Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1165 din 12 iulie 1999

privind aplicarea prevederilor Conventiei de tranzit comun, in cadrul unei statii-pilot, pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 15 iulie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Romaniei si cele ale Comunitatii Europene,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Incepand cu data de 19 iulie 1999 prevederile Conventiei de tranzit comun vor fi aplicate, in cadrul unei statii-pilot, pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele birouri vamale: Albita, Bors, Brasov, Constanta, Giurgiu, Nadlac, Targuri si Expozitii Bucuresti.
    Art. 2
    Aplicarea prevederilor Conventiei de tranzit comun se va face in baza normelor metodologice prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                           Directorul general
                    al Directiei Generale a Vamilor,
                             Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii, in aplicarea prevederilor Conventiei de tranzit comun, pentru transportul marfurilor in tranzit pe teritoriul Romaniei, incarcate pe mijloace de transport rutiere, intre birourile vamale desemnate.
    (2) Dispozitiile de mai jos pot fi aplicate si marfurilor aflate in tranzit, daca urmeaza sa fie sau au fost transbordate, reexpediate sau antrepozitate.
    (3) Aceste norme metodologice introduc procedura de tranzit comun, oricare ar fi natura si originea marfurilor.
    Art. 2
    In aplicarea prezentelor norme metodologice, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) tranzit comun - transportul marfurilor pe mijloace de transport rutiere, in regim de tranzit vamal, intre birourile vamale desemnate prin decizie, conform prevederilor Conventiei de tranzit comun;
    b) birou de plecare - biroul vamal la care incepe operatiunea de tranzit;
    c) birou de destinatie - biroul vamal la care marfurile aflate in regim de tranzit comun trebuie prezentate in vederea incheierii operatiunii;
    d) birou de garantie - biroul autoritatii vamale la care este constituita o garantie globala sau forfetara;
    e) principal obligat - persoana juridica autorizata (conform modelului prezentat anexa nr. 1) de autoritatea vamala, care isi exprima, prin depunerea declaratiei vamale prevazute in acest scop, vointa de a efectua o operatiune de tranzit, in sensul prevederilor Conventiei de tranzit comun.
    Art. 3
    (1) Birourile vamale desemnate prin decizie sunt abilitate in calitate de birouri vamale de plecare si de destinatie.
    (2) In cadrul Directiei Generale a Vamilor functioneaza, in sensul prevederilor Conventiei de tranzit comun, Biroul centralizator si Biroul de garantii, care au ca atributii principale: primirea si confirmarea documentelor de tranzit, asigurarea controlului autenticitatii documentelor, urmarirea titlurilor de tranzit neincheiate, asistenta pentru recuperarea creantelor, eliberarea certificatelor de garantie globala si a titlurilor de garantie forfetara.
    Art. 4
    Regimul de tranzit comun impune utilizarea in perioada experimentala a unei proceduri T1, aplicata tuturor marfurilor transportate conform dispozitiilor art. 1.
    Art. 5
    Procedura T1 impune utilizarea unui document de tranzit T1.
    Art. 6
    Principalul obligat furnizeaza autoritatii vamale reprezentate prin Biroul de garantii din cadrul Directiei Generale a Vamilor o garantie, in vederea asigurarii incasarii taxelor vamale si a altor drepturi de import, in cazurile in care operatiunea de tranzit T1 nu se incheie in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Marfurile aflate in tranzit, insotite de documentul T1, se pun sub sigilii vamale in conformitate cu prevederile sectiunii 2 a cap. X din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    (2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport rutiere in vederea sigilarii sunt cele mentionate in prevederile legale inscrise la alin. (1).
    Art. 8
    Birourile vamale desemnate isi comunica reciproc toate informatiile de care dispun si care au importanta in punerea in aplicare a prevederilor Conventiei de tranzit comun pe teritoriul Romaniei si transmit toate informatiile solicitate Biroului centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 9
    Avand in vedere ca prevederile Conventiei de tranzit comun sunt aplicate experimental doar pe teritoriul Romaniei, dispozitiile acesteia referitoare la birourile de trecere si la formalitatile care se efectueaza la acestea nu sunt aplicabile, aceste birouri fiind situate numai la frontierele tarilor prin care trec transporturile in cauza.
    Art. 10
    Dispozitiile cuprinse in apendicele II al titlului III din Conventia de tranzit comun, privind caracterul comunitar al marfurilor, nu sunt aplicabile in faza experimentala.
    Art. 11
    (1) Dispozitiile Conventiei de tranzit comun care sunt aplicabile conform acestor norme metodologice nu exclud prevederile legislatiei vamale in vigoare.
    (2) Prezentele norme metodologice se aplica cu respectarea interdictiilor sau a restrictiilor de import, export sau tranzit al marfurilor, stabilite de autoritatile competente si justificate din ratiuni publice, de securitate publica si de moralitate publica, de protectie a sanatatii si a vietii persoanei, animalelor si plantelor, de protectie a bunurilor nationale care au o valoare artistica, istorica sau arheologica ori de protejare a proprietatii industriale sau comerciale.

    CAP. 2
    Procedura de tranzit comun (procedura T1)

    2.1 . Prevederi generale
    Art. 12
    Pentru a circula sub procedura T1 in conditiile stabilite in prezentele norme metodologice, orice marfa trebuie sa faca obiectul unei declaratii T1. Prin declaratie T1 se intelege o declaratie vamala de tranzit, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Art. 13
    Formularul declaratiei T1 poate fi insotit de unul sau mai multe formulare complementare si se completeaza conform Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si deciziilor ulterioare de modificare sau completare a acestora.
    Art. 14
    (1) Titularul de tranzit vamal este principalul obligat care are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte marfurile intacte si documentul T1 la biroul vamal de destinatie, in termenul acordat, si sa respecte masurile de identificare impuse de autoritatea vamala, inclusiv sigiliile aplicate;
    b) sa respecte dispozitiile referitoare la regimul de tranzit comun;
    c) sa achite taxele vamale si alte drepturi de import devenite exigibile, ca urmare a constatarii unei nereguli comise pe parcursul operatiunii de tranzit comun.
    (2) Transportatorul care transporta marfurile plasate sub regim de tranzit comun are obligatia sa le prezinte intacte la biroul vamal de destinatie, in termenul prevazut si cu respectarea masurilor de identificare impuse de autoritatea vamala, preluand obligatiile mentionate la alin. (1).
    Art. 15
    (1) Un mijloc de transport poate fi folosit pentru incarcarea marfurilor la unul sau mai multe birouri vamale de plecare, desemnate conform deciziei, precum si pentru descarcarea la unul sau mai multe birouri vamale de destinatie, desemnate conform acesteia.
    (2) Pe o declaratie T1 vor figura numai marfurile incarcate pe un singur mijloc de transport si destinate sa fie transportate de la un singur birou vamal de plecare la un singur birou vamal de destinatie.
    (3) Se considera un singur mijloc de transport orice vehicul rutier insotit sau neinsotit de una sau mai multe semiremorci/remorci.

    2.2. Garantii
    Art. 16
    Tipurile de garantii care pot fi furnizate de catre principalul obligat pentru acceptarea unei operatiuni de tranzit T1 sunt: garantia globala, garantia izolata si garantia forfetara.
    Art. 17
    (1) Garantia globala se constituie la Biroul de garantii din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    (2) Garantia izolata se constituie la biroul vamal de plecare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (3) Garantia forfetara se constituie la Biroul de garantii de catre o societate garanta, pe baza angajamentului de cautiune forfetara, conform modelului prezentat in anexa nr. 11.
    Art. 18
    (1) Biroul de garantii din cadrul Directiei Generale a Vamilor elibereaza principalilor obligati certificate de garantie globala, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, pe baza angajamentului de cautiune globala, eliberat de societatea bancara, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 (originalul certificatului este de culoare galben-verzui).
    (2) Certificatul de garantie globala se pastreaza in original la principalul obligat.
    (3) Originalul certificatului de garantie globala se prezinta la solicitarea organelor vamale din cadrul biroului vamal de plecare in vederea verificarii, dupa care se inmaneaza principalului obligat.
    Art. 19
    Originalul titlului de garantie forfetara, eliberat de societatea garanta conform modelului prezentat in anexa nr. 12 (originalul titlului este de culoare portocalie), precum si cel al angajamentului de cautiune izolata se prezinta organelor vamale din cadrul biroului vamal de plecare in vederea verificarii si sunt retinute de catre acestea.
    Art. 20
    Pe versoul certificatului de garantie globala principalul obligat desemneaza persoanele care sunt abilitate sa semneze declaratiile de tranzit T1, prin inscrierea numelui si a prenumelui persoanei abilitate, insotite de specimenul sau de semnatura.
    Art. 21
    Orice schimbare in legatura cu persoanele abilitate sa semneze documentul de tranzit va fi efectuata numai dupa solicitarea scrisa la Biroul centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor si dupa obtinerea acceptului acestuia.
    Art. 22
    Birourile vamale de plecare trebuie sa verifice daca specimenele de semnatura inscrise pe versoul certificatului de garantie globala corespund cu cele inscrise de principalul obligat pe declaratiile de tranzit T1. Daca acestea nu corespund, certificatul de garantie nu este valabil.
    Art. 23
    Certificatele de garantie globala nu sunt admise pentru marfurile care figureaza in lista prezentata in anexa nr. 5.
    Art. 24
    Pe baza certificatului de garantie globala se garanteaza toate documentele deschise de principalul obligat in perioada de valabilitate a acestuia, fara a se tine evidenta soldului ramas neutilizat.

    2.3. Formalitati la biroul vamal de plecare
    Art. 25
    Declaratia T1 (setul destinat tranzitului) este intocmita si depusa la biroul vamal de plecare si este semnata de principalul obligat.
    Art. 26
    Formularele complementare anexate la declaratia T1 fac parte integranta din aceasta.
    Art. 27
    Listele de incarcatura, intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 6, pot fi utilizate in locul formularelor complementare si anexate la declaratia T1 numai pentru operatiunile de tranzit efectuate intre doua birouri vamale de frontiera.
    Art. 28
    Listele de incarcatura se completeaza si se utilizeaza conform dispozitiilor cuprinse in anexa nr. 7.
    Art. 29
    (1) Declaratia vamala de tranzit se completeaza conform prevederilor Deciziei nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare.
    (2) Urmatoarele rubrici, specifice operatiunii de tranzit comun, se completeaza astfel:
    Rubrica 1 - Declaratie: Principalul obligat aplica sigla "T1" in a 3-a caseta - Tranzit din exemplarele primare. In cazul utilizarii formularelor complementare, principalul obligat aplica sigla "T1 bis" in a 3-a caseta - Tranzit a formularului sau formularelor complementare folosite.
    Rubrica 50 - Principal obligat: Se completeaza datele de referinta ale principalului obligat: denumirea, adresa, numarul de autorizare atribuit de autoritatea vamala, numele si prenumele reprezentantului acestuia.
    Exemplarul care ramane la biroul vamal de plecare trebuie sa poarte originalul semnaturii principalului obligat sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia. Semnatura angajeaza principalul obligat pentru toate elementele care se refera la operatiunea de tranzit, conform datelor inscrise in declaratia vamala.
    Rubrica 52 - Garantie: Se indica, conform codurilor prevazute in acest scop, codul garantiei utilizate pentru operatiunea considerata, numarul si data certificatului de garantie sau ale titlului de garantie si biroul de garantie la care aceasta este constituita (codul si denumirea biroului de garantie sau ale biroului de plecare, dupa caz).
    Lista codurilor folosite pentru tipurile de garantii:
---------------------------------------------------------------------------
 Situatia                     Codul  Alte mentiuni necesare
---------------------------------------------------------------------------
 - pentru garantia globala       1   Numarul certificatului de garantie
 - pentru garantia izolata       2   Numarul titlului de garantie/data
 - pentru garantia in numerar    3   Numarul documentului/data
 - pentru garantia forfetara     4   Numarul titlului de garantie forfetara
 - pentru dispense de garantie   5   Conform Deciziei nr. 946/1997, cu
   conform prevederilor legale       modificarile ulterioare
   in vigoare
---------------------------------------------------------------------------
    (3) Rubrica 47 "Calculul impozitarilor" nu se completeaza in situatia in care pentru operatiunile de tranzit drepturile vamale sunt garantate cu un certificat de garantie globala.
    Art. 30
    (1) La biroul vamal de plecare se accepta si se inregistreaza declaratia T1, se solicita si se verifica documentul de garantie (daca marfurile pot circula sub acoperirea acelui tip de garantie, numarul si valabilitatea documentului de garantie) si, daca datele inscrise in declaratia vamala de tranzit corespund cu cele din documentele de transport si din celelalte documente anexate, se stabileste termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul vamal de destinatie si se iau masurile de identificare a marfurilor care se considera necesare.
    (2) Termenul de tranzit nu poate fi mai mare de 8 (opt) zile si acesta va fi acordat in functie de toate circumstantele transportului respectiv.
    (3) La biroul vamal de plecare se acorda regimul de tranzit comun si se completeaza documentul T1 cu termenul de tranzit acordat. Agentul vamal aplica semnatura si stampila personala pe document, pastreaza exemplarul destinat biroului vamal de plecare si remite celelalte exemplare principalului obligat sau reprezentantului acestuia.
    (4) O copie de pe exemplarul nr. 1 al documentului T1, destinat biroului vamal de plecare, va fi transmisa prin fax a doua zi Directiei Generale a Vamilor - Biroul centralizator din cadrul Serviciului tranzite si conventii vamale.
    Art. 31
    Urmarirea operatiunilor de tranzit comun sub acoperirea documentului T1, in procedura informatica, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare, astfel:
    1. La inregistrarea datelor din documentul T1 se vor utiliza urmatoarele coduri:
    84 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de frontiera;
    85 Tranzit de la un birou vamal de frontiera la un birou vamal de interior;
    86 Tranzit de la un birou vamal de frontiera la un birou vamal de frontiera;
    87 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de interior.
    2. La inregistrarea datelor din documentul T1 in campul "Transportator" se vor completa datele referitoare la principalul obligat: numarul autorizatiei, denumirea, adresa, numele si prenumele reprezentantului acestuia.
    3. La inregistrarea datelor din documentele de garantii, cu ajutorul modulului MODACC se vor utiliza urmatoarele coduri:
    88 Certificat de garantie - Garantie globala;
    89 Document de garantie - Garantie izolata;
    90 Numerar - Garantie izolata;
    91 Titlu de garantie - Garantie forfetara.
    Art. 32
    Numarul si data documentului T1, atribuite automat de calculator conform procedurii informatice, vor fi completate manual, in mod obligatoriu, pe toate exemplarele acestuia.
    Art. 33
    In cazul exportului cu tranzit procesat automat, documentul T1 va avea acelasi numar si aceeasi data cu declaratia vamala de export. Rubricile specifice tranzitului vor fi completate ulterior pe documentul T1, exemplarul 4/5, prin dactilografiere.
    Art. 34
    Cand la biroul de plecare procedura T1 urmeaza unui alt regim vamal, pe declaratia T1 se face referire la acest regim sau la documentele vamale corespunzatoare.

    2.4. Formalitati la biroul vamal de destinatie
    Art. 35
    (1) Marfurile si documentul T1 (exemplarele nr. 4. si 5) vor fi prezentate la biroul vamal de destinatie, in cadrul termenului stabilit de biroul vamal de plecare, care le inregistreaza imediat in evidentele proprii (Registrul de evidenta a bunurilor la import - R2).
    (2) Dupa verificarea documentelor si a mijlocului de transport biroul vamal de destinatie inscrie pe exemplarele documentului T1 mentiunile in functie de rezultatul controlului documentar efectuat.
    Art. 36
    Mentiunile care trebuie facute de catre biroul de destinatie pe exemplarul nr. 5 in urma controlului efectuat pot fi urmatoarele:
    1. cand totul este in regula: "conform":
    2. atunci cand au fost constatate diferente, sub rubrica "Observatii", dupa caz: excedent ......., lipsa ........., natura marfurilor ........., incadrarea tarifara ............ (excedentele si lipsurile vizeaza fie numarul coletelor, fie masa bruta, fie amandoua).
    Art. 37
    Atunci cand biroul de destinatie ia masuri cu privire la neregula constatata, informeaza biroul centralizator, inscriind in exemplarul nr. 5 al documentului T1, dupa caz, in caseta "controlat de catre vama de destinatie", pe langa cele mentionate conform art. 36 pct. 2, urmatoarele:
    1. daca este o neregula minora care nu are urmari in ceea ce priveste incasarea drepturilor de import, a amenzilor sau a penalitatilor, se inscrie: "neregula minora";
    2. cand marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului stabilit de biroul vamal de plecare si cand nerespectarea acestui termen se datoreaza unor situatii bine justificate si acceptate de catre biroul vamal de destinatie si neimputabile transportatorului sau principalului obligat, se considera ca acesta din urma a respectat termenul stabilit, biroul vamal inscriind "neregula minora";
    3. cand motivele pentru care marfurile au fost prezentate la biroul vamal de destinatie dupa expirarea termenului stabilit de biroul de plecare nu sunt bine justificate, se aplica prevederile reglementarilor vamale in vigoare, biroul vamal de destinatie inscriind: "sanctiune conventionala";
    4. in cazul in care neregula a dat nastere la perceperea de drepturi de import si alte taxe exigibile, biroul de destinatie va inscrie: "drepturile de import si alte taxe exigibile vor fi incasate";
    5. in cazul in care neregula constatata face obiectul unei anchete, se inscrie: "ancheta in curs". In acest caz, biroul de plecare nu trece la verificarea si incheierea documentului T, asteptand rezultatele anchetei;
    6. daca la biroul de destinatie s-a constatat o neregula, fara a adauga una dintre mentiunile precedente privind decizia luata, prin biroul centralizator se va declansa procedura de cercetare.
    Art. 38
    (1) Exemplarul nr. 5 va fi transmis prin posta de catre biroul vamal de destinatie, intr-o perioada de maximum 3 zile, conform prevederilor art. 164 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, Directiei Generale a Vamilor - Biroul centralizator.
    (2) Cand s-au constatat nereguli care au fost mentionate in document, acesta va fi transmis prin posta imediat Biroului centralizator.
    (3) Pe plic va fi aplicata stampila TRANZIT COMUN, iar pana la confectionarea acesteia mentiunea va fi facuta manual.
    Art. 39
    (1) In cazuri temeinic justificate, o operatiune de tranzit comun poate fi incheiata si la un alt birou decat cel mentionat in documentul T1, acesta devenind in mod automat birou vamal de destinatie.
    (2) Noul birou vamal de destinatie preia toate obligatiile care ii revin in aceasta calitate, in plus comunica imediat in scris Biroului centralizator ca pentru operatiunea respectiva de tranzit biroul vamal de destinatie nu mai este cel inscris in documentul T1.
    Art. 40
    O operatiune de tranzit comun se incheie atunci cand marfurile si documentele T1 corespunzatoare sunt prezentate si inregistrate in evidenta de catre biroul vamal de destinatie.
    Art. 41
    (1) Persoana care prezinta la biroul vamal de destinatie un document T1 ca si transportul la care se refera poate obtine, la cerere, eliberarea unei recipise.
    (2) Modelul recipisei care probeaza prezentarea la biroul vamal de destinatie a unui document T1 ca si a transportului la care se refera este prezentat in anexa nr. 8.
    (3) Recipisa va fi completata in prealabil de catre cel interesat. Aceasta poate contine si alte indicatii referitoare la transport, in afara spatiului rezervat biroului vamal de destinatie, iar valabilitatea vizei biroului vamal de destinatie este limitata la indicatiile continute in acel spatiu.
    (4) Semnatura si stampila agentului vamal din cadrul biroului de destinatie pe recipisa nu reprezinta confirmarea legala de incheiere a operatiunii de tranzit, aceasta fiind probata cu transmiterea si prezentarea exemplarului nr. 5 al documentului la Biroul centralizator.
    (5) Numarul si data recipisei, atribuite din registrul de corespondenta al biroului vamal de destinatie, vor fi mentionate in coltul din stanga sus al formularului prezentat in anexa nr. 8.

    2.5. Evenimente si nereguli in cursul transportului
    Art. 42
    Marfurile care figureaza pe un document T1 pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport, sub supravegherea autoritatilor vamale, in conformitate cu prevederile sectiunii 1 a cap. X din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei. In acest caz documentul T1 va fi completat corespunzator la rubrica 55 - Transbordare.
    Art. 43
    In timpul transportului pot aparea urmatoarele evenimente:
    1. ruperea sigiliului dintr-o cauza independenta de vointa transportatorului;
    2. accident care necesita transbordarea pe un alt mijloc de transport;
    3. pericol iminent care necesita descarcarea imediata, partiala sau totala a marfurilor;
    4. nerespectarea termenului de tranzit ca urmare a unor accidente sau a altor incidente survenite in cursul transportului.
    Art. 44
    Pentru evenimentele mentionate la art. 43 nu se aplica sanctiuni contraventionale conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu conditia ca acestea sa fie suficient de bine probate, respectiv cu un proces-verbal de constatare care certifica faptele respective, emis de autoritatile competente (vama, politie etc.). Organele vamale din cadrul biroului vamal de destinatie inscriu in rubrica 56 a documentului T1 (exemplarele nr. 4 si 5) mentiuni referitoare la aceste evenimente.
    Art. 45
    Daca pe timpul transportului au loc evenimente de tipul celor mentionate la art. 43, care nu sunt independente de vointa transportatorului, sau alte evenimente care sa duca la incasarea taxelor vamale si a altor drepturi de import, atunci organele vamale de la biroul vamal de destinatie vor aplica sanctiunile contraventionale prevazute la cap. XV din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei si vor anunta in acelasi timp Biroul centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care va acorda sprijinul necesar si va urmari operatiunea respectiva.

    CAP. 3
    Proceduri de cercetare si control aposteriori. Recuperarea creantelor

    Art. 46
    In cazul in care biroul vamal de plecare nu a primit exemplarul nr. 5 al documentului T, confirmat in maximum 60 de zile de la data emiterii, acesta are obligatia sa se adreseze in scris principalului obligat, pentru a obtine informatiile cu privire la operatiunea de tranzit, precum si precizarile legate de biroul de destinatie.
    Art. 47
    (1) La solicitarea biroului vamal de plecare, mentionata la articolul precedent, principalul obligat poate prezenta dovada corectitudinii operatiunii T1, prin:
    a) prezentarea unui document certificat de catre autoritatea vamala, din care sa rezulte ca marfurile in cauza au fost prezentate la biroul de destinatie (de exemplu, recipisa);
    b) prezentarea unui document vamal (copie sau xerocopie certificata de autoritatea vamala ca fiind conforma) de plasare sub un regim vamal.
    (2) In situatia mentionata la lit. a) biroul vamal de plecare va transmite informatiile impreuna cu o copie de pe recipisa Directiei Generale a Vamilor - Biroul centralizator, care va declansa procedura de cercetare.
    (3) In situatia mentionata la lit. b) operatiunea de tranzit se considera incheiata, biroul vamal de plecare comunicand in scris incheierea la Biroul centralizator.
    Art. 48
    (1) In cazul neprezentarii uneia dintre dovezile mentionate la art. 47 intr-un interval de 120 de zile de la data emiterii tranzitului, biroul vamal de plecare comunica in scris Biroului centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor neincheierea operatiunii de tranzit.
    (2) Biroul centralizator va efectua in continuare procedura de cercetare si control care se poate finaliza fie prin incasarea de catre biroul vamal de plecare, daca se constata o neregula in legatura cu acel tranzit, a cuantumului drepturilor vamale corespunzatoare, fie prin anuntarea biroului de plecare ca marfurile si documentele corespunzatoare au fost prezentate biroului vamal de destinatie.
    Art. 49
    (1) Daca Biroul centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor nu este in posesia exemplarului nr. 5 al titlului de tranzit, transmis de biroul vamal de destinatie conform prevederilor art. 38, va solicita acestui birou informatiile necesare, prin trimiterea formularului TC 20, prevazut in anexa nr. 9, si a unei copii de pe exemplarul nr. 1 al declaratiei vamale.
    (2) Biroul vamal de destinatie va solutiona fara intarziere avizele de cercetare primite si va trimite in cel mai scurt timp Biroului centralizator datele solicitate.
    (3) Fiecare TC 20 nu se poate referi decat la un singur document T1 si va fi completat conform anexei nr. 10.
    Art. 50
    In functie de raspunsul biroului vamal de destinatie, Biroul centralizator din cadrul Directiei Generale a Vamilor va proceda la confirmarea tranzitului biroului de plecare sau va continua procedura de cercetare.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                              AUTORIZATIE
                              Nr. .......

    Societatea Comerciala ..........., cu sediul in ..........., este autorizata in calitate de principal obligat in sensul aplicarii prevederilor Conventiei de tranzit comun, in faza experimentala, pe teritoriul Romaniei.
    Prezenta autorizatie este valabila pentru birourile vamale ................. pana la data de 1 ianuarie 2000, cand va fi extinsa si pentru alte birouri vamale de pe teritoriul Romaniei.

                       Director general adjunct,
                       .........................

    Data emiterii ...............

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                         REGIM DE TRANZIT COMUN
                            Garantia izolata

    (Garantie furnizata pentru o singura operatiune de tranzit in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun)

    I. Angajarea cautiunii
    1. Subsemnatul/subsemnata*1) ...................., domiciliat/domiciliata in*2) ................, accepta cautiunea solidara la biroul vamal de plecare din .............., la concurenta unei sume maxime de .......... fata de Romania, pentru tot ceea ce*3) ............... este sau ar deveni obligat fata de statul sus-mentionat atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile, cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri rezultand din infractiuni sau din nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit efectuate de catre principalul obligat in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun de la biroul vamal de plecare ............... la biroul vamal de destinatie ............., referitor la marfurile indicate in continuare: .............................. .
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la pct. 1, plata sumelor cerute, fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care acesta/aceasta sau orice alta persoana interesata nu stabileste, inainte de expirarea termenului, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in sensul paragrafului 1 din Conventia referitoare la un regim de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca, dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata, termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta celei care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
   3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul vamal de plecare.
    Intocmit la ............ la data de ...........................

                    .................................
                           (semnatura)*4)

    II. Acceptul biroului de plecare
    Biroul de plecare ...............................
    Angajarea cautiunii acceptate la data de ......................
    Pentru acoperirea operatiunii T1, eliberata de ....... sub numarul ........

                         ...........................
                           (semnatura si stampila)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii.
    *2) Adresa completa.
    *3) Numele si prenumele sau denumirea firmei si adresa completa a principalului obligat.
    *4) Inainte de a semna, semnatarul trebuie sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de ......", indicand suma si in litere.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    TRANZIT COMUN                             TC31 CERTIFICAT DE GARANTIE

    In cazul rezilierii contractului de garantie, prezentul certificat va fi restituit imediat biroului de garantii.
                                                                    (fata)
 __________________________________________________________________________
|                              | zi  | luna | an |                         |
| 1. Ultima zi de valabilitate |     |      |    | 2. Numar                |
|______________________________|_____|______|____|_________________________|
| 3. Principal obligat         |                                           |
|   (Nume, prenume sau statut  |                                           |
|   social, adresa completa si |                                           |
|   tara)                      |                                           |
|______________________________|___________________________________________|
| 4. Garantie                  |                                           |
|    (nume, prenume sau statut |                                           |
|    social, adresa completa   |                                           |
|    si tara)                  |                                  Romania  |
|______________________________|___________________________________________|
| 5. Birou de garantie         |                                           |
|    (denumire, adresa         | Directia Generala Vamilor 70704 Bucuresti |
|    completa si tara)         |                                  Romania  |
|______________________________|___________________________________________|
| 6. Nivelul garantiei         | in cifre:        | in litere:             |
|    (in moneda nationala)     |                  |                        |
|______________________________|__________________|________________________|
| 7. Biroul de garantie confirma obtinerea de catre principalul obligat    |
|    mentionat anterior a unui acord prealabil pentru efectuarea de        |
|    operatiuni T1/T2 pe teritoriul vamal al:                              |
|                                   ROMANIEI                               |
|__________________________________________________________________________|
| 8. Termen de valabilitate prelungit | Eliberat de ......... in ........  |
|    pana la: ziua ..... luna ....... |              (locul)      (data)   |
|    an ........ inclusiv             |                                    |
|    de catre ......... in ........   |                                    |
|              (locul)      (data)    |     DIRECTIA GENERALA A VAMILOR    |
|                                     |                                    |
|  (Semnatura functionarului si       |  (Semnatura functionarului si      |
|  stampila biroului de garantii)     |  stampila biroului de garantii)    |
|_____________________________________|____________________________________|
 
                                                                   (verso)
    9. Persoane abilitate sa semneze declaratii T1 sau T2 pentru principalul obligat
 __________________________________________________________________________
| 10. Numele,    | 11. Semnatura     | 10. Numele,    | 11. Semnatura      |
| prenumele si   |     principalului | prenumele si   |     principalului  |
| specimenul de  |     obligat*)     | specimenul de  |     obligat*)      |
| semnatura al   |                   | semnatura al   |                    |
| persoanei      |                   | persoanei      |                    |
| abilitate      |                   | abilitate      |                    |
|________________|___________________|________________|____________________|
|                |                   |                |                    |
|________________|___________________|________________|____________________|
|                |                   |                |                    |
|________________|___________________|________________|____________________|
|                |                   |                |                    |
|________________|___________________|________________|____________________|
    *) In cazul in care principalul obligat este persoana juridica, semnatura trebuie urmata de indicarea numelui, prenumelui si calitatii persoanei.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                         REGIM DE TRANZIT COMUN
                            Garantia globala,

    (Garantie furnizata global pentru mai multe operatiuni de tranzit in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun)

    I . Angajarea cautiunii

    1. Subsemnatul/subsemnata*1) .................., domiciliat/domiciliata in*2) ....................., accepta cautiunea solidara la biroul de garantie din ............, la concurenta unei sume maxime de .............. fata de Romania, pentru tot ceea ce*3) ............ este sau ar deveni obligat fata de statul sus-mentionat atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile, cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri rezultand din infractiuni sau din nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit efectuate de catre principalul obligat in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun.
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la pct. 1, plata sumelor cerute, pana la concurenta sumei maxime mai sus mentionate si fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care acesta/aceasta sau orice alta persoana interesata nu stabileste, inainte de expirarea termenului, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in sensul paragrafului 1 din Conventia referitoare la un regim de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca, dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata, termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute.
    Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta celei care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    Aceasta suma nu poate fi scazuta din sumele deja platite in baza prezentului angajament decat daca subsemnatul/subsemnata este implicat/implicata in urma unei operatiuni de tranzit in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, care a inceput inainte de primirea cererii de plata precedente sau in cele 30 de zile care urmeaza acesteia.
    3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul de garantie.
    Contractul de cautiune poate fi reziliat oricand de catre subsemnatul/subsemnata, precum si de catre statul pe teritoriul caruia este situat biroul de garantie.
    Rezilierea se aplica din a 16-a zi dupa notificarea sa facuta celeilalte parti.
    Subsemnatul/subsemnata ramane responsabil/responsabila cu plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operatiunilor de tranzit in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament, care a inceput inainte de data aplicarii rezilierii, chiar daca plata este ceruta ulterior.

    Intocmit la .............. la data de .......................
                          .............................
                                (semnatura)*4

    II. Acceptul biroului de garantie
    Biroul de garantie ..................................
    Angajarea cautiunii acceptate la data de .....................

                     ....................................
                           (semnatura si stampila)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii.
    *2) Adresa completa.
    *3) Numele si prenumele sau denumirea firmei si adresa completa a principalului obligat.
    *4) Inainte de a semna, semnatarul trebuie sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de ...", indicand suma si in litere.

    ANEXA 5
   la normele metodologice

                          LISTA MARFURILOR
                  excluse de la garantia globala
----------------------------------------------------------------------------
 Pozitia tarifara                      Denumirea marfii
----------------------------------------------------------------------------
 0901, din care:   Cafea, chiar prajita sau decofeinizata; coji si
 09 01 11 00       pelicule de cafea; inlocuitori de cafea continand cafea
 09 01 12 00       in orice proportie
 09 01 21 00
 09 01 22 00
 09 01 90 90

 2101, din care:   Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau
 21 01 11          de mate si preparate avand la baza aceste produse sau
                   avand la baza cafea, ceai sau mate; cicoare prajita si
                   alti inlocuitori organici de cafea si extracte, esente
                   si concentrate din acestea

 2203, din care:   Bere fabricata din malt
 22 03 00

 2204, din care:   Vin din struguri proaspeti, inclusiv vinuri imbogatite
 22 04 10          cu alcool; must din struguri, altul decat cel de la
 22 04 21          pozitia 2009
 22 04 29
 22 04 30

 2205              Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti,
                   aromate cu plante sau cu substante aromatizante
 2206              Alte bauturi fermentate (de exemplu, obtinute din suc
                   de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de
                   bauturi fermentate, amestecuri de bauturi fermentate si
                   bauturi nealcoolice, nedenumite si necuprinse in alta
                   parte
 2207, din care:   Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool,
 22 07 10 00       determinata in functie de volum de 80% vol sau peste;
                   alcool etilic si alte rachiuri, denaturate, de orice
                   concentratie

 2208, din care:   Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool
 22 08 20 12       in functie de volum de pana la 80% vol; rachiuri,
 22 08 20 14       lichioruri si alte bauturi spirtoase
 22 08 20 27
 22 08 20 29
 22 08 20 40
 22 08 20 62
 22 05 20 64
 22 08 20 87
 22 08 20 89
 22 08 30
 22 08 40
 22 08 50
 22 08 60
 22 08 70
 22 08 90 11
 22 08 90 41
 22 08 90 52
 22 08 90 57
 22 08 90 69
 22 08 90 74
 22 08 90 78
 22 08 90 91
 22 08 90 99

 2400, din care:   Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati
 24 02 20
 24 02 10 00
 24 03 10
 24 03 91 00
 24 03 91 90
 24 03 99 10

 2710, din care:   Uleiuri din petrol si din minerale bituminoase, altele
 27 10 00 34       decat uleiurile brute; produse nedenumite si necuprinse
 27 10 00 36       in alta parte, care contin in greutate cel putin 70%
 27 10 00 27       uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale
 27 10 00 29       bituminoase, aceste uleiuri fiind constituenti de baza
 27 10 00 32       ai produselor respective
 27 10 00 66
 27 10 00 67
 27 10 00 68

 4302              Blanuri tabacite sau apretate (inclusiv capete, cozi,
                   labe si alte bucati, deseuri si resturi) neasamblate
                   sau asamblate (fara adaugarea altor materiale)

 4303, din care:   Articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si
 43 03 10 10       alte articole din blana
 43 03 10 90

 71 13, din care:  Articole de bijuterie sau de giuvaergerie si parti ale
 71 13 19 00       acestora, din metale pretioase sau din metale placate
                   sau suflate cu metale pretioase

 8703              Autoturisme si alte autovehicule destinate in principal
                   pentru transportul de persoane (altele decat cele de la
                   pozitia 8702), inclusiv cele de tip "breck" si masinile
                   de curse

 3303              Parfumuri si ape de toaleta

 8415, din care:   Masini si aparate pentru aer conditionat
 84 15 10 00

 8516, din care:   Incalzitoare instantanee de apa ......... aparate
 85 16 50 00       electrotermice pentru uz casnic
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                            LISTA INCARCATURII

                                                   Document T1
                                                   Nr. ...../data ..........
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea  Pozitia   Cantitatea      Tara        U.M.   Valoarea
 crt.  marfii     tarifara             --------------
                                       Import  Export
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Semnatura si stampila

    Principalul obligat,                                Agentul vamal,
   ......................                              ................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                            LISTA INCARCATURII
                 Instructiuni de utilizare si completare

    1. Atunci cand se folosesc liste de incarcatura pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de marfuri, rubricile 15, 33 si 41 din declaratia vamala de tranzit (documentul T1) sunt barate, iar in rubrica 31 "Colete si descrierea marfurilor" se va face mentiunea: "conform Listei de incarcatura anexate".
    2. Lista de incarcatura este intocmita in acelasi numar de exemplare ca si declaratia vamala de tranzit, exemplarele sale avand aceeasi destinatie.
    3. Cand se inregistreaza declaratia, lista incarcaturii primeste acelasi numar de inregistrare ca si declaratia vamala de tranzit (documentul T1). Acest numar trebuie sa fie aplicat fie cu ajutorul unei stampile ce contine denumirea biroului vamal de plecare, fie de mana.
    4. Cand sunt anexate mai multe liste de incarcatura la aceeasi declaratie, ele trebuie sa poarte si un numar de ordine atribuit de catre principalul obligat; numarul de liste anexat este indicat in rubrica 4 "Liste de incarcatura" a declaratiei vamale.
    5. In coloana "U.M." se va inscrie unitatea de masura specifica si nu codul acesteia conform anexei nr. 13 la Decizia nr. 946/1997.
    6. In coloana "Valoarea" se va inscrie valoarea facturata pentru marfurile declarate, in moneda din factura.

    ANEXA 8
    la normele metodologice
 ____________________________________________________________________
|                            TRANZIT COMUN                             |
|                                                                      |
|                              RECIPISA                                |
|______________________________________________________________________|
|                                                                      |
|  Biroul vamal ...........................................            |
|  confirma ca documentul T1/exemplarul de control T nr. 5,            |
|  inregistrat la data de .............. cu nr. ..........,            |
|  de catre biroul vamal .................................,            |
|                                                                      |
|  a fost predat si pana in prezent nu s-a semnalat nici o neregula    |
|  in legatura cu trimiterea la care se refera documentul de insotire. |
|                                                                      |
|                                                                      |
|    Stampila agentului vamal              Localitatea ..............  |
|                                          Data .....................  |
|                                          ..........................  |
|                                                  (semnatura)         |
|______________________________________________________________________|

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    TC 20
 __________________________________________________________________________
| I. SE COMPLETEAZA DE BIROUL DE PLECARE                                   |
|__________________________________________________________________________|
| A. Document T           nr.                 B. Birou de destinatie       |
|    anexat copie a exemplarului 1               (indicare si tara)        |
| C. Birou de plecare (indicare si            D. Birou de tranzit          |
|    adresa completa)                            (indicare si tara)        |
|                                                  1.                      |
|                                                  2.                      |
|                                                  3.                      |
|                                                  4.                      |
|                                                  5.                      |
|                                                  6.                      |
| E. Numarul de inmatriculare al vehiculului sau numele vasului cand       |
|    se cunosc                                                             |
| F. Destinatar (numele si adresa completa)                                |
| G. Conform informatiilor furnizate de titularul tranzitului,             |
|    trimiterea a fost                                                     |
|  _                                                                       |
| |_| 1. prezentat la biroul dvs.          2. remis destinatarului         |
|        in |_z_|_|_|_a_|                     in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 3. remis lui ............................. |_z_|_|_|_a_|             |
|        (numele si adresa persoanei sau firmei)                           |
|  _                                                                       |
| |_| H. O recipisa relativa la document si eliberata de biroul dvs.       |
|     in |_z_|_|_|_a_| mi-a fost prezentata                                |
|  _                                                                       |
| |_| I. Titularul tranzitului nu a putut da informatii privind soarta     |
|     trimiterii                                                           |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|__________________________________________________________________________|
| II. SE COMPLETEAZA DE BIROUL DE DESTINATIE: CERERE DE INFORMATII         |
| COMPLEMENTARE                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| Pentru continuarea cercetarilor rog biroul de plecare sa-mi trimita:     |
|  _                                     _                                 |
| |_| 1. natura exacta a marfurilor     |_| 2. copie dupa factura          |
|  _                                     _                                 |
| |_| 3. o copie a manifestului,        |_| 4. numele persoanei            |
| conosamentului sau scrisorii          insarcinate cu completarea         |
| de transport aerian                   formalitatilor la biroul de        |
|                                       destinatie                         |
|  _                                                                       |
| |_| 5. dovezile si informatiile urmatoare (de precizat):                 |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|__________________________________________________________________________|
| III. SE COMPLETEAZA DE BIROUL DE PLECARE: RASPUNS LA CEREREA DE          |
| INFORMATII COMPLEMENTARE                                                 |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Aveti anexate informatiile, copiile si dovezile cerute.           |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Informatiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele             |
|         1   2   3   4   5                                                |
|         _   _   _   _   _                                                |
|        |_| |_| |_| |_| |_|  din cererea dvs. nu sunt disponibile.        |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|__________________________________________________________________________|
| IV. SE COMPLETEAZA DE BIROUL DE DESTINATIE: INFORMATII PENTRU BIROUL DE  |
| PLECARE                                                                  |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Exemplarul de inapoiat (exemplarul 5) a fost trimis in            |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|; alaturat copia exemplarului 1 vizata corespunzator.       |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Exemplarul de inapoiat (exemplarul 5) vizat corespunzator este    |
|  anexat la prezentul aviz de cercetare.                                  |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Cercetarile sunt in curs si exemplarul de inapoiat (exemplarul 5) |
|  sau copia dupa exemplarul 1 va fi trimis in cel mai scurt timp          |
|  _                                                                       |
| |_| 4. Trimiterea a fost prezentata aici fara documentul aferent.        |
|  _                                                                       |
| |_| 5. Nici trimiterea si nici documentul aferent nu au fost prezentate  |
| aici si nici o informatie cu privire la soarta lor nu a putut fi         |
| obtinuta                                                                 |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|__________________________________________________________________________|
| V. COMPLETAT DE CATRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVAZUT                  |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|                                                            |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| VI. COMPLETAT DE CATRE PRIMUL BIROU DE TRANZIT PREVAZUT                  |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| in |_z_|_|_|_a_|                                                         |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| VII. COMPLETAT DE CATRE AL DOILEA BIROU DE TRANZIT PREVAZUT              |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|                                                            |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| VIII. COMPLETAT DE CATRE AL TREILEA BIROU DE TRANZIT PREVAZUT            |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|                                                            |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| IX. COMPLETAT DE CATRE AL PATRULEA BIROU DE TRANZIT PREVAZUT             |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|                                                            |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| X. COMPLETAT DE CATRE AL CINCILEA BIROU DE TRANZIT PREVAZUT              |
|__________________________________________________________________________|
|  _                                                                       |
| |_| 1. Un aviz de trecere a fost depus aici in |_z_|_|_|_a_|             |
|  _                                                                       |
| |_| 2. Un aviz de trecere mi-a fost transmis de catre biroul de tranzit  |
| folosit de ................... (specificare) unde a fost depus in        |
|                                                                          |
| |_z_|_|_|_a_|                                                            |
|  _                                                                       |
| |_| 3. Nu a fost depus un aviz de trecere aici.                          |
| Locul si data:               Semnatura:              Stampila:           |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                          AVIZ DE CERCETARE (TC20)
                         Instructiuni de completare

    A. Fata formularului
    1. Caseta nr. I se va completa de catre Biroul centralizator, mai putin rubrica D (biroul de tranzit).
    2. Biroul vamal de destinatie va raspunde prin bifarea casutelor corespunzatoare din caseta nr. IV.
    3. In situatia in care biroul vamal de destinatie solicita informatii suplimentare, se va completa caseta nr. II.
    4. La cererea de informatii suplimentare Biroul centralizator va raspunde prin completarea casetei nr. III.

    B. Versoul formularului
    Versoul nu se completeaza, intrucat in aceasta faza nu sunt prevazute birouri vamale de trecere.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

                       REGIM DE TRANZIT COMUN
                         Garantia forfetara

    I. Angajamentul cautiunii
    1. Subsemnatul/subsemnata*1) ..................., domiciliat/domiciliata in*2) ............, accepta cautiunea solidara la biroul de garantie din ............. fata de Romania, pentru tot ceea ce un principal obligat este sau ar deveni datornic fata de statul mai sus mentionat atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile, cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri rezultand din infractiuni sau nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit efectuate de catre principalul obligat in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, fata de care subsemnatul/subsemnata a consimtit sa angajeze responsabilitatea sa prin eliberarea de titluri de garantie, si aceasta pana la concurenta unei sume maxime de 7.000 euro/titlu.
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la pct. 1, plata sumelor cerute, pana la concurenta sumei de 7.000 euro/titlu si fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care el/ea sau orice alta persoana interesata nu stabileste, inainte de expirarea acestui termen, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau o neregula in sensul paragrafului 1 din Conventia referitoare la un regim de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca, dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata, termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta celei care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul de garantie.
    Contractul de cautiune poate fi reziliat oricand de catre subsemnatul/subsemnata, precum si de catre statul pe teritoriul caruia este situat biroul de garantie.
    Rezilierea devine efectiva din a 16-a zi dupa notificarea sa facuta celeilalte parti.
    Subsemnatul/subsemnata ramane raspunzator/raspunzatoare de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operatiunilor de tranzit in cadrul Conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament, care a inceput inainte de data la care rezilierea devine efectiva, chiar daca plata lor este ceruta ulterior.

    Intocmit la ................ la data de .................
                       .............................
                              (semnatura)*3)

    II. Acceptul biroului de garantie
    Biroul de garantie ..................
    Angajarea cautiunii acceptate la data de ...........................
                                 ...........................
                                   (semnatura si stampila)

------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii.
    *2) Adresa completa.
    *3) Inainte de a semna, semnatarul trebuie sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de ........", indicand suma si in litere.

    ANEXA 12
    la normele metodologice
 _________________________________________________________________________
|  TC 32 - Titlu de garantie forfetara                                    |
|                                                                         |
|    Emitent ...........................................................  |
| ....................................................................    |
|                        (firma si adresa)                                |
| (angajarea garantiei acceptate in ziua de ............................  |
| de biroul de garantie din ............................................  |
| ......................................................................  |
|                                                                         |
|   Prezentul titlu este valabil pana la concurenta sumei de 7.000 euro   |
| pentru o operatiune T1 sau T2 care a inceput cel mai tarziu in ziua     |
| de ............ si fata de care actioneaza in calitate de principal     |
| obligat ..............................................................  |
| ......................................................................  |
|                         (firma si adresa)                               |
|                                                                         |
|                                                                         |
| ...............................         ..............................  |
| (semnatura principalului                    (semnatura si stampila      |
|  obligat)*1)                                      emitentului)          |
|                                                                         |
| ------------                                                            |
|    *1) Semnatura facultativa.                                           |
|_________________________________________________________________________|

                                                                    (verso)
 _________________________________________________________________________
|                 Se completeaza de catre biroul de plecare               |
|                                                                         |
|    Operatiunea de tranzit efectuata sub acoperirea documentului T1/T2,  |
| inregistrat in ziua de ........... sub numarul ............... de catre |
| biroul din ............................................................ |
| ....................................................................... |
|                                                                         |
|                                                                         |
|      .....................                ......................        |
|           (stampila)                            (semnatura)             |
|_________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1165/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1165 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu