Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.209 din 10.02.2015

privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea temporară a activităţii de asigurare, precum şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 12 februarie 2015SmartCity1

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 ianuarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Andrei Mureşanu nr. 14, sectorul 1, J40/21751/19.08.1992, cod unic de înregistrare 2626923, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-046/10.04.2003,a constatat următoarele:1. Societatea nu deţine o structură adecvată de management al riscului şi nici proceduri/norme interne adecvate privind managementul riscurilor care să asigure cadrul procedural necesar asigurării funcţionării/existenţei unui sistem de management al riscurilor proporţional cu dimensiunea, natura şi complexitatea activităţii exercitate.Astfel au fost încălcate prevederile art. 9, coroborat cu prevederile art. 10, 13, 18 şi 32 din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare (Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare), faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.2. Regulamentul Comitetului de management al riscurilor nu prevede modalitatea şi frecvenţa cu care comitetul trebuie să informeze conducerea administrativă asupra situaţiei expunerii la riscuri a societăţii.Astfel au fost încălcate prevederile art. 29 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.3. Societatea nu a prezentat echipei de control informări ale Comitetului de management al riscurilor către conducerea administrativă asupra situaţiei expunerilor societăţii la riscuri.Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.4. Societatea nu a efectuat o analiză a tuturor riscurilor şi nu a efectuat, pentru fiecare dintre sursele de risc identificate, analize prin utilizarea testelor de stres, iar pentru măsurarea expunerii la risc nu a ţinut cont de relaţia dintre riscuri, prin evaluarea acestora atât separat, cât şi sub o bază agregată.Astfel au fost încălcate prevederile art. 13 coroborat cu prevederile art. 14, respectiv prevederile art. 15 şi 17 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.5. Nu au fost întocmite rapoarte către conducerea administrativă şi conducerea executivă privind evoluţia riscurilor şi depăşirea limitelor de toleranţă aprobate.Astfel au fost încălcate prevederile art. 32 lit. c) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.6. Societatea nu dispune de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, iar la nivelul societăţii nu a fost implementat un sistem de detectare a deficienţelor sistemului de control intern.Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.7. Nu au fost planificate şi nici realizate misiuni de audit intern pentru evaluarea eficienţei şi gradului de adecvare a sistemului de control intern, funcţionarea şi eficienţa fluxurilor informaţionale între sectoarele activităţii.Astfel au fost încălcate prevederile art. 41 lit. a) şi d) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.8. Planurile de audit, elaborate pentru anii 2013 şi 2014, aprobate de către Comitetul de audit, nu descriu criteriile sub care au fost selecţionate zonele care vor fi supuse auditului şi resursele necesare executării planurilor de audit.Astfel au fost încălcate prevederile art. 42 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.9. Rapoartele de audit, întocmite trimestrial către Comitetul de audit, cu privire la activitatea desfăşurată de auditul intern, au fost înaintate spre informare Consiliului de administraţie, fără a rezulta că acestea au fost semnalate funcţiei de control intern.Astfel au fost încălcate prevederile art. 43 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.10. Comitetul de Audit instituit la nivelul societăţii nu a recomandat realizarea unor misiuni de audit care să vizeze sistemul de control intern al societăţii şi nu a monitorizat eficacitatea sistemelor de control intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii.Astfel au fost încălcate prevederile art. 14 lit. e) din Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare (Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare), referitoare la monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, audit intern şi management al riscurilor, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.11. Niciuna dintre prevederile contractului de furnizare servicii informatice şi/sau ale procedurii privind operarea în aplicaţia informatică utilizată de societate pentru emiterea poliţelor pe teritoriul Italiei nu prevede proceduri de validare şi control la nivelul aplicaţiei şi nici detalii privind modalitatea concretă de verificare a modului de procesare şi efectuare a operaţiunilor.Astfel au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (4) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.12. Societatea nu a stabilit măsuri adecvate pentru încasarea primelor de asigurare.Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. d) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.13. Nu există o fundamentare actuarială a cotelor de primă şi nicio fundamentare a criteriilor în baza cărora se pot acorda reduceri de primă, iar testele de adecvare a tarifelor de prime nu sunt corect fundamentate. Primele de asigurare aferente subscrierilor în Italia sunt preluate din propunerile menţionate în cererile de asigurare transmise de către brokeri, notele de calcul al primelor de asigurare sunt formale, acestea conţinând în fapt primele recomandate de către brokeri prin cererile de asigurare, iar cota de primă este un rezultat al raportului dintre prima şi suma asigurată, menţionate în cererile de asigurare.Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.14. Pentru poliţa de răspundere civilă INC2000010018 emisă pe teritoriul Italiei, subscrisă conform contractului pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni, cu plata primei de asigurare în rate, societatea a înregistrat prima brută subscrisă la nivelul primei totale înscrise pe poliţa de asigurare.Astfel au fost încălcate prevederile cap. II secţiunea 7, pct. 7.10, subpct. 254 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (4) pct. 2 din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare (Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare), faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.15. Societatea a subevaluat rezerva de prime la data de 30.06.2014 şi la data de 30.09.2014 determinată de:

nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul calculului rezervei de prime pentru poliţele INC2000010013, INC2000010014, prin luarea în considerare în calculul rezervei a primelor aferente scadenţei semestriale;

neluarea în calculul rezervei de prime pentru poliţele de asigurări de garanţii emise pe teritoriul Italiei a valorii de 20 de euro per poliţă aferentă taxei notariale, taxă inclusă în valoarea primei brute subscrise;

neconstituirea rezervei de primă pentru anumite poliţe şi acte adiţionale pentru asigurările de garanţii emise pe teritoriul Italiei, pentru care societatea a înregistrat prime brute subscrise.Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 16. Societatea a supraevaluat partea din rezervele de prime cedate în reasigurare pentru poliţele emise pe teritoriul Italiei aferente clasei 13 - Asigurări de răspundere civilă generală şi clasei 15 - Asigurări de garanţii, prin utilizarea unei metodologii de calcul care nu este conformă cu metoda prevăzută pentru calculul rezervelor de prime sau cu prevederile clauzelor contractului de reasigurare, precum şi prin menţinerea constantă a valorii rezervei de prime cedate pe parcursul derulării contractelor de reasigurare, inclusiv după data încetării în cazul contractului de reasigurare din data de 28.10.2013 încheiat pentru Poliţa de răspundere civilă nr. 10.403. Astfel au fost încălcate prevederile cap. II, secţiunea 3, pct. 34 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 17. Societatea a subevaluat rezerva de daune faţă de valoarea despăgubirilor efectiv plătite pentru dosarele de daună plătite în perioada 1.01.2014-31.07.2014 aferente poliţelor subscrise pe teritoriul Italiei. Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 18. La data de 30.06.2014 societatea a luat în acoperirea rezervelor tehnice creanţe din asigurare mai vechi de 30 de zile. Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. d) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 19. Societatea a calculat eronat cheltuieli de achiziţie reportate în cazul a 3 poliţe de asigurare emise pe teritoriul Italiei, care figurau în baza de date ca fiind emise în mod direct de către asigurător, luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 4 lit. C pct. (i) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 20. Societatea a luat în calculul cheltuielilor de achiziţie reportate un comision suplimentar de 5% acordat brokerilor ca bonus, în condiţiile în care rata daunei este sub o limită prestabilită. Astfel au fost încălcate prevederile cap. VII - Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru asigurători, grupa 47 - „conturi de regularizare şi asimilate“ din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 21. Pentru data de 30.06.2014, pentru poliţele subscrise în valută, în calculul rezervei de primă, a părţii cedate în reasigurare din rezerva de prime, a creanţelor şi a cheltuielilor de achiziţie reportate calculate în valută, societatea a utilizat cursul valutar din ziua anterioară ultimei zile lucrătoare din lună. Astfel au fost încălcate prevederile pct. I, alin. 3 lit. d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 22. Ca urmare a modului eronat de determinare a primelor brute subscrise, a creanţelor aferente, a rezervei de prime, a părţii cedate în reasigurare din rezerva de prime, a cheltuielilor de achiziţie reportate, la data de 30.06.2014 societatea nu deţinea active suficiente să acopere rezervele tehnice. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora valoarea totală a activelor trebuie să fie, în orice moment, cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 23. La data controlului societatea este expusă unui risc de subscriere ridicat, pentru diminuarea căruia programul de reasigurare al societăţii şi măsurile de control nu sunt adecvate, având în vedere următoarele:

din politica/procedurile privind activitatea de reasigurare a societăţii nu rezultă criteriile de selectare a reasigurătorilor aleşi, criteriile cantitative şi calitative care au stat la baza adoptării programului de reasigurare şi nici analizele efectuate în vederea determinării adecvării acestuia în funcţie de riscurile subscrise, rezultatele eventualelor teste de stres sau scenarii derulate de societate pentru evaluarea riscurilor rezultate din contractele de reasigurare, inclusiv determinarea pierderii maxime posibile;

societatea nu a efectuat teste de stres şi nu a aplicat scenarii pentru evaluarea riscurilor rezultate din contractele de reasigurare încheiate, în scopul evitării expunerii la un risc de credit apărut ca urmare a neîndeplinirii de către un reasigurător a obligaţiilor stipulate în contractul de reasigurare şi/sau la riscul de concentrare;

pentru poliţele subscrise pe teritoriul Italiei pe clasa 13 - Asigurări de răspundere civilă generală, având în vedere că la această dată societatea avea un contract de reasigurare doar pentru Poliţa de asigurare de răspundere civilă nr. 10.403, emisă pe teritoriul Italiei, iar expunerea maximă pe această clasă este în valoare de 132.499.724 euro, echivalentul a 591.990.019 lei, aferentă unui portofoliu de 26 de poliţe;

pentru riscurile aferente poliţelor de tip CAR emise pe teritoriul Italiei, încadrate în clasa 9 - Alte asigurări de bunuri, pentru care expunerea totală este de 10.121.723 euro, echivalentul a 44.657.447 lei, societatea nu are contracte de reasigurare prin care să cedeze riscurile acoperite;

pentru contractul de reasigurare încheiat la data de 25.09.2014 cu societatea Emergins General Insurance Company Limited, care acoperă riscurile aferente poliţelor subscrise pe teritoriul Italiei încadrate în clasa 15 - Asigurări de garanţii şi asigurările de tip malpraxis medical încadrate în clasa 13 - Asigurări de răspundere civilă generală, societatea a prezentat informaţii în legătură cu autorizaţia de funcţionare a acestei societăţi care nu s-au putut confirma cu informaţiile publice ale autorităţilor de supraveghere invocate de societate;

luând în considerare tipul şi perioada de acoperire a riscurilor prin programul/contractele de reasigurare aferente clasei 15 - Asigurări de garanţii comparativ cu perioada de valabilitate a poliţelor şi valoarea sumelor asigurate aferente poliţelor aflate în vigoare în perioada supusă verificării, cel puţin pentru poliţele a căror sumă asigurată depăşeşte diferenţa dintre capitalurile proprii ale societăţii şi fondul de siguranţă, chiar şi în situaţia aplicării programului de reasigurare şi/sau a oricărei alte contragaranţii pe care societatea ar putea să o obţină, societatea s-ar afla în imposibilitatea acoperirii pierderilor imediate.Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 lit. b) coroborat cu prevederile art. 13 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 24. Având în vedere faptul că valoarea totală a investiţiilor în terenuri şi construcţii, realizate de societate în perioada 1.01.2014-30.06.2014 este mai mare decât suma preconizată prin profilul de risc a fi investită până la 30.06.2014, precum şi faptul că societatea a acordat împrumuturi din care o parte intragrup fără ca în cadrul profilului de risc să se identifice/analizeze riscul de contagiune aferent, iar în cadrul politicii investiţionale nu a fost regăsită nicio referire în acest sens, rezultă că politica de identificare, evaluare şi gestiune a riscurilor aferente activităţii de investiţii nu asigură o viziune integrată asupra activelor şi a obligaţiilor din bilanţul contabil, iar activitatea de investiţii nu este potrivită profilului de risc aprobat de către consiliul de administraţie. Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 şi 22 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară d e c i d e: Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) şi d) şi alin. (4) şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi j) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 212 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Andrei Mureşanu nr. 14, sectorul 1, J40/21751/19.08.1992, cod unic de înregistrare 2626923, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu RA046/10.04.2003, cu amendă în cuantum de 100.000 lei şi cu interzicerea temporară a activităţii de asigurare, până la data la care societatea va face dovada remedierii tuturor deficienţelor constatate în timpul controlului, precum şi dovada deţinerii unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, în corelaţie cu angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate.
(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.(4) În conformitate cu
art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale. Articolul 2 (1) Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., prin reprezentanţii săi legali, va transmite, până la data de 1.03.2015, la Autoritatea de Supraveghere Financiară un plan de măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate.(2) Termenele pentru realizarea măsurilor propuse în plan nu vor depăşi 3 luni de la data comunicării prezentei decizii. Articolul 3În vederea urmăririi modului de îndeplinire a măsurilor stabilite, Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, informări care vor cuprinde stadiul îndeplinirii măsurilor şi acţiunile întreprinse până la data fiecărei raportări. Articolul 4(1) Împotriva prezentei decizii, societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile
art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 209/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 209 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 209/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu