valorificarea activelor bancare neperformante preluate de la bancile la care statul este actionar majoritar, detinand cel putin 50% plus 1 din actiuni, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurilor de privatizare si pentru diminuarea efortului financiar al statului in aceasta operatiune.
    Art. 4
    (1) In vederea indeplinirii scopului pentru care a fost infiintata, AVAB are urmatoarele atributii principale:
    a) atributia de preluare a activelor bancare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Activele bancare preluate de AVAB in vederea valorificarii lor se inregistreaza in evidentele contabile ale acesteia la valoarea nominala, potrivit art. 12^1 alin. (2), si, respectiv, la valoarea negociata, potrivit art. 12^1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) atributia de valorificare a activelor bancare - AVAB valorifica activele bancare preluate la valoarea de piata a acestora, utilizand atat metodele sale specifice, cat si pe cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare la momentul valorificarii, impreuna sau separat, atunci cand acestea asigura celeritate si/sau rezultat optim;
    c) atributia de administrare a activelor bancare si a creantelor asociate se exercita de catre AVAB in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. Administrarea activelor bancare, pana la valorificarea acestora, urmareste evitarea deteriorarii lor din punct de vedere fizic si/sau valoric si include orice masura de natura administrativa, in limita cheltuielilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli propriu, care poate avea acest rezultat, in conditiile legii.
    (2) Administrarea si valorificarea activelor bancare se efectueaza de catre AVAB in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. In cazul in care administrarea se refera la un bun determinat, ea poate fi incredintata, pe baza de contract, si unei persoane fizice. Criteriile privind selectarea activelor bancare si a creantelor asociate, care vor fi incredintate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate, sunt aprobate de Consiliul de supraveghere si indrumare. Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii.
    (3) AVAB indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul AVAB este indreptatit sa solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul activitatii acesteia. In exercitarea atributiilor sale AVAB colaboreaza cu ministerele, cu Banca Nationala a Romaniei, cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile pe care le detin si care faciliteaza valorificarea sau conservarea activelor bancare.
    (3) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror alte active detinute la aceste banci de catre debitori sau de catre garantii acestora, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Informatiile obtinute in temeiul alin. (1), (2) si (3) constituie secret profesional pentru salariatii AVAB, care raspund si de oportunitatea solicitarii.
    (5) Informatiile solicitate de AVAB se pun la dispozitie acesteia cu promptitudine si in mod gratuit de catre persoanele juridice care detin aceste informatii si in situatia in care acestea lucreaza, in general, pe baza de taxe sau tarife.
    Art. 6
    (1) AVAB este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    Art. 7
    (1) Presedintele AVAB are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta AVAB in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul AVAB si raspunderile ce revin personalului acesteia;
    c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al AVAB, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare;
    d) dispune masuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind AVAB, precum si pentru indeplinirea politicii si strategiei in domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul AVAB;
    e) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul AVAB;
    f) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele emite ordine si instructiuni.
    (3) In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele este ajutat de un vicepresedinte si de un colegiu director.
    (4) Vicepresedintele este numit prin decizie a primului-ministru si este inlocuitorul de drept al presedintelui.
    Art. 8
    (1) Finantarea AVAB este asigurata din urmatoarele surse si se gestioneaza in regim extrabugetar:
    a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de AVAB pe baza de contract;
    c) alte surse prevazute de lege.
    (2) Sumele obtinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinatie acoperirea cheltuielilor proprii de functionare si operare si a cheltuielilor de administrare si de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la trezoreria statului. Din sumele obtinute AVAB poate prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli propriu un fond suplimentar ce va fi utilizat in vederea cresterii valorii activelor bancare si a eficientizarii operatiunilor de valorificare.
    (3) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern. Periodic AVAB va realiza auditul operatiunilor si al pozitiei financiare, precum si estimarea independenta a valorii nete si a valorii realizabile a fiecarui activ aflat in portofoliul sau. In acest scop AVAB va incheia, in conditiile legii, contracte cu firme de audit sau evaluare cu recunoastere internationala.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale AVAB se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare, la propunerea presedintelui.
    (2) Statul de functii al AVAB se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) In structura organizatorica a AVAB pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (4) In cadrul AVAB, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor prevazute in structura organizatorica, cu exceptia directiei generale. Activitatile desfasurate in teritoriu se organizeaza in functie de necesitatile de reprezentare in fata instantelor de judecata, de administrare a activelor bancare sau de executare silita asupra averii debitorilor si/sau a garantilor acestora.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al AVAB, precum si modalitatile concrete de lucru ale colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.
    Art. 10
    (1) Salariatii AVAB nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfasura activitati politice in perioada in care sunt angajati ai AVAB. Prin salariati AVAB se intelege atat personalul angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata, cat si personalul care lucreaza pe baza unei conventii civile potrivit legii.
    (2) Salariatilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAB.
    (3) Salariatii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAB si apoi o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAB sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Componenta Consiliului de supraveghere si indrumare, care asigura supravegherea si indrumarea activitatii AVAB, este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 11
    Salariatii AVAB isi desfasoara activitatea si sunt salarizati pe baza contractului individual de munca incheiat potrivit prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, si Hotararea Guvernului nr. 29/2000 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 18 ianuarie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Autoritatii pentru
                         Valorificarea Activelor Bancare,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite, fara plata, din administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
________________________________________________________________________________
Adresa        Persoana        Persoana             Caracteristicile tehnice
imobilului    juridica        juridica                 ale imobilului
              de la care      la care se
              se transmite    transmite
              imobilul        imobilul
________________________________________________________________________________
Municipiul    Autoritatea     Autoritatea     Imobilul se compune din 3 corpuri
Bucuresti,    pentru          pentru          cu un numar de 67 de camere.
str.          Privatizare     Valorificarea   - Corpul de cladire A + B = 54 de
C.A. Rosetti  si              Activelor         camere (13 camere la demisol,
nr. 21,       Administrarea   Bancare           11 camere la parter, 13 camere
sectorul 1    Participatiilor                   la etajul 1, 13 camere la etajul
              Statului                          2 si 4 camere la etajul 3)
                                              - Corpul de cladire C = 10 camere
                                                (5 camere la parter si 5 camere
                                                la etajul 1)
                                              - Corpul de cladire poarta = 3
                                                camere (sala la parter, sala de
                                                asteptare, birou de informatii)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
    Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

    Maria Manolescu      - presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor
                           Publice
    Niculae Ion Vulpescu - membru, reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei
    Doru Crin Trifoi     - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Gheorghe Tiplica     - membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltarii si
                           Prognozei
    Victor Ponta           membru, reprezentant al Corpului de control al
                           primului ministruSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1217/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1217 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu