Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 991 din 25 iunie 2004

pentru stabilirea modelului cererii de inregistrare si al certificatului de inregistrare in registrul comertului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 590 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul cererii de inregistrare a persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, prevazut in anexa A.
    (2) Se aproba modelul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, prevazut in anexa B.
    (3) Se aproba modelul cererii pentru obtinerea autorizarii functionarii, prevazut in anexa C.
    (4) Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere" din care rezulta ca la sediul social/secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in obiectul de activitate declarat, prevazut in anexa D.
    Art. 2
    (1) Se aproba modelul certificatului de inregistrare a comerciantului, prevazut in anexa E.
    (2) Se aproba modelul formularului care devine anexa la certificatul de inregistrare, prevazut in anexa F.
    Art. 3
    Anexele A - F*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele A - F sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    Ghidul si aplicatia informatica de completare a cererii de inregistrare vor fi elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului si vor fi puse la dispozitie solicitantilor.
    Art. 5
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2004.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 11 septembrie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Claudiu Stefan Seucan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

     ANEXA A

 ______________________________________________________________________________
| I.                   | II.     CERERE DE INREGISTRARE       | III.           |
|                      |  _                   _               |                |
| MINISTERUL JUSTITIEI | |_| Inmatriculare   |_| Mentiuni     | Nr. de intrare:|
| OFICIUL REGISTRULUI  |     si inregistrare                  | .............. |
| COMERTULUI DE PE     |     fiscala                          | Data:          |
| LANGA TRIBUNALUL     |______________________________________| .............. |
|                      | _                                    |                |
| ..................   ||_| Societate comerciala:             |                |
|                      |   _      _      _       _       _    |                |
|                      |  |_|    |_|    |_|     |_|     |_|   |                |
|                      | S.R.L.  S.A.  S.N.C.  S.C.S.  S.C.A. |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Companie nationala                |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Societate nationala               |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Regie autonoma                    |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Organizatie cooperatista:         |                |
|                      |   _         _          _             |                |
|                      |  |_|       |_|        |_|            |                |
|                      |  de credit de consum  mestesugareasca|                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Grup de interes economic:         |                |
|                      |   _               _                  |                |
|                      |  |_|             |_|                 |                |
|                      |  comerciant      necomerciant        |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Sucursala                         |                |
|______________________|______________________________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| IV.                 Domnule Judecator delegat/Director,                      |
|                                                                              |
| 1. Firma: ................................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului*1) ................., cod unic |
| de inregistrare*1) .......................;                                  |
| 2. cu sediul in: localitatea ......................, str. .................. |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal .........., telefon ........., ............., fax .............., |
| .............., e-mail ...................., web site .....................; |
| 3. prin ........................., CNP/NIF ................................, |
|              (nume, prenume)                (cod numeric personal/numar de   |
|                                                  identificare fiscala)       |
| in calitate de ....................., conform ............................., |
|                                                                              |
| in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu   |
| modificarile ulterioare si a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru  |
| asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor   |
| publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,       |
| solicita:                                                                    |
| 4. Obiectul cererii:                                                         |
|       _                                                                      |
| 4.1. |_| autorizarea constituirii persoanei juridice si inmatricularea in    |
|          registrul comertului, Report anexa nr. 1 - PJ                       |
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| autorizarea constituirii sucursalei si inmatricularea in registrul  |
|          comertului, Report anexa nr. 1 - PJ                                 |
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| inmatricularea in registrul comertului ca urmare a schimbarii       |
|          sediului din judetul ....................., Report anexa nr. 1 - PJ |
|       _                                                                      |
| 4.4. |_| inregistrarea in registrul comertului a modificarii formei juridice,|
|          Report anexa nr. 1 - PJ                                             |
|       _                                                                      |
| 4.5. |_| inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la: |
|   ________________________________________________________________________   |
| / Marcajul |  _                                                            \ |
||unei casute| |_| denumire*2), Report anexa nr. 3                            ||
||presupune  |  _                                                             ||
||plata taxei| |_| emblema, Report anexa nr. 3                                ||
||pentru     |  _                                                             ||
||mentiunea  | |_| sediu in aceeasi localitate*2), Report anexa nr. 3         ||
||solicitata |  _                                                             ||
||           | |_| durata societatii, Report anexa nr. 3                      ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| suspendare activitate, Report anexa nr. 3                  ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| reluare activitate, Report anexa nr. 3                     ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| capital social, Report anexa nr. 3                         ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| asociati/actionari, Report anexa nr. 4/5                   ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| participare la profit si pierderi, Report anexa nr. 4/5    ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| obiect de activitate*2), Report anexa nr. 6                ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| administratori/persoane imputernicite, Report anexa nr. 7/8||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| cenzori, Report anexa nr. 7/8                              ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| auditori, Report anexa nr. 7/8                             ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| sediu secundar, Report anexa nr. 9                         ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| fuziune                                                    ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| divizare                                                   ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| dizolvare                                                  ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| lichidare                                                  ||
||           |  _                                                             ||
||           | |_| altele, conform art. ....................................  ||
||           |     ........................, din actul modificator            ||
| \__________|_______________________________________________________________/ |
|     _                                                                        |
| 5. |_| Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) |
| din Codul de procedura civila.                                               |
| In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de      |
| documente.                                                                   |
| 6. Cererea este legal timbrata cu ...................... lei taxa judiciara  |
| de timbru si ....................... lei timbru judiciar.                    |
|                                                                              |
| Data: .........................        Semnatura ........................    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V. *3) In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata,   |
| si/sau art. 174 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, ........................., |
| judecator delegat si/sau director al Oficiului Registrului Comertului de pe  |
| langa Tribunalul ........................., examinand inscrisurile depuse in |
| sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu sunt indeplinite cerintele      |
| legale dispune: ............................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|          Judecator delegat/Director,                                         |
|                                                         Referent,            |
| Data: .................                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    *1) Se completeaza de solicitant numai in cazul cererilor de inregistrare mentiuni;
    *2) In cazul schimbarii denumirii si/sau sediului si/sau activitatii principale la taxa calculata, pentru mentiunile solicitate, se adauga taxa de preschimbare a certificatului de inregistrare;
    *3) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta).

    cod 11-10-116

    CERERE DE INREGISTRARE         Nr. intrare: .......... data: ..............

 ______________________________________________________________________________
|      _                                                                       |
| VI. |_| Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in            |
| anexa nr. 2 - PJ.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VII. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari, potrivit art. 28 din     |
| Legea nr. 26/1990, republicata cu modificarile ulterioare:                   |
| 1. Nume si prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ..................., str. ................. nr. ...., |
| bloc. ..., scara. ..., etaj. ..., ap. ..., judet/sector ..................., |
| cod postal ................, telefon ............, fax ...................., |
| e-mail .......................                                               |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea  |
| inregistrarii in registrul comertului.                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| VIII.            OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE                |
|______________________________________________________________________________|
 _________________________________________  ___________________________________
|Nr. |         Denumirea actului     |Nr. ||Nr. |    Denumirea actului   |Nr.  |
|crt.|                               |file||crt.| (dupa caz, in functie  |file |
|____|_______________________________|____||    | de inregistrarile      |     |
|  1.|Dovada disponibilitate firma   |    ||    | solicitate, se         |     |
|____|_______________________________|____||    | mentioneaza documentele|     |
|  2.|Act constitutiv/Act            |    ||    | doveditoare cerute de  |     |
|    |administrativ                  |    ||    | prevederile legale in  |     |
|____|_______________________________|____||    | vigoare)               |     |
|  3.|Act aditional/Hotarare adunare |    ||____|________________________|_____|
|    |generala                       |    || 13.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  4.|Declaratii pe propria          |    || 14.|                        |     |
|    |raspundere asociati/           |    ||____|________________________|_____|
|    |administratori/cenzori         |    || 15.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  5.|Dovada sediu                   |    || 16.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  6.|Cazierul fiscal                |    || 17.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  7.|Dovada capital social          |    || 18.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  8.|Imputernicire                  |    || 19.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
|  9.|Dovada disponibilitate emblema |    || 20.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
| 10.|Dovada taxa registru           |    || 21.|                        |     |
|____|_______________________________|____||____|________________________|_____|
| 11.|Dovada taxa publicare in       |    || 22.|                        |     |
|    |Monitorul Oficial al Romaniei  |    ||____|________________________|_____|
|____|_______________________________|____||                             |     |
| 12.|Dovada taxa judiciara de timbru|    ||                Total file:  |     |
|____|_______________________________|____||_____________________________|_____|
 ______________________________________________________________________________
| IX. Anexele nr. ................... fac parte integranta din prezenta cerere.|
| Intocmita in doua exemplare, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile|
| inexacte sunt pedepsite conform legii.                                       |
|                                                                              |
| Data: ........................                Semnatura .................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| X.                             REFERAT                                       |
|                                                                              |
|     Referent(a) ........................... am verificat cererea si existenta|
|                     (nume si prenume)                                        |
| actelor doveditoare, mentionate in opisul de documente, fata de care am/nu   |
| am observatii: ............................................................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|                                              Semnatura ..................... |
|______________________________________________________________________________|

    Am primit un exemplar
    Semnatura deponent ..................

    ANEXA 1 - PF

    Nr. intrare: ...................               data: ................

                 REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIATIEI FAMILIALE

 ______________________________________________________________________________
|                             _                                                |
|                            |_| Reprezentant                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                               _              _                               |
| I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| numirii    |_| modificarii datelor de       |
|     _                                           identificare                 |
|    |_| retragerii din functie a .............................................|
|                                 (numele si prenumele reprezentantului retras)|
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE                                                     |
|  1. Nume: ........................... prenume: ............................. |
|  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                       |
|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                             |
|                                                                              |
|  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .................., |
|                              zi luna    an                                   |
|     judet/tara ............................................................. |
|  4. Domiciliu: localitatea ......................, str. .................... |
|     nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........., |
|     cod postal ............ tara ..................., telefon ............., |
|     fax ...............                                                      |
|  5. Cetatenie: ..................... 6. Stare civila: ...................... |
|  7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................ |
|     ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                         _                                                    |
|                        |_| Membrii asociatiei familiale                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                               _                                              |
| I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| constituirii asociatiei                     |
|                               _                                              |
|                              |_| modificarii datelor de identificare         |
|                               _                                              |
|                              |_| cooptarii unui asociat nou                  |
|                               _                                              |
|                              |_| retragerii din asociatie                    |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
|  1. Nume: .......................... prenume: .............................. |
|  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                       |
|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                             |
|                                                                              |
|  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .................., |
|                              zi luna    an                                   |
|     judet/tara ............................................................. |
|  4. Domiciliu: localitatea ......................, str. .................... |
|     nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........., |
|     cod postal ..........., tara ..................., telefon ............., |
|     fax ...............                                                      |
|  5. Cetatenie: ............................... 6. Calitatea de membru al     |
|     familiei: ........................ 7. Stare civila: .................... |
|  8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................ |
|  ........................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                _                                             |
| II. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| constituirii asociatiei                    |
|                                _                                             |
|                               |_| modificarii datelor de identificare        |
|                                _                                             |
|                               |_| cooptarii unui asociat nou                 |
|                                _                                             |
|                               |_| retragerii din asociatie                   |
|______________________________________________________________________________|
| II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 8 se completeaza la constituire si la|
| mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)                |
|  1. Nume: .......................... prenume: .............................. |
|  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                       |
|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                             |
|                                                                              |
|  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .................., |
|                              zi luna    an                                   |
|     judet/tara ............................................................. |
|  4. Domiciliu: localitatea ......................, str. .................... |
|     nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........., |
|     cod postal ..........., tara ..................., telefon ............., |
|     fax ................                                                     |
|  5. Cetatenie: ............................... 6. Calitatea de membru al     |
|     familiei: ........................ 7. Stare civila: .................... |
|  8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ................................ |
|  ........................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1 - PJ

    Nr. intrare: ...................               data: ................

    REFERITOR LA INMATRICULAREA IN REGISTRUL COMERTULUI declar urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
| I. ACTIVITATEA ECONOMICA ANTERIOARA ........................................ |
|                                       (persoana(ele) juridica(e) din care    |
|                                       provine, nr. de ordine in registrul    |
|                                       comertului, cod unic de inregistrare)  |
|  _            _             _                              _                 |
| |_| fuziune  |_| divizare  |_| reinmatriculare ca urmare  |_| alte cazuri    |
|                                a schimbarii sediului                         |
|______________________________________________________________________________|
|                     _                                          _             |
| II. SEDIUL SOCIAL: |_| valabil pana la data de ............../|_| perioada   |
|                                                                   nelimitata,|
|                    conform actului ..........., nr. ...... din ............. |
|______________________________________________________________________________|
| III. ASOCIATI/ACTIONARI                                                      |
|                                                        _                     |
| Numar total ......, din care: persoane fizice ......, |_| REPORT anexa nr. 4 |
|                                                        _                     |
|                               persoane juridice ...., |_| REPORT anexa nr. 5 |
|______________________________________________________________________________|
| IV. OBIECT DE ACTIVITATE - REPORT anexa nr. 6                                |
|______________________________________________________________________________|
| V. CAPITAL SOCIAL                                                            |
| 1. Capital social total .................. lei, impartit in ................ |
|    parti sociale/actiuni/parti de interes;                                   |
|    valoare parte sociala/actiune .............................. lei fiecare; |
|    din care: numerar .................. lei; natura .................... lei |
| 2. Capital social varsat la constituire ................................ lei,|
|    din care: numerar ...................lei; natura .................... lei |
| 3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social: ................. |
| ____________________________________________________________________________ |
|              _                              _                                |
| 4. Actiuni: |_| nominative nr. .........., |_| la purtator nr. ............  |
|    Categorii de actiuni: ..................................................  |
|    Caracteristici:                                                           |
|    categorie .........., nr. actiuni ........., nr. voturi/actiune .......,  |
|    drepturi conferite ....................................................;  |
|    categorie .........., nr. actiuni ........., nr. voturi/actiune .......,  |
|    drepturi conferite ....................................................;  |
|    categorie .........., nr. actiuni ........., nr. voturi/actiune .......,  |
|    drepturi conferite ....................................................;  |
| ____________________________________________________________________________ |
| 5. Investitie straina in total capital: .................................... |
|       (pentru evidenta statistica)       (valoarea si moneda de subscriere)  |
|    ......................................................................... |
|    ............. echivalent ROL, la cursul de ......................... ROL; |
|    cota parte capital subscris ...........................................%  |
| ____________________________________________________________________________ |
| 6. Aportul la capital, partile sociale/actiunile/partile de interes detinute |
|    si participarea la profit si pierderi:                                    |
|             _                             _                                  |
|            |_| REPORT anexa nr. 4        |_| REPORT anexa nr. 5              |
|______________________________________________________________________________|
| VI. ADMINISTRATORI/REPREZENTANTI/IMPUTERNICITI/LICHIDATORI                   |
|  1. Durata mandat: .........., data incetarii mandatului: .................. |
|                                                         _                    |
|  2. Numar total ...., din care: persoane fizice ....., |_| REPORT anexa nr. 7|
|                                                         _                    |
|                                 persoane juridice ..., |_| REPORT anexa nr. 8|
|______________________________________________________________________________|
| VII. CENZORI PERMANENTI                                                      |
|   1. Durata mandat: ........., data incetarii mandatului: .................. |
|                                                         _                    |
|   2. Numar total ..., din care: persoane fizice ....., |_| REPORT anexa nr. 7|
|                                                         _                    |
|                                 persoane juridice ..., |_| REPORT anexa nr. 8|
|______________________________________________________________________________|
| VIII. AUDITORI                                                               |
|  1. Durata mandat: .........., data incetarii mandatului: .................. |
|                                                         _                    |
|  2. Numar total ...., din care: persoane fizice ....., |_| REPORT anexa nr. 7|
|                                                         _                    |
|                                 persoane juridice ..., |_| REPORT anexa nr. 8|
|______________________________________________________________________________|
|                                                                _             |
| IX. DURATA SOCIETATII ...... ani, pana la data de: ........../|_| nelimitata |
|______________________________________________________________________________|
|                        _                                                     |
| X. EMBLEMA SOCIETATII |_|                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|                        _                                                     |
| XI. SEDII SECUNDARE - |_| REPORT anexa nr. 9                                 |
|______________________________________________________________________________|
|                _                                                             |
| XII. ALTELE - |_| conform art. ................, din actul constitutiv.      |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2 - PJ

    Nr. intrare: ...................               data: ................

           REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):
 _____________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |
| 1. Platitor de T.V.A.                                                        |
| 1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept |
|      de deducere pe care estimati ca o veti realiza, .................. lei, |
|      din care:                                                               |
| 1.1.1. din operatiuni taxabile                     ..................... lei |
| 1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere ..................... lei |
|       _                                                                      |
| 1.2. |_| Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept  |
|          de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de afaceri     |
|          anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar doriti sa      |
|          optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?                 |
|       _                                                                      |
| 1.3. |_| Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere |
|          a T.V.A.?                                                           |
|         _                                                                    |
| 1.3.1. |_| Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din  |
|            arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu     |
|            exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa optati pentru taxarea |
|            acestora?                                                         |
| 1.4. Plata T.V.A.:                                                           |
|         _                                                                    |
| 1.4.1. |_| lunara                                                            |
|         _                                                                    |
| 1.4.2. |_| trimestriala                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 2. |_| Platitor de accize                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Platitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din productia interna|
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 4. |_| Platitor de taxe si redevente in activitatea petroliera si miniera    |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 5. |_| Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate   |
|        salariilor                                                            |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 6. |_| Platitor de impozit pe profit:                                        |
|       _                                                                      |
| 6.1. |_| plata lunara                                                        |
|       _                                                                      |
| 6.2. |_| plata trimestriala                                                  |
|       _                                                                      |
| 6.3. |_| plata anuala                                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 7. |_| Platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor               |
| ____________________________________________________________________________ |
| 8. Contributii:                                                              |
|       _                                                                      |
| 8.1. |_| Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                    |
|       _                                                                      |
| 8.2. |_| Contributia pentru asigurari de somaj                               |
|       _                                                                      |
| 8.3. |_| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli          |
           profesionale                                                        |
|       _                                                                      |
| 8.4. |_| Contributia de asigurari sociale                                    |
|______________________________________________________________________________|
| II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLATITORII CU STATUT DE SUCURSALA:                 |
|      _                                                                       |
|  1. |_| Platitor cu sediul central in Romania    Cod de identificare fiscala |
|                                                  al unitatii infiintatoare:  |
|                                                  ........................... |
|      _                                                                       |
|  2. |_| Platitor cu sediul central in strainatate                            |
|______________________________________________________________________________|
| III. COD DE IDENTIFICARE FISCALA AL UNITATII DIVIZATE ...................... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. BANCA  ................................  Cont .......................... |
|            ................................       .......................... |
|______________________________________________________________________________|
    *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la constituire. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date, se declara la organul fiscal competent cu exceptia datelor privind modificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. . Inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registrului comertului prin completarea Cererii de preschimbare a Certificatului de inregistrare.

    ANEXA 2 - PF

    Nr. intrare: ...................               data: ................

           REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):
 _____________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |
| 1. Platitor de T.V.A.                                                        |
| 1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept |
|      de deducere pe care estimati ca o veti realiza, .................. lei, |
|      din care:                                                               |
| 1.1.1. din operatiuni taxabile                     ..................... lei |
| 1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere ..................... lei |
|       _                                                                      |
| 1.2. |_| Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept  |
|          de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de afaceri     |
|          anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar doriti sa      |
|          optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?                 |
|       _                                                                      |
| 1.3. |_| Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere |
|          a T.V.A.?                                                           |
|         _                                                                    |
| 1.3.1. |_| Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din  |
|            arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu     |
|            exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa optati pentru taxarea |
|            acestora?                                                         |
| 1.4. Plata T.V.A.:                                                           |
|         _                                                                    |
| 1.4.1. |_| lunara                                                            |
|         _                                                                    |
| 1.4.2. |_| trimestriala                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 2. |_| Platitor de accize                                                    |
| ____________________________________________________________________________ |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate   |
|        salariilor                                                            |
| ____________________________________________________________________________ |
| 4. Contributii:                                                              |
|       _                                                                      |
| 4.1. |_| Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                    |
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| Contributia pentru asigurari de somaj                               |
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli          |
           profesionale                                                        |
|       _                                                                      |
| 4.4. |_| Contributia de asigurari sociale                                    |
|______________________________________________________________________________|
| IV. BANCA  ................................  Cont .......................... |
|            ................................       .......................... |
|            ................................       .......................... |
|______________________________________________________________________________|
    *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la constituire. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date, se declara la organul fiscal competent cu exceptia datelor privind modificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. . Inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registrului comertului prin completarea Cererii de preschimbare a Certificatului de inregistrare.

    ANEXA 3

    Nr. intrare: ...................               data: ................

    REFERITOR LA INREGISTRAREA IN REGISTRUL COMERTULUI A MENTIUNILOR declar urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
| I. DENUMIRE: schimbare firma din: .......................................... |
|    in: ..................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|               _                _                                             |
| II. EMBLEMA: |_| declarare    |_| schimbare                                  |
|______________________________________________________________________________|
| III. SEDIU: schimbare sediu din localitatea ..............................., |
|      judet/sector ................                                           |
|      in: localitatea ........................, str. ........................ |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ................, conform actului ........................., |
|      nr. ... din .............., valabil pana la data de .................., |
|      telefon ............, .............., fax ............., ............., |
|      e-mail ............................., web site ........................ |
|______________________________________________________________________________|
| IV. DURATA SOCIETATII din: ................ in: .....................pana la |
|                                  _                                           |
|     data de .................../|_| nelimitata                               |
|______________________________________________________________________________|
| V. SUSPENDARE ACTIVITATE de la data: .............. la data: ............... |
|______________________________________________________________________________|
| VI. RELUARE ACTIVITATE la data: ...................                          |
|______________________________________________________________________________|
|                       _             _             _            _             |
| VII. CAPITAL SOCIAL: |_| majorare  |_| reducere  |_| cesiune  |_| varsamant  |
|   1. Valoare noua (total) ................. lei, impartit in ......... parti |
|      sociale/actiuni/parti de interes;                                       |
|      valoare parte sociala/actiune .................. lei fiecare            |
|   2. Capital social total varsat ...................................... lei  |
|   3. Investitie straina in total capital: .................................. |
|         (pentru evidenta statistica)      (valoarea si moneda de subscriere) |
|      ....................................................................... |
|      echivalent ROL, la cursul de .................. ROL; cota parte capital |
|      total subscris .............%                                           |
| ____________________________________________________________________________ |
|   4. Majorare prin:                                                          |
|       _                              _                          _            |
|      |_| aporturi noi               |_| compensare creante     |_| fuziune   |
|       _                              _                          _            |
|      |_| incorporarea rezervelor    |_| profit                 |_| altele    |
|                                                                              |
|   4.1. Valoarea de majorare ....................... lei,                     |
|        din care: numerar .................. lei; natura ............... lei. |
|   4.2. Capital social varsat la majorare ................. lei,              |
|        din care: numerar .................. lei; natura ............... lei. |
|   4.3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social: ............. |
| ____________________________________________________________________________ |
|   5. Reducere prin:                                                          |
|       _                                                                      |
|      |_| modificare numar actiuni/parti sociale                              |
|       _                                                      _               |
|      |_| modificare valoare nominala actiuni/parti sociale  |_| divizare     |
|       _                              _                                       |
|      |_| anulare actiuni proprii    |_| scutire asociati de varsaminte       |
|       _                                                      _               |
|      |_| restituire cota parte catre actionari              |_| altele       |
|                                                                              |
|      Valoarea de reducere .................. lei; cota parte din capitalul   |
|      subscris ......%                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                 _                             _                              |
| VIII. ACTIUNI: |_| nominative nr. ....,      |_| la purtator nr. .....       |
|    1. Categorii de actiuni: ..............................                   |
|    2. Caracteristici:                                                        |
|       categorie .........., nr. actiuni ......, nr. voturi/actiune ........, |
|       drepturi conferite ......................;                             |
|       categorie .........., nr. actiuni ......, nr. voturi/actiune ........, |
|       drepturi conferite ......................;                             |
|       categorie .........., nr. actiuni ......, nr. voturi/actiune ........, |
|       drepturi conferite ......................;                             |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

    Nr. intrare: ...................               data: ................

    PERSOANE FIZICE ASOCIATI/ACTIONARI - APORTURI LA CAPITAL

 ______________________________________________________________________________
|     _                     _                          _            _          |
| I. |_| Asociat nou prin: |_| constituire societate  |_| cesiune  |_| majorare|
|______________________________________________________________________________|
|      _                       _             _                     _           |
| II. |_| Modificari asociat: |_| date de   |_| cota participare  |_| majorare |
|                             identificare  la profit si pierderi              |
|                              _            _           _             _        |
|         existent            |_| cesiune: |_| totala  |_| partiala  |_| intre |
|                                                                    asociati  |
|                              _                                               |
|                             |_| retragere fara cesiune                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| III. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 6 se completeaza la constituire si  |
|      la mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)        |
|   1. Nume: ......................... prenume: .............................. |
|   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                      |
|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                            |
|                                                                              |
|   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................., |
|                               zi luna   an                                   |
|      judet/tara ...........................                                  |
|   4. Domiciliu: localitatea ......................, str. ................... |
|      nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector      |
|      ................., cod postal .............., tara ..................., |
|      telefon ........................., fax ................................ |
|   5. Cetatenie: ......................................                       |
|   6. Resedinta in Romania (daca este cazul): ............................... |
|      ......................................................................  |
|______________________________________________________________________________|
|                        _                       _                             |
| IV. APORT LA CAPITAL: |_| la constituire      |_| la majorare                |
|  1. Aport subscris: ................... lei, nr. parti sociale/actiuni/parti |
|     de interes: ...................................                          |
|     din care: > numerar ....................... lei;                         |
|               > natura ........................ lei, constand in: .......... |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
|     mod de evaluare: ....................................................... |
|     ........................................................................ |
|  2. Aport varsat ................................ lei, din care:             |
|     numerar ..........................lei; natura ..................... lei  |
|  3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social subscris: ....... |
|  4. Investitie straina: .................................................... |
|     (numai pentru asociatul cu        (valoarea si moneda de subscriere)     |
|     domiciliul in strainatate,                                               |
|     pentru evidenta statistica)                                              |
|     ........................................................................ |
|     ............... echivalent ROL, la cursul de .................. ROL.     |
|______________________________________________________________________________|
| V. REDUCERE aport de la ................... lei, la .................... lei.|
|______________________________________________________________________________|
| VI. PARTI SOCIALE/ACTIUNI/PARTI DE INTERES CESIONATE: numar ......., valoare |
|     totala .............................. lei                                |
|     .......................................................................; |
|     .......................................................................; |
|     ........................................................................ |
|     (Se completeaza cu asociatii care dobandesc p.s./actiuni/parti de interes|
|     indicandu-se numele si prenumele/firma, numarul si valoarea totala a     |
|     acestora, dupa caz.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| VII. APORT VALOARE FINALA (dupa majorare, reducere, cesiune)                 |
|   1. Total ...................... lei, numar parti sociale/actiuni/parti de  |
|      interes ................, cota parte ..........%                        |
|   2. Cota participare la profit si pierderi: ..............%                 |
|   3. Actiuni detinute pe categorii:                                          |
|      categorie ..........., nr. actiuni ................;                    |
|      categorie ..........., nr. actiuni ................;                    |
|      categorie ..........., nr. actiuni .................                    |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5

    Nr. intrare: ...................               data: ................

    PERSOANE JURIDICE ASOCIATI/ACTIONARI - APORTURI LA CAPITAL

 ______________________________________________________________________________
|     _                     _                          _            _          |
| I. |_| Asociat nou prin: |_| constituire societate  |_| cesiune  |_| majorare|
|______________________________________________________________________________|
|      _                       _                           _                   |
| II. |_| Modificari asociat: |_| date de identificare    |_| forma juridica   |
|                              _                           _                   |
|                             |_| cota participare        |_| majorare         |
|                                 la profit si pierderi                        |
|                              _            _           _             _        |
|         existent            |_| cesiune: |_| totala  |_| partiala  |_| intre |
|                                                                    asociati  |
|                              _                                               |
|                             |_| retragere fara cesiune                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| III. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2 - 4 se completeaza la constituire si  |
|      la mentiuni de modificare date de identificare sau asociati noi)        |
|   1. Denumire si forma juridica: ........................................... |
|      ....................................................................... |
|   2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare ............. |
|      Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare .................. |
|   3. Sediul: localitatea ..........................., str. ................. |
|      nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector      |
|      ...................., cod postal ............, tara ..................; |
|      telefon ..........................., fax .............................. |
|   4. Nationalitate: ..................................                       |
|______________________________________________________________________________|
|                        _                       _                             |
| IV. APORT LA CAPITAL: |_| la constituire      |_| la majorare                |
|  1. Aport subscris: ................... lei, nr. parti sociale/actiuni/parti |
|     de interes: ...................................                          |
|     din care: > numerar ....................... lei;                         |
|               > natura ........................ lei, constand in: .......... |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
|     ........................................................................ |
|     mod de evaluare: ....................................................... |
|     ........................................................................ |
|  2. Aport varsat ................................ lei, din care:             |
|     numerar ..........................lei; natura ..................... lei  |
|  3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social subscris: ....... |
|  4. Investitie straina: .................................................... |
|     (numai pentru asociatul cu        (valoarea si moneda de subscriere)     |
|     sediul in strainatate,                                                   |
|     pentru evidenta statistica)                                              |
|     ........................................................................ |
|     ............... echivalent ROL, la cursul de .................. ROL      |
|______________________________________________________________________________|
| V. REDUCERE aport de la ................... lei, la .................... lei |
|______________________________________________________________________________|
| VI. PARTI SOCIALE/ACTIUNI/PARTI DE INTERES CESIONATE: numar ......., valoare |
|     totala .............................. lei                                |
|     .......................................................................; |
|     .......................................................................; |
|     ........................................................................ |
|     (Se completeaza cu asociatii care dobandesc p.s./actiuni/parti de interes|
|     indicandu-se numele si prenumele/firma, numarul si valoarea totala a     |
|     acestora, dupa caz.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| VII. APORT VALOARE FINALA (dupa majorare, reducere, cesiune)                 |
|   1. Total ...................... lei, numar parti sociale/actiuni/parti de  |
|      interes ................, cota parte ..........%                        |
|   2. Cota participare la profit si pierderi: ..............%                 |
|   3. Actiuni detinute pe categorii:                                          |
|      categorie ..........., nr. actiuni ................;                    |
|      categorie ..........., nr. actiuni ................;                    |
|      categorie ..........., nr. actiuni .................                    |
|______________________________________________________________________________|

    Nr. intrare: ...................               data: ................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

    Nr. intrare: ...................               data: ................

                           OBIECTUL DE ACTIVITATE

 ______________________________________________________________________________
|                               _                                              |
| I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| constituirii                                |
|                               _                _                _            |
|                              |_| modificarii: |_| completarii  |_| renuntarii|
|                               _                                              |
|                              |_| reformularii                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Daca obiectul de activitate convenit reproduce cu exactitate denumirea       |
| clasei, se va completa doar clasa CAEN corespunzatoare (4 cifre).            |
| Daca obiectul convenit nu reproduce cu exactitate denumirea clasei, se va    |
| descrie/explicita activitatea potrivit actului constitutiv dar nu mai mult   |
| de 200 caractere.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| II. DOMENIUL SI ACTIVITATEA PRINCIPALA                                       |
|  1. Domeniul principal: Grupa CAEN |_|_|_| ................................. |
|                                                                              |
|  2. Activitatea principala: Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................... |
|     ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| III. ACTIVITATI SECUNDARE                                                    |
|   1. Constituire/completare/reformulare                                      |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                              _               |
|                                                             |_| Report verso |
|                                                                              |
|   2. Renuntare                                                               |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Clasa CAEN |_|_|_|_| ....................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                              _               |
|                                                             |_| Report verso |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7

    Nr. intrare: ...................               data: ................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                            PERSOANA FIZICA                                   |
|     _                 _                _                _                    |
| I. |_| ADMINISTRATOR/|_| REPREZENTANT/|_| IMPUTERNICIT/|_| LICHIDATOR/       |
|     _          _                                                             |
|    |_| CENZOR/|_| AUDITOR                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| II. INREGISTRARE CA URMARE a:                                                |
|      _             _                                                         |
|     |_| numirii   |_| modificarii datelor de identificare                    |
|      _             _                                                         |
|     |_| revocarii/|_| retragerii din functie a ............................. |
|                                                 (numele si prenumele         |
|                                                 persoanei revocate/retrase)  |
|______________________________________________________________________________|
| III. DATE DE IDENTIFICARE                                                    |
|   1. Nume: ......................... prenume: .............................. |
|   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                      |
|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                            |
|                                                                              |
|   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................., |
|                               zi luna   an                                   |
|      judet/tara ..........................                                   |
|   4. Domiciliu: localitatea ......................, str. ................... |
|      nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector      |
|      ................., cod postal .............., tara ..................., |
|      telefon ........................., fax ................................ |
|   5. Cetatenie: .....................................                        |
|   6. Functia in cadrul consiliului de administratie:                         |
|       _                     _                                                |
|      |_| presedinte        |_| membru                                        |
|   7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ............................... |
|      ....................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE           |
|      ADMINISTRARE, MANDAT                                                    |
|   1. Garantia legala: ...................................................... |
|   2. Puterile conferite si modul de exercitare: ............................ |
|      ....................................................................... |
|   3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ................. |
|      ....................................................................... |
|   4. Durata mandatului ..................................................... |
|   5. Data incetarii mandatului ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                            PERSOANA JURIDICA                                 |
|     _                 _                _                _                    |
| I. |_| ADMINISTRATOR/|_| REPREZENTANT/|_| IMPUTERNICIT/|_| LICHIDATOR/       |
|     _          _                                                             |
|    |_| CENZOR/|_| AUDITOR                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| II. INREGISTRARE CA URMARE a:                                                |
|      _              _                                                        |
|     |_| numirii    |_| modificarii datelor de identificare                   |
|      _             _                                                         |
|     |_| revocarii/|_| retragerii din functie a ............................. |
|                                                    (numele si prenumele      |
|                                                 persoanei revocate/retrase)  |
|______________________________________________________________________________|
| III. DATE DE IDENTIFICARE                                                    |
|   1. Nume: ............................. prenume: .......................... |
|   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                      |
|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                            |
|                                                                              |
|   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................., |
|                               zi luna   an                                   |
|      judet/tara ............................                                 |
|   4. Domiciliu: localitatea ......................, str. ................... |
|      nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector      |
|      ................., cod postal .............., tara ..................., |
|      telefon ........................., fax ................................ |
|   5. Cetatenie: .......................................                      |
|   6. Functia in cadrul consiliului de administratie:                         |
|       _                     _                                                |
|      |_| presedinte        |_| membru                                        |
|   7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ............................... |
|      ....................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE            |
|     ADMINISTRARE, MANDAT                                                     |
|  1. Garantia legala: ....................................................... |
|  2. Puterile conferite si modul de exercitare: ............................. |
|     ........................................................................ |
|  3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: .................. |
|     ........................................................................ |
|  4. Durata mandatului ...................................................... |
|  5. Data incetarii mandatului .............................................. |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8

    Nr. intrare: ...................               data: ................

 ______________________________________________________________________________
|                               PERSOANA JURIDICA                              |
|       _                 _              _          _                          |
|   I. |_| ADMINISTRATOR/|_| LICHIDATOR/|_| CENZOR/|_| AUDITOR                 |
|______________________________________________________________________________|
|  II. INREGISTRARE CA URMARE a:                                               |
|       _              _                                                       |
|      |_| numirii    |_| modificarii datelor de identificare                  |
|       _                                                                      |
|      |_| schimbarii reprezentantului                                         |
|       _             _                                                        |
|      |_| revocarii/|_| retragerii din functie a ............................ |
|                                                     (denumirea persoanei     |
|                                                       revocate/retrase)      |
|______________________________________________________________________________|
| III. DATE DE IDENTIFICARE PERSOANA JURIDICA                                  |
|   1. Denumire si forma juridica: ........................................... |
|   2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare ............; |
|      Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare .................. |
|   3. Sediul: localitatea ......................, str. ...................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ..........., tara ................, telefon ..............., |
|      fax ..................                                                  |
|   4. Nationalitate: ........................................                 |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE           |
|      ADMINISTRARE, MANDAT                                                    |
|   1. Garantia legala: ...................................................... |
|   2. Puterile conferite si modul de exercitare: ............................ |
|      ....................................................................... |
|   3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ................. |
|   4. Durata mandatului ..................................................... |
|   5. Data incetarii mandatului ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
|   V. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT                                       |
|   1. Nume: ............................. prenume: .......................... |
|   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                      |
|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                            |
|                                                                              |
|   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................., |
|                               zi  luna   an                                  |
|      judet/tara ................                                             |
|   4. Domiciliu: localitatea ...................., str. ..................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ..........., tara ................, telefon ..............., |
|      fax ..................                                                  |
|   5. Cetatenie: .........................                                    |
|   6. Resedinta in Romania (daca este cazul): ............................... |
|      ....................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                               PERSOANA JURIDICA                              |
|       _                 _              _          _                          |
|   I. |_| ADMINISTRATOR/|_| LICHIDATOR/|_| CENZOR/|_| AUDITOR                 |
|______________________________________________________________________________|
|  II. INREGISTRARE CA URMARE a:                                               |
|       _              _                                                       |
|      |_| numirii    |_| modificarii datelor de identificare                  |
|       _                                                                      |
|      |_| schimbarii reprezentantului                                         |
|       _             _                                                        |
|      |_| revocarii/|_| retragerii din functie a ............................ |
|                                                     (denumirea persoanei     |
|                                                       revocate/retrase)      |
|______________________________________________________________________________|
| III. DATE DE IDENTIFICARE PERSOANA JURIDICA                                  |
|   1. Denumire si forma juridica: ........................................... |
|   2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare ............; |
|      Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare .................. |
|   3. Sediul: localitatea ......................, str. ...................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ..........., tara ................, telefon ..............., |
|      fax ..................                                                  |
|   4. Nationalitate: ........................................                 |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE           |
|      ADMINISTRARE, MANDAT                                                    |
|   1. Garantia legala: ...................................................... |
|   2. Puterile conferite si modul de exercitare: ............................ |
|      ....................................................................... |
|   3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ................. |
|   4. Durata mandatului ..................................................... |
|   5. Data incetarii mandatului ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
|   V. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT                                       |
|   1. Nume: ............................. prenume: .......................... |
|   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala                      |
|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;                                            |
|                                                                              |
|   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................., |
|                               zi  luna   an                                  |
|      judet/tara ................                                             |
|   4. Domiciliu: localitatea ...................., str. ..................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ..........., tara ................, telefon ..............., |
|      fax ..................                                                  |
|   5. Cetatenie: ........................                                     |
|   6. Resedinta in Romania (daca este cazul): ............................... |
|      ....................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 9

    Nr. intrare: ...................               data: ................

 ______________________________________________________________________________
|                            SEDII SECUNDARE                                   |
|                       fara statut de sucursala        numar sedii: ......    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                 _                 _                          |
|   I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| infiintarii   |_| modificarii denumirii   |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii dovezii de sediu              |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii activitatilor                 |
|                                 _                                            |
|                                |_| inchiderii sediului secundar (radierii)   |
|______________________________________________________________________________|
|  II. DATE DE IDENTIFICARE                                                    |
|                                                                              |
|   1. Denumire si tip sediu*): .............................................. |
|                                                                              |
|   2. Adresa, conform actului .............., nr. ... din .................., |
|      valabil pana la data de .............................................., |
|      in: localitatea ......................., str. ......................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ........, telefon ...................., ..................., |
|      fax ....................., .....................                        |
|______________________________________________________________________________|
| III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): ........................... |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ........................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                 _                 _                          |
|   I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| infiintarii   |_| modificarii denumirii   |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii dovezii de sediu              |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii activitatilor                 |
|                                 _                                            |
|                                |_| inchiderii sediului secundar (radierii)   |
|______________________________________________________________________________|
|  II. DATE DE IDENTIFICARE                                                    |
|                                                                              |
|   1. Denumire si tip sediu*): .............................................. |
|                                                                              |
|   2. Adresa, conform actului .............., nr. ... din .................., |
|      valabil pana la data de .............................................., |
|      in: localitatea ......................., str. ......................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ........, telefon ...................., ..................., |
|      fax ....................., ......................                       |
|______________________________________________________________________________|
| III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): ........................... |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ........................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                 _                 _                          |
|   I. INREGISTRARE CA URMARE a: |_| infiintarii   |_| modificarii denumirii   |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii dovezii de sediu              |
|                                 _                                            |
|                                |_| modificarii activitatilor                 |
|                                 _                                            |
|                                |_| inchiderii sediului secundar (radierii)   |
|______________________________________________________________________________|
|  II. DATE DE IDENTIFICARE                                                    |
|                                                                              |
|   1. Denumire si tip sediu*): .............................................. |
|                                                                              |
|   2. Adresa, conform actului .............., nr. ... din .................., |
|      valabil pana la data de .............................................., |
|      in: localitatea ......................., str. ......................... |
|      nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ........, |
|      cod postal ........, telefon ...................., ..................., |
|      fax ....................., .......................                      |
|______________________________________________________________________________|
| III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): ........................... |
|______________________________________________________________________________|
|  IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ........................................ |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se completeaza, dupa caz, cu: unitate de productie, unitate de prestari servicii, unitate de alimentatie publica, puncte de schimb valutar, agentie, reprezentanta, birou, punct de lucru, magazin, depozit, centru comercial, farmacie etc.

    ANEXA B

 ______________________________________________________________________________
| I.                   | II.     CERERE DE INREGISTRARE       | III.           |
|                      |  _                   _               |                |
| MINISTERUL JUSTITIEI | |_| Inmatriculare   |_| Mentiuni     | Nr. intrare:   |
| OFICIUL REGISTRULUI  |     si inregistrare                  | .............. |
|COMERTULUI DE PE LANGA|     fiscala                          | Data:          |
|     TRIBUNALUL       |______________________________________| .............. |
|                      | _                                    |                |
|  .................   ||_| Comerciant persoana fizica        |                |
|                      | _                                    |                |
|                      ||_| Asociatie familiala               |                |
|______________________|______________________________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| IV.                                                                          |
|                         Domnule Judecator delegat,                           |
|                                                                              |
| 1. Comerciant/reprezentant asociatie familiala ............................, |
|                                                       (nume, prenume)        |
| cod numeric personal/numar de identificare fiscala                           |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,                                                 |
|                                                                              |
| data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ......................, |
|                          zi  luna   an                                       |
| judet/tara ................;                                                 |
|                                                                              |
| 2. cu domiciliu in: localitatea ..............., str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............., tara ................, telefon .................., |
| fax .....................                                                    |
| cetatenie: ......................., stare civila: .........................; |
| 3. resedinta in Romania (daca este cazul): ................................. |
| ...........................................................................; |
| 4. pentru firma: .........................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului*1) .........................., |
| cod unic de inregistrare*1) .......................;                         |
| 5. cu sediul in: localitatea .................., str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............., telefon .................., ....................., |
| fax ....................., ....................., e-mail .................., |
| web site .......................................;                            |
| 6. prin ......................, CNP/NIF .................................... |
|             (nume, prenume)                 (cod numeric personal/numar de   |
|                                               identificare fiscala)          |
| in calitate de ....................., conform ............................., |
| in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu   |
| modificarile ulterioare si a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si       |
| desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, solicita:   |
| 7. Obiectul cererii:                                                         |
|       _                                                                      |
| 7.1. |_| inmatricularea in registrul comertului                              |
|       _                                                                      |
| 7.2. |_| inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cuprinse in     |
|          autorizatia primariei, referitoare la:                              |
|          ................................................................... |
|          ................................................................... |
|                                                                              |
|    In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de   |
| documente.                                                                   |
|                                                                              |
| 8. Cererea este legal timbrata cu ................... lei taxa judiciara de  |
| timbru si .................... lei timbru judiciar.                          |
|                                                                              |
| Data: ................             Semnatura .................               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V. *2) In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata,   |
| ....................................................., judecator delegat la  |
| Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ....................., |
| examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu|
| sunt indeplinite cerintele legale dispune: ................................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|           Judecator delegat/Director,                                        |
|                                                      Referent,               |
| Data: ................                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    *1) Se completeaza de solicitant numai in cazul cererilor de inregistrare mentiuni;
    *2) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta).

    cod 11-10-117

    CERERE DE INREGISTRARE        Nr. intrare: ........... data: ..............

 ______________________________________________________________________________
|      _                                                                       |
| VI. |_| Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in            |
| anexa nr. 2 - PF.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VII. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari, potrivit art. 28 din     |
| Legea nr. 26/1990, republicata cu modificarile ulterioare:                   |
|                                                                              |
| 1. Nume si prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ........................, str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............., telefon ................., fax .................., |
| e-mail ...................                                                   |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea  |
| inregistrarii in registrul comertului.                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VIII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE                           |
|______________________________________________________________________________|
 _______________________________________   ____________________________________
|Nr. |       Denumirea actului     |Nr. | |Nr. |    Denumirea actului     |Nr. |
|crt.|                             |file| |crt.|(dupa caz, in functie de  |file|
|    |                             |    | |    |inregistrarile solicitate,|    |
|    |                             |    | |    |se mentioneaza documentele|    |
|    |                             |    | |    |doveditoare cerute de     |    |
|    |                             |    | |    |prevederile legale in     |    |
|    |                             |    | |    |vigoare)                  |    |
|____|_____________________________|____| |____|__________________________|____|
| 1. | Dovada disponibilitate firma|    | | 6. | Reprezentant/membrii     |    |
|    |                             |    | |    | asociatiei familiale -   |    |
|    |                             |    | |    | anexa nr. 1 - PF         |    |
|____|_____________________________|____| |____|__________________________|____|
| 2. | Autorizatia primariei       |    | | 7. |                          |    |
|____|_____________________________|____| |____|__________________________|____|
| 3. | Imputernicire               |    | | 8. |                          |    |
|____|_____________________________|____| |____|__________________________|____|
| 4. | Dovada disponibilitate      |    | |    |            Total file:   |    |
|    | emblema                     |    | |    |                          |    |
|____|_____________________________|____| |____|__________________________|____|
| 5. | Dovada taxa registru        |    | |      Verificat referent:           |
|____|_____________________________|____| |____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| IX. Anexele nr. ................................................ fac parte   |
| integranta din prezenta cerere.                                              |
|                                                                              |
|     Intocmita in doua exemplare, pe propria raspundere, cunoscand ca         |
| declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.                          |
|                                                                              |
| Data: ................             Semnatura .................               |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| X.                                                                           |
|                                 REFERAT                                      |
|                                                                              |
|     Referent(a) .................................... am verificat cererea si |
|                           (nume si prenume)                                  |
| existenta actelor doveditoare, mentionate in opisul de documente, fata de    |
| care am/nu am observatii: .................................................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|                                    Semnatura .....................           |
|______________________________________________________________________________|

    Am primit un exemplar

    Semnatura deponent ..................

    ANEXA C

 ______________________________________________________________________________
| I.                   | II.                                  | III.           |
| Spre inaintare       |                CERERE                | OFICIUL        |
| catre*1): | _                                    | REGISTRULUI    |
|                      ||_| autorizare functionare sedii/     | COMERTULUI DE  |
| .................... |    obiective si/sau activitati       | PE LANGA       |
|                      | _                                    | TRIBUNALUL     |
| .................... ||_| reluare procedura                 | .............. |
|                      | _                                    |________________|
| .................... ||_| reinnoire/reautorizare            | IV.            |
|                      | ____________________________________ | Nr. intrare:   |
| .................... |                                      | .............. |
|                      | Cod unic de inregistrare: |                |
| .................... | .................................    | Data: ........ |
|                      |                                      |                |
|______________________|______________________________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.                                                                           |
| 1. Firma: ................................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului ...................., cod unic |
| de inregistrare .................................;                           |
| 2. cu sediul stabilit in: localitatea ............., str. .................. |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............., telefon .................., ....................., |
| fax ....................., ....................., e-mail .................., |
| web site .......................................;                            |
| 3. prin ......................, CNP/NIF .................................... |
|             (nume, prenume)                 (cod numeric personal/numar de   |
|                                               identificare fiscala)          |
| in calitate de ....................., conform ............................., |
| in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, privind           |
| simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si        |
| autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si     |
| completarile ulterioare, solicit:                                            |
| 4. Obiectul cererii:                                                         |
|       _                                                                      |
| 4.1. |_| autorizare functionare sedii/obiective si/sau activitati            |
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| reluare procedura solicitata prin cererea nr. .... din ...........  |
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| reinnoire autorizatie*2)                                            |
|       _                                                                      |
| 4.4. |_| reautorizare*2)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:                           |
|                                                                              |
| 1. Nume si prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ........................, str. ...................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............., telefon .................., fax ................., |
| e-mail ..................,                                                   |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea  |
| inregistrarii in registrul comertului.                                       |
|______________________________________________________________________________|

    Data: ....................               Semnatura ..................

    NOTA:
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ..........., Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi .................., Directia Veterinara si pentru Asigurarea Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ...................., Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului .................., Inspectoratul Teritorial de Munca al ................;
    *2) Se vor depune anexele, la certificatul de inregistrare, in original.

    cod: 11-10-118

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE      Nr. intrare: ..... data: ............
 ______________________________________________________________________________
| VII.                                                                         |
| 1. SEDII SI/SAU ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZATIA:                  |
|  _                                                                           |
| |_| de prevenire si stingerea incendiilor                                    |
|  _                                                                           |
| |_| sanitara emisa de*1) .....................................               |
|  _                                                                           |
| |_| sanitara-veterinara emisa de*1) ..........................               |
|  _                _                                                          |
| |_| de mediu     |_| de functionare din punct de vedere al protectiei muncii |
| ____________________________________________________________________________ |
|                                                                              |
| 1.1. > SEDIU SOCIAL                            Nr. salariati: ........       |
|      Adresa: ............................................................... |
|              ............................................................... |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                                                     | Autorizata | |
| | CAEN  |                  Denumire activitate                | anterior*2)| |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
| |       |                                                     |            | |
| |_______|_____________________________________________________|____________| |
|                                                                              |
| 1.2. > SEDII SECUNDARE                            Nr. salariati: ........    |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |                 | Clasa|                              | Autorizata | |
| | crt.|     Adresa      | CAEN |     Denumire activitate      | anterior*2)| |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
|                                                     (Continuare pe verso)    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Pentru obtinerea autorizatiilor depun actele mentionate in opisul de      |
| documente.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|

         Data: ...................           Semnatura ..................

    NOTA:
    *1) Se completeaza cu numele autoritatii publice emitente;
    *2) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost autorizata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz, copii de pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a functionarii).

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE     Nr. intrare: ......... data: .........

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |     Adresa      | Clasa|     Denumire activitate      | Autorizata | |
| | crt.|                 | CAEN |                              | anterior*1)| |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
| |     |                 |      |                              |            | |
| |_____|_________________|______|______________________________|____________| |
|                                                                              |
| 1.3. > Activitati proprii de birou pentru societate    Nr. salariati: .....  |
|        Adresa: ............................................................  |
|                ............................................................  |
| ____________________________________________________________________________ |
| 1.4. > Activitati desfasurate in afara sediului        Nr. salariati: .....  |
|        social si a sediilor secundare                                        |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                  Denumire activitate                             | |
| | CAEN  |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |       |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VIII.                                                                        |
| Subsemnatul ..............................................................., |
| pentru activitatile*2) ..................................................... |
| ..........................................................................., |
| autorizate anterior la sediul(ile) din ..................................... |
| ............................................................................ |
| ..........................................................................., |
| declar pe propria raspundere ca la sediul din .............................. |
| ..........................................................................., |
| indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare         |
| (conform art. 3 alin. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001,  |
| republicata si modificata).                                                  |
|                                                                              |
|           Data: ............     Semnatura, .....................            |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    (VIII) Se completeaza si se semneaza de catre comerciant/asociat/fondator/administrator, numai in cazul in care se solicita obtinerea autorizatiilor de functionare pentru activitati deja autorizate, activitati consemnate cu DA in caseta VII;
    *1) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost autorizata, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz, copii de pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a functionarii);
    *2) Se completeaza cu clasele CAEN la care s-a specificat DA in coloana "autorizata anterior" din caseta VII.

    CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE     Nr. intrare: ......... data: .........

 ______________________________________________________________________________
|         OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR:        |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                  Denumirea actului                 |  Nr. si data  |Nr. |
|crt.|                                                    |actului/Emitent|file|
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| A. Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.)               |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Autorizatia de P.S.I. - in cazul in care a fost    |               |    |
|    | obtinuta anterior                                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Dovada depunerii documentatiei de P.S.I. la        |               |    |
|    | brigazile/grupurile de pompieri militari in vederea|               |    |
|    | obtinerii Autorizatiei de P.S.I. - in cazul in care|               |    |
|    | aceasta a fost depusa anterior solicitarii de      |               |    |
|    | autorizare a functionarii la Biroul Unic           |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de P.S.I.                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  4.| Documentatia tehnica cuprinzand:                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |    a) Scenariul de siguranta la foc                |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    b) Planul de situatie si Planuri de arhitectura |               |    |
|    |       pentru fiecare nivel al constructiilor sau al|               |    |
|    |       spatiilor supuse autorizarii                 |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    c) Avizul proiectantului initial pentru         |               |    |
|    |       constructiile existente sau                  |               |    |
|    |       Raport de expertiza tehnica                  |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  5.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii -   |               |    |
|    | pentru obiectivele supuse autorizarii prin evaluare|               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| B. Autorizatia sanitara                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei in domeniul                |               |    |
|    | igienico-sanitar - pentru activitatile supuse      |               |    |
|    | autorizarii                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documentatia de prezentare a activitatii pentru    |               |    |
|    | activitatile supuse evaluarii/aviz sanitar pentru  |               |    |
|    | activitatile autorizate prin declaratie pe propria |               |    |
|    | raspundere                                         |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| C. Autorizatia sanitara veterinara                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratia pe propria raspundere - pentru          |               |    |
|    | activitatile autorizate in baza acestei declaratii |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documentatie tehnica - pentru obiectivele si       |               |    |
|    | activitatile supuse evaluarii:                     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    a) Memoriu tehnic                               |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    b) Schita tehnica cu fluxul tehnologic al       |               |    |
|    |       obiectivului                                 |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    c) Schita de amplasare si proiectare pentru     |               |    |
|    |       obiective nou construite                     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|    |    d) Contractul incheiat cu Directia Sanitara     |               |    |
|    |       Veterinara pentru unitatile de producere,    |               |    |
|    |       prelucrare si depozitare a produselor de     |               |    |
|    |       origine animala                              |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii taxei aferente autorizarii        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| D. Autorizatia de mediu                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Autorizatia de mediu valabila sau copia de pe      |               |    |
|    | adresa de solicitare a acesteia                    |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de protectie a mediului -  |               |    |
|    | pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra|               |    |
|    | mediului                                           |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Fisa tip de prezentare a activitatii - pentru      |               |    |
|    | activitatile cu impact redus sau semnificativ      |               |    |
|    | asupra mediului                                    |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  4.| Planul de situatie si                              |               |    |
|    | Planul de incadrare in zona al obiectivului        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  5.| Dovada achitarii taxei si tarifului aferente       |               |    |
|    | autorizarii                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
| E. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii       |
|______________________________________________________________________________|
| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele      |
| documente:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe propria raspundere privind           |               |    |
|    | respectarea legislatiei de protectia muncii        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  2.| Documente necesare desfasurarii activitatilor cu   |               |    |
|    | substante toxice, explozive, produse de uz         |               |    |
|    | fitosanitar                                        |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|  3.| Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii     |               |    |
|____|____________________________________________________|_______________|____|
|                                                            Total file:       |
|______________________________________________________________________________|

          Data: ................           Semnatura, ..................

    ANEXA D

 ______________________________________________________________________________
| I.                       | II.                      | III.                   |
| Spre inaintare catre*1): |                          |   OFICIUL REGISTRULUI  |
| ........................ |        DECLARATIE        | COMERTULUI DE PE LANGA |
|                          |   PE PROPRIA RASPUNDERE  |       TRIBUNALUL       |
| ........................ |                          | ...................... |
|                          | ________________________ |________________________|
| ........................ |                          | IV.                    |
|                          | Cod unic de inregistrare:| Nr. intrare: ......... |
| ........................ | ........................ | Data: ................ |
|__________________________|__________________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.                                                                           |
| 1. Subsemnat(ul/a) .........................., domiciliat in .............., |
| str. ........................................ nr. ..., bloc ..., scara. ..., |
| etaj ..., ap. ..., judet/sector .............., telefon ..................., |
| act identitate ...................., seria ........, nr. .................., |
| CNP/NIF ..........................., eliberat de .........................., |
|         (cod numeric personal/numar                                          |
|          de identificare fiscala)                                            |
| la data ...................., in calitate de*2) ...........................; |
| 2. pentru firma ..........................................................., |
| numar de ordine in registrul comertului ...................................; |
|                                                                              |
| 3. cu sediul in: localitatea ...................., str. .................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ............, casuta postala ......, telefon ......., .........., |
| fax ......., ........, e-mail ..............., web site ..................., |
|                                                                              |
| in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, privind           |
| simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si        |
| autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si     |
| completarile ulterioare,                                                     |
|                                                                              |
|                   4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE                            |
|                                                                              |
| 4.1. ca, la data prezentei, in spatiul destinat sediului social/sucursalei   |
| din ........................................................................ |
| ..........................................................................., |
| 4.2. si/sau secundar din ................................................... |
| ..........................................................................., |
| si in afara acestora, nu se desfasoara nici una din activitatile ce          |
| constituie obiectul de activitate al firmei, cuprins in actul constitutiv    |
| respectiv modificator si ma oblig ca, inainte de inceperea activitatii, sa   |
| solicit obtinerea autorizarii functionarii (conform                          |
| Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata).  |
|______________________________________________________________________________|

        Data: .........................     Semnatura, .................

    NOTA:
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ...................., Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ......................, Directia Veterinara si pentru Asigurarea Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ......................, Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului ...................., Inspectoratul Teritorial de Munca al .........................................;
    *2) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator, reprezentant);

    cod 11-10-119

    ANEXA E

    ROMANIA                         OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
    MINISTERUL JUSTITIEI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
                                    DE PE LANGA TRIBUNALUL ...................

                         CERTIFICAT DE INREGISTRARE

    Firma/Sucursala:

    Sediul social:

    Activitatea principala:
    (descriere, clasa CAEN)

    Cod Unic de Inregistrare:             din data de:

    Atribut fiscal:           din data de:                       Director,
    Nr. de ordine in registrul comertului:
    Data eliberarii:

    Seria          Nr.

    ANEXA F

                    ANEXA LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE

    Numar de ordine in registrul comertului: ....      COD UNIC DE INREGISTRARE
    FIRMA: ......................................      ........................
    Sediu social: ...............................
    Sediu secundar/activitate: ................................................
    ...........................................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | INSTITUTIA EMITENTA/  |Concluzia|Nr. si data|Nr. si data|Nume si prenume|
|crt.| AUTORIZATIE           |evaluarii|referatului|aviz/acord/|reprezentant,  |
|    |                       |         |           |autorizatie|semnatura,     |
|    |                       |         |           |           |stampila       |
|    |                       |         |           |           |institutiei    |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
|  1.| *)                    |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |               |
|    |                       |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |Data: ........ |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
|  2.| *)                    |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |               |
|    |                       |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |Data: ........ |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
|  3.| *)                    |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |               |
|    |                       |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |Data: ........ |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
|  4.| *)                    |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |               |
|    |                       |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |Data: ........ |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
|  5.| *)                    |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |               |
|    |                       |         |           |           |               |
|    | ..................... |         |           |           |Data: ........ |
|____|_______________________|_________|___________|___________|_______________|
    *) Numele institutiei emitente si actul administrativ emis sunt inscrise prin aplicatia informatica elaborata de Oficiul National al Registrului Comertului.

                        ANULARI AUTORIZATII

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Institutia    | Tipul, nr. si data|     Nume, prenume, semnatura      |
|crt.|                 |    documentului   | persoanei imputernicite, stampila |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|

                            REAUTORIZARI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Institutia    | Tipul, nr. si data|     Nume, prenume, semnatura      |
|crt.|                 |    documentului   | persoanei imputernicite, stampila |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|
|    |                 |                   |                                   |
|____|_________________|___________________|___________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 991/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 991 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu