Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 158 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Consiliul de Coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie, ca organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri.
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie coordoneaza in mod unitar, la nivelul intregii economii, activitatea privind productia bunurilor de larg consum, aprovizionarea si prestatiile de servicii pentru populatie, precum si activitatea de turism.
    Pe plan local, pentru coordonarea productiei bunurilor de larg consum, a activitatii de aprovizionare si prestare de servicii pentru populatie, realizate de unitatile economice, de stat si cooperatiste, precum si de catre meseriasii particulari, se infiinteaza comisii de coordonare judetene si a municipiului Bucuresti, in subordinea comitetelor executive judetene si al municipiului Bucuresti si a Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene pot infiinta, in municipii si centre muncitoresti, comisii pentru coordonarea activitatii de aprovizionare si prestari de servicii pentru populatie, subordonate si consiliilor populare ale localitatilor respective.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie prezinta trimestrial, Consiliului de Ministri, rapoarte asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie are urmatoarele atributii:
    A. In domeniul productiei bunurilor de larg consum:
    a) urmareste modul cum se indeplineste planul de productie si de livrari in structura fizica prevazuta si propune Consiliului de Ministri masurile ce se impun a fi luate de ministere, celelalte organe centrale si locale de stat si unitatile producatoare;
    b) in vederea aplicarii principiilor mecanismului economico-financiar, urmareste valorificarea superioara a materiilor prime, reducerea consumurilor acestora, extinderea utilizarii materiilor prime si materialelor din productia interna, a resurselor locale si a resturilor tehnologice utilizabile in productia bunurilor de consum, precum si folosirea mai rationala a fortei de munca disponibile, inclusiv prin extinderea muncii la domiciliu;
    c) urmareste elaborarea, de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, de stat si cooperatiste si de unitatile producatoare, a programelor de masuri in vederea dezvoltarii si diversificarii produselor in concordanta cu solicitarile beneficiarilor, precum si indeplinirea programelor pe domenii privind productia bunurilor de consum si face propuneri de completare si de adaptare a lor la cererile consumatorilor;
    d) coordoneaza, pe intreaga economie, in profil de ramura si teritorial, activitatea de dezvoltare, de fabricatie si de diversificare a productiei bunurilor de consum;
    e) participa la elaborarea si la fundamentarea proiectelor de plan cincinal si anual si a prognozelor privind dezvoltarea productiei bunurilor de consum;
    f) propune masuri de profilare, specializare si de cooperare a unitatilor in realizarea productiei bunurilor de consum;
    g) contribuie la elaborarea programelor de cercetare si de asimilare de noi produse, de modernizare si de reproiectare a bunurilor de consum, in vederea imbunatatirii continue a caracteristicilor tehnice, calitative si functionale ale acestora;
    h) stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe centrale, masuri pentru extinderea cooperarii in productie intre intreprinderile industriale de stat si unitati din industria mica, in vederea dezvoltarii, diversificarii si modernizarii productiei bunurilor de consum;
    i) urmareste si indruma unitatile producatoare de bunuri de larg consum si unitatile comerciale in actiunile de contractare a fondului de marfa pentru piata interna, in concordanta cu prevederile de plan, necesarul si tendintele ce se manifesta in cererile populatiei, in vederea asigurarii indeplinirii programelor de autoaprovizionare si autoconducere;
    j) examineaza proiectele de acte normative si face propuneri cu privire la perfectionarea legislatiei in domeniul sau de activitate;
    k) exercita orice alte atributii prevazute de lege in acest domeniu.
    B. In domeniul aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie:
    a) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum;
    b) participa la elaborarea programelor de dezvoltare a comertului socialist si a activitatii de prestari de servicii pentru populatie, asigurand o justa corelare a productiei bunurilor de larg consum cu structura cererii si veniturile banesti ale populatiei;
    c) actioneaza, impreuna cu ministerele producatoare, cu organele si organizatiile centrale care au atributii de desfacere a marfurilor, pentru indeplinirea sarcinilor de plan la termenele stabilite si in conditiile de calitate corespunzatoare;
    d) stabileste, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, masuri pentru diversificarea cat mai larga a sortimentelor de marfuri si a serviciilor; urmareste realizarea acestora, acordand atentie deosebita diversificarii productiei de marfuri alimentare, de preparate si semipreparate culinare si de cofetarie-patiserie, respectarii normelor de igiena si a celor sanitare in unitatile de desfacere si cele de alimentatie publica;
    e) stabileste, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, masuri pentru imbunatatirea calitatii marfurilor si a serviciilor prestate;
    f) urmareste modul in care intreprinderile producatoare isi indeplinesc obligatiile de livrare a marfurilor catre fondul pietei, volumul, structura sortimentala si la termenele stabilite;
    g) stabileste si asigura realizarea masurilor pentru gospodarirea marfurilor si materialelor, deplina folosire a spatiilor comerciale cu amanuntul si ridicata, a celor de alimentatie publica, hoteliere si prestatoare de servicii, precum si pentru desfasurarea unui comert modern si civilizat;
    h) coordoneaza elaborarea programelor de dezvoltare si modernizare a retelei comerciale si prestatoare de servicii, stabilind masuri pentru imbunatatirea dotarii tehnice si unitatilor, precum si a realizarii productivitatii muncii pe fiecare lucrator comercial;
    i) coordoneaza activitatea de studiere a cererilor de marfuri si de servicii ale populatiei, volumul si structura acestora, urmareste efectuarea de catre ministere, celelalte organe centrale si institute specializate a studiilor de prognoza, in vederea corelarii productiei cu cererile populatiei, dezvoltarii comerciale, prestarilor de servicii si a turismului;
    j) organizeaza consultari periodice cu oamenii muncii asupra problemelor aprovizionarii si prestarilor de servicii si stabileste masurile necesare in vederea aplicarii propunerilor si sugestiilor acestora.
    C. In domeniul turismului:
    a) participa la elaborarea programelor actuale si de perspectiva privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare a activitatii de turism si urmareste realizarea acestora;
    b) urmareste si propune masuri pentru indeplinirea planului privind activitatea de turism, cresterea continua a eficientei economice a acesteia;
    c) urmareste dezvoltarea bazelor si obiectivelor turistice, precum si diversificarea serviciilor si a volumului fondului de marfa ce se desface prin unitatile de turism;
    d) propune masuri si urmareste modul de organizare a vanzarii de marfuri pe valuta, stimulind vanzarea marfurilor din productia interna.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 4
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestatiilor de servicii pentru populatie este format din 85-95 membri, reprezentanti ai Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Comitetului National pentru Stiinta si Tehnologie, Comitetului de Stat pentru Preturi, Ministerului Comertului Interior, Ministerului Turismului, Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, Consiliului National al Femeilor si Uniunii Tineretului Comunist, reprezentanti ai celorlalte ministere, organe centrale si locale ale administratiei de stat, ai uniunilor centrale ale organizatiilor cooperatiste, care au in subordine unitati producatoare de bunuri de larg consum, unitati de aprovizionare a populatiei, turism si prestari de servicii, precum si reprezentanti ai diferitelor categorii de oameni ai muncii.
    Art. 5
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie are in conducerea sa un presedinte si trei vicepresedinti.
    Presedintele consiliului de coordonare este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Art. 6
    Problemele curente ale activitatii Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie, se rezolva de biroul sau executiv, alcatuit din 13-15 membri. Biroul executiv se compune din presedinte, vicepresedintii consiliului si membri.
    Art. 7
    Vicepresedintii consiliului, membrii acestuia si ai biroului executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui.
    Secretarul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 8
    In cadrul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie se organizeaza urmatoarele sectiuni de specialitate:
    a) Sectiunea pentru productia si desfacerea produselor agroalimentare;
    b) Sectiunea pentru productia si desfacerea produselor textile-incaltaminte;
    c) Sectiunea pentru productia si desfacerea produselor metalo-chimice, combustibili si materiale de constructii;
    d) Sectiunea pentru prestari de servicii catre populatie si turism.
    Numarul de membri, componenta si atributiile sectiunilor de specialitate se aproba de consiliul de coordonare, la propunerea biroului sau executiv.
    Pentru fiecare sectiune de specialitate consiliul de coordonare stabileste din randul membrilor sectiunii un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, care constituie biroul sectiunii.
    Art. 9
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare, la convocarea presedintelui sau a biroului executiv, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste in sedinte, lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 10
    Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie in intregul sau, biroul executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 11
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie are un aparat de specialitate care analizeaza si pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului si a deciziilor biroului executiv.
    Aparatul de specialitate este coordonat de secretarul aparatului, numit prin Hotarare a Consiliului de Ministri.
    Numarul maxim de posturi, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie sunt prevazute in anexa*, care face parte integranta din prezentul decret.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.

    CAP. 4
    Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie

    Art. 12
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie sunt alcatuite din directori sau directori adjuncti din intreprinderile industriale si locale de stat, din conducatori de unitati cooperatiste producatoare si de desfacere de bunuri de consum, din reprezentanti ai organelor comerciale locale, de turism, de prestari servicii, ai inspectoratelor locale de control al calitatii, ai organelor locale bancare si de preturi.
    Presedintele comisiei judetene si a municipiului Bucuresti este primul vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular.
    Numarul de membri si componenta comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene respective sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie.
    Art. 13
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie se intrunesc lunar si ori de cate ori este necesar. Ele propun masuri pe care le supun spre aprobare comitetului executiv al consiliului popular.
    Art. 14
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie exercita in unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza urmatoarele atributii:
    a) urmaresc si controleaza realizarea de catre unitatile producatoare si comerciale de stat si cooperatiste a sarcinilor privind productia, aprovizionarea si desfacerea bunurilor de larg consum, a prestarilor de servicii si a turismului si iau masuri corespunzatoare pentru indeplinirea sarcinilor de plan;
    b) coordoneaza activitatea de fabricatie, de diversificare sortimentala si ridicare a nivelului calitativ al productiei bunurilor de larg consum si de desfacere a acesteia;
    c) colaboreaza la elaborarea proiectelor de plan in profil teritorial pentru sectorul bunurilor de larg consum, aprovizionarii si desfacerii acestora, prestarilor de servicii si turismului;
    d) propun masuri pentru profilarea, specializarea si cooperarea intreprinderilor si unitatilor producatoare de bunuri de larg consum pentru realizarea productiei fizice in structura prevazuta si livrarea acesteia conform contractelor incheiate;
    e) elaboreaza programe de masuri pentru valorificarea resurselor locale de materii prime si de materiale, precum si pentru folosirea fortei de munca disponibile, pentru sporirea productiei bunurilor de consum si pentru ridicarea calitatii acesteia;
    f) stabilesc masuri pentru dezvoltarea bazei legumicole si a productiei locale de bunuri agroalimentare si nealimentare, precum si pentru asigurarea rezervelor de marfuri destinate aprovizionarii de toamna-iarna a populatiei si a celorlalte categorii de beneficiari;
    g) coordoneaza actiunile de control asupra desfasurarii activitatii de aprovizionare si prestare de servicii catre populatie, respectarii normelor de igiena si a celor sanitare in domeniul productiei, transportului, depozitarii si desfacerii de marfuri, atat in unitatile cu amanuntul, cat si in cele de alimentatie publica, urmarind solutionarea propunerilor facute de catre comisiile de control obstesc;
    h) exercita orice alte atributii rezultate din dispozitiile legale si asigura aducerea la indeplinire a deciziilor comitetelor executive ale consiliilor populare pe langa care functioneaza si a hotararilor Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie.
    Art. 15
    Pregatirea lucrarilor necesare desfasurarii activitatii comisiilor judetene va fi asigurata de aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea carora functioneaza.
    Art. 16
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti raspund pentru activitatea lor fata de comitetele executive carora le sunt subordonate si fata de Consiliul de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie. Fiecare membru raspunde fata de comisie si fata de presedintele acesteia pentru indeplinirea sarcinilor incredintate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale de stat si cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora, vor pune la dispozitia consiliului, precum si a comisiilor de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie, la cerere, date, documentatii si specialisti, in vederea indeplinirii sarcinilor ce le revin.
    Art. 18
    Pe data prezentului decret se abroga: Decretul nr. 445/1972 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului pentru coordonarea si indrumarea activitatii de aprovizionare si prestare de servicii catre populatie, Decretul nr. 275/1977 privind aprobarea numarului de posturi si a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului pentru coordonarea si indrumarea activitatii de aprovizionare si prestare de servicii catre populatie, Decretul nr. 169/1976 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, Decretul nr. 248/1976 privind aprobarea numarului de posturi si a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum.
----------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 158/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 158 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 158/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu