E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1047 din 28 august 2003

pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare in registrul comertului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 646 din 11 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba modelul si continutul cererii pentru obtinerea autorizarii functionarii, prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie pe proprie raspundere", din care rezulta ca la sediul social/secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in obiectul de activitate declarat, prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Formularele prevazute la alin. (1) - (3) vor fi utilizate pentru inregistrarea in registrul comertului a societatilor comerciale, regiilor autonome, organizatiilor cooperatiste si a grupurilor de interes economic.
    (5) Formularul prevazut la alin. (1) va fi utilizat si pentru inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, in conditiile prevazute de Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.
    Art. 2
    (1) Se aproba modelul si continutul certificatului de inregistrare in registrul comertului, prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Se aproba modelul si continutul formularului care devine anexa la certificatul de inregistrare, prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    Cererea de inregistrare, certificatul de inregistrare, inclusiv anexa la acesta avand modelul si continutul prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului, se vor utiliza de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la epuizarea stocului existent la Oficiul National al Registrului Comertului.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

 ______________________________________________________________________________
|                      |          CERERE            |                          |
| MINISTERUL JUSTITIEI |                         _  |                          |
|                      | - de inregistrare      |_| | Nr. de intrare ........  |
| OFICIUL REGISTRULUI  | - de inregistrare a        |                          |
|COMERTULUI DE PE LANGA|   modificarii actului   _  | Data: .................  |
|     TRIBUNALUL       |   constitutiv          |_| |                          |
|                      | __________________________ | Urgenta: ..............  |
|  .................   | Cod unic de                |                          |
|                      | inregistrare ............. |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Acest document constituie cerere de inregistrare in REGISTRUL COMERTULUI     |
| si la organul fiscal competent.                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                      Domnule Judecator Delegat/Director,                     |
|                                                                              |
| Subsemnat(ul/a) ............................., domiciliat in .............., |
| str.*1) ............................... nr. ....., bloc. ......, scara. ..., |
| etaj ..., ap. ..., judet/sector .............., telefon*2) ................, |
| act identitate ...................., seria ........, nr. .................., |
| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ............., la data ......., |
| in calitate de*3) ...................., conform*4) ........................, |
| ..........................................................................., |
| pentru firma .............................................................., |
| ...................., numar de ordine in registrul comertului.............., |
| cu sediul in: localitatea ......................, str.*1) ................., |
| nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap. ......, judet/sector |
| ..........................., cod postal ........., casuta postala ........., |
| telefon*2) ..............., ..............., fax*2) .........., ..........., |
| e-mail ..........................., web site  ............................., |
| in temeiul Legii nr. 26/1990, privind registrul comertului, republicata, cu  |
| modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 161/2003 privind unele|
| masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,  |
| a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea     |
| coruptiei, va rog ca prin incheierea/rezolutia ce o veti pronunta sa         |
| dispuneti*5):                                                                |
|  _                                            _                              |
| |_| autorizarea constituirii                 |_| inmatricularea in registrul |
|     persoanei juridice                           comertului                  |
|  _                                                                           |
| |_| inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la:      |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
| Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 din Codul de     |
| procedura civila, iar in sustinerea cererii, depun actele doveditoare        |
| mentionate pe verso.                                                         |
| Obiectul cererii este prevazut in*6) ..................................... . |
| Cererea este legal timbrata cu ............... lei, taxa judiciara de timbru |
| si .............. lei, timbru judiciar.                                      |
|                                                                              |
|    Data: ........................           Semnatura, ....................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| *7)                                                                          |
| In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata, si/sau   |
| art. 174 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, ................................. |
| ............................... judecator delegat si/sau director al Oficiul |
| Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ............................., |
| examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si, constatand ca        |
| sunt/nu sunt indeplinite cerintele legale dispune:                           |
| ............................................................................ |
| .......................................................................... . |
|                                                                              |
|     Judecator delegat/Director,                                              |
|                                                  Referent grefier*8),        |
| Data: ......................                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *2) Se completeaza cu prefix - numar;
    *3) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator, imputernicit);
    *4) Se completeaza numai de catre imputernicit cu denumirea actului (procura, delegatie avocatiala, delegatie de serviciu), nr., data, organul emitent;
    *5) Se marcheaza cu "X" rubrica/rubricile corespunzatoare solicitarii;
    *6) Se completeaza cu denumirea actului (act constitutiv/modificator, hotarare AGA/membri, act de infiintare), nr., data, emitent;
    *7) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta);
    *8) Se completeaza cu numele, prenumele si semnatura.

    cod 11-10-113                                                       Pag. 1

    CERERE DE INREGISTRARE    Nr. intrare: .............   data: ............
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                  OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE                |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |         Denumirea actului           | Nr. si data actului/Emitent |Nr.  |
|crt.|                                     |                             |file |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  1.| Act constitutiv/Act administrativ   |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  2.| Act aditional                       |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  3.| Hotarare adunare generala           |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  4.| Declaratii pe propria raspundere    |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  5.| Dovada sediu social/sucursala       |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  6.| Dovada capital social               |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  7.| Imputernicire/Procura               |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  8.| Dovada disponibilitate firma        |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|  9.| Dovada taxa registru                |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 10.| Dovada taxa publicare in Monitorul  |                             |     |
|    | Oficial al Romaniei                 |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 11.| Dovada taxa judiciara de timbru     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 12.| Copii acte identitate               |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| Si, dupa caz, in functie de inregistrarile solicitate, se mentioneaza        |
| documentele doveditoare cerute de prevederile legale in vigoare.             |
|______________________________________________________________________________|
| 13.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 14.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 15.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 16.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 17.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 18.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 19.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
| 20.|                                     |                             |     |
|____|_____________________________________|_____________________________|_____|
|                                                   Total file:                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Persoana de contact desemnata potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990,        |
| republicata*1):                                                              |
|                                                                              |
| Nume si prenume: ........................., calitatea*2) ................. . |
| Adresa: localitatea ............................., str. .................... |
| nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ........, ap. ..........., |
| judet/sector .........., cod postal .........., casuta postala ............, |
| telefon ..............., fax ................., e-mail ................... . |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile |
| inexacte sunt pedepsite conform legii.                                       |
|______________________________________________________________________________|

      Data: ....................              Semnatura, ...............

    Nota:
    *1) Rubricile din caseta se completeaza numai in cazul in care persoana difera de semnatarul cererii;
    *2) Se completeaza calitatea persoanei (comerciant, asociat, fondator, administrator).

                                                                        Pag. 2

    CERERE DE INREGISTRARE    Nr. intrare: .............     data: ............
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE:*1)                    |
|                                                                              |
| I. Referitor la inregistrarea ca platitor de T.V.A.                          |
|                                                                              |
|    1. Venituri estimate in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile      |
|       si/sau scutite cu drept de deducere*2) ...................., din care: |
|         a) din operatiuni taxabile*3)                     .................. |
|         b) din operatiuni scutite cu drept de deducere*4) .................. |
|                                                                              |
|    2. Declarati ca realizati operatiuni taxabile din care                    |
|       estimati ca veti obtine venituri anuale sub plafonul                   |
|       de impozitare prevazut de lege, dar doriti sa optati           _       |
|       pentru plata T.V.A.?*5)                                       |_|      |
|                                                                              |
|    3. Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau              _       |
|       drept de deducere a T.V.A.?*6)                                |_|      |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| II. a) Alte impozite:                                                        |
|                                                                              |
|        1. Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe           _       |
|           venituri asimilate salariilor*7)                          |_|      |
|                                                                      _       |
|        2. Platitor de impozit pe profit:*7)                         |_|      |
|                                                                      _       |
|           a) plata trimestriala                                     |_|      |
|                                                                      _       |
|           b) plata lunara                                           |_|      |
|                                                                              |
|        3. Platitor de impozit pe veniturile                          _       |
|           microintreprinderilor*7)                                  |_|      |
|                                                                              |
|     b) Contributii:                                                          |
|                                                                      _       |
|        1. Contributia de asigurari de sanatate*7)                   |_|      |
|                                                                      _       |
|        2. Contributia pentru somaj*7)                               |_|      |
|                                                                      _       |
|        3. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si     |_|      |
|           boli profesionale*7)                                               |
|                                                                      _       |
|        4. Contributia pentru asigurari sociale*7)                   |_|      |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| III. Felul sediului pentru platitorii cu statut de sucursala:                |
|                                                                              |
|      1. Platitor cu sediul central         _   C.U.I. al unitatii            |
|         in Romania*8)                     |_|  infiintatoare*8) ............ |
|      2. Platitor cu sediul central in      _   C.U.I. al reprezentantului    |
|         strainatate*9)                    |_|  fiscal*9) ................... |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| IV. C.U.I. al unitatii divizate*10) ...................                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| V. Banca*11) ................................  Cont ...................      |
|                                                                              |
|              ................................       ...................      |
|                                                                              |
|              ................................       ...................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    *1) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza numai la inregistrarea firmei. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date se declara la organul fiscal competent;
    *2) Se estimeaza prin insumarea tuturor veniturilor prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate;
    *3) Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile;
    *4) Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere;
    *5) Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care realizeaza venituri anuale din operatiuni taxabile sub plafonul prevazut de lege si opteaza pentru plata T.V.A.;
    *6) Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza venituri exclusiv din operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.;
    *7) Se marcheaza cu X de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de impozitul si/sau contributia respectiva;
    *8) Se completeaza numai de catre platitorii cu statut de sucursala. Se marcheaza, dupa caz, cu X felul sediului;
    *9) Se completeaza numai in cazul platitorilor cu sediul central in strainatate care realizeaza pe teritoriul Romaniei operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a T.V.A.;
    *10) Se completeaza in cazul in care infiintarea platitorului se face prin divizare;
    *11) Se completeaza numai de platitorii care au cont deschis la banca.

         Data: .....................       Semnatura, .................

                                                                        Pag. 3

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|                          |          CERERE          |                        |
| Spre inaintare catre*1): |                          |  OFICIUL REGISTRULUI   |
|                          | - autorizare functionare |  COMERTULUI DE PE      |
| ........................ |   sedii/obiective     _  |  LANGA TRIBUNALUL      |
|                          |   si/sau activitati  |_| |                        |
| ........................ | - reluare             _  | ...................... |
|                          |   procedura          |_| |                        |
| ........................ | - reinnoire/          _  |________________________|
|                          |   reautorizare       |_| |                        |
| ........................ | ________________________ | Nr. intrare .......... |
|                          | Cod unic de inregistrare |                        |
| ........................ | ........................ | Data: ................ |
|                          |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Subsemnat(ul/a) ............................., domiciliat in .............., |
| str.*2) ............................... nr. ....., bloc. ......, scara. ..., |
| etaj ...., ap. ....., judet/sector .............., telefon*3) ............., |
| act identitate ...................., seria ........, nr. .................., |
| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ........., la data ..........., |
| in calitate de*4) ...................., conform*5) ......................... |
| ..........................................................................., |
| pentru firma ............................................................... |
| ...................., numar de ordine in registrul comertului ............., |
| cu sediul in: localitatea ......................, str.*2) ................., |
| nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap. ......, judet/sector |
| ..........................., cod postal ........., casuta postala ........., |
| telefon*3) ..............., ..............., fax*3) .........., ..........., |
| e-mail ..........................., web site .............................., |
| in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, privind           |
| simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si        |
| autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si     |
| completarile ulterioare,                                                     |
|                                                                              |
| solicit:                                                                     |
|  _                                                                           |
| |_| autorizare functionare sedii/obiective si/sau activitati:                |
|  _                                                                           |
| |_| reluare procedura solicitata prin cererea nr. ...... din ............    |
|  _                                                                           |
| |_| reinnoire autorizatie*6)                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| reautorizare*6)                                                          |
|______________________________________________________________________________|

     Data: ....................           Semnatura, ....................

    Nota:
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ............., Directia de Sanatate Publica a ..........., Agentia Nationala Sanitara Veterinara/Directia Sanitara Veterinara a .............., Agentia de Protectie a Mediului .............., Inspectoratul Teritorial de Munca al ..............;
    *2) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *3) Se completeaza cu prefix - numar;
    *4) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator, imputernicit);
    *5) Se completeaza numai de catre imputernicit cu denumirea actului (procura, delegatie avocatiala, delegatie de serviciu), nr., data, organul emitent;
    *6) Se vor depune anexele, la certificatul de inregistrare, in original.

    cod 11-10-108                                                       Pag. 1

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE     Nr. intrare: ......... data: .........
 ______________________________________________________________________________
| (A)                                                                          |
|                                                                           _  |
| SEDII SI/SAU ACTIVITATI PENTRU    de prevenire si stingerea incendiilor  |_| |
| CARE SOLICIT AUTORIZATIA:                                                 _  |
|                               _   sanitara-veterinara emisa de*1) ...... |_| |
|  sanitara emisa de*1) ...... |_|                                             |
|                               _   de functionare din punct de vedere      _  |
|  de mediu                    |_|  al protectiei muncii                   |_| |
|                                                                              |
|  __________________________________________________________________________  |
|                                                                              |
|    > SEDIU SOCIAL                 Nr. salariati: ......................      |
|    Adresa: ............................................................      |
|                                                                              |
|            ............................................................      |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                                                     | Autorizata | |
| | CAEN  |                  Denumire activitate                | anterior*2)| |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
|                                                                              |
|    > SEDII SECUNDARE              Nr. salariati: .....................       |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |                 | Clasa|                              | Autorizata | |
| | crt.|     Adresa      | CAEN |     Denumire activitate      | anterior*2)| |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
|                                                     (Continuare pe verso)    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Pentru obtinerea autorizatiilor depun actele mentionate in opisul de      |
|    documente.                                                                |
|______________________________________________________________________________|

         Data: ...................           Semnatura, ..................

    Nota:
    *1) Se completeaza cu numele autoritatii publice emitente;
    *2) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost autorizata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz, copii de pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a functionarii).

                                                                        Pag. 2

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE     Nr. intrare: ......... data: .........
 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |                 | Clasa|                              | Autorizata | |
| | crt.|     Adresa      | CAEN |     Denumire activitate      | anterior*1)| |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
|                                                                              |
|    > Activitati proprii de birou pentru societate    Nr. salariati: .......  |
|    Adresa: ................................................................  |
|                                                                              |
|            ................................................................  |
|   _________________________________________________________________________  |
|    > Activitati desfasurate in afara sediului        Nr. salariati: .......  |
|      social si a sediilor secundare                                          |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                                                                  | |
| | CAEN  |                  Denumire activitate                             | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| (B)                                                                          |
|                                                                              |
| Subsemnatul ..............................................................., |
| pentru activitatile*2) ..................................................... |
| ..........................................................................., |
| autorizate anterior la sediul(ile) din ..................................... |
| ............................................................................ |
| ..........................................................................., |
| declar pe propria raspundere ca la sediul din .............................. |
| ..........................................................................., |
| indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare         |
| (conform art. 3 alin. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001,  |
| republicata si modificata).                                                  |
|                                                                              |
|           Data: ............     Semnatura, .....................            |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    (B) Se completeaza si se semneaza de catre comerciant/asociat/fondator/administrator, numai in cazul in care se solicita obtinerea autorizatiilor de functionare pentru activitati deja autorizate, activitati consemnate cu DA in caseta B;
    *1) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost autorizata, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz, copii de pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a functionarii);
    *2) Se completeaza cu clasele CAEN la care s-a specificat DA in coloana "autorizata anterior" din caseta A.

                                                                        Pag. 3

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE     Nr. intrare: ......... data: .........
 ______________________________________________________________________________
|         OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR:        |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                                                    |Nr. si data    |Nr. |
|crt.|                  Denumirea actului                 |actului/Emitent|file|
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| A. Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.)               |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Autorizatia de P.S.I. - in cazul in care a fost    |               |    |
|    | obtinuta anterior                                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Dovada depunerii documentatiei de P.S.I. la        |               |    |
|    | brigazile/grupurile de pompieri militari in vederea|               |    |
|    | obtinerii Autorizatiei de P.S.I. - in cazul in care|               |    |
|    | aceasta a fost depusa anterior solicitarii de      |               |    |
|    | autorizare a functionarii la Biroul Unic           |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de P.S.I.                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  4.| Documentatia tehnica cuprinzand:                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |    a) Scenariul de siguranta la foc                |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    b) Planul de situatie si Planuri de arhitectura |               |    |
|    |       pentru fiecare nivel al constructiilor sau al|               |    |
|    |       spatiilor supuse autorizarii                 |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    c) Avizul proiectantului initial pentru         |               |    |
|    |       constructiile existente sau                  |               |    |
|    |       Raport de expertiza tehnica                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  5.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii -   |               |    |
|    | pentru obiectivele supuse autorizarii prin evaluare|               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| B. Autorizatia sanitara                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei in domeniul                |               |    |
|    | igienico-sanitar - pentru activitatile supuse      |               |    |
|    | autorizarii                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documentatia de prezentare a activitatii - pentru  |               |    |
|    | activitatile supuse evaluarii                      |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| C. Autorizatia sanitara veterinara                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratia pe propria raspundere - pentru          |               |    |
|    | activitatile autorizate in baza acestei declaratii |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documentatie tehnica - pentru obiectivele si       |               |    |
|    | activitatile supuse evaluarii:                     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    a) Memoriu tehnic                               |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    b) Schita tehnica cu fluxul tehnologic al       |               |    |
|    |       obiectivului                                 |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    c) Schita de amplasare si proiectare pentru     |               |    |
|    |       obiective nou construite                     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    d) Contractul incheiat cu Directia Sanitara     |               |    |
|    |       Veterinara pentru unitatile de producere,    |               |    |
|    |       prelucrare si depozitare a produselor de     |               |    |
|    |       origine animala                              |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii taxei aferente autorizarii        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| D. Autorizatia de mediu                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Autorizatia de mediu valabila sau copia de pe      |               |    |
|    | adresa de solicitarea a acesteia                   |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de protectie a mediului -  |               |    |
|    | pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra|               |    |
|    | mediului                                           |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Fisa tip de prezentare a activitatii - pentru      |               |    |
|    | activitatile cu impact redus sau semnificativ      |               |    |
|    | asupra mediului                                    |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  4.| Planul de situatie si                              |               |    |
|    | Planul de incadrare in zona al obiectivului        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  5.| Dovada achitarii taxei si tarifului aferente       |               |    |
|    | autorizarii                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| E. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii       |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de protectia muncii        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documente necesare desfasurarii activitatilor cu   |               |    |
|    | substante toxice, explozive, produse de uz         |               |    |
|    | fitosanitar                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|                                                            Total file:       |
|______________________________________________________________________________|

          Data: ................           Semnatura, ..................

                                                                        Pag. 4

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
|                          |                          |                        |
| Spre inaintare catre*1): |                          |   OFICIUL REGISTRULUI  |
|                          |        DECLARATIE        | COMERTULUI DE PE LANGA |
| ........................ |   PE PROPRIE RASPUNDERE  |       TRIBUNALUL       |
|                          |                          |                        |
| ........................ |                          | ...................... |
|                          | ________________________ |________________________|
| ........................ |                          |                        |
|                          |                          | Nr. intrare .......... |
| ........................ | Cod unic de inregistrare |
|                          | ........................ | Data: ................ |
| ........................ |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Subsemnat(ul/a) ............................., domiciliat in .............., |
| str.*2) ................................ nr. ....., bloc ......, scara. ..., |
| etaj ......., ap. ........, judet/sector ....., telefon*3) ................, |
| act identitate ...................., seria ........, nr. .................., |
|                                                                              |
| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ........., la data ..........., |
| in calitate de*4) ...................., conform*5) ......................... |
| ..........................................................................., |
|                                                                              |
| pentru firma ............................................................... |
| .........., numar de ordine in registrul comertului ......................., |
| cu sediul in: localitatea .................., str.*2) ...................... |
| nr. ........., bloc ........., scara ........., etaj ......., ap. ........., |
| judet/sector .................., cod postal ........, casuta postala ......, |
| telefon*3) ............, ..............., fax*3) ............, ............, |
| e-mail ..........................., web site .............................., |
|                                                                              |
| in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, privind           |
| simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si        |
| autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si     |
| completarile ulterioare,                                                     |
|                                                                              |
|                      DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE                            |
| ca, la data prezentei, in spatiul destinat sediului social/sucursalei din    |
| ............................................................................ |
| si/sau secundar din ........................................................ |
| ..........................................................................., |
| si in afara acestora, nu se desfasoara nici una din activitatile ce          |
| constituie obiectul de activitate al firmei, cuprins in actul constitutiv    |
| respectiv modificator si ma oblig ca, inainte de inceperea activitatii, sa   |
| solicit obtinerea autorizarii functionarii (conform                          |
| Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata).  |
|______________________________________________________________________________|

        Data: .........................     Semnatura, .................

    Nota:
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari .............., Directia de Sanatate Publica a .............., Agentia Nationala Sanitara Veterinara/Directia Sanitara Veterinara a .............., Agentia de Protectie a Mediului .............., Inspectoratul Teritorial de Munca al ..............;
    *2) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *3) Se completeaza cu prefix - numar;
    *4) Se completeaza cu calitatea pe care o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator, imputernicit);
    *5) Se completeaza numai de catre imputernicit cu denumirea actului (procura, delegatie avocatiala, delegatie de serviciu), nr., data, organul emitent.

    cod 11-10-112

    ANEXA 4

    ROMANIA                         OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
    MINISTERUL JUSTITIEI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
                                    DE PE LANGA TRIBUNALUL ...................

                         CERTIFICAT DE INREGISTRARE

    Firma/Sucursala:

    Sediul social:

    Activitatea principala:
    (descriere, clasa CAEN)

    Cod Unic de Inregistrare:             din data de:

    Atribut fiscal:        din data de:                          Director,
    Nr. de ordine in registrul comertului:
    Data emiterii certificatului:

    Seria          Nr.

    ANEXA 5

                    ANEXA LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE

    Numar de ordine in registrul comertului: ....      COD UNIC DE INREGISTRARE
    FIRMA: ......................................      ........................
    Sediu social: ...............................
    Sediu secundar/activitate: ................................................
    ...........................................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      INSTITUTIA     |Concluzia |Nr. si data|Nr. si data |Nume si prenume|
|crt.|                     |evaluarii |referatului|autorizatiei| reprezentant, |
|    |                     |          |           |            | semnatura si  |
|    |                     |          |           |            |   stampila    |
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|
|  1.| MINISTERUL          |          |           |            |               |
|    | ADMINISTRATIEI SI   |          |           |            |               |
|    | INTERNELOR          |          |           |            |               |
|    |                     |          |           |            |               |
|    | Brigada/Grupul de   |          |           |            |               |
|    | Pompieri Militari   |          |           |            |               |
|    | ................... |          |           |            |Data: .........|
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|
|  2.| MINISTERUL SANATATII|          |           |            |               |
|    |                     |          |           |            |               |
|    | Directia de Sanatate|          |           |            |               |
|    | Publica a           |          |           |            |               |
|    | ................... |          |           |            |Data: .........|
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|
|  3.| MINISTERUL          |          |           |            |               |
|    | AGRICULTURII,       |          |           |            |               |
|    | PADURILOR, APELOR   |          |           |            |               |
|    | SI MEDIULUI         |          |           |            |               |
|    |                     |          |           |            |               |
|    | Agentia Nationala   |          |           |            |               |
|    | Sanitara Veterinara/|          |           |            |               |
|    | Directia Sanitara   |          |           |            |               |
|    | Veterinara a        |          |           |            |               |
|    | ................... |          |           |            |Data: .........|
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|
|  4.| MINISTERUL          |          |           |            |               |
|    | AGRICULTURII,       |          |           |            |               |
|    | PADURILOR, APELOR   |          |           |            |               |
|    | SI MEDIULUI         |          |           |            |               |
|    |                     |          |           |            |               |
|    | Agentia de          |          |           |            |               |
|    | Protectie a Mediului|          |           |            |               |
|    | ................... |          |           |            |Data: .........|
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|
|  5.| MINISTERUL MUNCII,  |          |           |            |               |
|    | SOLIDARITATII       |          |           |            |               |
|    | SOCIALE SI FAMILIEI |          |           |            |               |
|    | - INSPECTIA MUNCII  |          |           |            |               |
|    |                     |          |           |            |               |
|    | Inspectoratul       |          |           |            |               |
|    | Teritorial de Munca |          |           |            |               |
|    | al                  |          |           |            |               |
|    | ................... |          |           |            |Data: .........|
|____|_____________________|__________|___________|____________|_______________|

                    ANULARI AUTORIZATII
 _________________________________________________________________
|Nr. |Institutia| Tipul, nr. si data|    Numele, semnatura si     |
|crt.|          |    documentului   |stampila persoanei autorizate|
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|

                         REAUTORIZARI
 _________________________________________________________________
|Nr. |Institutia| Tipul, nr. si data|    Numele, semnatura si     |
|crt.|          |    documentului   |stampila persoanei autorizate|
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|
|    |          |                   |                             |
|____|__________|___________________|_____________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1047/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1047 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu