Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 11 septembrie 2008

între Romania si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 744 din 2 noiembrie 2009România şi Republica Coreea, denumite în continuare părţi contractante,

dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale,

au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

PARTEA I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Definiţii

1. In scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni şi expresii desemnează:

a) cetăţean - o persoană considerată astfel conform legilor şi reglementărilor ambelor părţi contractante;

b) legislaţie - legile şi celelalte acte normative prevăzute la art. 2 al prezentului acord;

c) autoritate competentă:

- pentru România, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*);

- pentru Republica Coreea, denumită în continuare Coreea, Ministrul Sănătăţii, Bunăstării şi Aspectelor Familiale;

d) instituţie:

- pentru România, organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislaţiei prevăzute la art. 2;

- pentru Republica Coreea, Serviciul Naţional de Pensii;

e)  perioadă de asigurare - orice perioadă de contribuţie recunoscută şi realizată în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante şi orice altă perioadă recunoscută ca echivalentă cu o perioadă de contribuţie în conformitate cu respectiva legislaţie;

f)  prestaţie - orice prestaţie prevăzută de legislaţia care reglementează domeniile prevăzute la art. 2 al prezentului acord;

g) domiciliu - locul de şedere obişnuită;

h) reşedinţă - locul de şedere temporară.

2. Orice alt termen care nu este definit în prezentul articol are semnificaţia atribuită de legislaţia aplicabilă.

ARTICOLUL 2

Domeniul material de aplicare

1.  Prezentul acord se aplică legislaţiei referitoare:

a) pentru România, la pensii; şi

b) pentru Republica Coreea, la pensia naţională.

2. Prezentul acord se aplică legislaţiei viitoare care modifică, completează, consolidează sau înlocuieşte legislaţia menţionată la alin. 1 al prezentului articol.

3.  Dacă nu se prevede altfel în prezentul acord, legislaţia la care se face referire în alin. 1 nu include tratate sau alte acorduri internaţionale de securitate socială care pot fi încheiate între o parte contractantă şi un stat terţ sau legislaţia promulgată pentru implementarea lor specifică.

*) Potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

4. Fără a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord nu se aplică legilor sau reglementărilor care extind legislaţia actuală a unei părţi contractante la noi categorii de prestaţii, dacă autoritatea competentă a acelei părţi contractante notifică autorităţii competente a celeilalte părţi contractante în scris, în decurs de 6 luni de la data publicării acestor legi şi reglementări, că nu se intenţionează o astfel de extindere a acordului.

ARTICOLUL 3

Domeniul personal de aplicare

Prezentul acord se aplică oricărei persoane care este sau a fost supusă legislaţiei oricărei părţi contractante, persoanelor dependente şi urmaşilor acestei persoane, în înţelesul legislaţiei fiecărei părţi contractante.

ARTICOLUL 4

Egalitate de tratament

1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, cetăţenii unei părţi contractante care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante au, în aplicarea legislaţiei unei părţi contractante, aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii acestei părţi contractante. Cele menţionate se aplică şi persoanelor dependente sau urmaşilor care au domiciliul pe teritoriul oricărei părţi contractante, cu privire la drepturile lor care derivă de la persoanele menţionate în prezentul paragraf.

2.   Dacă prezentul acord nu prevede altfel, o prestaţie acordată în baza legislaţiei unei părţi contractante nu poate fi redusă, modificată, suspendată, retrasă sau confiscată pe motiv că beneficiarul are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi prestaţia se plăteşte pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

3.  Prestaţiile în baza legislaţiei unei părţi contractante sunt acordate cetăţenilor celeilalte părţi contractante care au domiciliul în afara teritoriilor părţilor contractante în aceleaşi condiţii în care acestea sunt acordate cetăţenilor primei părţi contractante care au domiciliul în afara teritoriilor părţilor contractante.

PARTEA a II-a

Dispoziţii privind legislaţia aplicabilă

ARTICOLUL 5

Reguli generale

1.  Dacă prezentul acord nu prevede altfel, o persoană care este lucrător salariat pe teritoriul unei părţi contractante este supusă, în ceea ce priveşte angajarea, numai legislaţiei acestei părţi contractante.

2.  Dacă o persoană are domiciliul pe teritoriul unei părţi contractante şi este lucrător independent pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau pe teritoriul ambelor părţi contractante, aceasta este supusă numai legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are domiciliul.

3.  Dacă o persoană este lucrător salariat pe teritoriul unei părţi contractante şi în aceeaşi perioadă de timp lucrător independent pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceasta este supusă numai legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are domiciliul.

ARTICOLUL 6

Lucrătorii detaşaţi

1.  O persoană care este lucrător salariat pe teritoriul unei părţi contractante şi care este detaşată de către angajatorul său pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru a exercita o anumită activitate este supusă în continuare legislaţiei primei părţi contractante, pe durata exercitării acestei activităţi, cu condiţia ca durata previzibilă a acestei activităţi să nu depăşească 36 de luni. Acest paragraf se aplică şi unui lucrător care a fost trimis de către angajatorul lui pe teritoriul unei părţi contractante la o filială sau sucursală a angajatorului pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

2.  Dacă durata activităţii se prelungeşte mai mult de 36 de luni, la cererea comună a angajatului şi a angajatorului, legislaţia primei părţi contractante continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, cu acordul autorităţilor competente ale celor două părţi contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei iniţiale de 36 de luni.

ARTICOLUL 7

Marinarii

O persoană care are domiciliul pe teritoriul unei părţi contractante şi este angajată la bordul unei nave sub pavilionul celeilalte părţi contractante este supusă legislaţiei primei părţi contractante.

ARTICOLUL 8

Personalul întreprinderilor de transport internaţional

1.   Persoana angajată într-o întreprindere de transport internaţional care îşi are sediul pe teritoriul unei părţi contractante şi care efectuează, pe cont propriu sau în contul unor terţi, transporturi internaţionale de pasageri ori de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusă legislaţiei acestei părţi contractante.

2.  Fără a aduce atingere prevederilor alin. 1, o persoană angajată de către o filială sau reprezentanţă permanentă a întreprinderii menţionate la alin. 1 este supusă legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia se găseşte această filială sau reprezentanţa permanentă.

3.  Fără a aduce atingere prevederilor alin. 1 şi 2, persoana care desfăşoară o activitate, în principal, pe teritoriul părţii contractante unde îşi are domiciliul este supusă legislaţiei acestei părţi contractante, chiar dacă întreprinderea care o angajează nu are pe acest teritoriu nici sediul şi nici o filială sau reprezentanţă permanentă.

ARTICOLUL 9

Membrii misiunilor diplomatice şi funcţionarii publici

1. Membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare şi personalului particular angajat exclusiv în serviciul acestora li se aplică dispoziţiile relevante ale Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relaţiile consulare.

2.  Funcţionarii publici şi personalul asimilat acestora sunt supuşi legislaţiei privind sistemul obligatoriu de pensii a părţii contractante în a cărei administraţie sunt angajaţi.

ARTICOLUL 10

Excepţii de la dispoziţiile art. 5-9

Autorităţile competente ale celor două părţi contractante sau instituţiile desemnate de acestea pot conveni excepţii de la dispoziţiile art. 5-9, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu condiţia ca persoana sau persoanele respective să fie supuse legislaţiei uneia dintre părţile contractante.

PARTEA a III-a

Dispoziţii privind prestaţiile

ARTICOLUL 11

Determinarea prestaţiilor fără totalizarea perioadelor de asigurare

Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unei părţi contractante, fără a ţine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante, instituţia primei părţi contractante calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei acelei părţi contractante.

ARTICOLUL 12

Totalizarea perioadelor de asigurare

1.   Dacă legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unei perioade de asigurare, instituţia acelei părţi contractante ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade realizate conform legislaţiei primei părţi contractante.

2.   Dacă legislaţia unei părţi contractante condiţionează acordarea anumitor prestaţii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusă unui regim special sau într-o profesie ori muncă specifică, perioadele realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestaţii decât dacă au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeaşi profesie ori, după caz, în aceeaşi muncă. Dacă persoana în cauză nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea acestor prestaţii, perioadele de asigurare realizate într-un regim special sau într-o profesie ori muncă specifică sunt totalizate în baza regimului general de asigurări menţionat la alin. 1 al prezentului articol.

3.  Dacă o persoană nu este eligibilă pentru o prestaţie în baza perioadelor de asigurare realizate sub legislaţiile ambelor părţi contractante, totalizate conform alin. 1 sau 2 ale prezentului articol, dreptul acelei persoane pentru respectiva prestaţie este determinat prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei părţilor terţe cu care ambele părţi contractante au încheiat instrumente juridice internaţionale de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

4. Dacă legislaţia unei părţi contractante prevede că perioada în care persoana în cauză primeşte o pensie poate fi luată în considerare pentru stabilirea dreptului la prestaţie, instituţia acestei părţi contractante ţine cont, în acest scop, de perioada în care a primit o pensie conform legislaţiei celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 13

Calcularea şi acordarea prestaţiilor

1. Instituţia fiecărei părţi contractante determină dacă persoana în cauză îndeplineşte condiţiile pentru a avea dreptul la prestaţii, luând în considerare, unde este cazul, prevederile art. 12 al prezentului acord.

2.  In acest caz, instituţia calculează prestaţiile după cum urmează:

(i) se calculează cuantumul teoretic al prestaţiilor datorate, ca şi cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislaţiei acelei părţi contractante;

(ii) se calculează apoi cuantumul efectiv al prestaţiei datorate persoanei, în funcţie de cuantumul teoretic calculat conform pct. (i) al prezentului alineat, proporţional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislaţia pe care aceasta o aplică şi totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislaţiile celor două părţi contractante şi, dacă este necesar, cu legislaţia unui stat terţ.

3.  Dacă cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul beneficiarilor sau dependenţilor, instituţiile iau în considerare şi persoanele care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 14

Dispoziţii speciale referitoare la Republica Coreea

1. Sub rezerva art. 12 al prezentului acord, pentru a obţine o prestaţie de invaliditate sau de urmaş, condiţia prevăzută de legislaţia coreeană ca o persoană să fie asigurată când evenimentul asigurat se produce este considerată ca fiind îndeplinită dacă persoana este asigurată pentru o prestaţie în baza legislaţiei române la data producerii evenimentului asigurat în conformitate cu legislaţia Republicii Coreea.

2.  Suma forfetară rambursată va fi acordată cetăţenilor români în aceleaşi condiţii în care aceasta este acordată cetăţenilor coreeni.

3. Prevederile legislaţiei Republicii Coreea care restricţionează dreptul la prestaţia de invaliditate sau urmaş din cauza neplăţii contribuţiilor la data la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea prestaţiei se aplică numai perioadei de asigurare realizate în baza legislaţiei Republicii Coreea.

PARTEA a IV-a

Dispoziţii diverse

ARTICOLUL 15

Cooperarea între autorităţile competente şi instituţii

1. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante:

a) vor conveni aranjamentul administrativ în scopul aplicării prezentului acord;

b)  se vor informa reciproc asupra măsurilor luate pentru aplicarea prezentului acord;

c)   se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislaţiilor respective, în măsura în care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

d) vor desemna organismele de legătură respective.

2.    In scopul aplicării prezentului acord, autorităţile competente şi instituţiile celor două părţi contractante îşi acordă sprijinul reciproc, precum şi asistenţa administrativă şi tehnică necesară, în mod gratuit, ca şi cum ar aplica propria legislaţie.

3.  In scopul acordării prestaţiilor datorate exclusiv de una dintre părţile contractante cetăţenilor unui stat terţ, în baza altor instrumente internaţionale la care aceasta este parte, cealaltă parte contractantă acordă sprijinul său, precum şi asistenţa administrativă şi tehnică necesară, prin furnizarea informaţiilor necesare asupra evidenţei afilierii şi asigurării persoanei în cauză, care este sau a fost supusă legislaţiei sale, în conformitate cu prevederile ce vor fi stabilite în aranjamentul administrativ menţionat la alin. 1 punctul a) al prezentului articol.

4. In scopul aplicării prezentului acord, autorităţile competente şi instituţiile celor două părţi contractante pot comunica direct între ele şi cu persoanele în cauză sau reprezentanţii acestora.

5. In scopul aplicării prezentului acord, autorităţile competente şi instituţiile celor două părţi contractante pot comunica direct între ele, în limbile lor oficiale sau în engleză.

6. In scopul aplicării prezentului acord, nicio solicitare sau niciun document nu poate fi respinsă/respins pe motiv că este scrisă/scris în limba oficială a celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 16

Examinarea medicală

1.  Dacă instituţia unei părţi contractante cere unui solicitant sau beneficiar care îşi are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante să se supună unui control medical, acest control medical se va aranja sau efectua de către instituţia ultimei părţi contractante la solicitarea şi pe cheltuiala primei părţi contractante.

2. In cazul controalelor medicale efectuate în scopul aplicării legislaţiei celor două părţi contractante, aceste controale vor fi aranjate sau efectuate de către instituţia de la locul de reşedinţă ori de domiciliu, pe cheltuiala acesteia.

ARTICOLUL 17

Protecţia datelor personale

1. Comunicarea datelor personale între autorităţile competente şi instituţiile părţilor contractante în baza prezentului acord sau în baza aranjamentului administrativ menţionat la art. 15 alin. 1 a) al prezentului acord se supune legilor şi reglementărilor privind protecţia datelor ale părţii contractante care le transmite.

2. Orice comunicare, stocare, modificare sau distrugere a datelor de către autoritatea competentă sau instituţia părţii contractante primitoare se supune legilor şi reglementărilor privind protecţia datelor acestei părţi contractante.

ARTICOLUL 18

Reducerea sau scutirea de taxe şi de legalizare

1. Orice scutire integrală sau parţială de taxe de timbru, taxe consulare ori administrative prevăzută de legislaţia unei părţi contractante, pentru certificate şi alte documente prezentate conform legislaţiei acelei părţi contractante, se aplică şi certificatelor sau altor documente similare eliberate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante ori conform dispoziţiilor prezentului acord.

2.  Toate actele, documentele sau certificatele necesare a fi eliberate pentru aplicarea prezentului acord sunt scutite de legalizarea de către autorităţile diplomatice ori consulare.

3.  Copiile documentelor care au fost atestate ca fiind copii autentice şi conforme de către instituţia unei părţi contractante sunt acceptate ca fiind copii autentice şi conforme de către o instituţie din cealaltă parte contractantă, fără o altă certificare.

ARTICOLUL 19

Introducerea unor cereri, declaraţii sau apeluri

1. Cererile, declaraţiile sau apelurile care, în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante, trebuie introduse într-un termen stabilit la o autoritate, instituţie a acestei părţi contractante, îndeplinesc această condiţie dacă sunt introduse, în acelaşi termen, la o autoritate, instituţie a celeilalte părţi contractante.

2. In cazurile menţionate la alin. 1, autoritatea competentă sau instituţia care a primit cererea, declaraţia ori apelul o/îl transmite, fără întârziere, autorităţii competente sau instituţiei primei părţi contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură.

ARTICOLUL 20

Plata prestaţiilor

1. Plata oricărei prestaţii acordate conform prezentului acord poate fi efectuată în moneda părţii contractante a cărei instituţie acordă prestaţiile.

2.  Plăţile în cealaltă parte contractantă care rezultă din aplicarea prezentului acord se efectuează în monedă convertibilă.

ARTICOLUL 21

Soluţionarea diferendelor

1.  Eventualele diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sunt soluţionate prin consultări între autorităţile competente ori instituţiile celor două părţi contractante.

2. In cazul în care diferendele nu pot fi soluţionate conform alin. 1 al prezentului articol, părţile contractante depun toate eforturile necesare pentru soluţionarea lor.

PARTEA a V-a

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ARTICOLUL 22

Dispoziţii tranzitorii

1.   Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.

2. Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, toate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei oricărei părţi contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispoziţiilor prezentului acord.

3.  Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, un drept ia naştere în baza prezentului acord chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.

4. Totuşi, instituţiilor oricărei părţi contractante nu li se cere să ia în considerare perioadele de asigurare realizate înainte de data la care ele pot recunoaşte aceste perioade de asigurare conform legislaţiei lor.

5.  Prestaţiile dobândite înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

6.  Dacă revizuirea prestaţiilor menţionate la alin. 5 nu va avea ca rezultat dreptul la prestaţie sau va avea ca rezultat micşorarea prestaţiei, aceeaşi valoare a prestaţiei plătită anterior va continua să fie plătită de către instituţia care plătea prestaţia înainte de revizuire.

ARTICOLUL 23

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.

ARTICOLUL 24

Valabilitatea acordului

1.  Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Prezentul acord poate să fie modificat prin consensul celor două părţi contractante. Orice astfel de modificare va intra în vigoare conform prevederilor art. 23.

3.  Fiecare parte contractantă poate să denunţe prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante. In acest caz,  prezentul acord îşi încetează valabilitatea începând cu prima zi a celei de-a şasea luni care urmează lunii în care a fost primită notificarea scrisă de către cealaltă parte contractantă.

4. In cazul denunţării prezentului acord, toate drepturile dobândite în baza dispoziţiilor sale sunt menţinute şi cererile prezentate înainte de încetarea valabilităţii prezentului acord vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor acestuia.

Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul acord.

Semnat la Seul la 11 septembrie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, coreeană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul oricărei divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru România,

Lazăr Comănescu

Pentru Republica Coreea,

Jong-rak Kwon


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu