Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 349 din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care aucontribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 235 din 9 aprilie 2009Ioan Vida                                     - preşedinte

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Acsinte Gaspar                            -judecător

Petre Lăzăroiu                             -judecător

Ion Predescu                               -judecător

Puskas Valentin Zoltan                -judecător

Tudorel Toader                            -judecător

Augustin Zegrean                        -judecător

Simona Ricu                                - procuror

Doina Suliman                             - magistrat-asistent-şef

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Horia Orăşanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor şi Costel Sântimbreanu în Dosarul nr. 2.024/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 14 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 2.024/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Excepţia a fost ridicată de Horia Orăşanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor şi Costel Sântimbreanu într-o acţiune în contencios administrativ formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1)şi art. 53, deoarece operează o încălcare a unui drept deja câştigat, anume atribuirea calităţii de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatului Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 3 alin. (5): „Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului şi pentru care exista un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.";

- Art. 5 alin. (3) şi (4): „(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi de către preşedintele comisiei parlamentare menţionate la alin. (3).";

- Art. 9 alin. (2): „Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).";

- Art. 10 alin. (1): „Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (5) şi care, în termen de 6 luni, nu fac contestaţie îşi pierd calitatea deţinută anterior."

In opinia autorilor excepţiei, aceste dispoziţiile de lege sunt în neconcordanţă cu prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (1) care consacră principiul universalităţii legii, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

In acest sens, Curtea observă că art. 3 alin. (5) din lege acordă drept de proprietate asupra sediilor deţinute în clădiri proprietate de stat organizaţiilor revoluţionarilor înfiinţate înainte de 31 decembrie 1990, care la data intrării în vigoare a legii au încheiate contracte de închiriere pentru sediile respective.

Aceste organizaţii se află într-o situaţie obiectiv diferită faţă de cele care s-au înfiinţat după 31 decembrie 1990 şi faţă de cele care până la data intrării în vigoare a legii nu au obţinut sedii în clădiri ale statului pentru care să fi încheiat contracte de închiriere. Astfel, a reţinut Curtea prin Decizia nr. 591 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 847 din 16 octombrie 2006.

De asemenea, art. 5 alin. (3) din lege a mai fost supus controlului de constituţionalitate pentru motive similare, iar Curtea Constituţională, prin deciziile nr. 412 din 16 mai 2006 şi nr. 496 din 8 iunie 2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, respectiv nr. 556 din 27 iunie 2006, a constatat că aceste dispoziţii legale nu contravin prevederilor constituţionale invocate.

De altfel, asupra dispoziţiilor art. 5, 9 şi 10 din Legea nr. 341/2004, Curtea s-a mai pronunţat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 335 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 7 septembrie 2005, Decizia nr. 309 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, şi Decizia nr. 412 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006.

Din motivarea acestei excepţii de neconstituţionalitate nu se pot reţine elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, astfel că atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Horia Orăşanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor şi Costel Sântimbreanu în Dosarul nr. 2.024/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 martie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 349/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 349 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 349/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu