Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 917 din 14 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 alin. (1) si (4) si ale art. 116 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 31 ianuarie 2007Ioan Vida                           - preşedinte

Nicolae Cochinescu           - judecător

Aspazia Cojocaru              - judecător

Acsinte Gaspar                  - judecător

Kozsokar Gabor                - judecător

Petre Ninosu                      - judecător

Ion Predescu                     - judecător

Tudorel Toader                  - judecător

Marinela Mincă                  - procuror

Ingrid Alina Tudora           - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (1) şi (4) şi ale art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de David Brumă în Dosarul nr. 2.192/2005 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii de amânare.

Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată, apreciind că, până la acest termen, partea a avut posibilitatea de a-şi formula în scris apărarea.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Astfel, arată că nu poate fi reţinută critica autorului excepţiei, potrivit căreia prin dispoziţiile de lege criticate se instituie o dublă sancţionare pentru întârzierile la plata datoriilor bugetare. In acest sens, invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 213/2003 şi nr. 214/2004.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 29 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr. 2.192/2005, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (1) şi (4) şi ale art. 116 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de David Brumă.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 115 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală instituie două categorii de sancţiuni băneşti cu caracter fiscal pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere. De asemenea, arată că „art. 116 alin. (1) din Codul de procedură fiscală prevede plata, pe lângă dobânzi şi penalităţi de întârziere, şi a majorărilor de întârziere, ceea ce ar putea însemna chiar o a treia sancţiune bănească cu caracter fiscal", ceea ce este contrar prevederilor art. 44 alin. (8) din Constituţie. Totodată, apreciază că stabilirea nivelului dobânzilor şi penalităţilor de întârziere prin hotărâre a Guvernului contravine prevederilor constituţionale ale art. 139 alin. (1).

Judecătoria Oradea apreciază că excepţia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. In acest sens, arată că „prin Legea nr. 210/2005 s-a stabilit expres că, în toate actele normative care conţin noţiunile de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, aceste noţiuni se vor înlocui cu noţiunea de majorări de întârziere, nefiind vorba, astfel, de o dublă sancţionare pentru întârzierile la plata datoriilor bugetare". De asemenea, stabilirea cuantumului majorărilor de întârziere printr-un alt act normativ decât legea nu contravine prevederilor Constituţiei, întrucât prin lege se înţelege orice alt act normativ, termenul de „lege" fiind folosit ca termen generic.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. In acest sens, face trimitere la art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005, care prevede că, în toate actele normative în care se face referire la noţiunile de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, aceste noţiuni se înlocuiesc cu noţiunea de majorări de întârziere, astfel încât dispoziţiile de lege criticate nu contravin art. 44 alin. (8) din Constituţie. De asemenea, arată că prevederea cuprinsă în art. 115 alin. (4) din Codul de procedură fiscală nu contravine nici art. 139 alin. (1) din Constituţie, întrucât aceasta instituie o delegare pe care legiuitorul a înţeles să o acorde ministrului finanţelor publice în ceea ce priveşte stabilirea nivelului majorărilor de întârziere. Sub acest aspect, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr.  11/2006.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. In susţinerea acestui punct de vedere invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 56/1999 şi nr. 472/2004.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 115 alin. (1) şi (4) şi ale art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ordonanţă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, dispoziţii care au următorul conţinut:

-   Art. 115 alin. (1) şi (4): „(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. [...]

(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 138 alin. (6).";

-   Art. 116 alin. (1): „Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv."

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (8), potrivit cărora averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar caracterul licit al dobândirii acesteia se prezumă, precum şi celor ale art. 139 alin. (1) referitoare la taxe, impozite şi alte contribuţii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu poate fi primită critica autorului acesteia, potrivit căreia prin dispoziţiile de lege criticate se instituie două categorii de sancţiuni băneşti cu caracter fiscal. Aceasta, întrucât prin art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a stabilit expres că, în toate actele normative care conţin noţiunile de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, aceste noţiuni se vor înlocui cu noţiunea de majorări de întârziere, nefiind vorba astfel de o dublă sancţionare pentru întârzierile la plata datoriilor bugetare.

De altfel, prin Decizia nr. 213 din 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003, Curtea a statuat că „In condiţiile economiei de piaţă, stabilirea de dobânzi în cazul neîndeplinirii la termenul scadent a obligaţiei de plată reprezintă o măsură justificată şi necesară pentru a preveni prejudicierea creditorului, iar penalităţile de întârziere apar ca o sancţiune pentru neîndeplinirea unor obligaţii legale".

Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că „Nivelul dobânzilor datorate nu poate fi stabilit ca un procent imuabil, ci acesta se schimbă periodic, în raport cu evoluţia economiei şi cu schimbările intervenite pe piaţa financiară, Imputernicirea Guvernului de a corela, prin hotărâre, nivelul dobânzilor cu cele de referinţă stabilite de Banca Naţională a României se justifică prin eliminarea necesităţii modificării frecvente a legii în această privinţă. Dimensionarea sancţiunii, constând în penalităţile de întârziere, trebuie revizuită periodic în raport cu gravitatea consecinţelor neachitării la termen a obligaţiilor bugetare, iar această activitate este de competenţa legiuitorului, care poate modifica anual cota penalităţilor de întârziere prin legea bugetului".

Aşa fiind, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere prevederilor art. 44 alin. (8) şi ale art. 139 alin. (1) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (1) şi (4) şi ale art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de David Brumă în Dosarul nr. 2.192/2005 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 decembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 917/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 917 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 917/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu