Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 9 februarie 2007

intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori"*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 500 din 26 iulie 2007F/P 1568 (2006)

 

România, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România (denumită în continuare Imprumutat), pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie ihternaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de alta parte,

având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 18 mai 2006,

având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE nr. 1.480 (2004),

având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordu'l general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,

având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Condiţii generale

Acest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul), anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

ARTICOLUL2

Proiectul

BDCE acordă Imprumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1568 (2006), aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare din localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori din România.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Imprumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), care corespunde primei faze a planului de investiţii multianual, şi de a realiza acest proiect, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), entitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), în condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 3

Imprumutul

3.1. Condiţii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 160.100.000 EUR (o sută şaizeci de milioane una sută de mii de euro).

Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 20 de ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.

Pentru fiecare tranşă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere a fiecărei părţi vorfi stabilite de comun acord, prin fax, de către Imprumutat şi BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, precizând condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

3.2. Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectuaîn conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite condiţiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.

O tranşă de avans de cel mult 20% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Imprumutatului, prin CNI, referitoare la stadiul implementării Proiectului (şi previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).

Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranşa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

In scopul mobilizării tranşelorîmprumutului, Imprumutatul va transmite BDCEÎnaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranşă.

Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valuta în care tranşa a fost disponibilizată.

3.4.  Domiciliu

Toate sumele datorate de Imprumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei tranşe, în contul cu numărul comunicatde BDCE Imprumutatului la momentul plăţii, prin fax, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Imprumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.

3.5.  Date

Prevederile prezentului articol 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare /zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului şi Proiectului

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Imprumutat pentru finanţarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acestora de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului Imprumutatul desemnează CNI ca agenţie de implementare, sub autoritatea MTCT CNI va înfiinţa o unitate de management al Proiectului (UMP) dedicată implementării şi monitorizării Proiectului. CNI va fi coordonată şi supervizată de Unitatea de coordonare a Proiectului (UCP), ce funcţionează în cadrul MTCT şi este dedicată acestui scop.

*) Traducere.

Imprumutatul, prin MTCTşi CNI, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

In cazul în care costurile Proiectului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Imprumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

In plus, Imprumutatul, prin MTCTşi CNI, se angajează că:

- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor relevante în materie ale Consiliului Europei;

-  Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord;

- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 77% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul acord.

4.1.3. Achiziţii

Achiziţiile se vor efectua în conformitate cu legea română, în prezent Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE şi 2004/18/CE) şi care nu intră deci în niciun fel de contradicţie cu Liniile directoare privind achiziţiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării licitaţiilor.

In oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului, revine Imprumutatului, prin MTCT şi CNI. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vorfi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentaţia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu legea şi reglementările naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziţie.

BDCE nu va emite „fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Imprumutat, prin MTCT sau CNI, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, darîşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacă acestea suntîn conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.

Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achiziţie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

4.2. Raportările Imprumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, Imprumutatul, prin CNI, va transmite BDCE un raport vizat de UCP, în care se detaliază:

- situaţia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

In anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care se menţionează informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, Imprumutatul, prin CNI, va prezenta un raport final vizat de UCP, conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi a efectelor asupra mediului înconjurător pe care le-a avut Proiectul.

4.3. Furnizarea de informaţii către BDCE

Imprumutatul, prin CNI, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MTCTşi CNI, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. In special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Imprumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Imprumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MTCTşi CNI, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informaţii din partea BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.

Imprumutatul şi/sau MTCTvor informa BDCE imediatdespre orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, şi în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5

Incetarea obligaţiilor Imprumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Imprumutatul de obligaţiile sale, definite în paragraful 3.1.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7, au fost plătite corespunzător, Imprumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE. In ceea ce priveşte obligaţiile stabilite în paragraful 4.3, acestea vor continua să rămână în vigoare în scopul unei posibile postevaluări a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă rezonabilă de timp, care nu va depăşi 7 ani de la finalizarea Proiectului.

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispoziţia BDCE prin prezentul acord şi prin Normele de împrumut ale BDCE ori în alt fel, dacă Imprumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Imprumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valuta plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.

Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare sau extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Imprumutat.

Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.

ARTICOLUL 8

Garanţii

Imprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (denumită în continuare garanţie).

Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Imprumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.

Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, după cum se prevede în art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 9

Reprezentări şi certificări

Imprumutatul prezintă şi certifică faptul că:

autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea şi semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL10

Relaţii cu terţii

Imprumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale ce rezultă din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Imprumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de către BDCE datorită oricărei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de Imprumutat.

ARTICOLUL11

Interpretarea acordului

Imprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a acordului, va prevala prevederea acordului.

Titlurile paragrafelor, secţiunilorşi capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

In nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.

ARTICOLUL12

Legea aplicabilă

Prezentul acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 şi, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.

Diferendele dintre părţile la acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părţile contractante convin să nu facă uz de niciun previlegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau a altei autorităţi, fie ea naţională sau internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în conditiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 14

Notificări

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau Imprumutat vor fi făcute în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.

Pentru Imprumutat:

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucureşti, România

In atenţia: Ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externe

Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

In atenţia: Directorului Departamentului de programe

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL15

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Imprumutat şi după aprobarea lui de către autorităţile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la Imprumutat.

ARTICOLUL16

Exemplarele acordului

Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.

Bucureşti, 2 februarie 2007.

Paris, 9 februarie 2007.

Pentru România,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finanţelor publice

Pentru BDCE,

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

ANEXA Nr. 1 la acord

DESCRIEREA  PROIECTULUI

I.    F/P

1568(2006)

Imprumutat

România

Aprobat de Consiliul de administraţie

16 iunie 2006 CA/PV/242/2006

Suma aprobată

160.100.000 EUR

II.   Domenii de interventie

Protectia mediului

Lucrările planificate

Proiectul vizează reabilitarea parţială a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori.

Principalele categorii de lucrări sunt următoarele:

Apă potabilă

(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de distribuţie a apei potabile

(2) Reabilitarea, extinderea ori crearea de noi staţii de epurare a apei potabile (SEAP) sau de surse de apă potabilă (puţuri de adâncime)

Ape uzate

(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de canalizare

(2) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi statii de epurare a apelor uzate (SEAU)

Pe lângă lucrările de mai sus, Proiectul va asigura finanţarea elaborării/actualizării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi arhitecturale (care vor include liste de cantităţi), studii de impact asupra mediului, pregătirea documentaţiilor tehnice pentru achiziţii şi a documentelorde achiziţii, asistenţă pentru evaluarea iicitaţiilor, asistenţă tehnică pentru promotorii proiectelor pe parcursul implementării Proiectului şi elaborarea la nivel de judeţ a planului de investiţii pe termen lung. Asistenţa tehnică va fi realizată de firme de consultanţă cu experienţă în proiecte din domeniul apelor si/sau mediului.

Localizare

Imprumutatul a furnizat BDCE o listă iniţială de 10 judeţe (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Mureş, Tulcea şi Vaslui) amplasate în 11 bazine hidrografice (Crişuri, Someş-Tisa, Mureş, Olt, Prut, Siret, Jiu, Argeş- Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dunărea şi Dobrogea - Bazinul Hidrografic Litoral al Mării Neqre) în care vor fi efectuate activitătile Proiectului.

Costul total al Proiectului

208.100.000 EUR

Defalcarea estimată a costurilor

în EUR

Lucrări de bază                                                 182.000.000

Servicii de consultanţă*)                                      10.100.000

Neprevăzute                                                         8.000.000

Administrarea Proiectului**)                                 8.000.000

Total

208.100.000

*) Include proiectare (nouă/actualizată), asistenţă tehnică pentru documentele de licitaţie şi pentru evaluarea lor şi asistenţă tehnică pentru implementarea subproiectelor.

**) Include cheltuielile pentru UMP, UCP, CNI, audit şi supravegherea lucrărilor.

Planul de finanţare

160.100.000 EUR

  40.000.000 EUR

    8.000.000 EUR

BDCE

Autorităţi locale Guvern

77,0%

19,2%

3,8%

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării

0%

Graficul lucrărilor

2007-2011

Condiţii specifice

Inaintea primei trageri vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

• In cadrul MTCT se va înfiinţa o unitate de coordonare a Proiectului (UCP) care va asigura   coordonarea   generală   a   Proiectului   şi   legătura   cu   alte   instituţii centrale/locale şi va supraveghea pregătirea fazelor următoare ale Proiectului în conformitate cu criteriile de selecţie şi cu procedurile acceptabile pentru BDCE. MTCT şi CNI vor încheia acorduri de implementare cu fiecare judeţ şi unitate administrativ-teritorială implicată în Proiect. Proiectul va fi implementat zilnic de o unitate de management al Proiectului (UMP) ce se va înfiinţa în cadrul CNI. UMP va fi responsabilă pentru gestiunea financiară de ansamblu a Proiectului, inclusiv pentru operarea contului special în care va fi virat împrumutul BDCE, şi pentru administrarea tuturorsurselorfinanciare alocate Proiectului.

Inaintea primei trageri UCP şi UMP vor fi complet operaţionale şi vor dispune de personal corespunzător pentru sarcinile ce trebuie îndeplinite.

• Pentru fiecare subproiect se vor selecta indicatori de performanţă în conformitate cu directivele UE şi cu legislaţia română privind furnizarea de apă potabilă, colectarea apelor uzate, tratarea şi evacuarea. Inaintea fiecărei trageri MTCT va furniza BDCE o listă a indicatorilor relevanţi acceptabil pentru Bancă ce vorfi utilizaţi pentru monitorizarea subproiectelor respective.

•In cursul etapei de evaluare a Proiectuiui a fost furnizată BDCE o listă iniţială de subproiecte amplasate în municipalităţile selectate. Lista de subproiecte selectate conform criteriilor acceptabile pentru BDCE va trebui actualizată înainte de prima tragere.

III. Criterii de eligibilitate (pe domenii de interventie)

Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluţia nr. 1.480 (2004) si deci contribuie la coeziunea socială în tară.

IV. Efecte sociale (pe domenii de intervenţie)

Proiectul propus va contribui la aducerea instalaţiilor de furnizare a apei potabile şi de tratare a apelor uzate din localităţile beneficiare la un nivel conform cu prevederile

directivelor relevante ale UE integrate în legislaţia naţională.

Proiectul va contribui direct la îmbunătăţirea calităţii apei potabile, făcând posibile furnizarea continuă şi sigură de apă şi controlul evacuării apelor uzate. Prin realizarea

acestor obiective, Proiectul va contribui la îmbunătăţirea durabilă a nivelului de viaţă al populaţiei, mai ales în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii apei la sursă şi reducerea poluării. Implementarea Proiectului ar trebui să conducă de asemenea la o reducere semnificativă a cantităţilor de ape uzate evacuate în cursurile de apă şi la o reducere în paralel a poluării transfrontaliere, mai ales în cursurile de apă din Ungaria.

Prin dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură a apei ce îndeplineşte standardele UE, Proiectul va avea un impact pozitiv şi asupra dezvoltării economice şi a turismului în localităţile beneficiare.

Numărul de locuitori ce se estimează că vor beneficia de pe urma Proiectului este de 820.000 de persoane.

ANEXA Nr. 2 la acord

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1568 - tranşa [număr]

BANCADE DEZVOLTAREACONSILIULUI EUROPEI

SCRISOARE   SUPLIMENTARĂ

La Acordul-cadru de împrumut din data [data]

Intre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită în continuare Imprumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr], aşa cum este specificat în art. [număr] din acordul-cadru menţionat.

Suma Imprumutului:                            [valuta şi suma]

Maturitate:                            până la 20 de ani maturitate finală, cu o perioadă de graţie de 5 ani

EURIBOR:                          [introduceţi definiţia EURIBOR]

Rata variabilă a dobânzii:      EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (Telerate [referinţă] sau Reuters                                                                                     [referinţă])

Plata dobânzii:                      semestrial, la sfârşitul perioadei

Numitorul fracţiei:                 actual/360 de zile, Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare (EURO):        înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real                                                                        (TARGET) funcţionează

sau (altele):                           înseamnă o zi lucrătoare în ţara valutei

Data de disponibilizare:         [data]

Instrucţiuni de plată (Imprumutat):       Numărul contului [număr] al [nume Bancă şi oraş], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume bancă corespondentă şi                                                                             oraş], codul SWIFT [cifrul]

Instrucţiuni de plată (BDCE):    conform paragrafului 3.4 din Acordul-cadru de împrumut

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Imprumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1) a fiecărui an şi pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]

Toate plăţile vorfi efectuate în contul BDCE, conform Instrucţiunilorde plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii „Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definiţie se găseşte în paragraful 3.5 din Acordul-cadru de împrumut, semnat între Imprumutat şi BDCE la [data].

In vederea mobilizării acestei tranşe din împrumut, Imprumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei transe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).

[Oraşul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Oraşul, data]

Pentru [numele imprumutatului]

1) Se precizează 4 date pentru plăţile trimestriale şi două date pentru plăţile semestriale.

ANEXA Nr. 3 la acord

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1568 - tranşa [număr]

ANGAJAMENT   DE   PLATĂ

[Valuta] [Suma]                                            [Data]

Pentru valoarea primită, subsemnatul................................................, prin acest angajament de plată, promit să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma imprumutată de [suma în litere] [valuta în litere] .............................................................................................................., în tranşele şi la dobânda specificate mai jos:

Rate de capital                           Dobânda

[Data]: [Valuta][Suma]               [Se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară.]

[Data]: [Valuta][Suma]

[Data]: [Valuta][Suma]

[Data]: [Valuta][Suma]

....//....

Plăţilede mai sus vor fi făcute la [banca corespondentă a BDCE şi contul de referinţă]...............................................................................................în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceţi statul] sau al oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acestuia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Imprumutatului la data [data disponibilizării].

In cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentă conform acestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.

Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunţare la niciunul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstanţă.

Pentru imprumutat,

ANEXA Nr. 41) la acord

Formularul de raport privind stadiul Proiectului

ANEXA Nr. 4A

F/P 1568 (2006) - Reabilitarea sistemului integrat de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

FIŞĂ DE IDENTIFICARE

Nume:

A - Descriere

2.   Localităţi:

Nume

Număr de locuitori

Număr Total de Localităţi

Populaţie Totală

3.   Descrierea Obiectivelor:

4.   Calendarul lucrărilor:

Inceput

Sfârşit

5.   Distribuţia de Apă Potabilă:

Reţeaua de Djstribuţie

Km

Staţie de Epurare a Apei

m3/zi

Reabilitare

Capacitate Totală

Extindere

Nouă

6.   Epurare a Apelor Uzate:

Reţeaua de Canalizare

Km

SEAU

m3/zi

Reabilitare

Capacitate Totală

Extindere

Nouă

7.   Analiza de Cost:

Articole Bugetare

Suma

%

Studii şi supraveghere

EUR

Lucrari

EUR

Instalare

EUR

Bunuri

EUR

Total

EUR

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

B - INDICATORI   SERVICIUL DE FURNIZARE A APEI

Parametru

Unitate

Curent

Tinta

Referintă

Indicatori ai serviciilor

Acoperire populaţie

%

QS03

Continuitatea furnizării

%

QS10

Populaţie ce se confruntă cu restricţiii ale serviciilor de apă

%

QS13

Consum casnic

Litri pe client pe zi

Consum ne-casnic

m3 per conectare pe lună

Consumatori contorizaţi

%

Ph11

Tarife medii la apă pentru consumul direct

€/m3

Fi21

Calitatea apei furnizate -

microbiologică

%

QS17

Calitatea apei furnizate - fizico-chimică

%

QS18

Indicatori de Eficientă Fizică

Apă negeneratoare de venituri, volum

%

Fi36

Pierderi de apă

m3 pe conectare pe an

Op22

Indexul de scurgeri al infrastructurii

Op25

COMPANIE JUDETEANĂ DE OPERARE

Eficienţă personal

Angajaţi pe conectare

Număr la 1000 de conectări

Pe01

Indicatori Financiari

Venit anual al unităţii

€/m3

Fi15

Costuri totaie ale unităţii

€/m3

Fi01

Rata de acoperire a costurilor totale

%

Fi23

Rata de acoperire a costurilor de operare

%

Fi24

Rata colectării

%

Rata de acoperire a serviciului datoriei

%

Fi31

C - INDICATORI PENTRU APA UZATĂ Şl PENTRU LUCRĂRI DE DRENAJ

Parametru

Unitate

Curent

Tinta

Referintă

Indicatori ai serviciilor

Acoperire canalizare:

Populatie cu acces la reteaua de canalizare/total popula ţ/e sub responsabilitatea utilitătii exprimat în %

%

Volumut apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectată:

llustrează proportia de apă uzată menajeră feţă de fluxurile comerciale şi industriale de apă uzată în fluxul totalde apă uzată colectată

%

Tarife de canalizare şi drenaj pe gospodărie:

Costul lunar al sumelor aferente canalizării şi drenajului pentru o gospodărie medie

/lună

Echivalent Medie populaţie tratată zilnica/capacitatea existentă de tratare zilnică:

llustrează utitizarea zilnică medie a capacităţii existente de tratament pe baza încărcării populaţiei echivalente, exprimata

în %

%

Maxim echivalent populaţie tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică:

llustrează utilizarea maximă zilnică a capacităţii existente de tratare pe baza încărcării populaţiei echivalente, exprimată în %

%

Apă uzată colectată şi tratată la nivel primar/secundar/terţîar:

Separă pe categorii fluxurile de apă, colectata şi tratată între cele trei niveluri diferite de tratare

%

Indicatori de eficienţă operatională

Reclamaţii privind calitatea serviciilor:

Număr total de reclamaţil pe an exprimat ca % din numărul total de conectări la canalizare

%

Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calităţii:

Procentul de parametri neconformi din punct de vedere al calită\ii scurgerilor

%

Productivitatea personalului:

llustrează eficienţa personalului din punct de vedere al numărului de angajaţi pe unitate zonală de servicii. în funcţie de natura zonei de servicii aceasta poate fi măsurată în raport de numărul de conectări ale gospodăriilor sau în raport de lungimea liniară a reţelei

Număr de angajaţi /număr de conectări sau număr de angajaţi / km de lungime a reţelei

Costul forţei de muncă/total costuri curente:

llustrează proportia salariilor personalului şi a plăţilorde beneficii faţă de costuriie de operare ce nu au legătură cu

personalul

%

Indicatori financiari

Cost operaţional al unităţii:

Cheltuieli opera \ionale anuale totale/volum anual total de apă colectată şi tratată

€/m3

Venit mediu:

Vgenituri anuale totale/voium anual total de apă colectată şi tratată

€/m3

Rata colectării:

Venit anual încasat/valoare facturi emise, exprimat în %

%

Indicatori de Poluare

Solide în suspensie

kg/a

Consum biologic de oxigen în interval de cinci zile

kg/a

Consum chimic de oxigen metoda - CR

kg/a

Nitrogen total

kg/a

Fosfor total

kg/a

ANEXA Nr. 4B

COSTURI

in EUR (exclusiv impozite şi TVA)

ŢARA: ROMÂNIA                                          Data:.....................

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

Descriere

CHELTUIELI EFECTUATE

la [data]

CHELTUIELI VIITOARE

COSTURI TOTALE

% CHELTUIT

COMENTARII

Nr

Subproiect

Obiective

Localizare

Până la finalizare

din care în următoarele 12 luni

1

2

3

4 = 1+2

5 = 1/4

TOTAL

SURSE DE FINANŢARE

                                                    BDCE

                                                     STAT

TOTAL

Tabelul 1

EVALUAREA ACHIZIŢIILOR

ŢARA: ROMANIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

Data:............................

CATEGORIA DE CHELTUIELI

TOTAL COSTURI

MODIFICARI COMENTARII

LD

LR

Altele

NFB

1. Lucrări

finanţate de BDCE

2.Bunuri

finanţate de BDCE

3.Servicii

finanţate de BDCE

4. Diverse

finanţate de BDCE

TOTAL

Abrevieri

LD: Licitaţie Deschisă

LR: Licitaţie Restrânsă

NFB: Nefinantat de Bancă

Tabelul 2A

EVALUAREA CONTRACTULUI

ŢARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori                 

Data............................

EXCLUSIV TVA

Descrierea Contractului

Data

semnării

contractului

Incredinţat

lui (numele

contractorului)

Metoda de achiziţie*

COST

Preţ fix

(D=da

N=Nu)

Suma plătită la data de ...

Perioada de Implementare

Data de Recepţie a Lucrărilor

Modificări Comentarii

Valuta

Suma

Inceput

Sfârşit

* Abrevieri ce se vor utiliza :

LD = Licitaţie Deschisă; LR = Licitaţie Restrânsă; DC = Dialog Competitiv; N = Negociere; SP = Solicitare de propuneri; CS = Concurs de soluţii

Tabelul 2B

PROGRAM DE ACTIVITATE*

DIAGRAMĂ

ŢARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

Data............................

DESCRIERE

Activitate

2006

2007

2008

2009

% Finalizat lucrări fizice

Modificări Comentarii

Nr

Subproiect

Obiective

Localizare

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

* Acest tabel va fi actualizat conform planului de achizitii.

Tabelul 3

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

Data:.....................

DESCRIERE

COMENTARII

Parametru

Referinţă

Unitate

Curent*

Ţintă*

Rezultat**

Indicatorii de servicii

Acoperirea populatiei

QS03

%

Continuitatea furnizării

QS10

%

Populaţie ce se confruntă cu resctricţii ale serviciilor de apă

QS13

%

Consum casnic

Litri pe client pe zi

Consum ne-casnic

m3 per conectare pe lună

Consumatori contorizaţi

Ph11

%

Tarife medii la apă pentru consumul direct

Fi21

€/m3

Calitatea apei furnizate - microbiologică

QS17

%

Calitatea apei furnizate - fizico-chimică

QS18

%

Indicatori de Eficienţă Fizică

Apă negeneratoare de venituri, volum

Fi36

%

Pierderi de apă

Op22

m3 pe conectare pe an

Indexul de scurgeri ai infrastructurii

Op25

COMPANIE JUDEŢEANĂ DE OPERARE

Eficienţă personal

Angajaţi pe conectare

Pe01

Număr la l000 de conectări

Indicatori Financiari

Venit anual al unităţii

H15

€/m3

Costuri totale ale unităţii

H01

€/m3

Rata de acoperire a costurilor totale

Fi23

%

Rata de acoperire a costurilor de operare

Fi24

%

Rata colectării

%

Rata de acoperire a serviciului datoriei

Fi31

(*) Se va completa la începutul programului înainte de implementarea subproiectului

(**) Se va completa la finalizarea proiectului

Tabelul 4A

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA                                                                                                                                        

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori

Data...........................

DESCRIERE

COMENTARII

Parametru

Referinţă

Unitate

Curent*

Ţintă*

Rezultat**

Indicatorii de servicii

Acoperire canalizare:

%

Volumul apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectafă:

%

Tarife de canalizare şi drenaj pe gospodărie:

€/lună

Echivalent Medie populaţie tratată zilnica/capacitatea existentă de tratare zilnică:

Maxim echivalent populaţie tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică:

%

Apă uzată colectată şi tratată la nivel primar/secundar/terţiar:

%

Indicatori de eficienţă operaţională

Reclamaţii privind calitatea serviciilor:

%

Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calităţii:

%

Staff productivity

Număr de

angajaţi / număr de conectări

Număr de angajaţi / km de lungime a reţelei

Costul forţei de muncă/total costuri curente:

%

Indicatori financiari

Cost operaţional al unităţii:

€/m3

Venit mediu:

€/m3

Rata colectării:

%

(*) Se va completa la începutul programului înainte de implementarea subproiectului

(**) Se va completa la finalizarea proiectului

Tabelul 4B


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu