Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 220 din 28 iulie 1985

privind functionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 37 din 29 iulie 1985


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data de 29 iulie 1985 se infiinteaza Ministerul Industriei de Utilaj Greu.
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu infaptuieste politica partidului si statului in domeniul industriei constructiilor de utilaje grele, utilaje tehnologice complexe, masini si utilaj petrolier, minier, energetic, chimic, metalurgic, masini si utilaje pentru constructii si material rulant.
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu indeplineste functia de organ central coordonator pentru activitatile din domeniul sau fata de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum si a organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 2
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu conduce, indruma si controleaza activitatea centralelor industriale, a unitatilor asimilate acestora si a celorlalte unitati din subordinea sa si raspunde, in calitate de titular de plan, de realizarea planului in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si a hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu colaboreaza cu celelalte ministere, organe centrale, precum si cu organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 5
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu raspunde de indeplinirea, in domeniul sau de activitate, a atributiilor stabilite prin prezentul decret.
    Art. 6
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura si raspunde, in cadrul planului national unic de dezvoltare economico-sociala, de cresterea, in ritm sustinut, a productiei de utilaje grele, utilaje tehnologice complexe pentru industriile petroliera si miniera, energetica, inclusiv nucleara, metalurgica, chimica si petrochimica, materialelor de constructii, alimentara, precum si a productiei de material rulant, in care scop:
    a) elaboreaza studii si programe de dezvoltare tinand seama de orientarile si tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum si de perspectivele de dezvoltare a livrarilor de produse ale industriei de utilaje tehnologice complexe, pe piata interna si externa;
    b) elaboreaza proiectele planurilor anuale si de perspectiva, precum si programele speciale de produse, grupe de produse si activitati, pe baza studiilor proprii si a propunerilor unitatilor subordonate;
    c) asigura diversificarea productiei si ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor, in scopul satisfacerii necesitatilor economiei nationale si cresterii competitivitatii pe piata internationala;
    d) raspunde de elaborarea si aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale si combustibili, ia masuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice si de forta de munca, asigura recuperarea si valorificarea resurselor materiale si energetice refolosibile;
    e) organizeaza intocmirea lucrarilor privind necesarul de materii prime, materiale si utilaje, pentru unitatile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale si utilaje din competenta sa; elaboreaza balantele materiale pentru produsele la care este coordonator;
    f) raspunde de realizarea productiei planificate, precum si de indeplinirea celorlalti indicatori ce-i revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si bugetul de stat, precum si din programele speciale, informand periodic Consiliul de Ministri;
    g) organizeaza si coordoneaza executarea instalatiilor complexe; raspunde de realizarea la termen si in bune conditii a instalatiilor complexe care sunt in planul propriu de fabricatie, atat pentru necesitatile interne cat si pentru export;
    h) aproba notele de comanda pentru produse si tehnologii noi si modernizate din competenta sa, potrivit legii;
    i) stabileste necesarul de mijloace circulante pentru unitatile subordonate, potrivit normelor legale;
    j) analizeaza bilanturile si darile de seama periodice ale unitatilor subordonate si intocmeste pe cele care privesc activitatea pe intregul minister;
    k) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala a ministerului si a unitatilor bugetare subordonate.
    Art. 7
    In indeplinirea functiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura:
    a) specializarea, profilarea si integrarea productiei la toate unitatile din cadrul ramurii;
    b) cooperarea intre unitatile din subordinea sa si cele ale altor organe centrale si locale;
    c) elaborarea, impreuna cu titularii de plan, a proiectului de plan in profil de ramura, urmarind dezvoltarea echilibrata a acesteia;
    d) indrumarea si controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizarii rationale a mijloacelor de productie, introducerii si extinderii tehnicii noi, asimilarii de produse noi si perfectionarii celor existente, ridicarii continue a calitatii produselor, cresterii productivitatii muncii si reducerii costurilor, in conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate;
    e) coordonarea, indrumarea si controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacitatilor de productie, precum si realizarea planului de reparatii capitale ale acestora.
    Art. 8
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu raspunde de dezvoltarea activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala in domeniul sau de activitate, in care scop:
    a) intocmeste planul de export, face propuneri privind proportiile, structura si orientarea schimburilor comerciale in perspectiva si raspunde de realizarea sarcinilor de export ce ii revin, precum si a sarcinilor de cooperare economica internationala din domeniul sau de activitate;
    b) organizeaza si coordoneaza activitatea de colaborare si cooperare economica, tehnica si stiintifica cu alte ministere si organe centrale din tara, precum si cu partenerii strainatate, in domeniul sau de activitate;
    c) asigura si raspunde de aplicarea conventiilor si acordurilor internationale privitoare la activitatea ministerului; controleaza si asigura indeplinirea obligatiilor ce decurg din acestea.
    Art. 9
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu raspunde de ridicarea permanenta a nivelului tehnic si calitativ al produselor din cadrul ramurii, corespunzator celor mai bune rezultate obtinute in tara si strainatate, precum si de asigurarea, pe aceasta baza, a competitivitatii produselor realizate, in care scop:
    a) coordoneaza si indruma activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare din unitatile subordonate, cat si a celor din profilul ramurii si ia masuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare;
    b) urmareste rezultatele cercetarii stiintifice si raspunde de valorificarea acestora asigurand introducerea progresului tehnic, stiintific si economic in unitatile subordonate si coordonate;
    c) indruma activitatea de inventii si inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari;
    d) organizeaza activitatea de tipizare si standardizare in domeniul sau de activitate si face propuneri cu privire la elaborarea normelor de tipizare si a standardelor;
    e) organizeaza activitatea de documentare tehnica, specifica domeniului sau de activitate si sigura informarea unitatilor subordonate cu privire la tendintele progresului stiintific pe plan national si international;
    f) coordoneaza si controleaza activitatea de metrologie din unitatile subordonate.
    Art. 10
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu indruma si coordoneaza activitatea de organizare a productiei si a muncii atat in unitatile subordonate cat si in cele din profilul ramurii. De asemenea, organizeaza activitatea de elaborare, aplicare si urmarire a normativelor si normelor de munca pentru toate categoriile de personal din sfera sa de activitate; organizeaza elaborarea de normative si norme de munca unificate pe economie la lucrarile pentru care se stabileste ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum si normativele si normele unificate pe ramura, subramuri si alte activitati si controleaza modul lor de aplicare; promoveaza introducerea metodelor si tehnicii moderne in organizarea productiei si conducerea unitatilor economice.
    Art. 11
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu exercita, potrivit legii, atributiile cu privire la preturi si tarife in ramura si subramurile sale de activitate.
    Art. 12
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu raspunde de aplicarea politicii partidului si statului in problemele de personal si de retribuire a muncii, in care scop:
    a) stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din ramura si subramurile sale de activitate si controleaza aplicarea acestora;
    b) stabileste necesarul de personal in perspectiva si ia masuri pentru pregatirea acestuia, potrivit legii;
    c) incadreaza personalul pentru aparatul propriu; numeste organele de conducere ale centralelor, unitatilor asimilate si ale celorlalte unitati direct subordonate, potrivit legii;
    d) organizeaza si asigura perfectionarea pregatirii cadrelor de conducere si a specialistilor;
    e) raspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea invatamantului cu productia si cercetarea stiintifica, coordonarea activitatilor unitatilor de invatamant cu dubla subordonare in domeniul intocmirii si realizarii planurilor anuale de cercetare, proiectare si de microproductie;
    f) participa la elaborarea propunerilor privind perfectionarea elementelor sistemului de retribuire, organizand intocmirea de studii in acest scop;
    g) asigura aplicarea unitara a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global, pentru ramura si subramurile coordonate;
    h) stabileste, potrivit legii, masuri cu privire la protectia muncii si asigura cele mai bune conditii de munca pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, la unitatile din subordine;
    i) stabileste masuri de ansamblu pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale personalului.
    Art. 13
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu raspunde de indeplinirea si a altor atributii, stabilite potrivit legii.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 14
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectiva a activitatii operative a ministerului si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere al ministerului si biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 15
    Ministrul informeaza consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 16
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu are in conducerea sa un ministru si patru adjuncti ai ministrului.
    Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
    Art. 17
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 18
    In cadrul Ministerului Industriei de Utilaj Greu se organizeaza si functioneaza, potrivit Decretului nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe langa organele de conducere colectiva ale ministerului.
    Art. 19
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia plan-productie, dezvoltare;
    b) Directia tehnica, investitii, mecano-energetica si reparatii;
    c) Directia de comert exterior si cooperare economica internationala;
    d) Directia de aprovizionare si contractare;
    e) Directia finante-preturi;
    f) Directia de organizare, control, personal-invatamint si retribuire;
    g) Serviciul special;
    h) Serviciul secretariat-administrativ si documente secrete.
    Structura organizatorica de compartimente de munca si numarul maxim de personal in aparatul ministerului sunt cele prevazute in anexa nr. 1* si anexa nr. 2*.
-----------------------------
    * Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.
    Atributiile si normele de functionare ale compartimentelor prevazute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.
    Art. 20
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu are in subordinea sa centrale industriale si unitati asimilate acestora, intreprinderi, unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, alte unitati, licee de specialitate si scoli profesionale pentru pregatirea cadrelor de specialitate.
    Art. 21
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu are in subordine directa unitatile prevazute in anexa nr. 3.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu se doteaza cu trei autoturisme de transport persoane, pentru parcul comun propriu.
    Art. 23
    Personalul care trece de la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini la Ministerul Industriei de Utilaj Greu, organizat potrivit prezentului decret, se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 24
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute in art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 25
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplica, in anul 1985, posturilor din aparatul Ministerului Industriei de Utilaj Greu si celor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 26
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei de Utilaj Greu si celorlalte organe centrale interesate, vor supune, spre aprobare, modificarile ce decurg din aplicarea Decretului nr. 219/1985 privind infiintarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si a Ministerului Industriei Electrotehnice, precum si a prezentului decret, in planul national unic de dezvoltare economico-sociala si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1985.
    Art. 27
    Prevederile din legi, decrete si alte acte normative referitoare la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini se aplica in mod corespunzator Ministerului Industriei de Utilaj Greu, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 3

                    UNITATILE
subordonate direct Ministerului Industriei de Utilaj Greu
    I. Centrale industriale
    1. Centrala industriala de utilaj energetic.
    2. Centrala industriala de vagoane si material rulant.
    3. Centrala industriala de utilaj metalurgic si de constructii.
    4. Centrala industriala de utilaj petrolier.
    5. Centrala industriala de utilaj minier si masini de ridicat.
    6. Centrala industriala de utilaj chimic si alimentar.
    II. Alte unitati
    1. Intreprinderea-antrepriza de constructii speciale industriale si montaj.
    2. Intreprinderea de comert exterior "Uzinexport-import".
    3. Unitati scolare.

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 220/1985

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 220 din 1985
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 220/1985
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu