E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 387 1999 abrogat de articolul 13 din actul Hotărârea 1217 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 8 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 9 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 10 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 13 din actul Hotărârea 387 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 387 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 387 din 18 mai 1999

privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 20 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita in continuare agentie, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.
    (2) Agentia isi va inceta activitatea dupa 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Durata activitatii agentiei va putea fi prelungita o singura data, prin hotarare a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioada de cel mult 2 ani.
    Art. 2
    (1) Sediul agentiei este in municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1.
    (2) In scopul asigurarii sediului prevazut la alin. (1), se aproba transmiterea, fara plata, a imobilului, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea agentiei.
    (3) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (2) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Agentia nu va schimba destinatia actuala a imobilului in perioada in care acesta se afla in administrarea sa.
    Art. 3
    Agentia are rolul de a valorifica activele bancare neperformante de la bancile la care statul este actionar majoritar, detinand cel putin 50% plus 1 din actiuni, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurilor de privatizare.
    Art. 4
    (1) In vederea indeplinirii rolului sau, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) preia, cu plata, de la bancile la care statul este actionar majoritar, active bancare din categoria celor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul valorificarii lor. Preluarea se face la valoarea neta, stabilita prin contract;
    b) valorifica activele bancare prin:
    - initierea si/sau finalizarea, dupa caz, a procedurilor de executare silita;
    - licitatii publice sau alte proceduri prevazute de lege;
    - mecanisme si operatiuni legal reglementate, specifice pietei de capital.
    (2) Agentia indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu personalul agentiei este indreptatit sa solicite documente, informatii si date referitoare la aspectele care fac obiectul activitatii acesteia.
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a agentiei, toate informatiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.
    (3) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998, bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a agentiei, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror alte active detinute la aceste banci de catre debitorii cedati agentiei.
    (4) Informatiile obtinute in temeiul alin. (1), (2) si (3) constituie secret profesional pentru salariatii agentiei.
    Art. 6
    (1) Finantarea agentiei este asigurata prin alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si de operare se asigura, in completare, si din urmatoarele surse:
    a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata interna sau externa;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de agentie pe baza de contract;
    c) alte surse prevazute de lege.
    (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) si plata dobanzilor, a comisioanelor aferente acestora, precum si acoperirea cheltuielilor de administrare si valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la bugetul de stat.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a agentiei este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Statul de functii si numarul maxim de posturi al agentiei se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (3) In structura organizatorica a agentiei pot functiona directii, servicii si birouri.
    (4) In cadrul agentiei, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza, dupa caz, servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare a agentiei va fi elaborat de conducerea acesteia in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si va fi aprobat prin decizie a primului-ministru.
    Art. 8
    (1) Agentia este condusa de un secretar de stat.
    (2) Secretarul de stat al agentiei are calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Secretarul de stat este numit prin decizie a primului-ministru.
    Art. 9
    (1) Secretarul de stat al agentiei are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) dispune masuri pentru executarea dispozitiilor legale, precum si a altor reglementari privind agentia;
    c) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul agentiei;
    d) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a agentiei;
    e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Atributiile personalului agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
    (3) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni.
    Art. 10
    (1) Secretarul de stat si salariatii agentiei nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfasura activitati politice in perioada in care sunt angajati ai agentiei.
    (2) Salariatilor agentiei li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de agentie.
    (3) Salariatii agentiei si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii si dupa o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor agentiei sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 11
    Salarizarea personalului agentiei se face prin lege speciala.
    Art. 12
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca in Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 modificarile care decurg din infiintarea agentiei.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Presedintele
                       Consiliului de administratie
                       al Fondului Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Ovidiu Grecea,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite, fara plata, din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare
---------------------------------------------------------------------------
 Adresa      Persoana      Persoana
 imobilului  juridica de   juridica      Caracteristicile tehnice
             la care se    la care se         ale imobilului
             transmite     transmite
             imobilul      imobilul
---------------------------------------------------------------------------
 Bucuresti,  Fondul        Agentia de    Imobilul se compune din 3 corpuri,
 str. C.A.   Proprietatii  Valorificare  cu un numar de 67 de camere.
 Rosetti     de Stat       a Activelor   - Corpul de cladire A + B = 54
 nr. 21,                   Bancare         de camere (13 camere la demisol,
 sectorul 1                                11 camere la parter, 13 camere
                                           la etajul 1, 13 camere la etajul
                                           2 si 4 camere la etajul 3).
                                         - Corpul de cladire C = 10 camere
                                           (5 camere la parter si 5 camere
                                           la etajul 1).
                                         - Corpul de cladire poarta = 3
                                           camere (sala parter, sala de
                                           asteptare, birou de informatii)
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
               a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
                                      |               ____________
                                      |______________| Consilieri |
            ___________               |              |____________|
           |  Cabinet  |______________|
           |___________|              |
                            __________|_________
                       ____|_____     |     ____|_____
                      | DIRECTOR |    |    | DIRECTOR |
                      | GENERAL  |    |    | GENERAL  |
                      |__________|    |    |__________|
          ___________       |         |          |       ___________
         | Consilier |______|         |          |______| Consilier |
         |___________|      |         |          |      |___________|
                ____________|         |          |___________
        _______|______                |               _______|______
 ______|______  ______|______    _____|____    ______|______  ______|______
|  Directia   || Directia    |  |          |  |             ||             |
|  preluare   || informatica,|  |          |  | Directia    ||Directia     |
|  active     || resurse     |  | Directia |  | financiar-  ||valorificare |
|  bancare    || umane si    |  | juridica |  |contabilitate||active       |
|             ||administrativ|  |          |  |             ||bancare      |
|_____________||_____________|  |__________|  |_____________||_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 387/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 387 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu