Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 102 din 19 februarie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori in anul 1999, precum si plata comisioanelor

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 23 februarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori in anul 1999, precum si plata comisioanelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor
pentru agricultori in anul 1999, precum si plata comisioanelor

    Art. 1
    In vederea procurarii de materiale si servicii necesare lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor de crestere a animalelor, statul sprijina, prin distribuirea gratuita de cupoane care reprezinta bonuri de valoare, persoanele fizice si juridice nominalizate la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea de cupoane pentru agricultori in anul 1999, denumita in continuare ordonanta.
    Art. 2
    Numarul de cupoane se acorda pentru suprafetele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha si de pana la 10 ha inclusiv, astfel:

-----------------------------------------------------------
                                         Cupoane pentru
       Suprafata                         campania agricola
                                         a anului 1999
-----------------------------------------------------------
de la 0,5 ha pana la 1,0 ha inclusiv        1 cupon
peste 1,0 ha pana la 2,0 ha inclusiv        2 cupoane
peste 2,0 ha pana la 3,0 ha inclusiv        3 cupoane
peste 3,0 ha pana la 4,0 ha inclusiv        4 cupoane
peste 4,0 ha pana la 5,0 ha inclusiv        5 cupoane
peste 5,0 ha pana la 6,0 ha inclusiv        6 cupoane
peste 6,0 ha pana la 7,0 ha inclusiv        7 cupoane
peste 7,0 ha pana la 8,0 ha inclusiv        8 cupoane
peste 8,0 ha pana la 9,0 ha inclusiv        9 cupoane
peste 9,0 ha pana la 10,0 ha inclusiv      10 cupoane
---------------------------------------------------------

    Art. 3
    Cupoanele pot fi folosite pentru plata bunurilor si serviciilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 4
    (1) Tiparirea cupoanelor se realizeaza pe baza de contract, la tarife negociate, incheiat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei cu Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", conform modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, pe hartie care sa asigure cuponului elemente de siguranta.
    (2) Cupoanele pot fi decontate de catre furnizorii de bunuri si servicii prin bancile comerciale, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    (1) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori se face pe baza de liste, care se intocmesc pe fiecare comuna sau oras de catre primar, avizate de oficiul teritorial de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si de directia generala teritoriala pentru agricultura si industrie alimentara, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta. Pentru municipiul Bucuresti listele vor fi intocmite pe fiecare sector de catre primarii acestora.
    (2) Listele vor cuprinde toti beneficiarii de cupoane, cu suprafata de teren agricol detinuta in proprietate sau, dupa caz, in administrare, potrivit tabelelor prevazute in anexele nr. 1 - 7 la prezentele norme metodologice.
    (3) Listele prezentate in tabelul-anexa nr. 1 la normele metodologice se intocmesc de catre primari, prin actualizarea tabelelor cuprinzand proprietarii de teren agricol, tabele care au stat la baza distribuirii cupoanelor pentru agricultori, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1998.
    (4) Arendasii, persoane fizice si juridice, pot ridica cupoanele arendatorilor, proprietari de terenuri agricole, cu conditia majorarii arendei cu valoarea cuponului pe hectar. In acest sens arendasii vor prezenta primarului un act aditional la contractul de arendare, din care sa rezulte majorarea pretului arendei cu contravaloarea cuponului pe hectar.
    (5) Societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol care au incheiat contractul de locatiune in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile ulterioare, pot ridica cupoanele locatorilor, cu conditia de a prezenta primarului un act aditional la contractul de locatiune, in sensul majorarii pretului locatiei cu contravaloarea cuponului pe hectar.
    (6) Societatile agricole cu personalitate juridica, constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pot ridica cupoanele membrilor asociati, cu conditia de a prezenta primarului un act prin care conducerea societatii se obliga ca fiecarui membru asociat sa i se majoreze drepturile in natura sau in bani care i se cuvin cu contravaloarea cuponului pe hectar.
    (7) Primarii vor preda listele cuprinzand beneficiarii de cupoane prefectilor, care raspund de organizarea procesarii electronice a datelor pe total judet si care, la randul lor, le vor comunica Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe suport magnetic.
    (8) In vederea editarii listelor pentru stabilirea numarului de beneficiari si a numarului de cupoane, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va incheia un contract cu o unitate specializata, in baza unei selectii de oferte, pentru procesarea electronica a listelor si pentru introducerea pe calculator a bancii de date continand informatii de identificare a beneficiarilor.
    (9) Prefectii vor supraveghea modul de intocmire a listelor de catre primari, putand interveni acolo unde este cazul, si vor preda prin proces-verbal listele unitatii specializate, in vederea procesarii.
    Unitatea specializata va comunica prefectului, periodic, stadiul procesarii electronice a listelor. Eventualele modificari sau completari ale listelor cuprinzand beneficiarii de cupoane vor fi transmise, in scris, de catre prefect unitatii specializate.
    (10) Dupa verificarea listelor, unitatea specializata va edita listele finale in trei exemplare, dintre care unul pentru primaria unitatii administrativ-teritoriale, in vederea afisarii, si doua pentru Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., liste care vor fi inmanate acestora pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    (11) Ministerul de Interne, pe baza unui protocol special, va pune la dispozitie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu titlu gratuit, baza de date privind evidenta populatiei pentru confruntarea cu listele cuprinzand beneficiarii cupoanelor agricole, in vederea atribuirii informatiilor de identificare a beneficiarilor, conform prevederilor art. 7 alin (2) din ordonanta, pe care o va pune la dispozitie unitatii specializate.
    Art. 6
    Pe baza datelor centralizate furnizate de catre unitatea specializata care asigura procesarea electronica, pe judete si pe total tara, se stabileste numarul beneficiarilor de cupoane pe localitati. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va incheia un contract pentru tiparirea acestora, conform prevederilor art. 9 din ordonanta si ale art. 4 din prezentele norme metodologice, inclusiv pentru o cota suplimentara de 1,0% din numarul total determinat, pentru solutionarea eventualelor contestatii sau pentru distrugere in caz de forta majora.
    Art. 7
    (1) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori, care se atribuie acestora pentru campaniile agricole din anul 1999, se efectueaza de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., care preia cupoanele tiparite potrivit listelor intocmite in conditiile prevazute la art. 5 din prezentele norme metodologice, si le transmite directiilor regionale de posta, inspectoratelor judetene pentru controlul activitatii postale, pe baza centralizatorului pe judet, inclusiv pentru o cota suplimentara de rezerva de 1,0% .
    (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va imputernici Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. sa ridice cupoanele, pe baza de proces-verbal, de la Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" cu care a incheiat contract.
    (3) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. va asigura distribuirea cupoanelor la oficiile postale din teritoriu, corespunzator listelor cuprinzand beneficiarii de cupoane, intocmite potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 8
    (1) Cupoanele se distribuie titularilor de drept, persoane fizice, pe baza actului de identitate si a actelor care dovedesc dreptul de proprietate sau, dupa caz, dreptul de administrare a terenurilor agricole.
    (2) In cazul persoanelor juridice, cupoanele se ridica de catre reprezentantii acestora, in baza unei imputerniciri scrise date de conducerea lor.
    (3) In cazul mostenirilor care detin terenuri agricole in indiviziune, cupoanele se pot ridica de comostenitorul care va prezenta o declaratie, pe propria raspundere, ca are acordul celorlalti comostenitori.
    Art. 9
    (1) In situatia in care solicitantul nu este gasit in liste sau se constata erori in listele cuprinzand beneficiarii de cupoane (neconcordanta de nume, prenume sau eroare privind suprafata agricola), oficiul postal il indruma sa se adreseze primarului, in vederea solutionarii.
    (2) Oficiile postale primesc comunicari de la primari pentru solutionarea cazurilor de erori, adaugari din cauza omisiunilor sau eliminari din lista cuprinzand beneficiarii de cupoane, numai sub semnatura si pe raspunderea primarului.
    (3) La solicitarea persoanelor indreptatite, primarii au obligatia de a verifica si de a solutiona eventualele omisiuni sau erori din listele cuprinzand beneficiarii de cupoane.
    Art. 10
    Modul de preluare de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. a listelor cuprinzand beneficiarii de cupoane si a cupoanelor tiparite la Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", transportul acestora la punctele de destinatie, evidenta si distribuirea acestora se stabilesc pe baza instructiunilor specifice acestei activitati, elaborate de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
    Art. 11
    (1) Cupoanele pentru campaniile agricole din anul 1999 se pot ridica de la oficiile postale de catre beneficiarii de cupoane pana la data de 30 iunie inclusiv.
    (2) Cupoanele ramase nedistribuite la oficiile postale vor fi predate, prin grija Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., in termen de 7 zile, pe baza de proces-verbal, prefectului judetului, urmand sa fie distruse sub supravegherea unei comisii formate din reprezentanti ai prefecturii si ai structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului de Interne. Componenta nominala a comisiei se stabileste prin ordin al prefectului. In acest sens se va intocmi, in trei exemplare, un proces-verbal de distrugere a cupoanelor, in care se vor mentiona numarul si seria acestora, urmand sa fie transmis cate un exemplar Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. si Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
    Art. 12
    (1) Sumele necesare pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori sunt prevazute in mod distinct in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anul 1999.
    (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la titlul "Transferuri", pentru a efectua plata serviciilor de editare, de procesare electronica a listelor, de distribuire a cupoanelor prin oficiile postale si de publicitate prin mijloacele de informare in masa, justificata printr-un decont, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Art. 13
    (1) Furnizorii de bunuri si servicii care primesc cupoane potrivit art. 4 din ordonanta vor emite facturi pentru acestea, in care se va mentiona "Cu plata pe baza de cupoane pentru agricultori".
    (2) In cazul in care valoarea facturii este mai mare decat valoarea cuponului, pe factura se va face mentiunea "Suma de .... lei, cu plata pe baza de cupoane pentru agricultori si diferenta cu plata in numerar".
    (3) Bunurile si serviciile din factura vor include taxa pe valoarea adaugata.
    (4) Este interzisa decontarea pe baza de cupoane intre furnizorii bunurilor si serviciilor care se pot achita pe baza de cupoane.
    Art. 14
    (1) Decontarea cupoanelor de catre furnizori se va realiza prin bancile comerciale, care vor percepe un comision ce se va negocia cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) In vederea decontarii cupoanelor pentru agricultori prin bancile comerciale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va incheia conventii cu acestea.
    Art. 15
    (1) Furnizorii care primesc cupoane pentru bunurile livrate si serviciile prestate le depun la bancile comerciale la care au deschis contul si cu care Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a incheiat conventii pentru decontarea cupoanelor, insotite de un centralizator al facturilor emise, conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    (2) Centralizatorul va cuprinde, pentru valoarea facturii, doua coloane: total factura, din care, achitat pe baza de cupon pentru agricultori.
    (3) Furnizorii de bunuri sau de servicii si bancile comerciale au obligatia sa pastreze timp de cel putin 3 ani facturile decontate pe baza de cupoane.
    Art. 16
    La primirea cupoanelor spre decontare, bancile comerciale au obligatia de a verifica autenticitatea cuponului si daca bunurile cumparate si serviciile prestate se incadreaza in prevederile hotararii Guvernului, prin care se stabilesc bunurile si serviciile care se pot achita pe baza de cupoane pentru agricultori.
    Art. 17
    (1) Bancile comerciale care primesc spre decontare cupoane le centralizeaza la fiecare sfarsit de saptamana, astfel incat in ziua de luni a saptamanii urmatoare sa solicite Ministerului Agriculturii si Alimentatiei contravaloarea cupoanelor de achitat si a comisionului bancar, potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme metodologice.
    (2) In cazul in care valoarea facturii achitate pe baza de cupoane este mai mica decat valoarea cupoanelor, comisionul se calculeaza la valoarea facturii.
    (3) Solicitarea bancilor comerciale se va face pe total banca, din care, pe sucursale, pe raspunderea conducerii acestora, sub semnatura presedintelui.
    (4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la titlul "Transferuri" lunar, pentru a dispune operativ de sumele de plata catre bancile comerciale, si va prezenta situatia justificativa privind decontarea cupoanelor, potrivit anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice. In cazul in care suma solicitata lunar nu este acoperitoare pentru platile din luna respectiva, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate solicita Ministerului Finantelor o noua deschidere de credite.
    (5) In urma solicitarii saptamanale a bancilor comerciale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vireaza acestora sumele solicitate, urmand ca acestea sa faca platile in conturile furnizorilor, in functie de numarul cupoanelor depuse.
    (6) Sumele reprezentand contravaloarea cupoanelor care trebuie platite vor fi virate bancilor comerciale de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei intr-un cont distinct, deschis special pentru aceste operatiuni.
    Art. 18
    Bancile comerciale pot primi spre decontare cupoane pana la data de 5 decembrie 1999, data dupa care vor solicita Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ultima transa de plati. Dupa decontare, pe fiecare cupon sau fractiune a acestuia se aplica stampila bancii comerciale. Dupa efectuarea platilor cuvenite furnizorilor de produse sau de servicii pe baza de cupoane, bancile comerciale intocmesc un document justificativ definitiv, cu aceleasi date cuprinse in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, pe care le depun la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pana la data de 15 decembrie 1999. Bancile comerciale pastreaza in arhiva cupoanele stampilate, impreuna cu o copie de pe decontul justificativ depus la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Pana la data de 31 decembrie 1999 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa verificarea deconturilor justificative depuse de bancile comerciale, efectueaza ultimele decontari catre acestea.
    Art. 19
    Cupoanele neutilizate pana la data de 5 decembrie 1999, in conditiile prevazute la art. 18, sau nedepuse la bancile comerciale de catre furnizori isi pierd valabilitatea, devenind nule.
    Art. 20
    Beneficiarii cupoanelor si furnizorii de bunuri sau de servicii pentru agricultura, care primesc cupoane pentru plata acestora, au obligatia de a le pastra in stare perfecta. Eventualele cupoane deteriorate, a caror autenticitate nu poate fi dovedita, nu sunt valabile si nu pot fi platite.
    Art. 21
    (1) Daca pe parcursul distribuirii cupoanelor, din diferite cauze (incendii, inundatii, alte avarii), se produce distrugerea unui numar de cupoane, acestea se inlocuiesc din stocul de rezerva, specificandu-se numerele si seria cupoanelor care s-au distrus si ale celor cu care au fost inlocuite.
    (2) Cand distrugerea se datoreaza culpei unor persoane, cupoanele se inlocuiesc in conditiile alineatului precedent si persoana vinovata va suporta costul tiparirii cupoanelor distruse, al cupoanelor de inlocuire si al transportului cupoanelor de inlocuire.
    Art. 22
    Compania Nationala "Posta Romana - S.A., dupa incheierea actiunii de distribuire a cupoanelor, in conditiile art. 11 din prezentele norme metodologice, va transmite Ministerului Agriculturii si Alimentatiei situatia definitiva privind numarul cupoanelor ridicate de beneficiari si al celor inlocuite, precum si al celor ramase nedistribuite si predate la prefecturile judetene pentru distrugere.
    Art. 23
    (1) Prefectul stabileste, prin ordin, o comisie formata din reprezentanti ai directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara si ai prefecturii, care va urmari la nivel judetean desfasurarea in bune conditii a actiunii de implementare a sistemului de cupoane pentru agricultori.
    (2) In fiecare zi de luni a saptamanii, pana la incheierea actiunii de distribuire a cupoanelor pentru agricultori, prin grija Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. se va raporta numarul cupoanelor distribuite.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                 TABEL*)
cuprinzand proprietarii de teren agricol, persoane fizice, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul ........ Primaria ............. Localitatea ...............
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                     Suprafata
crt. Proprietarul  Numele  Initiala tatalui  Prenumele  terenului  Observatii
                                                        agricol
                                                          (ha)
-----------------------------------------------------------------------------
  1       2          3             4             5          6          7
-----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------
                                             Certific corectitudinea datelor
                                                        Primar*),

                                                 Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi actualizat de catre primar.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.
    Procesarea electronica va asigura identificarea beneficiarilor prin confruntarea listelor transmise de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. cu baza de date a evidentei populatiei, pe baza de date a Ministerului de Interne.

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                 TABEL
cuprinzand persoanele fizice care au calitatea de locator conform art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
    Codul fiscal .....................
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                       Numarul       Suprafata
crt. Numele  Initiala tatalui  Prenumele  si data       terenului  Observatii
                                          contractului  agricol in
                                          de locatiune  locatiune
                                                           (ha)
------------------------------------------------------------------------------
 1     2             3            4           5             6           7
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                            Primar*),

                                                   Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Se semneaza si se aplica stampila.
    Procesarea electronica va asigura identificarea beneficiarilor prin confruntarea listelor transmise de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. cu baza de date a evidentei populatiei, pe baza de date a Ministerului de Interne.

    ANEXA Nr. 3
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                TABEL*)
cuprinzand institutiile de invatamant care au in proprietate sau in administrare teren agricol conform art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                  Denumirea                      Suprafata
crt.  Localitatea    institutiei     Codul fiscal   terenului     Observatii
                     de invatamant                  agricol
                                                       (ha)
------------------------------------------------------------------------------
 1        2               3                4            5             6
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                          Primar*),

                                                  Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi intocmit de catre primar pe baza datelor furnizate de institutiile de invatamant, sub semnatura reprezentantilor legali.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.

    ANEXA Nr. 4
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                TABEL*)
cuprinzand institutiile de cult care au in proprietate terenuri agricole, conform art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea                    Suprafata
crt.  Localitatea   institutiei   Codul fiscal   terenului     Observatii
                    de cult                      agricol
                                                    (ha)
------------------------------------------------------------------------------
 1        2            3               4             5              6
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                          Primar*),

                                                  Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi intocmit de catre primar pe baza datelor furnizate de institutiile de cult, sub semnatura reprezentantilor legali.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.

    ANEXA Nr. 5
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                TABEL*)
cuprinzand arendasii, persoane fizice si juridice, care pot ridica cupoanele arendatorilor, in baza contractelor inregistrate la consiliul local conform art. 6 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu conditia majorarii arendei cu valoarea cuponului pe hectar*), conform art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                   Arendatorul                      Suprafata
crt.  Arendasul  (numele si prenumele)  Contract nr.   terenului   Observatii
                                                       agricol
                                                          (ha)
------------------------------------------------------------------------------
 1        2               3                  4             5            6
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                          Primar*),

                                                  Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi intocmit de catre primar.
    *) Verificarea conditiei de majorare a arendei cu valoarea cuponului pe hectar, prin act aditional la contractul de arenda, se va face de catre primar.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.

    ANEXA Nr. 6
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                 TABEL*)
cuprinzand societatile comerciale pe actiuni, cu profil agricol, la care persoanele fizice au calitatea de locator, cu conditia majorarii pretului locatiei cu valoarea cuponului pe hectar*), conform art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
-------------------------------------------------------------------------------
Nr   Societatea  Numarul de     Numarul       Numele si    Suprafata
crt. comerciala  inmatriculare  contractului  prenumele    terenului Observatii
                 in registrul   de locatiune  locatorului  agricol
                 comertului                                  (ha)
-------------------------------------------------------------------------------
 1        2          3               4            5           6           7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                          Primar*),

                                                  Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi intocmit de catre primar.
    *) Verificarea conditiei majorarii pretului locatiei cu valoarea cuponului pe hectar, prin act aditional la contractul de locatie, se va face de catre primar.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.

    ANEXA Nr. 7
    la normele metodologice

            Avizat
  OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL

            Avizat
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                                 TABEL*)
cuprinzand societatile agricole constituite in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, in baza actelor de asociere, cu conditia majorarii drepturilor in natura sau in bani cuvenite membrilor asociati, cu valoarea cuponului pe hectar*), conform art. 2 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999

    Judetul .............. Primaria ............ Localitatea ..............
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Societatea  Actul de constituire  Numele si   Suprafata
crt.  agricola    inregistrat la        prenumele   terenului    Observatii
                  judecatorie           membrilor     (ha)
                                        asociati
------------------------------------------------------------------------------
 1       2            3                     4           5            6
------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
                                              Certific corectitudinea datelor
                                                          Primar*),

                                                  Data (ziua, luna, anul)

------------
    *) Tabelul va fi intocmit de catre primar.
    *) Verificarea conditiei majorarii drepturilor in natura sau in bani, cuvenite membrilor asociati, cu valoarea cuponului pe hectar se face de catre primar pe baza prezentarii de catre conducerea societatii agricole a unui act in acest sens.
    *) Se semneaza si se aplica stampila.

    ANEXA Nr. 8
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                                                      Se aproba
                                          ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

                                  DECONT
privind justificarea cheltuielilor pentru implementarea sistemului de cupoane pentru agricultori, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1999

                                                                     - lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr.      Specificarea           Programul     Creditele  Creditele  Creditele
crt.                            de creditare  deschise   utilizate  solicitate
------------------------------------------------------------------------------
 1             2                     3            4           5          6
------------------------------------------------------------------------------
 1. Cheltuieli de tiparire

 2. Cheltuieli de editare si
    procesare electronica a
    listelor cuprinzand
    beneficiarii de cupoane si
    de realizare a bancii de
    date continand informatii
    de identificare a
    beneficiarilor, prin
    confruntarea cu baza de
    date a evidentei populatiei

 3. Cheltuieli de distribuire a
    cupoanelor

 4. Cheltuieli de publicitate
    prin mass-media

 5. Alte cheltuieli
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:
------------------------------------------------------------------------------

                                                      Director general*),
                                                   ..........................

------------
    *) Decontul se semneaza de catre directorul general al Directiei generale economice si relatii bugetare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    ANEXA Nr. 9
    la normele metodologice

    Agentul economic ...........................................
                      (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)

    Banca Comerciala ........................

    Nr. ............./data ...................
                            (ziua, luna, anul)

                              CENTRALIZATORUL
          facturilor emise in baza cupoanelor pentru agricultori

------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Numarul si      Bunurile livrate    Valoarea facturii      din care:
crt.  data facturii   sau serviciile           (lei)          achitat pe baza
                      prestate                                de cupoane (lei)
------------------------------------------------------------------------------
 1         2                 3                    4                   5
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
           TOTAL:           X
------------------------------------------------------------------------------

    Manager general,                               Manager economic,
      (director)                                    (contabil-sef)
  ....................                          .......................

    ANEXA Nr. 10
    la normele metodologice

    Banca comerciala .............................

    Nr. ............../data ....................
                              (ziua, luna, anul)

                            DECONT JUSTIFICATIV
privind platile efectuate pe baza de cupoane, conform Hotararii Guvernului nr. .../1999
-------------------------------------------------------------------------------
               Cupoanele primite  Cupoanele    Diferenta*)   Comisionul  Total
Nr.            spre decontare     decontate      (+/-)        bancar     (lei)
crt. Sucursala ---------------------------------------------  (lei)     (8=4+7)
               nr.  valoarea    nr.  valoarea  nr.  valoarea
                      (lei)          (lei)    (1-3)   (2-4)
                                                      (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
 A      B      1       2        3        4      5      6          7        8
-------------------------------------------------------------------------------
 1.
-------------------------------------------------------------------------------
 2.
-------------------------------------------------------------------------------
 3.
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
         TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

           Presedinte,                                 Director,
      .....................                 ..........................

------------
    *) 1 - 3 si 2 - 4 reprezinta cupoane primite, dar refuzate la decontare.

    ANEXA Nr. 11
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                           SITUATIA JUSTIFICATIVA
privind decontarea cupoanelor, potrivit Hotararii Guvernului nr. .../1999

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    I = nr.
    II = valoarea (lei)
    III = Comisionul bancar (lei)

-------------------------------------------------------------------------------
                Credite   Credite     Cupoane         Credite     Cupoane
Nr.    Banca    acordate  utilizate  decontate  III  solicitate   primite   III
crt. comerciala  (lei)    (2=4+5)    ---------        de banci     spre
                           (lei)      I    II        comerciale  decontare
                                                      (6=8+9)    ---------
                                                       (lei)      I    II
-------------------------------------------------------------------------------
 A       B         1         2        3     4     5      6        7     8    9
-------------------------------------------------------------------------------
 1.
-------------------------------------------------------------------------------
 2.
-------------------------------------------------------------------------------
 3.
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
 .
-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------------

                                                    Director general*)
                                                  .......................

           
    *) Se semneaza de catre directorul general al Directiei generale economice si relatii bugetare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 102/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 102 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu