Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.336 din 10.03.2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 23 iunie 2011SmartCity1

Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina GligaPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Asadur Aram Iazigian în Dosarul nr. 3111.1/102/2006 (nr. vechi 5.402/2009) al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.336D/2010.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 2.884D/2010 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Elena Andrei în Dosarul nr. 8.190/99/2009 al Tribunalului Iaşi - Secţia civilă, litigii de muncă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.336D/2010 şi nr. 2.884D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.884D/2010 la Dosarul nr. 2.336D/2010, care este primul înregistrat.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public arătă că art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 a fost abrogat prin dispoziţiile art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010, dar actul abrogator a preluat soluţia legislativă criticată în art. 165 alin. (2) şi (3). În privinţa acestor dispoziţii, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că nu se aduce atingere textelor constituţionale invocate. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, pune concluzii de respingere ca inadmisibilă, arătând că acest act normativ nu mai este în vigoare.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 23 februarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 3111.1/102/2006 (nr. vechi 5.402/2009), Tribunalul Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.Excepţia a fost ridicată de Asadur Aram Iazigian cu prilejul soluţionării litigiului de asigurări sociale având ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de pensionare.Prin Încheierea din 9 iunie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 8.190/99/2009, Tribunalul Iaşi - Secţia civilă, litigii de muncă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.Excepţia a fost ridicată de Elena Andrei cu prilejul soluţionării litigiului de asigurări sociale având ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de pensionare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece limitează veniturile care se au în vedere la stabilirea punctajului de pensie. Astfel, la calculul punctului de pensie nu se iau în considerare orele suplimentare, al treisprezecelea salariu, compensaţiile acordate, precum şi alte venituri, care nu au avut caracter permanent, dar din care s-au reţinut şi s-au virat cotizaţii pentru constituirea fondului de pensie. De asemenea, arată că, în urma recalculării pensiei potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, a rezultat un cuantum al pensiei mai mic decât cel stabilit anterior.Tribunalul Mureş - Secţia civilă consideră că dispoziţiile art. 164 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 19/2000 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 sunt neconstituţionale. În acest sens, arată că se creează un tratament discriminatoriu între persoanele încadrate în ipoteza art. 164 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 19/2000, pentru care procentul sporului de vechime este plafonat, şi cele încadrate în ipoteza art. 164 alin. (4) din aceeaşi lege, pentru care acest procent nu mai este plafonat, recunoscându-se libertatea contractuală a părţilor. De asemenea, consideră că sunt înfrânte dreptul la negocieri salariale libere, precum şi principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale. În sfârşit, textele de lege criticate încalcă şi dreptul constituţional la pensie şi obligaţia constituţională a statului de a lua măsuri de protecţie socială, respectiv caracterul de stat social al statului român.Tribunalul Iaşi - Secţia civilă, litigii de muncă consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.Curtea constată că, ulterior sesizării cu excepţia de neconstituţionalitate, Legea nr. 19/2000 a fost abrogată prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Actul abrogator a preluat însă soluţia legislativă criticată în art. 165 alin. (2) şi (3) într-o redactare identică, după cum urmează: „(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:a)perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;“.Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constituţională se pronunţă doar asupra prevederilor dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate urmează a-l constitui dispoziţiile art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. De asemenea, autorul excepţiei critică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, ordonanţă abrogată însă prin dispoziţiile art. 196 lit. n) din Legea nr. 263/2010. Actul normativ abrogator nu a preluat dispoziţiile de lege criticate, astfel că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 a rămas fără obiect, urmând a fi respinsă ca devenită inadmisibilă. Autorul excepţiei consideră că sunt încălcate următoarele texte din Constituţie: art. 1 alin. (3) şi (5) referitoare la statul român, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) şi (8) privind dreptul de proprietate şi art. 47 alin. (1) şi (2) referitoare la nivelul de trai şi dreptul la pensie. Examinând excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010, Curtea constată că prevederile de lege care stabileau sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale pentru perioada 1 martie 1970-1 aprilie 1992 au mai constituit obiect al excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 43 din 11 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 5 februarie 2007, Curtea reţinea că „art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 prevede luarea în calcul la determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariu, şi a sporurilor cu caracter permanent, printre care şi sporul de vechime, aşa cum acestea sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi. Numai pentru cazurile în care nu se poate face această dovadă, stabileşte procentele, diferenţiate pe perioade şi în raport cu vechimea în muncă, la care se calculează valoarea sporului de vechime.“ În concluzie, Curtea a constatat că aspectele de constituţionalitate invocate reprezintă în realitate probleme de aplicare a legii, care revin competenţei instanţei de judecată. Întrucât prevederile art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 au preluat soluţia legislativă criticată într-o redactare identică şi nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: 1. Respinge ca devenită inamisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Asadur Aram Iazigian în Dosarul nr. 3111.1/102/2006 (nr. vechi 5.402/2009) al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi de Elena Andrei în Dosarul nr. 8.190/99/2009 al Tribunalului Iaşi - Secţia civilă, litigii de muncă. 2. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de aceiaşi autori în aceleaşi dosare. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 martie 2011. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Patricia Marilena IoneaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 336/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 336 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 336/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu