Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1227 din 20 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 4 februarie 2008Ioan Vida                                - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Ninosu                          -judecător

Ion Predescu                         -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Iuliana Nedelcu                      - procuror

Claudia-Margareta                 - magistrat-asistent Krupenschi

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Florian Drăgoi în Dosarul nr. 8.678/3/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, lipsind partea Administraţia Naţională a Penitenciarelor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii Constituţionale acordă cuvântul autorului excepţiei. Reiterând argumentele expuse în scris în motivarea excepţiei, acesta susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 instituie o discriminare pe criterii de avere, prin aceea că prevăd anumite taxe pentru realizarea de copii ale actelor normative, ceea ce determină, totodată, încălcarea liberului acces la justiţie şi a dreptului la apărare ale solicitantului unor astfel de servicii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Arată, în acest sens, că taxele prevăzute de dispoziţiile de lege criticate sunt aplicabile tuturor solicitanţilor, fără nicio discriminare pe criterii subiective. De altfel, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat într-o cauză similară şi faţă de critici de neconstituţionalitate identice, formulate de acelaşi autor al excepţiei, prin Decizia nr. 1.037 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, care îşi menţine valabilitatea şi în prezentul dosar.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 26 iunie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 8.678/3/2007, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene. Excepţia a fost ridicată de Florian Drăgoi într-o cauză penală având ca obiect „infracţiuni privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate."

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 sunt neconstituţionale, deoarece oferirea de informaţii care implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică se realizează contra cost. Textul de lege criticat instituie o discriminare „între persoana care are venituri şi cea care nu are venituri", acesteia din urmă fiindu-i astfel afectat dreptul la apărare, întrucât, în lipsa unei documentaţii corespunzătoare, cum sunt actele normative în vigoare, se află în imposibilitate de a-şi pregăti apărarea.

In ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006, prin care s-a prorogat termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, arată că este neconstituţională, deoarece nu a fost aprobată de niciuna dintre Camerele Parlamentului şi, ca atare, nu are „valoare constituţională". In aceste condiţii, apreciază că Legea nr. 301/2004 este în prezent în vigoare şi nu înţelege de ce nu îi sunt aplicate dispoziţiile mai favorabile din acest act normativ.

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 este nefondată, faţă de prevederile art. 108 alin. (4) din Constituţie, referitoare la actele Guvernului.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 pleacă de la o interpretare greşită a textului legal criticat, întrucât acesta nu se referă la actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, ci la documentele deţinute de acea instituţie sau autoritate publică, ale căror copii pot fi eliberate numai după plata contravalorii serviciilor prestate. Chiar şi aşa, dreptul de a avea acces liber la informaţiile de interes public este garantat, însă furnizarea informaţiei de către autoritate sau instituţie nu trebuie confundată cu solicitarea şi acordarea de copii de pe documentele originale care pot conţine informaţii de interes public. Mai mult, însăşi asigurarea dreptului la apărare, ca drept consacrat constituţional, nu este, în esenţă, gratuită, aşa cum pretinde autorul excepţiei. In ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006, se susţine că şi aceasta este neîntemeiată, deoarece nu este fundamentată pe dispoziţiile constituţionale în vigoare care reglementează modul de adoptare a actelor normative în România.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 sunt constituţionale. Astfel, prevederile art. 9 din Legea nr. 544/2001 se aplică în mod unitar, şi nu discriminatoriu, tuturor celor vizaţi de ipoteza normei legale şi nu conţin dispoziţii contrare dreptului de acces liber la justiţie. Cât priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006, se arată că aceasta respectă, atât prin modalitatea de adoptare, cât şi prin conţinutul normativ, dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. h) şi ale art. 115 alin. (1) şi (4) din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006. Textele de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public: „(1)In cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

(2)Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8."

In ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, Curtea constată că susţinerile de neconstituţionalitate vizează doar prevederile cuprinse în art. VI din acest act normativ, dispoziţii potrivit cărora intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal se prorogă la data de 1 septembrie 2008. Ca atare, Curtea Constituţională se va pronunţa doar asupra acestor prevederi, şi nu asupra întregului conţinut normativ al ordonanţei criticate.

Autorul excepţiei consideră că textele de lege menţionate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 4 - Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, art. 8 - Pluralismul şi partidele politice, art. 11 -Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 31 - Dreptul la informaţie, art. 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 57 - Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, art. 73 - Categorii de legi, art. 74 - Iniţiativa legislativă, art. 75 - Sesizarea Camerelor, art. 76 -Adoptarea legilor şi a hotărârilor, art. 77 - Promulgarea legii, art. 78 - Intrarea în vigoare a legii, art. 108-Actele Guvernului, art. 115 - Delegarea legislativă, art. 124 - Infăptuirea justiţiei, art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană şi ale art. 154 - Conflictul temporal de legi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională reţine că aceasta este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, pentru următoarele considerente:

Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt neconstituţionale, deoarece, în opinia sa, acestea prevăd obţinerea contra cost de copii de pe actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Faţă de aceste critici, Curtea constată mai întâi că prevederile legale examinate nu se referă, aşa cum eronat apreciază autorul excepţiei, la actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, ci la „documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică", adică cele specifice activităţii acelei instituţii. Pe de altă parte, dreptul la informaţie nu implică şi gratuitatea acestuia, astfel că obţinerea contra cost a unor copii de pe diverse documente originale, care pot conţine informaţii de interes public şi care sunt deţinute de o autoritate sau instituţie publică, nu este de natură a afecta dreptul consacrat de art. 31 din Constituţie, aşa cum această condiţie nu contravine nici prevederilor constituţionale ale art. 24, potrivit cărora „Dreptul la apărare este garantat".

Cât priveşte celelalte texte din Legea fundamentală, invocate, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă şi, mai mult chiar, autorul excepţiei nu arată în motivarea sa în ce constă, în mod concret, pretinsa relaţie de contrarietate dintre acestea şi prevederile de lege criticate.

Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, Curtea constată că în jurisprudenţa sa aceasta s-a mai pronunţat într-o cauză similară şi faţă de critici identice, formulate de acelaşi autor ca şi în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 1.037 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, respingând excepţia, Curtea, a reţinut, pentru argumentele acolo expuse şi care îşi menţin valabilitatea, că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 sunt constituţionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Florian Drăgoi în Dosarul nr. 8.678/3/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1227/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1227 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1227/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu