E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1217 din 27 noiembrie 2001

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 17 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea hotarare:

    Art. 1
    (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita in continuare AVAB, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. In realizarea atributiilor sale, inclusiv a celor efectuate de executorii proprii, AVAB actioneaza pe tot teritoriul tarii, fara restrictii de teritorialitate.
    (2) Sediul AVAB este in municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1.
    (3) AVAB isi va desfasura activitatea pe o perioada de 7 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Incetarea activitatii AVAB se va face prin lege.
    (5) Pentru desfasurarea activitatilor organizate in teritoriu, la solicitarea AVAB, reprezentantul Guvernului in teritoriu va pune la dispozitie acesteia un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii si amplasarii logisticii si tehnicii de calcul de care aceasta are nevoie.
    Art. 2
    (1) Imobilul proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, se transmite, pe baza de protocol, din administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in administrarea AVAB.
    (2) AVAB nu va schimba destinatia actuala a imobilului in perioada in care acesta se afla in administrarea sa.
    Art. 3
    AVAB are ca scop valorificarea activelor bancare neperformante preluate de la bancile la care statul este actionar majoritar, detinand cel putin 50% plus 1 din actiuni, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurilor de privatizare si pentru diminuarea efortului financiar al statului in aceasta operatiune.
    Art. 4
    (1) In vederea indeplinirii scopului pentru care a fost infiintata, AVAB are urmatoarele atributii principale:
    a) atributia de preluare a activelor bancare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Activele bancare preluate de AVAB in vederea valorificarii lor se inregistreaza in evidentele contabile ale acesteia la valoarea nominala, potrivit art. 12^1 alin. (2), si, respectiv, la valoarea negociata, potrivit art. 12^1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) atributia de valorificare a activelor bancare - AVAB valorifica activele bancare preluate la valoarea de piata a acestora, utilizand atat metodele sale specifice, cat si pe cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare la momentul valorificarii, impreuna sau separat, atunci cand acestea asigura celeritate si/sau rezultat optim;
    c) atributia de administrare a activelor bancare si a creantelor asociate se exercita de catre AVAB in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. Administrarea activelor bancare, pana la valorificarea acestora, urmareste evitarea deteriorarii lor din punct de vedere fizic si/sau valoric si include orice masura de natura administrativa, in limita cheltuielilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli propriu, care poate avea acest rezultat, in conditiile legii.
    (2) Administrarea si valorificarea activelor bancare se efectueaza de catre AVAB in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. In cazul in care administrarea se refera la un bun determinat, ea poate fi incredintata, pe baza de contract, si unei persoane fizice. Criteriile privind selectarea activelor bancare si a creantelor asociate, care vor fi incredintate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate, sunt aprobate de Consiliul de supraveghere si indrumare. Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii.
    (3) AVAB indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul AVAB este indreptatit sa solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul activitatii acesteia. In exercitarea atributiilor sale AVAB colaboreaza cu ministerele, cu Banca Nationala a Romaniei, cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile pe care le detin si care faciliteaza valorificarea sau conservarea activelor bancare.
    (3) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror alte active detinute la aceste banci de catre debitori sau de catre garantii acestora, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Informatiile obtinute in temeiul alin. (1), (2) si (3) constituie secret profesional pentru salariatii AVAB, care raspund si de oportunitatea solicitarii.
    (5) Informatiile solicitate de AVAB se pun la dispozitie acesteia cu promptitudine si in mod gratuit de catre persoanele juridice care detin aceste informatii si in situatia in care acestea lucreaza, in general, pe baza de taxe sau tarife.
    Art. 6
    (1) AVAB este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    Art. 7
    (1) Presedintele AVAB are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta AVAB in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul AVAB si raspunderile ce revin personalului acesteia;
    c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al AVAB, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare;
    d) dispune masuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind AVAB, precum si pentru indeplinirea politicii si strategiei in domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul AVAB;
    e) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul AVAB;
    f) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele emite ordine si instructiuni.
    (3) In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele este ajutat de un vicepresedinte si de un colegiu director.
    (4) Vicepresedintele este numit prin decizie a primului-ministru si este inlocuitorul de drept al presedintelui.
    Art. 8
    (1) Finantarea AVAB este asigurata din urmatoarele surse si se gestioneaza in regim extrabugetar:
    a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de AVAB pe baza de contract;
    c) alte surse prevazute de lege.
    (2) Sumele obtinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinatie acoperirea cheltuielilor proprii de functionare si operare si a cheltuielilor de administrare si de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la trezoreria statului. Din sumele obtinute AVAB poate prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli propriu un fond suplimentar ce va fi utilizat in vederea cresterii valorii activelor bancare si a eficientizarii operatiunilor de valorificare.
    (3) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern. Periodic AVAB va realiza auditul operatiunilor si al pozitiei financiare, precum si estimarea independenta a valorii nete si a valorii realizabile a fiecarui activ aflat in portofoliul sau. In acest scop AVAB va incheia, in conditiile legii, contracte cu firme de audit sau evaluare cu recunoastere internationala.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale AVAB se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare, la propunerea presedintelui.
    (2) Statul de functii al AVAB se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) In structura organizatorica a AVAB pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (4) In cadrul AVAB, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor prevazute in structura organizatorica, cu exceptia directiei generale. Activitatile desfasurate in teritoriu se organizeaza in functie de necesitatile de reprezentare in fata instantelor de judecata, de administrare a activelor bancare sau de executare silita asupra averii debitorilor si/sau a garantilor acestora.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al AVAB, precum si modalitatile concrete de lucru ale colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.
    Art. 10
    (1) Salariatii AVAB nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfasura activitati politice in perioada in care sunt angajati ai AVAB. Prin salariati AVAB se intelege atat personalul angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata, cat si personalul care lucreaza pe baza unei conventii civile potrivit legii.
    (2) Salariatilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAB.
    (3) Salariatii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAB si apoi o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAB sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Componenta Consiliului de supraveghere si indrumare, care asigura supravegherea si indrumarea activitatii AVAB, este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 11
    Salariatii AVAB isi desfasoara activitatea si sunt salarizati pe baza contractului individual de munca incheiat potrivit prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, si Hotararea Guvernului nr. 29/2000 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 18 ianuarie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Autoritatii pentru
                         Valorificarea Activelor Bancare,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite, fara plata, din administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
________________________________________________________________________________
Adresa        Persoana        Persoana             Caracteristicile tehnice
imobilului    juridica        juridica                 ale imobilului
              de la care      la care se
              se transmite    transmite
              imobilul        imobilul
________________________________________________________________________________
Municipiul    Autoritatea     Autoritatea     Imobilul se compune din 3 corpuri
Bucuresti,    pentru          pentru          cu un numar de 67 de camere.
str.          Privatizare     Valorificarea   - Corpul de cladire A + B = 54 de
C.A. Rosetti  si              Activelor         camere (13 camere la demisol,
nr. 21,       Administrarea   Bancare           11 camere la parter, 13 camere
sectorul 1    Participatiilor                   la etajul 1, 13 camere la etajul
              Statului                          2 si 4 camere la etajul 3)
                                              - Corpul de cladire C = 10 camere
                                                (5 camere la parter si 5 camere
                                                la etajul 1)
                                              - Corpul de cladire poarta = 3
                                                camere (sala la parter, sala de
                                                asteptare, birou de informatii)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
    Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

    Maria Manolescu      - presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor
                           Publice
    Niculae Ion Vulpescu - membru, reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei
    Doru Crin Trifoi     - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Gheorghe Tiplica     - membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltarii si
                           Prognozei
    Victor Ponta           membru, reprezentant al Corpului de control al
                           primului ministruSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1217/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1217 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu