Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 201 din 26 mai 2010

privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul national al videogramelor

ACT EMIS DE: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 22 iunie 2010In conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul nr. 1.121 din 21 mai 2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularul C.1., prevăzut în anexa nr. 7, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Formularul D.1.1., prevăzut în anexa nr. 8, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

3. Formularele D.1.2. şi D.1.3., prevăzute în anexele nr. 9 şi 10, se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie; anexa nr. 10 devine anexa nr. 9.

4. Formularul D.3.2., prevăzut în anexa nr. 16, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Direcţia registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 7 la Decizia nr. 30/2006)

 ORDA

Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor

Formular C1.

CERERE

de înscrierea în Registrele Naţionale administrate de ORDA

Nr...................................

Data................................

Domnule Director General,

1. Subscrisa..................................................................., CUI...................................................., cu certificatul de înregistrare în |__| Registrul Naţional al Fonogramelor |__| Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator , seria1.........................nr...............din data ..............................reprezentată legal de catre d-l/d-na......................................................, având functia de director/ administrator/ acţionar, prin" d-l/d-na.......................................................................... în calitate de delegat/împuternici t/reprezentant legal, CNP.............................................., act de identitate......, seria........nr........................, eliberat de..................................la data de...........................

In temeiul Ordonanţei Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările ulterioare, vă solicit:

2. ÎNSCRIEREA IN:  

|__| Registrul Naţional al Fonogramelor a fonogramelor:

    |__| produse pe teritoriul României

    |__| importate pe teritoriul României

|__| Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator4 a programelor pentru calculator:

    |__| produse pe teritoriul României

    |__| importate pe teritoriul României

    |__| distribuite şi/sau comercializate pe teritoriul României

    |__| închiriate pe teritoriul României

|__| Registrul Naţional al Videogramelor a:

    |__| Filmelor cinematografice   |__| produse în România

    |__| Videogramelor                 |__| importate în România

Adeverinţa

Data...............................................................

Semnătura şi ştampila.....................................

|__| va fi ridicată de la registratura generală ORDA

|__| va fi comunicată prin serviciu de curierat pe cheltuiala solicitantului la următoarea adresa:

Persoana de contact................................tel6......................

Loc......................................, str......................................., nr........bl......, sc......, et....,ap.....sector.......judeţ..........................

1 Se completează cu seria/nr/data certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor sau Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.

2 Se completează cu numele împuternicitului şi denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu), nr., data. emitent.

3 Alături de Formularul C 1. se va completa şi Formularul D.1.1, D.1.2. .

4 Alături de Formularul C 1. se va completa ţi Formularul D.2.I., D.2.2., D.2.3. sau D 2.4 .

5 Alături de Formularul C 1. se va completa şi Formularul R.3.1. sau D.3.2..

6 Se completează obligatoriu persoana de contact şi numărul de telefon.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 8 la Decizia nr. 30/2006)

Formular D.l.l.

Anexa titluri opere conţinute de fonograma..............................................................................produsă pe teritoriul României

|__| Producător........................................................  |__| Coproducător................................................  |__| Licenţiat..........................................

Se completează un formular pentru fiecare fonograma cu menţionarea titlurilor operelor conţinute.           Nr.............Dată.....................

Titlul operă muzicala

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi1

Procent2

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Telul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe3

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul, ţara şi data primei fixări

Anul primei publicări/radiodifiizări

Titlul operă muzicală

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi

Procent

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe

Elemente detaliate privind identificarea fnogramelor originale

Anul ţara şi data primei fixări

Anul primei publicări/radiodifuzari

Titlul opera muzicala

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi

Procent

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe

Clemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul ţara şi data primei fixări

Anul primei publicări/radiodifuzari

Data...............................................................

Semnătura şi ştampila......................................

Pag........

1 Se completează calitatea titularului: autor, cesionar, moştenitor, mandatar (organism de gestiune colectivă, etc).

2 Se completează procentul pentru drepturile patrimoniale prevăzute la art. 123 din Legea nr.8/1996, cu modificările si completările uiterioare; nu se completează în situaţia în care există contract cu un organism de gestiune colectivă.

3 Se completează cu numele artiştilor interpreţi, producători de fonograme.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Continuarea Formularului D.l.l                  

Formular D.1.1./CON

Nr.............Dată....................

Titlul operă muzicală

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi1

Procent2

Contract nr/dala

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe1

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul, ţara şi dala primei fişări

Anul primei publiări/radiodifuzari

Titlul operă muzicală

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi

Procent

Contract nr/dala

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Telul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul. ţara şi data primei fişări

Anul primei publicari/radiodifuzări

Titlul operă muzicală

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi

Procent

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Telul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul ţara şi data primei fixări

Anul primei publicări/radiodifuzări

| Titlul operă muzicală

Titularul dreptului de autor

Calitatea titularului de drepturi

Procent

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Titular drepturi conexe

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale

Anul tara şi dala primei fixări

Anul primei publicari/radiodifuzaţi

Data................................................................

Semnătura şi ştampila......................................

Pag.........

1 Se completeaza calitatea titularului: autor, cesionar, moştenitor, mandatar (organism de gestiune colectiva, etc).

2 Se completează procentul pentru drepturile patrimoniale prevăzute la art. 1231 din Legea nr.8/1996; eu modificările ţi completările uiterioare; nu se completează în situaţia în care există contract cu un organism de gestiune colectivă

3 Se completează cu numele artiştilor interpreţi, producători de fonograme.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art, 292 Cod penal şi sc pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

ANEXA Nr. 3*) (Anexa nr. 9 la Decizia nr. 30/2006)

ORDA

Formular D.1.2.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

CERERE

de înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor

a fonogramelor importate

Nr...................................

Data................................

Titular drepturi de autor....................................................................; Titular drepturi conexe............................................................................

Acordul titularului de drepturi nr.......din data......................, acordat de..................................................................privind:

|__| importul   |__| distribuirea     |__| comercializarea de fonograme pe teritoriul României.

Factura externă nr..............................din data........................emisă de....................................................................................................

Declaraţie vamală de import nr..................din data.......................; Tara de origine.................................................................................

1. Inscrierea fonogramei:

1, Denumire titlu.................................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

II. Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

III. Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

IV, Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

V. Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu.......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

VI. Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

VII. Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

Completez şi Anexa privind opisul de documente

Data.............................................................................

Semnătura şi ştampila..................................................

Pag........

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Continuarea Formularului D.1.2.

Formular D.1.2./CON.

Nr...................................

Data................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu.................................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2, Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

|__|| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele si prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului ..............................................................................................

|__| Inscrierea fonogramei:

1. Denumire titlu......................................................................................................................

2. Numele şi prenumele interpretului..............................................................................................

Data.............................................................................

Semnătura şi ştampila..................................................

Pag........

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Anexa Formularului D.1.2.

Nr...................................

Data................................

In susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos:

1   |__| Acord' nr..................din data..............................                                      ................pag.

2   |__| Acord nr..................din data..............................                                       ................pag.

3   |__| Acord nr..................din data..............................                                       ................pag.

4   |__| Acord nr..................din data..............................                                       ................pag.

5   |__| Acord nr..................din data..............................                                        ................pag.

6   |__| Autorizaţia2 nr.............din data............................şi Anexa titluri opere    .................pag.

7   |__| Autorizaţia nr.............din data.............................şi Anexa titluri opere    .................pag.

8   |__| Autorizaţia nr.............din data.............................şi Anexa titluri opere    .................pag.

9   |__| Autorizaţia nr.............din data.............................şi Anexa titluri opere    .................pag.

10  |__| Autorizaţia nr.............din data.............................şi Anexa titluri opere    .................pag.

11  |__| Discheta |__| CD conţinând copia integrală color a copertei şi a elementelor grafice de pe partea inactivă a fonogramelor importate

TOTAL:     .................pag.

Data...................................................................................

Semnătura şi ştampila.........................................................

Pag........

1 Din partea titularului drepturilor de autor.

2 Din partea organismului de gestiune.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

ANEXA Nr. 4*) (Anexa nr. 16 1a Decizia nr. 30/2006)

Formular D.3.2.

Anexa titluri opere conţinute de videogramă............................................................................produsă pe teritoriul României

|__| Producător........................................................   |__| Coproducător................................................  |__| Licenţiat..........................................

Se completează un formular pentru fiecare videogramă cu menţionarea titlurilor operelor conţinute.           Nr.............Dată.....................

Titlul operă audiovizuala

Titlul videosiramă importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal1

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Telul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Alti titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularul ui de drepturi nr  din data de    privind distribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriul României

Factura externă nr data

Declaraţie vamala de import nr  data

Tara de origine:

Data primei fixări:

Data primei publicari/radiodifuzări:

Copia copertei în formă electronică pentru videograme le importate

Videograma pe suport

VCD/DVD/ VI IS

Titlul operă audiovizuală/

Titlul videogramă importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal1

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Telul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Alti titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularului de drepturi nr  din data de    privind distribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriul României

Faclura externă nr data

Declaraţie: vamală de import nr  dala

Tara de origine:

Dala primei fixări:

Data primei publicări /radiodifuzări:

Copia copertei în formă electronică pentru videosiramele importate

Videograma pe suport

VCD/DVD/VHS

Titlul operă audiovizuala/

Titlul videogramă importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal'

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Alti titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularului de drepturi nr                  din data de                       privind distribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriul României

Factura externă nr data

Declaraţie vamală de import nr  data

Tara de origine:

Data primei fixări:

Data primei publicari/radiodifuzări:

Copia copertei în formă electronică pentru videogramele importate

Videograma pe suport

VCD/DVD/VHS

Cumpletez şi Anexa privind opisul de documente

Data.............................................................................

Semnătura şi ştampila..................................................

Pag........

1 Se completează numele autorului principal, regizor, autor scenariu, dialog, grafică, coloana sonora, etc

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art,292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Continuarea Formularului D.3.2.

Formular D.3.2./CON

Nr.............Dată..........................

Titlul operă audiovizuală

Titlul videograma importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Al|i titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularului de drepturi nr  din data de    privind distribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriul României

Factura externă nr dala

Declaraţie vamală de import nr  data

Ţara de origine:

Data primei fixări:

Data primei publicări/radiodifuzări:

Copia copertei în forma electronica pentru videoaramele importate

Videogramă pe suport

VCD/DVD/VIIS

Titlul operă audiovizuală/

Titlul videogramă importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal

Contract nr/data

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Al|i titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularului de drepturi nr  din dala de    privind distribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriul Romanici

Factura externă nr data

Doclaratie vamală de import nr  data

Ţara de origine:

Data primei fixări:

Dala primei publicări/radiodifuzări:

Copia copertei în formă electronică pentru videogramele importate

Videogramă pe suport

VCD/DVD/VIIS

Titlul operă audiovizuală/

Titlul videogramă importată

Titularul dreptului de autor

Autor principal1

Contract nr/dala

Drepturi patrimoniale cesionate

Cedent

Felul cesiunii

Durata cesiunii

Teritoriu

Al|i titulari de drepturi

Titular drepturi conexe

Acordul titularului de drepturi nr          din data de         privind dislribuirea/comercializarea de videograme importate pe teritoriu! României

Factura externă nr data

Declaraţie vamala de import nr data

Tara de origine

Dala primei fixări:

Dala primei publicări/radiodifuzari:

Copia copertei în formă electronică pentru videogramele importate

Videogramă pe suport

VCD/DVD/VI IS

Complete/ si Anexa privind opisul de documente

Data.............................................................................

Semnatura şi ştampila..................................................

Pag.......

1 Se completează numele autorului principal, regizor, autor scenariu, dialog, grafică. coloana sonora, etc.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Anexa Formularului |__| D.3.1. |__| D.3.2.

Nr...................................

Data................................

In susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos:

1   |__| Acord' nr................din data..............................                                                       ................pag.

2   |__| Acord nr................din data..............................                                                        ................pag.

3   |__| Acord nr................din data..............................                                                        ................pag.

4   |__| Acord nr................din data..............................                                                        .................pag.

5   |__| Acord nr................din data..............................                                                        .................pag.

6   |__| Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr..............data..................... .................pag.

7   |__| Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr..............data.....................  .................pag.

8   |__| Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr..............data.....................  .................pag.

9   |__| Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr..............data.....................  .................pag.

10  |__| Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr..............data.....................  .................pag.

11  |__| Discheta |__| CD conţinând copia integrală color a copertelor videogramelor

TOTAL:     .................pag.

Data.................................................................................

Semnătura şi ştampila......................................................

Pag......

1 Din partea titularului drepturilor de autor.

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 201/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 201 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu