Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1014 din 26 octombrie 2000

pentru aprobarea Strategiei nationale de privatizare pentru anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 din  7 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 4^1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala de privatizare pentru anul 2000, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Functiei Publice, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, Autoritatea Nationala pentru Turism, Ministerul Sanatatii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii, precum si Fondul Proprietatii de Stat vor aduce la indeplinire Strategia nationala de privatizare pentru anul 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Kerekes Gabor

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Presedintele Consiliului
                       de administratie al Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

    ANEXA 1

             Strategia nationala de privatizare pentru anul 2000

    CAP. 1
    Obiectivele procesului de privatizare

    Principalele obiective privind procesul de privatizare si restructurare a societatilor comerciale pentru anul 2000 sunt:
    - accelerarea procesului de privatizare si finalizarea, in linii mari, a acestuia, prin oferirea la vanzare a actiunilor detinute de stat la toate societatile comerciale privatizabile ramase in portofoliul Fondului Proprietatii de Stat, precum si la unele societati comerciale din portofoliul altor institutii publice implicate;
    - urmarirea cu prioritate a materializarii tranzactiilor, prin scurtarea termenelor si cresterea numarului de tranzactii realizate, fata de considerente cum sunt: recuperarea integrala a datoriilor acumulate de societatea privatizata, asumarea de angajamente investitionale si de pastrare a locurilor de munca de catre noul proprietar;
    - finalizarea privatizarii efective a societatilor comerciale incluse in Programul PSAL;
    - restructurarea si privatizarea acelor parti din utilitatile publice care nu constituie monopol natural, care produc mari pierderi in economie si consuma subventii de la buget;
    - accelerarea restructurarii si privatizarii bancilor cu capital de stat si privatizarea tuturor societatilor comerciale de asigurare-reasigurare;
    - cresterea ponderii societatilor comerciale mari in numarul total al societatilor comerciale privatizate si, implicit, a ponderii capitalului social vandut fata de capitalul social total detinut de stat la societatile comerciale.
    Pentru realizarea acestor obiective se vor avea in vedere urmatoarele masuri:
    - diversificarea surselor de finantare, prin emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni ale marilor companii privatizabile;
    - utilizarea tuturor metodelor de privatizare prevazute de cadrul legislativ actual, cu preponderenta a celor care accelereaza procesul de privatizare si asigura conditii transparente de desfasurare a competitiei dintre potentialii investitori;
    - promovarea privatizarii prin agenti de privatizare, precum si intermedierea vanzarilor de actiuni ale societatilor comerciale de catre banci internationale de investitii;
    - divizarea unor societati comerciale mari pe structura activelor existente si privatizarea rapida a societatilor comerciale mici si mijlocii rezultate;
    - sporirea atractivitatii ofertei de actiuni prin restructurarea financiara a activitatii, inclusiv prin reesalonarea datoriilor restante ale societatilor comerciale;
    - incurajarea preocuparilor investitionale ale noilor proprietari, in vederea relansarii rapide a respectivelor societati comerciale si realizarii protectiei mediului inconjurator, in cazul in care activitatea desfasurata de aceste societati comerciale are impact asupra mediului;
    - inchiderea operationala, totala sau partiala, a agentilor economici pentru care nu au fost identificate sanse reale de redresare economico-financiara ori de privatizare;
    - asigurarea unui cadru modern si eficient de informare, promovare, dezvoltare si concretizare a relatiilor cu potentialii investitori, persoane fizice sau juridice, romane sau straine;
    - urmarirea respectarii prevederilor contractelor de reprezentare in adunarile generale ale actionarilor si ale contractelor de administrare, in vederea intaririi raspunderii personale a reprezentantilor statului si a administratorilor selectati prin concurs de oferte;
    - analiza evolutiei postprivatizare a societatilor comerciale, pentru determinarea performantelor acestora comparativ cu situatia anterioara privatizarii;
    - urmarirea respectarii obligatiilor asumate de cumparatori prin contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu institutiile publice implicate in procesul de privatizare.

    CAP. 2
    Cadrul institutional si legislativ

    2.1. Cadrul institutional
    Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si institutiilor publice implicate, dupa cum urmeaza:
    - Guvernul Romaniei asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor publice implicate in procesul de privatizare.
    - Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, institutie in subordinea Guvernului, este responsabila cu promovarea strategiei nationale de privatizare, cu elaborarea proiectelor de acte normative in domeniu si cu monitorizarea derularii si finalizarii procesului de privatizare.
    - Institutiile publice implicate, respectiv Fondul Proprietatii de Stat, ministerele de resort si autoritatile administratiei publice locale, realizeaza intregul proces de privatizare. In acest scop institutia publica implicata:
      - exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale;
      - ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale.
    Totodata institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii, restructurarii si lichidarii.

    2.2. Cadrul legislativ
    2.2.1. Reglementari generale
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, constituie cadrul legal general pentru privatizarea societatilor comerciale.
    Totodata, prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 709/1999 este prevazut continutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competenta.
    In aplicarea acestor reglementari procesul de privatizare este realizat prin implicarea atat a Fondului Proprietatii de Stat, cat si a altor institutii publice (ministere de resort, autoritati ale administratiei publice locale), fiind totodata posibila si utilizarea unor agenti de privatizare mandatati in acest scop.
    2.2.2. Reglementari specifice
    Pentru privatizarea societatilor comerciale din unele domenii de activitate se utilizeaza si reglementari specifice, dupa cum urmeaza:
    - In cazul societatilor bancare privatizarea se deruleaza potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    - Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism, iar responsabilitatea in derularea acestui proces revine Autoritatii Nationale pentru Turism, Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Fondului Proprietatii de Stat.
    - In vederea privatizarii societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa s-au emis Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale care detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 97/2000, care stabilesc ca privatizarea acestor societati comerciale se face, in numele statului, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in colaborare cu Fondul Proprietatii de Stat.
    - In cazul utilizarii metodelor specifice pietei de capital, precum si a ofertei publice de vanzare se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, precum si reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori Bucuresti si Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare.
    - Pentru societatile comerciale care au obligatii bugetare restante se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999, potrivit carora actiunile detinute de stat se transfera pe o perioada determinata de la Fondul Proprietatii de Stat la Ministerul Finantelor, in vederea stingerii creantelor bugetare restante, prin toate modalitatile prevazute de lege.
    - Prin Hotararea Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL), cu modificarile si completarile ulterioare, au fost stabilite patru domenii majore pentru accelerarea procesului de restructurare si privatizare, si anume: restructurarea sectorului bancar, privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, imbunatatirea mediului de afaceri si atenuarea costurilor sociale ale reformei.
    - Privatizarea-restructurarea a 64 de societati comerciale mari, in conformitate cu prevederile Programului PSAL, se desfasoara cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.
    2.2.3. Reglementari conexe
    In rezolvarea unor aspecte legate de procesul de privatizare se aplica si alte reglementari, dintre care cele mai importante sunt:
    - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
    - Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata;
    - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 978/1999 privind unele masuri pentru implementarea Programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP), in baza Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 1999, partea I, pentru restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP) RO9904, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata si modificata prin Legea nr. 241/1998, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
    - Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.2.4. Metode si tehnici de privatizare
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale, detinute de stat si de autoritatile administratiei publice locale, catre persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, se va face prin toate metodele reglementate de prevederile legale in vigoare (oferta publica si alte metode specifice pietei de capital, negociere, licitatie cu strigare sau in plic, certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala sau orice combinatie a acestora), promovandu-se cu prioritate metodele de privatizare rapide, competitive si transparente - licitatia cu strigare si metodele de vanzare specifice pietei de capital.
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale catre asociatiile salariatilor se face prin metoda negocierii sau a licitatiei, cu posibilitatea utilizarii modalitatilor de plata prevazute de legislatie.
    De asemenea, se au in vedere posibilitatea conversiei datoriilor societatilor comerciale in actiuni sau reesalonarea acestora, potrivit legii, precum si conversia datoriei publice in actiuni.
    Transferul dreptului de proprietate asupra activelor detinute de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar ori asupra celor detinute de regiile autonome se face prin vanzare cu plata integrala, in rate sau prin leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare.

    CAP. 3
    Politici sectoriale de dezvoltare, restructurare si privatizare

    3.1. Politici de restructurare in vederea privatizarii
    Pentru realizarea obiectivelor politicilor sectoriale de privatizare este necesara restructurarea activitatii unor societati comerciale, restructurare ce are ca obiectiv fundamental transformarea si adaptarea lor la nevoile pietei, precum si la cerintele dezvoltarii regionale.
    Restructurarea activitatii societatilor comerciale se realizeaza, in principal, prin:
    - selectarea activitatilor de productie viabile si monitorizarea rezultatelor economico-financiare, in scopul luarii de masuri in termene reale, pentru adaptarea la conditiile pietei, si cresterii activitatii la privatizare. Aceasta masura va conduce la restructurarea de fond a societatilor comerciale prin:
      - concentrarea ca centre de profit a activitatilor pentru care exista piata si, implicit, posibilitatea realizarii de profit;
      - separarea activitatilor neviabile, inchiderea operationala si conservarea temporara a activelor aferente;
      - desprinderea si privatizarea activitatilor auxiliare si/sau nespecifice;
      - vanzarea de active;
      - reducerea capacitatilor de productie la nivelul volumului productiei care poate fi absorbita de piata, in conditii de rentabilitate;
      - restructurarea financiara;
    - divizarea in mai multe societati comerciale, in cazul existentei unor activitati de productie distincte;
    - fuziunea cu o alta societate comerciala de profil similar, pentru cresterea sau intarirea pozitiei pe piata interna si/sau externa, realizata in paralel cu masurile de restructurare de fond specifice;
    - comasarea, prin preluarea unor activitati desprinse de la alte societati comerciale, atunci cand acestea au legatura tehnologica, de natura sa conduca la reducerea costurilor si la cresterea veniturilor.
    Procesul de restructurare poate fi urmat, dupa caz, de urmatoarele proceduri:
    - reorganizare judiciara;
    - lichidare voluntara;
    - incetare (totala sau partiala) a activitatii unor societati comerciale in conditiile legilor speciale;
    - faliment.
    Principalele obiective avute in vedere, cu prioritate, pe termen scurt, privesc stoparea declinului productiei industriale, cresterea competitivitatii si asigurarea conditiilor de relansare economica, impunand urmatoarele masuri:
    - continuarea restructurarii societatilor comerciale cu probleme financiare critice, precum si reorganizarea societatilor comerciale rezultate prin transformarea regiilor autonome;
    - sustinerea rentabilizarii activitatii societatilor comerciale prin adoptarea de masuri care se refera la:
      - elaborarea de strategii si programe de restructurare/dezvoltare sectoriale;
      - analiza eficientei activelor societatilor comerciale si, dupa caz, inchiderea operationala a activelor generatoare de pierderi si scoaterea acestora la vanzare;
      - aplicarea programului RICOP, cu finantare externa, pentru un numar de circa 70 de societati comerciale, cu efecte active si pasive asupra personalului disponibilizat;
      - continuarea actiunii de reducere a pierderilor in economie prin monitorizarea societatilor comerciale cu pierderi si, respectiv, a modului de implementare a masurilor de restructurare/privatizare/lichidare;
      - participarea la programe PSAL prin colaborare cu agentii de privatizare.
    In vederea implementarii politicilor de privatizare sectoriala, activitatea de restructurare a societatilor comerciale in anul 2000 va viza, in principal:
    - promovarea masurilor de retehnologizare, modernizare si dezvoltare a activitatii economice, prin finalizarea investitiilor in curs si inceperea de noi investitii;
    - analizarea si identificarea componentelor de productie neperformante sau care se afla in conservare, in vederea vanzarii activelor acestora;
    - divizarea asimetrica in turism.
    Politicile de privatizare sectoriala vor avea in vedere concluziile analizei privind posibilitatile de redresare economico-financiara a societatilor comerciale, rezultatele aplicarii programelor de restructurare, precum si interesul potentialilor investitori.
    3.2. Politici de restructurare/privatizare a unor societati comerciale cuprinse in programe speciale
    A. Restructurarea/privatizarea unor societati comerciale cuprinse in Programul PSAL
    Prezentarea cadrului general al Acordului PSAL
    Guvernul Romaniei a incheiat in luna iunie 1999 un acord de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru aplicarea Programului de ajustare a sectorului privat (PSAL), program care cuprinde obiective majore privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, privatizarea bancilor, piata titlurilor si obligatiunilor de stat, reforma in sectorul utilitatilor, imbunatatirea mediului de afaceri si atenuarea implicatiilor sociale aferente.
    Pentru asigurarea cadrului de implementare a obiectivelor PSAL Guvernul Romaniei a incheiat cu B.I.R.D. un acord de imprumut, care finanteaza Programul de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL).
    A.1. Incheierea contractelor de consultanta cu banci de investitii, in vederea privatizarii a 3 societati comerciale mari
    Datorita situatiei conjuncturale actuale pe plan international, pentru privatizarea unor societati comerciale cu dimensiunile operationale ale Combinatului siderurgic "Sidex" si ale platformei de aluminiu de la Slatina, formata din ALRO si ALPROM, s-a considerat necesara mandatarea unor banci internationale de investitii.
    Obiectivele principale ce trebuie atinse de catre acestea sunt:
    - atragerea unui investitor strategic, cu sau fara investitor(i) suplimentar(i) de portofoliu, pentru a asigura societatii comerciale un proprietar puternic, orientat comercial, care sa ofere un management performant, tehnologie moderna, investitii si acces la pietele de capital;
    - maximizarea valorii actiunilor detinute de stat.
    In proiectul SIDEX, datorita complexitatii societatii comerciale s-a apreciat ca pregatirea pentru privatizare nu poate fi realizata de banca de investitii doar dintr-o pozitie exterioara, fara implicarea in procesul zilnic de management.
    Guvernul Romaniei a aprobat deschiderea tuturor ofertelor tehnice a caror valabilitate a fost prelungita de catre consultant, la cererea Bancii Mondiale.
    In cazul ALRO si ALPROM consultantul va studia optiunea de fuziune a celor doua societati comerciale din perspectiva unor potentiali investitori si a cerintelor acestora, astfel incat procesul de privatizare sa se incheie prin cea mai buna tranzactie posibila.
    A.2. Incheierea contractelor de consultanta cu banci de investitii, pentru componenta PSAL "Privatizarea a 5 societati comerciale mari"
    Se vor avea in vedere, in principal, urmatoarele:
    - atragerea unui investitor strategic care sa asigure societatii comerciale un management orientat pe criteriile economiei de piata, tehnologie moderna, investitii si acces la pietele de capital;
    - incheierea vanzarii actiunilor pe baza etapelor preliminare si maximizarea veniturilor din vanzare.
    A.3. Incheierea contractelor de consultanta cu agenti de privatizare, pentru componenta PSAL "Privatizarea a 50 de societati comerciale cu capital de stat, impartite in pachete"
    Se vor urmari cu precadere:
    - atragerea de investitori strategici, impreuna cu sau fara investitori de portofoliu, asigurarea cu proprietari puternici, bine orientati comercial, care sa furnizeze un management performant, tehnologie moderna, investitii, masuri de protectie a mediului si protectie sociala, precum si acces la pietele de capital;
    - maximizarea valorii actiunilor vandute.
    A.4. Incheierea contractelor de consultanta cu agenti de privatizare, pentru componenta PSAL "Restructurarea/lichidarea a 5 societati comerciale cu capital de stat"
    Obiectivul principal consta in stoparea pierderilor si redresarea economico-financiara a 5 mari societati comerciale cu dificultati financiare, prin restructurare, privatizarea activitatilor rentabile si lichidarea celor nerentabile.
    B. Restructurarea/privatizarea unor societati comerciale cu finantare PHARE
    Prin Memorandumul de finantare, semnat la 24 decembrie 1998 de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, au fost alocate fonduri nerambursabile PHARE, in cadrul Programului Catch-up Facility 1998, in vederea realizarii reformei sectorului financiar in Romania.
    B.1. Restructurarea si privatizarea cu finantare PHARE a sectorului bancar
    Atat in cazul Bancii Comerciale Romane, cat si in cazul Bancii Agricole consultantul financiar isi desfasoara activitatea in doua etape:
    - etapa I: pregatirea privatizarii bancii, etapa in care consultantul isi desfasoara actiunea de "due diligence", inclusiv o analiza a aspectelor legale, operationale si organizationale ale activitatii bancii, precum si o analiza detaliata a portofoliului bancii, evaluarea acesteia, pentru a determina o valoare de piata, pregatirea studiului de fezabilitate, inclusiv o descriere a alternativelor de privatizare, respectiv recomandarea metodei optime de privatizare;
    - etapa a II-a: privatizarea bancii, etapa in care consultantul pregateste toate documentele de licitatie si, ulterior, documentele de vanzare, memorandumul de informare, va acorda asistenta tehnica comisiei de privatizare in selectarea investitorului, negocierea si incheierea contractului de vanzare-cumparare cu investitorul selectat.
    Strategia de privatizare pentru fiecare societate bancara se aproba prin hotarare a Guvernului.
    B.2. Privatizarea cu finantare PHARE a societatilor din sectorul asigurarilor de stat
    Prin acelasi memorandum de finantare a fost alocata o suma din fonduri PHARE pentru asistenta tehnica, in vederea pregatirii pentru privatizarea societatilor din asigurari (ASIROM - S.A., ASTRA - S.A.).
    Obiectivele pentru acest sector prevad:
    - transferul de management catre actionarii din domeniul privat, la fiecare dintre societatile de asigurari mentionate;
    - implementarea masurilor de pregatire pentru o privatizare rapida si de succes.
    In vederea realizarii obiectivelor specifice a fost stabilit urmatorul program:
    - evaluarea situatiei actuale a celor doua societati de asigurari, astfel incat sa poata fi pregatita documentatia pentru desfasurarea procesului de privatizare;
    - in acest sens se vor intocmi pentru ASIROM - S.A. si ASTRA - S.A. situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (I.A.S.);
    - pregatirea documentatiei de privatizare si vanzarea si/sau transferul catre investitori strategici a/al actiunilor detinute de Fondul Proprietatii de Stat la societatile din domeniul asigurarilor.
    Strategia si metodele de privatizare pentru fiecare dintre aceste societati se aproba de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    3.3. Obiectivele politicilor sectoriale de dezvoltare si privatizare

    A. Industrie
    a) Sectorul constructiilor de masini
    Societatile comerciale din industria constructiilor de masini intrunesc, in marea lor majoritate, toate conditiile pentru a fi privatizate in cursul anului 2000.
    Metodele de privatizare folosite sunt corelate cu dimensiunea si importanta activitatii desfasurate de fiecare societate comerciala.
    Astfel, societatile comerciale mari vor fi privatizate prin negociere, iar la cele care vor fi declarate prin hotarare a Guvernului ca fiind de interes strategic se poate pastra, dupa caz, actiunea nominativa de control al statului, in vederea protejarii intereselor de stat sau pentru diminuarea efectelor rezultate in urma crearii unui monopol privat in anumite sectoare considerate vitale pentru economie.
    Metoda ofera avantajul implicarii sporite a potentialilor investitori in:
    - procesul investitional al societatilor comerciale, inclusiv in domeniul asigurarii indeplinirii cerintelor legate de protectia mediului inconjurator;
    - pastrarea obiectului de activitate;
    - protectia fortei de munca;
    - reesalonarea, potrivit legii, a datoriilor catre creditorii bugetari.
    Pachetele reziduale de actiuni vor fi vandute prin intermediul metodelor specifice pietelor de capital sau prin licitatie.
    In situatiile in care vanzarea actiunilor societatilor comerciale nu a inregistrat succes, pachetele de actiuni fiind oferite chiar de mai multe ori la vanzare, se vor avea in vedere si alte actiuni, ca masuri de preprivatizare, ca de exemplu:
    - vanzarea de active;
    - divizarea;
    - asocieri sau fuziuni;
    - reorganizarea prin crearea de centre de profit, pentru desprinderea activitatilor nerentabile.
    Derularea procesului de privatizare a majoritatii societatilor comerciale din acest domeniu de activitate este influentata si de necesitatea realizarii bilanturilor de mediu de nivel superior, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea de mediu competenta.
    b) Sectorul chimiei si petrochimiei
    In cursul anului 2000 se ofera spre vanzare pachetele majoritare de actiuni la societatile comerciale a caror privatizare nu s-a finalizat (desi au fost oferite de mai multe ori la vanzare), pachetele de actiuni reziduale, pachetele de actiuni aferente valorii terenurilor pentru care a fost obtinut dreptul de proprietate dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau la care au fost aplicate si finalizate programe de restructurare.
    Privatizarea Societatii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta si a Societatii Comerciale "Conpet" - S.A. Ploiesti va fi initiata dupa definirea cotei-parti din capitalul social, care apartine domeniului public.
    c) Sectorul siderurgiei si metalurgiei
    In acest domeniu se preconizeaza lansarea spre vanzare, pentru toate societatile comerciale din portofoliul Fondului Proprietatii de Stat, atat a pachetelor majoritare de actiuni, cat si a pachetelor reziduale detinute.
    Procesul de privatizare pentru societatile comerciale cu o valoare ridicata a capitalului social, unele cu semnificatie strategica in dezvoltarea economica a tarii, se va realiza cu asistenta bancilor internationale de investitii, respectiv prin intermediul agentilor de privatizare. La societatile comerciale definite conform cadrului legal ca strategice se va putea pastra, dupa caz, actiunea nominativa de control al statului.
    d) Sectorul petrol si gaze
    Pentru societatile nationale din domeniu se au in vedere urmatoarele:
    In scopul pregatirii pentru privatizare a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. se intreprind actiuni de restructurare ce vizeaza:
    - transformarea sucursalelor de servicii in societati comerciale;
    - finalizarea actiunii de restrangere a activitatii in sectoarele in care au fost identificate pierderi mari, utilizari nejudicioase a capacitatilor de productie, prelucrare, transport si depozitare;
    - consolidarea si intensificarea activitatii internationale a societatii nationale, prin cotarea la burse internationale, investitii in strainatate, concesionari de terenuri pentru exploatare in tarile bogate in petrol, colaborari cu firme corespondente din alte tari.
    Pentru realizarea programului de privatizare se va actiona urmarindu-se:
    - continuarea etapei I a procesului de privatizare a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. prin majorarea capitalului social cu pana la 35% din capitalul majorat;
    - demararea etapei a II-a a procesului de privatizare - cotarea actiunilor societatii nationale la burse internationale;
    - pregatirea actiunii de vanzare catre salariatii proprii a unui pachet de actiuni de pana la 10% din valoarea totala a capitalului social.
    Reorganizarea Societatii Nationale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A. Medias prevede divizarea acesteia in:
    - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., cu sediul in Medias;
    - Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A., cu sediul in Medias;
    - doua societati comerciale de distributie a gazelor naturale: "Distrigaz-Nord", cu sediul in Targu Mures, si "Distrigaz-Sud", cu sediul in Bucuresti;
    - Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., cu sediul in Ploiesti.
    Ulterior se va trece la demararea procesului de privatizare.
    e) Sectorul energiei electrice si termice
    Restructurarea in sectorul energiei electrice si termice se realizeaza in baza unui program ce se desfasoara in 4 etape, dupa cum urmeaza:
    - etapa I - pregatirea conditiilor necesare in vederea continuarii programului de restructurare;
    - etapa a II-a - reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.;
    - etapa a III-a - consolidarea entitatilor nou-create si a relatiilor dintre ele;
    - etapa a IV-a - initierea procesului de privatizare in domeniul productiei si distributiei de energie electrica.
    f) Sectorul minier
    In scopul reabilitarii productiei miniere, in baza Legii minelor nr. 61/1998, in anul 2000 urmeaza sa se accelereze procesul de inchidere a minelor fara sanse de viabilitate.
    Concomitent cu desfasurarea procesului de inchidere a minelor neviabile se continua procesul de restructurare la unitatile de productie viabile in prezent sau cu posibilitati de ameliorare a performantelor economice prin eforturi investitionale.
    In sectorul extractiv carbonifer se reia actiunea de infiintare a unor holdinguri intre termocentralele pe carbune si carierele si minele care le furnizeaza carbunele energetic.
    Totodata se incurajeaza colaborarea dintre minele viabile din cadrul companiilor miniere si investitorii straini interesati, prin crearea de joint venture.
    In vederea pregatirii pentru privatizare a Societatii Nationale a Sarii "Salrom" - S.A. se vor stabili nivelul tehnic, potentialul economic si necesarul investitional, pentru realizarea programelor de protectie a mediului.
    g) Alte sectoare
    Pentru Societatea Nationala "Plafar" - S.A. se preconizeaza privatizarea acesteia in cursul anului 2000, fiind in pregatire elaborarea studiului de evaluare a societatii nationale si a fiecarei sucursale.

    B. Agricultura si alimentatie
    a) Politici de dezvoltare
    In scopul dezvoltarii societatilor din agricultura si industria alimentara principalele obiective avute in vedere sunt:
    - rentabilizarea sectoarelor din domeniu, in corelare cu politicile de piata;
    - redimensionarea si restructurarea capacitatilor de productie la un optim necesar, in vederea diminuarii pierderilor si eficientizarii activitatii;
    - derularea concomitenta a proceselor de privatizare a societatilor comerciale si de concesionare a terenurilor, in vederea asigurarii exploatarii eficiente a capacitatilor si a terenurilor agricole;
    - concesionarea terenurilor agricole si a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, in vederea cresterii eficientei exploatarii acestora.
    b) Politici de privatizare
    In acest domeniu procesul de privatizare are in vedere:
    1. Privatizarea societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, prin vanzare de actiuni si de active, concomitent cu concesionarea terenurilor agricole, prin utilizarea urmatoarelor metode:
    - licitatie cu strigare sau in plic;
    - negociere directa cu preselectie.
    Aceste metode trebuie coroborate cu cele doua proceduri de concesionare, si anume:
    - licitatia cu plic inchis, atunci cand investitorul interesat de concesionarea de terenuri nu intentioneaza sa cumpere si actiuni de la societatile comerciale care detin in administrare aceste terenuri;
    - negocierea directa cu preselectie, daca investitorul interesat conditioneaza cumpararea de terenuri de cumpararea de actiuni ale societatii comerciale in exploatarea careia se afla aceste terenuri.
    In situatia in care nici una dintre metodele prevazute anterior nu poate fi aplicata datorita dificultatilor economice si inexistentei cererilor de cumparare si concesionare, se va proceda la vanzarea de active.
    Totodata se are in vedere acordarea unor facilitati pentru salariatii si asociatiile acestora, constituite conform prevederilor legale in vigoare, si anume: dreptul de cumparare preferentiala, reduceri fata de pretul de oferta, plata in rate.
    In cazul societatilor de mare importanta, care detin suprafete de teren ce reprezinta un procent semnificativ din suprafetele agricole, se utilizeaza metoda negocierii cu investitori strategici.
    2. Privatizarea managementului pe baza de contract la societatile comerciale la care se impune o asemenea procedura.
    3. In sectorul serviciilor de mecanizare si transport, la unitatile de tip "Agromec", "Agroservice", "Servagromec" si "Agrotransport" privatizarea se realizeaza prin vanzarea de actiuni.
    4. In cazul celor 5 societati comerciale neprivatizate sau trecute in procedura de lichidare, avand ca obiect de activitate cresterea porcinelor si pasarilor, societati cu mari probleme economico-financiare, procesul de restructurare si privatizare se va finaliza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor detinatoare de teren agricol.
    Astfel, treptat, in functie de dificultatile economice si de cererile existente din partea potentialilor investitori, se vor aplica urmatoarele metode de privatizare:
    - vanzarea intregului pachet de actiuni ale societatii;
    - divizarea si apoi vanzarea actiunilor societatilor nou-infiintate in urma divizarii;
    - vanzarea activelor, incepand cu cele neutilizate sau a caror utilizare nu asigura venituri peste cheltuielile efectuate, cu mentinerea lor in exploatare;
    - lichidarea, ca ultima varianta, in cazul in care nu se poate aplica una dintre solutiile prevazute mai sus pentru privatizare.
    Exceptie fac cele 3 societati comerciale neprivatizate de crestere a porcinelor si a pasarilor, care detin material biologic si pentru care se au in vedere continuarea activitatii de selectie si hibridare si dupa privatizare, precum si privatizarea managementului.
    5. In sectorul de depozitare si de comercializare a cerealelor se procedeaza si la vanzarea de active, pentru cele 11 societati comerciale neprivatizate, urmarindu-se desfiintarea structurilor de tip monopol regional sau zonal.
    6. In cazul societatilor nationale rezultate prin reorganizarea regiilor autonome se au in vedere stabilirea si ocrotirea activitatilor de interes national, caracterizate prin administrarea patrimoniului public al statului si efectuarea in exclusivitate a unor actiuni de cercetare fundamentala si aplicativa in domeniu, astfel:
    La Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. s-a ales un consortiu pentru intocmirea auditului financiar, in vederea evaluarii si stabilirii metodei optime de privatizare, prin:
    - vanzarea de actiuni catre un investitor strategic, in scopul conservarii productiei autohtone de tutun, concomitent cu rentabilizarea fabricilor de fermentare a tutunului, in vederea finantarii de catre acesta a reluarii procesului de productie a tutunului ca materie prima (finantarea inputurilor necesare procesului de productie);
    - vanzarea de actiuni, concomitent cu majorarea capitalului social.
    Totodata se urmareste mentinerea sau chiar cresterea segmentului de piata detinut de marcile romanesti de tutun.
    La Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A., care are un numar de 9 sucursale fara personalitate juridica (5 herghelii si 4 centre de cabaline), se preconizeaza vanzarea activelor neprofitabile care nu pot fi gestionate eficient.
    Pentru Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare Rurala "Ceder" - S.A. Cristian, judetul Sibiu, se preconizeaza reorganizarea prin divizare, cu actionar Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in Societatea Nationala "Institutul de Montanologie si Dezvoltare Rurala" si in doua societati comerciale care vor intra in procesul de privatizare prin vanzare de actiuni.
    Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A., care dispune de 8 subunitati fara personalitate juridica (6 sucursale teritoriale si doua ferme biobaza), urmeaza sa fie privatizata prin vanzarea pachetului de actiuni catre un investitor strategic, cu mentinerea actiunii nominative de control al statului.
    Se va urmari totodata gasirea unor segmente noi de piata interna si externa.
    Societatea Nationala a Produselor Agricole - S.A., care a fost restructurata, urmeaza sa fie privatizata prin vanzare de actiuni.
    Procesul de privatizare a companiilor si societatilor nationale care detin o parte din patrimoniul genetic national, pentru a asigura cadrul care sa permita implicarea statului in sustinerea si protejarea acestuia, va avea in vedere pastrarea actiunii nominative de control al statului.

    C. Comunicatii si informatica
    a) Politici de dezvoltare
    Politicile promovate in acest domeniu vor avea in vedere:
    - aplicarea de programe de restructurare pentru crearea unor structuri flexibile, adaptate mediului economic extern, capabile sa actioneze si sa reactioneze rapid la evolutiile din acest domeniu de activitate;
    - sporirea interesului potentialilor investitori si cresterea valorii de piata a actiunilor societatilor/companiilor nationale si ale societatilor comerciale;
    - realizarea de investitii pe baza unor programe de retehnologizare;
    - dezvoltarea sectoarelor care ofera servicii noi, adresate utilizatorilor persoane juridice sau fizice;
    - restrangerea monopolului din domeniu;
    - mentinerea nivelului de ocupare a fortei de munca si cresterea nivelului pregatirii profesionale a acesteia.
    b) Politici de privatizare
    In cazul companiilor/societatilor nationale si al societatilor comerciale din domeniu se au in vedere urmatoarele:
    Politicile de privatizare a societatilor cu profil de informatica vizeaza, in principal, introducerea unor clauze ferme in contractele de vanzare-cumparare de actiuni, privind:
    - pastrarea de catre stat a actiunii nominative de control al statului la unele societati comerciale de interes strategic;
    - mentinerea domeniului de activitate pentru o perioada de minimum 5 ani de la data incheierii contractului, prin asigurarea unei ponderi a activitatii de baza in cifra de afaceri de cel putin 51%;
    - protejarea personalului calificat in domeniu, prin asigurarea perfectionarii pregatirii profesionale si prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca specializate (cresterea numarului personalului specializat in domeniu fata de cel existent la data vanzarii), pentru o perioada de minimum 5 ani de la data incheierii contractului;
    - masuri de protectie sociala in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
    - alte clauze legate de specificul activitatii desfasurate de fiecare societate.
    Pentru Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se preconizeaza:
    - In prima etapa, restructurarea acesteia, avand ca termen 30 septembrie 2000, prin urmatoarele actiuni:
      - crearea a 6 unitati strategice de afaceri si a 7 unitati strategice de servicii;
      - dezvoltarea si pregatirea interna a unitatilor rezultate, pentru cresterea valorica a acestora si ocuparea unei pozitii cat mai favorabile pe piata romaneasca;
      - pregatirea imaginii pe piata externa (self-marketing).
    - In a doua etapa se vor organiza licitatii pentru selectarea unor consultanti de specialitate si se vor elabora documentele aferente actiunii de privatizare.
    Se preconizeaza sa se opteze pentru una dintre urmatoarele metode de privatizare:
    - oferta publica (cu investitori de portofoliu);
    - vanzarea actiunilor catre un investitor strategic;
    - varianta combinata - oferta publica pe piata interna sau externa si emisiunea de certificate de depozit globale.
    La Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. se considera ca fiind cea mai adecvata solutie privatizarea cu un investitor strategic, pe baza consultantei oferite de un consortiu condus de o banca de investitii, dar nu este exclusa nici aplicarea unei alte metode, care va fi stabilita impreuna cu consultantul.
    Se intentioneaza ca procesul de privatizare sa fie realizat in urmatoarele etape:
    - derularea activitatii de cooperare cu consultantul, pentru elaborarea documentelor si organizarea licitatiei internationale pentru selectarea unui investitor strategic, cu termen de finalizare 31 iunie 2000;
    - incheierea procesului de privatizare si semnarea contractului cu investitorul strategic pana la data de 30 septembrie 2000.
    Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" va continua realizarea programului de reforma in urmatoarele directii principale:
    - restructurarea sectorului, prin separarea activitatii de elaborare a politicii de telecomunicatii de activitatea de reglementare;
    - transformarea acestei institutii in autoritate independenta de reglementare in domeniul telecomunicatiilor, inclusiv pentru gestionarea spectrului radioelectric;
    - dezvoltarea resurselor si a infrastructurii autoritatii rezultate prin procesul de transformare mentionat mai sus, printr-un program cu finantare externa de la Banca Mondiala.

    D. Cercetare-dezvoltare
    a) Politici de dezvoltare
    Politicile promovate in acest domeniu sunt grupate in doua directii principale:
    - corelarea prioritatilor si a obiectivelor sustinute prin programele nationale de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii cu cerintele politicilor de dezvoltare economica si sociala;
    - continuarea procesului de reforma structurala si functionala a sistemului national de cercetare-dezvoltare si inovare, in scopul imbunatatirii performantelor si a eficientei acestuia.
    Prioritatile in domeniu vor fi in concordanta cu urmatoarele obiective strategice majore:
    - cresterea capacitatii sistemului national de cercetare-dezvoltare de a genera, de a difuza si de a transfera spre economie si societate rezultate, cunostinte si informatii stiintifice si tehnologice avansate;
    - amplificarea activitatilor si serviciilor stiintifice si tehnologice in toate sectoarele economice si sociale si orientarea lor spre stimularea si satisfacerea cererii;
    - formarea si dezvoltarea personalului si a institutiilor specializate, pentru activitati si servicii stiintifice si tehnologice;
    - stimularea dezvoltarii si valorificarii potentialului tehnologic si de inovare in plan local si regional;
    - implicarea activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in procesul de reforma si restructurare economica;
    - integrarea internationala a activitatilor si serviciilor stiintifice si tehnologice;
    - pastrarea si dezvoltarea profilului de cercetare-dezvoltare al respectivelor societati comerciale dupa privatizare.
    b) Politici de privatizare
    Pentru realizarea privatizarii este necesara restructurarea unor societati comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare, care se va realiza, in principal, prin:
    - divizarea unor societati comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare in mai multe societati concurentiale sau diferit specializate, in vederea separarii activitatilor profitabile (cu sectoare de piata);
    - fuziunea, asocierea (prin diferite forme, inclusiv holding) dintre societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare si societatile comerciale din ramura respectiva, care sunt beneficiare ale ofertei de cercetare-dezvoltare;
    - majorarea capitalului social prin aport extern, in scopul cresterii potentialului economic;
    - formarea de incubatoare de afaceri in societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare de catre cercetatori si specialisti angajati in respectivele societati comerciale, in scopul valorificarii rezultatelor de cercetare-dezvoltare.
    Privatizarea societatilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare se efectueaza potrivit protocolului incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.

    E. Productia de aparare
    a) Politici de dezvoltare
    In acest domeniu principalele obiective avute in vedere sunt:
    - dimensionarea capacitatilor de productie speciala, in conformitate cu necesitatile reale de inzestrare, actuale si de perspectiva, ale fortelor sistemului national de aparare, la pace si la razboi;
    - scoaterea din Inventarul general al patrimoniului sectorului productiei de aparare, in scopul conversiei la productia civila sau al valorificarii, a capacitatilor care nu au sarcini la mobilizare;
    - conservarea sau modificarea temporara a obiectului de activitate pentru unele capacitati din sectorul productiei de aparare, cu sarcini la mobilizare si neutilizate pe timp de pace, din lipsa de comenzi;
    - promovarea cooperarii industriale cu firme straine de prestigiu din tarile membre NATO, precum si din alte state dezvoltate, care au ca scop modernizarea sau fabricarea in Romania a unor complexe de tehnica militara pentru toate categoriile de forte ale armatei, pentru castigarea unor noi piete sau pentru crearea premiselor de desfacere a acestor produse pe piete deja cucerite de aceste firme;
    - realizarea unei asocieri intre Regia Autonoma "Arsenalul Armatei" si Regia Autonoma "Romtehnica".
    - Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", Regia Autonoma "Rami-Dacia" si Regia Autonoma "Rasirom" isi mentin statutul de regii autonome sub coordonarea ministerului de resort. Restructurarea lor se efectueaza la propunerea ministerelor de resort, conform programelor aprobate de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii prin hotarare a Guvernului.
    b) Politici de privatizare
    Privatizarea societatilor comerciale care au capacitati de productie in sectorul productiei de aparare se va face numai cu avizul Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare.
    La unitatile din sectorul productiei de aparare se va avea in vedere ca in contractele de privatizare sa fie incluse, printre altele, clauze privind:
    - pastrarea actiunii nominative de control al statului la societatile comerciale de interes strategic, declarate astfel prin hotarare a Guvernului;
    - realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apararii nationale, in timp de pace si de razboi;
    - pastrarea secretului privind productia, asimilarea, livrarile la intern si la export ale produselor speciale, documentatia tehnica si tehnologica a produselor militare, potrivit prevederilor legislatiei romane;
    - realizarea sarcinilor ce revin societatii comerciale potrivit Planului de mobilizare a economiei nationale;
    - pastrarea profilului de fabricatie pentru capacitatea de productie speciala;
    - asigurarea functionarii si intretinerii utilajelor aferente capacitatilor speciale, cuprinse in Inventarul general al patrimoniului sectorului productiei de aparare, si mentinerea acestora la un nivel tehnic comparabil cu cel al fabricantilor traditionali din domeniu.
    Pentru societatile nationale/comerciale din domeniu se au in vedere:
    In procesul de privatizare a unitatilor de productie pentru aparare din cadrul Societatii Nationale "Romarm" - S.A. trebuie sa se ia in considerare urmatoarele aspecte:
    - unitatile acesteia sunt constituite din sectoare de productie, militara si civila, deservite centralizat cu utilitati si alte activitati auxiliare (intretinere, S.D.V. etc.), intr-o conceptie unitara;
    - unitatile societatii nationale au un caracter strategic si trebuie pastrat controlul statului asupra unitatilor reprezentative, ale caror capabilitati acopera majoritatea produselor necesare in sistemul national de aparare;
    - dintre unitatile cu acelasi profil se vor mentine cele cu utilajele cele mai moderne, cu cea mai inalta specializare a fortei de munca, cu cel mai inalt grad de integritate a produselor si ale caror capacitati pot fi separate de productia civila.
    In aceste conditii, la privatizarea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. se vor avea in vedere urmatoarele:
    - la unitatile strategice, vanzarea actiunilor, cu pastrarea actiunii nominative de control al statului;
    - vanzarea de mijloace fixe din cadrul unitatilor strategice o data cu scoaterea in afara industriei de aparare a fabricatiei de subansambluri si componente ce pot fi executate pe utilaje si prin tehnologii duale; externalizarea acestora din sectorul productiei de aparare se va efectua dupa actualizarea nomenclatorului si cantitatilor de produse necesare pentru situatia de mobilizare. Fondurile rezultate din actiunile de vanzare de mijloace fixe vor fi folosite cu prioritate pentru actiunile de modernizare si investitii, aferente productiei de aparare si, in secundar, pentru conversia capacitatilor de productie militara in productie civila.
    In vederea privatizarii societatilor comerciale "Uzina Mecanica" Ramnicu Valcea - S.A. si "Uzina Mecanica" Marsa - S.A. urmeaza sa se realizeze dezafectarea capacitatilor de productie militara si conversia acestora catre productia civila, numai pentru acele capacitati care nu au prevazute sarcini la mobilizare. Capacitatile care au sarcini la mobilizare vor fi conservate.

    F. Transporturi
    a) Politici de dezvoltare
    Obiectivele principale ale politicii din domeniu sunt urmatoarele:
    - continuarea restructurarii sistemului national de transport;
    - asigurarea legaturilor localitatilor din tara si ale zonelor izolate la retelele de transport, in conditii de deplasare sigure si civilizate, atat in trafic intern, cat si in trafic international;
    - afirmarea Romaniei ca tara de tranzit, prin punerea in valoare a pozitiei sale geografice, a bazei materiale si a serviciilor de transport.
    Principalele actiuni preconizate pentru realizarea acestor obiective sunt:
    - alinierea la standardele tehnice ale Uniunii Europene a infrastructurilor, echipamentelor si mijloacelor de transport;
    - continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a drumurilor nationale, a infrastructurii feroviare, portuare si a cailor de navigatie, precum si a celei de transport aerian;
    - modernizarea si dezvoltarea sistemelor de urmarire si supraveghere a traficului naval si aerian;
    - continuarea lucrarilor de modernizare a punctelor de trecere a frontierei, a terminalelor de containere si cereale si a terminalului de marfuri Arad;
    - cresterea eficientei si calitatii serviciilor in transportul feroviar si rutier public de pasageri, concomitent cu asigurarea unei protectii sociale active;
    - modernizarea si completarea instalatiilor de siguranta a circulatiei si a parcului de rame la metrou;
    - ecologizarea sistemelor de transport.
    b) Politici de privatizare
    In acest domeniu vor continua si se vor intensifica actiunile de pregatire pentru privatizarea companiilor/societatilor nationale prin vanzarea unor active neperformante sau nerentabile.
    Astfel, in etapa premergatoare privatizarii acestora se va avea in vedere cresterea gradului de atractivitate si competitivitate a companiilor/societatilor nationale pe plan national si international.
    In acest sens se urmaresc dezvoltarea si realizarea unui grad ridicat de compatibilitate cu sistemele de transport din Uniunea Europeana, prin alocarea investitiilor, cu prioritate, la societatile cu un grad ridicat de atractivitate.
    Tinandu-se seama de caracterul strategic al companiilor/societatilor nationale se va urmari privatizarea acestora pe baza unor strategii punctuale, prin intermediul unor agenti de privatizare.
    De asemenea, la acest tip de societati se are in vedere pastrarea actiunii nominative de control al statului, acolo unde este cazul, in scopul protejarii intereselor de stat sau al diminuarii efectelor instalarii unui monopol privat.
    In acest an va incepe procesul de privatizare a Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane "Tarom" - S.A., cuprinsa in lista celor 64 de societati comerciale incluse in Programul PSAL cu Banca Mondiala, printr-un agent de privatizare.
    In sectorul de transport feroviar se va initia procesul de privatizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. in vederea cresterii competitivitatii acestei societati pe piata internationala de transport feroviar, in perspectiva liberalizarii accesului pe infrastructura in Europa.
    Totodata prin infiintarea a 8 societati comerciale regionale de transport feroviar de calatori s-au creat premisele pentru aparitia de transportatori feroviari privati, care vor concura pentru obtinerea dreptului de operare pe infrastructura feroviara, in functie de calitatea serviciilor oferite si de nivelul subventiei solicitate, cu efecte benefice pentru piata de transport de calatori.
    Ca metode de privatizare se are in vedere vanzarea integrala a pachetelor de actiuni detinute de stat, prin negociere, licitatie, sau vanzarea actiunilor pe piata de capital, nationala ori internationala, bursiera sau extrabursiera, dupa caz.

    G. Turism
    a) Politici de dezvoltare
    Pentru dezvoltarea turismului in Romania in anul 2000 se vor urmari, in principal:
    - diversificarea politicii de promovare a turismului, practicarea unei politici agresive de recucerire a pietelor pierdute si de cucerire a unor noi piete;
    - cresterea nivelului calitativ al fortei de munca din turism (calificare, specializare, perfectionare la nivelul standardelor europene);
    - promovarea si sustinerea investitiilor, acordarea de facilitati, stimulente, cofinantari etc.;
    - finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale turistice.
    b) Politici de privatizare
    Privatizarea societatilor comerciale mari din turism se realizeaza utilizandu-se ca metode de privatizare negocierea, licitatia cu strigare sau metodele combinate, urmarindu-se atragerea investitorilor strategici recunoscuti pe plan national si international.
    In acest scop se va actiona pentru:
    - vanzarea pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatii de Stat la societatile comerciale mari din turism, conform acordului incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat, Autoritatea Nationala pentru Turism si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala;
    - cresterea atractivitatii pachetului de actiuni oferit spre vanzare la unele societati comerciale mari, prin divizarea asimetrica, cu acordul Autoritatii Nationale pentru Turism, al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si al Societatii de Investitii Financiare Transilvania. Procesul de divizare va urmari separarea celor doua forme de proprietate, de stat si privata;
    - privatizarea societatilor comerciale cu profil balnear, cu pastrarea functionalitatii bazei de tratament si a structurilor de cazare si de alimentatie aferente;
    - vanzarea activelor societatilor comerciale din turism, cu prioritate a activelor nerentabile sau inchise operational, precum si a celor grevate de contracte de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    H. Sanatate
    a) Politici de dezvoltare
    Principalele obiective ale reformei din domeniul sanatatii sunt:
    - stabilirea unui cadru legal care sa reflecte toate schimbarile din sistem;
    - imbunatatirea eficientei si a calitatii serviciilor medicale, prin restructurarea si reorientarea lor, pentru a raspunde necesitatilor de ingrijire ale populatiei;
    - organizarea unor servicii medicale integrate;
    - cresterea rolului medicinei preventive si a promovarii sanatatii;
    - asigurarea unei finantari durabile si echitabile a sistemului sanitar, pentru a raspunde dezideratelor privind eficienta, echitabilitatea si acoperirea nevoilor de sanatate ale populatiei.
    b) Politici de privatizare
    Se au in vedere urmatoarele obiective:
    - continuarea si finalizarea actiunii de atribuire in folosinta gratuita (comodat) a cabinetelor medicale si a bunurilor existente in dotarea lor, ca prima etapa a procesului de privatizare a acestora;
    - promovarea unor acte normative care sa vizeze trecerea, din domeniul public al statului in proprietatea privata a acestuia, a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea spitalele, policlinicile si altele asemenea, in vederea privatizarii lor ulterioare.

    I. Societati comerciale din subordinea sau de sub autoritatea consiliilor locale ori judetene
    a) Politici de dezvoltare
    Principalele politici ale procesului de restructurare si dezvoltare a serviciilor de gospodarie comunala vizeaza:
    - infiintarea Autoritatii nationale de reglementari in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala;
    - finalizarea procesului de reorganizare a regiilor autonome in societati comerciale;
    - incheierea de contracte de concesiune, pentru serviciile publice si/sau bunurile din domeniul public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, intre autoritatile administratiei publice locale si prestatorii serviciilor de gospodarie comunala;
    - atragerea capitalului privat, autohton sau strain, prin acordarea unor facilitati specifice cum ar fi:
      - garantarea unui termen rezonabil de recuperare a investitiilor;
      - garantarea practicarii unor tarife si preturi reale, in conformitate cu principiile economiei de piata;
    - cresterea gradului de participare a autoritatilor administratiei publice locale la finantarea lucrarilor de investitii, prin:
      - oferirea prin contractele de concesiune catre investitori a unor garantii patrimoniale sau contractuale;
      - emiterea de obligatiuni municipale;
      - instituirea unor taxe locale destinate reabilitarii si modernizarii acestor servicii;
    - infiintarea unei banci specializate de credit local, care sa finanteze lucrari de dezvoltare, modernizare si reabilitare in domeniul acestor servicii;
    - reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor publice de gospodarie comunala;
    - dezvoltarea regionala a serviciilor publice de gospodarie comunala, prin:
      - realizarea unor retele de utilitati (alimentare cu apa potabila, canalizare, alimentare cu gaze naturale) care sa deserveasca mai multe localitati grupate intr-o zona geografica definita;
      - realizarea unor depozite ecologice de deseuri si/sau a unor instalatii de prelucrare a acestora, pentru un grup de localitati.
    b) Politici de privatizare
    Procesul de restructurare si privatizare a serviciilor publice se desfasoara avandu-se in vedere principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice, dar si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale in solutionarea, in interesul comunitatilor locale pe care le reprezinta, a problemelor publice.
    Privatizarea societatilor comerciale de gospodarie comunala se face prin vanzarea de actiuni sau prin vanzarea de active.
    Avandu-se in vedere raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale privind functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala, este necesara pastrarea unor posibilitati de coordonare si control al acestor servicii, dupa privatizarea lor.
    In acest sens autoritatile administratiei publice locale pot actiona pe doua cai:
    - in contractele de concesiune a serviciilor publice privite ca activitati se vor include clauze specifice cuprinse in caietele de sarcini aferente acestor activitati, precum si baremurile minime, cantitative si calitative, pe care trebuie sa le indeplineasca respectivele servicii publice, furnizate de agentii economici concesionari ai acestor servicii;
    - la societatile comerciale pe care le au in portofoliu, de la caz la caz, pot sa isi pastreze un pachet de control din actiunile societatii supuse procesului de privatizare.

    J. Ape, paduri si protectia mediului
    a) Politici de dezvoltare
    Actiunile intreprinse pentru aceste domenii specifice urmaresc:
    - protejarea mediului in sensul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata;
    - dezvoltarea activitatilor de gospodarire a apei si a celor implicate in asigurarea calitatii acesteia;
    - gestionarea durabila atat a padurilor retrocedate, cat si a celor care se vor inapoia fostilor proprietari, persoane fizice sau juridice;
    - modernizarea mijloacelor tehnice pentru crearea fondului de date meteorologice, hidrologice si hidrogeologice si a procedurilor de prelucrare a acestora;
    - optimizarea procedurilor de control al calitatii datelor;
    - dezvoltarea activitatilor de supraveghere prin teledetectie;
    - asigurarea standardului tehnologic al retelei nationale de observatii si masuratori meteorologice, hidrologice si hidrogeologice la nivel european si punerea de acord cu practicile Organizatiei Meteorologice Mondiale;
    - modernizarea sistemului de telecomunicatii intre statiile meteorologice si centrele meteorologice regionale;
    - realizarea unor programe performante de prezentare a prognozelor si informatiilor meteorologice si hidrologice.
    b) Politici de privatizare
    Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. preconizeaza pentru anul 2000 vanzarea activelor nerentabile si concesionarea activitatilor neprofitabile.
    De asemenea, se externalizeaza activitatile si serviciile nespecifice si se pregatesc, in vederea privatizarii, statiile de tratare si de pompare a apei, instalatiile de transport, balastierele, bazele de productie si sectiile de mecanizare.

    K. Comert
    a) Politici de dezvoltare
    Principalele obiective de dezvoltare a sectorului, cu impact direct asupra dezvoltarii retelei comerciale, sunt:
    - promovarea noului sistem de marketing si distributie pentru produse hortiviticole si alimentare "Piata de Gros Bucuresti" si multiplicarea acestuia la nivel national in cele 9 zone selectate pe baza studiului elaborat de Centrul Roman de Comert Exterior;
    - promovarea unor forme moderne de comert (cash and carry, comert asociat, comert integrat, comert electronic etc.);
    - sustinerea generalizarii sistemului EAN de codificare a produselor;
    - sustinerea cresterii gradului de dotare a retelei comerciale, conform tehnicilor si tehnologiilor existente in Uniunea Europeana;
    - cresterea gradului de formare si pregatire profesionala a comerciantilor;
    - finalizarea procesului de privatizare.
    b) Politici de privatizare
    Vanzarea pachetelor de actiuni, reprezentand peste 50% din capitalul societatilor comerciale mari, se realizeaza prin urmatoarele metode:
    - negociere;
    - licitatie cu strigare;
    - metode combinate.
    Vor fi oferite la vanzare actiunile tuturor societatilor comerciale cu profil de comert, aflate in portofoliul Fondului Proprietatii de Stat.
    In cazul societatilor comerciale cu numar mare de active in patrimoniu si cu grad redus de atractivitate se va proceda la divizarea acestora, urmata de scoaterea la vanzare a pachetelor de actiuni aferente societatilor comerciale nou-constituite. Procesul de divizare are ca obiect cresterea atractivitatii ofertei de vanzare. Divizarea se va face pe baza studiilor de fezabilitate elaborate de experti neutri, abilitati, cu respectarea principiilor de functionalitate, a formei de administrare (administrare directa, locatie de gestiune, inchiriere, asociere in participatiune), a profilului de activitate si cu luarea in considerare a litigiilor de natura patrimoniala in curs sau in perspectiva (active revendicabile).

    L. Cultura
    Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va proceda la desprinderea, prin restructurare, a unor sucursale, in vederea pregatirii pentru privatizare a acestora, astfel:
    - Imprimeria "Oltenia" - Craiova si Imprimeria "Bacovia" - Bacau, pana la data de 30 iunie 2000;
    - Imprimeria "Ardealul" - Cluj-Napoca si Imprimeria "De Vest" - Oradea, pana la sfarsitul acestui an.

    M. Educatie nationala
    a) Politici de dezvoltare
    In continuarea actiunilor din anii precedenti, in anul 2000 se va incheia reforma din invatamantul romanesc, prin:
    - structurarea curricularei noi;
    - organizarea moderna a cercetarii stiintifice;
    - ameliorarea infrastructurii;
    - informatizarea la nivelul tarilor europene;
    - descentralizarea si crearea autonomiei institutionale a unitatilor de invatamant;
    - trecerea la forme avansate de cooperare internationala;
    - reforma managementului scolar si academic;
    - consolidarea statutului social al elevului, studentului si educatorului.
    b) Politici de privatizare
    In acest domeniu se preconizeaza transformarea Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" in societate nationala, urmand sa se initieze procesul de privatizare a acesteia, utilizandu se metoda negocierii.
    La societatile comerciale care se vor privatiza se are in vedere diminuarea cotei de actiuni detinute de stat, corespunzator valorii activelor aferente bazei materiale necesare in procesul de instruire si educare, care a fost abuziv cuprinsa in capitalul social al acestor societati comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1014/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1014 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1014/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu