Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.594 din 04.10.2021

privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 12, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie. Articolul 1
(1) Prezenta decizie are ca obiect adoptarea regulilor privind desfăşurarea procedurii de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în cadrul următoarelor benzi de frecvenţe:a)790-862 MHz (800 MHz); b)2500-2690 MHz (2600 MHz); c)3400-3800 MHz.
(2) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio din benzile prevăzute la alin. (1) se acordă prin procedură de selecţie competitivă.
Articolul 2
(1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio ce urmează a fi acordate prin procedura de selecţie sunt structurate pe categorii de blocuri de frecvenţe şi perioade de valabilitate aferente, după cum urmează:a)1 bloc de 5 MHz pereche în subbenzile 791-796 MHz/ 832-837 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 5 aprilie 2029; b)8 blocuri a câte 5 MHz pereche în subbenzile 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 5 aprilie 2029; c)1 bloc de 15 MHz în subbanda 2600-2615 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 5 aprilie 2029; d)18 blocuri de 5 MHz în subbanda 3400-3490 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 31 decembrie 2025.
(2) Valoarea minimă a taxei de licenţă pentru fiecare dintre categoriile de blocuri de frecvenţe prevăzute la alin. (1) este stabilită prin hotărârea Guvernului adoptată potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3
(1) Cantitatea maximă de spectru radio asupra căreia acelaşi participant la procedura de selecţie poate deţine sau urmează să deţină drepturi de utilizare nu poate fi mai mare de:a)2x20 MHz cumulat, în cadrul benzilor de frecvenţe radio sub 1 GHz [800 MHz, respectiv 880-915 MHz/925-960 MHz (900 MHz)]; b)120 MHz cumulat în cadrul benzii 3400-3800 MHz.
(2) În calculul cantităţilor maxime de spectru radio menţionate mai sus sunt incluse frecvenţele radio pentru care ofertanţii au un drept de utilizare valabil la data depunerii ofertei iniţiale, indiferent de modul în care au fost obţinute (proceduri de licenţiere anterioare sau cesiunea licenţelor).
(3) Prevederile alin. (1) privind cantitatea maximă de spectru radio ce poate fi deţinută în diverse benzi nu se mai aplică în situaţia în care după prima fază a etapei principale (etapa de licitaţie) rămân drepturi de utilizare neacordate.
(4) Modificarea cantităţilor de spectru radio şi condiţiile de acordare a drepturilor de utilizare potrivit alin. (2) se stabilesc potrivit cerinţelor stabilite prin caietul de sarcini.
Articolul 4
(1) La procedura de selecţie nu pot participa persoane care fac parte din acelaşi grup de firme, în sensul stabilit de Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2010, cu modificările ulterioare.
(2) Pentru verificarea respectării limitărilor impuse prin dispoziţiile art. 3 se iau în calcul şi drepturile de utilizare deţinute de către persoane din acelaşi grup de firme cu participantul, noţiunea de „grup" având înţelesul prevăzut la alin. (1).
Articolul 5În vederea organizării procedurii de selecţie, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii elaborează un caiet de sarcini, document ce va conţine cel puţin următoarele elemente: a)cerinţele pe care ofertanţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili; b)condiţiile tehnice de utilizare a benzilor de frecvenţe ce urmează a fi acordate prin procedură de selecţie, inclusiv eventuale restricţii; c)obligaţiile pe care participanţii trebuie să şi le asume în cazul în care vor fi declaraţi câştigători ai procedurii de selecţie; d)descrierea formatului procedurii de selecţie; e)descrierea mecanismului de licitare; f)reguli privind independenţa şi comportamentul participanţilor şi confidenţialitatea informaţiilor; g)sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a regulilor; h)dispoziţii privind modificarea, suspendarea sau anularea procedurii de selecţie. Articolul 6Procedura de selecţie se desfăşoară în următoarele etape: a)etapa de depunere a candidaturilor; b)etapa de calificare; c)etapa principală (etapa de licitaţie); d)etapa de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio. Articolul 7
(1) În etapa de depunere a candidaturilor, participanţii trebuie să întocmească şi să depună la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) un dosar având conţinutul şi cerinţele de formă stabilite prin caietul de sarcini. Se admite depunerea unui singur dosar de candidatură.
(2) Depunerea dosarului de candidatură este condiţionată de acceptarea termenilor şi condiţiilor prevăzute în legislaţia de specialitate în vigoare, în prezenta decizie, precum şi în caietul de sarcini întocmit pentru procedura de selecţie.
(3) Dosarul de candidatură depus de fiecare persoană interesată va include, pe lângă oferta financiară iniţială, şi declaraţia de acceptare a termenilor şi condiţiilor prevăzute la alin. (2).
Articolul 8
(1) Calificarea candidaţilor pentru a participa la etapa de licitaţie se determină în cadrul etapei de calificare, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin caietul de sarcini.
(2) Participarea în cadrul etapei de licitaţie este condiţionată de rezultatul obţinut în cadrul etapei de calificare.
(3) Ulterior analizei din cadrul etapei de calificare, ANCOM va anunţa persoanele declarate eligibile să participe la etapa de licitaţie.
Articolul 9
(1) Etapa de licitaţie se desfăşoară în maximum 3 faze, prin depunerea ofertelor financiare în plic închis în conformitate cu procedura descrisă în caietul de sarcini.
(2) Prima fază se organizează în cazul în care cererea de blocuri de frecvenţe din cel puţin una dintre benzile de frecvenţe prevăzute la art. 1, determinată în urma centralizării ofertelor iniţiale, este mai mare decât numărul de blocuri existente în acea bandă de frecvenţe. În această fază, ofertanţii calificaţi, potrivit art. 8, depun, în una sau mai multe runde primare, oferte financiare pentru câte un pachet de blocuri de frecvenţe în fiecare rundă, până când cererea din fiecare bandă de frecvenţe este mai mică sau egală cu numărul de blocuri de frecvenţe disponibile spre adjudecare în respectiva bandă de frecvenţe.
(3) A doua fază se organizează în cazul în care în urma centralizării ofertelor iniţiale sau în urma primei faze rămân blocuri de frecvenţe radio neadjudecate în cel puţin una din benzile de frecvenţe prevăzute la art. 1. În această fază, ofertanţii calificaţi, potrivit art. 8, depun oferte financiare, în cadrul unei runde primare suplimentare, pentru unul sau mai multe blocuri de frecvenţe radio dintre cele rămase neacordate.
(4) În a treia fază, ofertanţii desemnaţi câştigători pe baza ofertelor iniţiale şi/sau a fazelor anterioare ale etapei de licitaţie depun oferte financiare pentru alocarea în concret (poziţionarea în cadrul benzii de frecvenţe) a blocurilor de frecvenţe radio adjudecate, conform ofertelor lor care au fost declarate câştigătoare, în cadrul benzilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi d).
Articolul 10
(1) Pentru participarea la procedura de selecţie ofertanţii vor constitui o garanţie de participare în cuantum de 50% din valoarea însumată a taxei de licenţă minime aferente blocurilor de frecvenţe pe care ofertantul intenţionează să le achiziţioneze.
(2) Cuantumul scrisorii de garanţie precizat la alin. (1) se poate majora, pe parcursul procedurii de selecţie, astfel încât valoarea totală a acesteia să fie de cel puţin 50% din preţul ofertat la momentul respectiv.
(3) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil şi necondiţionat al acesteia de a plăti imediat, la prima şi simpla solicitare a ANCOM, fără a invoca vreo excepţie legată de procedura de selecţie, o sumă în cuantum egal cu garanţia de participare, în cazul în care:a)ofertantul încalcă regulile privind participarea la procedură indicate în caietul de sarcini; b)ofertantul declarat câştigător nu achită taxa de licenţă în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului adoptată potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; c)ofertantul declarat câştigător renunţă la dreptul de a i se acorda licenţa de utilizare a frecvenţelor radio.
(4) Valabilitatea scrisorii de garanţie se stabileşte prin caietul de sarcini.
(5) Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor la finalizarea procedurii de selecţie, cu excepţia câştigătorilor procedurii de selecţie, cărora le va fi restituită după momentul eliberării licenţelor.
Articolul 11
(1) Apariţia situaţiei de la art. 10 alin. (3) lit. a) conduce şi la descalificarea ofertantului în cauză.
(2) În cazul în care încălcarea regulilor menţionate se constată după emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM poate revoca licenţele acordate participanţilor implicaţi.
(3) În cazul în care încălcarea regulilor este constatată înainte de expirarea termenului de restituire a garanţiilor de participare, ANCOM poate executa garanţiile depuse.
Articolul 12
(1) ANCOM are dreptul de a suspenda procedura de selecţie în orice moment pe parcursul acesteia, în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale care pot afecta desfăşurarea procedurii.
(2) În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANCOM poate anula procedura de selecţie demarată, înainte de data-limită de depunere a ultimei oferte.
(3) Decizia de a anula procedura de selecţie trebuie să fie obiectiv justificată ori să reprezinte consecinţa unor condiţii ce nu au putut fi cunoscute la iniţierea procedurii de selecţie.
(4) ANCOM va comunica, în termen de cel mult 30 de zile, atât prin intermediul paginii proprii de internet, www.ancom.ro, cât şi fiecărui participant la procedura de selecţie motivele anulării procedurii de selecţie.
Articolul 13
(1) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio se acordă câştigătorilor procedurii de selecţie, cu respectarea art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio este condiţionată de plata taxei de licenţă rezultate în urma procedurii de selecţie, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului adoptată potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nerespectarea termenului de plată prevăzut prin hotărârea Guvernului adoptată potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, atrage decăderea din drepturile câştigate în urma procedurii de selecţie şi executarea scrisorii de garanţie bancară.
Articolul 14
(1) Pentru organizarea şi conducerea procedurii de selecţie competitive, preşedintele ANCOM va desemna o comisie de licitaţie formată din cel puţin 5 membri, persoane care nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori, cenzori sau angajaţi, cu carnet de muncă ori în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la procedura de selecţie sau ai vreunei persoane juridice din grupul ofertantului, aşa cum a fost definit în art. 4 alin. (1), în acest sens membrii comisiei de licitaţie depunând o declaraţie pe propria răspundere. Interdicţia se aplică şi în cazul în care persoanele respective au deţinut una dintre aceste calităţi în ultimii 5 ani anterior lansării procedurii de selecţie.
(2) În cadrul comisiei pot fi desemnaţi şi 2 membri de rezervă.
(3) În cadrul comisiei de licitaţie va fi desemnat un preşedinte, care va conduce procedura de selecţie, şi un secretar, care va întocmi procesele-verbale şi orice alte documente necesare.
(4) Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii principale:a)analizarea dosarelor de candidatură; b)selectarea ofertanţilor calificaţi şi stabilirea modului de continuare a procedurii în urma etapei de calificare; c)organizarea rundelor primare, a rundei primare suplimentare şi a rundei de alocare în cadrul etapei de licitaţie; d)supravegherea respectării de către candidaţii-ofertanţi a regulilor privind participarea la procedura de selecţie; e)prezentarea rezultatului procedurii de selecţie preşedintelui ANCOM în scopul aprobării acestuia, precum şi efectuarea propunerii de acordare a licenţelor; f)orice alte atribuţii stabilite prin caietul de sarcini.
(5) În vederea soluţionării eventualelor contestaţii apărute după etapa de calificare prevăzută la art. 8, ANCOM va constitui o comisie formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de licitaţie prevăzută la alin. (1). Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor comisiei constituite potrivit prezentului alineat.
Articolul 15 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Vlad Ştefan StoicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 594/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 594 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 594/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu