Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1080 din 04.10.2021

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 26 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 63 alin. (2) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1), art. 300 şi art. 349 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii. Articolul 2
(1) Se aprobă darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", persoană juridică de drept privat de utilitate publică, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea funcţionării sediilor filialelor Iaşi, judeţul Iaşi, Craiova, judeţul Dolj, Buzău, judeţul Buzău, şi Baia Mare, judeţul Maramureş.
(2) Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria" are obligaţia să păstreze destinaţia părţilor de imobile prevăzută la alin. (1) pe toată perioada dării în folosinţă, fiindu-i interzis să înstrăineze dreptul de folosinţă asupra bunurilor prin subînchiriere, comodat, asociere, colaborare, locaţie totală sau parţială, inclusiv cesiunea unei terţe persoane.
(3) În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile prevăzute la alin. (1) sau după expirarea perioadei de folosinţă gratuită de 20 de ani, acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(4) Fondurile necesare pentru suportarea costurilor privind utilităţile aferente părţilor de imobile care se dau în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria" se alocă de la bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
(5) Paza şi protecţia părţilor de imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale.
Articolul 3Predarea-preluarea părţilor din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829 prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria", prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: Ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă Ministrul finanţelor, Dan Vîlceanu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 2795 Buzău, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării (lei) Administratorul bunului/CUI
107040 8.19.01 Imobil 2795 Judeţul Buzău, municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 140 CF nr. 67025 Nr. cad. 67025 CF nr. 67026 Nr. cad. 67026 CF nr. 64179 Nr. cad. 64179 Construcţii şi teren* 4.068.133 4.395.002,44 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se transmit pe o perioadă de 20 de ani în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria" pentru funcţionarea sediilor filialelor din Iaşi, Craiova, Buzău şi Baia Mare

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun bunul/carte funciară/nr. cadastral Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CIF
106844 - parţial 8.19.01 Imobil 768 parţial Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, bulevardul Carol I nr. 7 1. Construcţii: Pavilion A - Suprafaţă construită - 781,60 mp - Suprafaţa utilă - 1.424,31 mp - Valoarea contabilă - 153.293,73 lei Camera/Încăperea nr. 3 - 9,78 mp 9,78 x 153.293,73/1.424,31 = 1.052,59 lei - Valoarea contabilă - 1.052,59 lei 1.1. Cotă părţi comune: 0,88% din suprafaţa de 188,90 mp aferentă pavilionului - Suprafaţă părţi comune - 188,90 mp 1,66 x 153.293,73/188,90 = 1.347,10 lei - Valoarea contabilă - 1.347,10 lei Total valoare contabilă construcţii - 2.399,69 lei 2. Teren: - Suprafaţa terenului - 863 mp - Valoarea contabilă - 7.892,48 lei - Cota de teren aferentă - 758/86300 mp 7,58 x 7.892,48/863 = 69,32 lei Total valoare contabilă teren - 69,32 lei Total valoare contabilă parte imobil = 2.469,01 lei CF 153286-C1-U2 Nr. cad. 153286-C1-U2 315.980 2.469,01 313.510,99 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria" Filiala Iaşi CIF- 41091758
103869 - parţial 8.19.01 Imobil 2344 parţial Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu nr. 5 1. Construcţii: Pavilionul E - Suprafaţa construită - 350 mp - Suprafaţa utilă - 655 mp - Valoare contabilă - 55.280,90 lei Camera/Încăperea nr. 12 (ap. 3) - 10,74 mp 10,74 x 55.280,90/655 = 906,44 lei - Valoare contabilă - 906,44 lei 1.1. Cotă părţi comune: 566 mp din suprafaţa de 31.943 mp aferentă pavilionului - 566 x 55.280,90/31.943 = 979,53 lei - Valoare contabilă - 979,53 lei Total valoare contabilă construcţii - 1.885,97 lei 2. Teren: - Suprafaţa terenului - 435 mp - Valoare contabilă - 19.229,05 lei - Cota de teren aferentă - 8 mp 8 x 19.229,05/435 = 353,64 lei Total valoare contabilă teren - 353,64 lei Total valoare contabilă parte imobil = 2.239,61 lei CF 228111-C1-U4 Nr. cad. 228111-C1-U4 100.380 2.239,61 98.140,39 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria" Filiala Craiova CIF - 29603336
107040 - parţial 8.19.01 Imobil 2795 parţial Judeţul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 140 1. Construcţii: Pavilionul B - Suprafaţa construită = 361 mp - Suprafaţa utilă = 852 mp - Valoare contabilă = 4.079.889,55 lei Camera/Încăperea nr. 13 - 11,34 mp 11,34 x 4.079.889,55/852 = 54.302,76 lei Camera/Încăperea nr. 20 - 13,23 mp 13,23 x 4.079.889,55/852 = 63.353,21 lei - Valoare contabilă - 117.655,97 lei 1.1. Cotă părţi comune: 23,91 mp din suprafaţa de 119,57 mp aferentă pavilionului 23,91 x 4.079.889,55/119,57 = 815.841,42 lei - Valoare contabilă - 815.841,42 lei Total valoare contabilă construcţii = 933.497,39 lei 2. Teren - Suprafaţa terenului - 377 mp - Valoare contabilă - 38.148,63 lei Cota de teren aferentă (cam. 13) = 4,41 mp din suprafaţa de 377 mp (cam. 20) = 5,13 mp din suprafaţa de 377 mp 9,54 x 38.148,63/377 = 965,35 lei Total valoare contabilă teren - 965,35 lei Total valoare contabilă părţi imobil = 934.462,74 lei CF nr. 67026-C1-U4, Nr. cad. 67026-C1-U4 CF nr. 67026-C1-U5, Nr. cad. 67026-C1-U5 4.395.002,44 934.462,74 3.460.539,70 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria" Filiala Buzău CIF - 24931324

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun bunul/carte funciară/nr. cadastral Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei) Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul CIF
106634 - parţial 8.19.01 Imobil 2829 parţial Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1 1. Construcţii: Pavilionul A - Suprafaţa construită = 737 mp - Suprafaţa utilă = 1.305,46 mp - Valoare contabilă = 1.307.335,76 lei Camera/Încăperea (ap. 10) - 19,90 mp 19,90 x 1.307.335,76/1.305,46 = 19.928,59 lei - Valoare contabilă - 19.928,59 lei 1.1. Cotă părţi comune - 2,16 mp din suprafaţa de 354,59 mp aferentă pavilionului 2,16 x 1.307.335,76/354,59 = 7.963,69 lei - Valoare contabilă - 7.963,69 lei Total valoare contabilă construcţii = 27.892,28 lei 2. Teren - Suprafaţa terenului - 4.420 mp - Valoare contabilă - 591.086,60 lei Cota de teren aferentă - 26,94 mp 26,94 x 591.086,60/4.420 = 3.602,69 lei Total valoare contabilă teren - 3.602,69 lei Total valoare contabilă părţi imobil = 31.494,97 lei CF nr. 117221-C1-U10 Nr. cad. 117221-C1-U10 4.854.316,08 31.494,97 4.822.821,11 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria" Filiala Baia Mare CIF - 34770020SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1080/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1080 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1080/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu