Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 2 din 9 martie 2007

pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 240 din 6 aprilie 2007Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Riscul individual este suma valorilor operaţiunilor prevăzute la pct. 1, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiţia să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei instituţii de credit faţă de un debitor şi se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operaţiunile desfăşurate de debitor în nume propriu, cât şi cele în care debitorul este parte componentă a unui grup de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un singur debitor.

Componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un singur debitor, denumit în continuare grup de debitori, se raportează la Centrala Riscurilor Bancare. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului de debitori instituţiile de credit vor avea în vedere următoarele:

a)   criteriile prevăzute în norma privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria un singur debitor;

b)   instituţia de credit să înregistreze expunere faţă de cel puţin una dintre persoanele din grup."

2.    La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informaţii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate şi la creditele restante ale acestora faţă de întregul sistem bancar din România."

3.  La articolul 12 alineatul (2), prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- identificarea persoanelor recenzate şi evidenţierea, după caz, a situaţiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare;".

4.   La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie iniţiativă, informaţia referitoare la riscul global pentru debitorii raportaţi de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul «Situaţia riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), şi informaţia referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul «Situaţia grupurilor de debitori» (F4 C).

Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4."

Art. II. - Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularul F4 A din anexa nr. 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-3 la prezentul regulament.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea, I şi intră în vigoare la data de 1 mai 2007.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 - Formularul F2 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

Nr...........................Data...............

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR1)

pentru luna.................................anul.................................

Persoana declarantă.............................................................

Cod.....................................................................................

Nr. crt.

Debitor

Situaţie specială

Incadrare * debitor

Activitatea

Forma de proprietate

Ţara

Judeţul

Tipul

raportării

Codul de

identificare

Numele / Denumirea

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persoana acreditată

* Sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot opta pentru raportarea acestei informaţii.

1) Formularul este reprodus în facsimil.

MODUL   DE   COMPLETARE

Rubrica „Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către instituţia de credit.

Rubrica „Data"

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna" şi „anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.)

Rubrica „Cod"

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B.

Rubrica 0 „Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 „Debitor - Codul de identificare"

Se completează astfel:

a)  în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b)  în cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale şi care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c)  în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d)  în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, precum şi cu seria acestuia;

e)   în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine.

Rubrica 2 „Debitor - Numele/Denumirea"

Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 „Situaţie specială"

Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una din situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, astfel:

-   cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;

-   cu litera L - în cazul în care debitorul se află în situaţia de lichidare.

In cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica 4 „Incadrare debitor"

Se completează cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

-   cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;

-   cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;

-   cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;

-   cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

-   cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere.

Rubrica 5 „Activitatea" Se completează astfel:

-   în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

-    în cazul persoanelor juridice nerezidente, se asimilează un cod CAEN corespunzător activităţii principale;

-  în cazul persoanelor fizice, cu codul 00. Rubrica 6 „Forma de proprietate"

Se completează astfel:

-   în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

-    în cazul persoanelor juridice nerezidente, se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

-  în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica 7 „Ţara"

Se completează astfel:

-    în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

-   în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 8 „Judeţul"

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la oficiul registrului comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica 9 „Tipul raportării"

Se completează astfel:

-  cu litera S, în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;

-   cu litera N, în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 - Formularul F3 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

Nr...........................Data...............

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE*)

pentru luna.................anul...............

Persoana declarantă......................................................................................

Cod..............................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                        - lei -

Nr. crt.

Codul unităţii

Codul de identificare a debitorului

Sume acordate

Valuta

Data acordării

Data scadenţei

Codul

riscului

Numărul

atribuit de

C.R.B

Sume datorate

Sume restante

Serviciul datoriei

Tipul raportării

Identificator

utilizate

neutilizate

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

2

3

4

1

2

Total

Total

RISC

INDIVIDUAL

(9.1+9.2)

TOTAL

SUME

RESTANTE

...

...

Persoana acreditată

    

*) Formularul este reprodus în facsimil.

MODUL  DE  COMPLETARE

Rubrica „Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de instituţia de credit.

Rubrica „Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna" şi „anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc bancar.

Rubrica „Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare {C.R.B.)

Rubrica „Cod"

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B.

Rubrica 0 „Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 „Codul unităţii"

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a instituţiei de credit care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 „Codul de identificare a debitorului"

Se completează astfel:

a)  în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b)  în cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale şi care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c)  în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d)  în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, precum şi cu seria acestuia;

e)   în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine.

Rubrica 3 „Sume acordate"

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 „Valuta"

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 „Data acordării"

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care instituţia de credit îşi asumă angajamentul.

Rubrica 6 „Data scadenţei"

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului instituţiei de credit.

Rubrica 7 „Codul riscului"

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor, tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

-  poziţia 1  - garanţii:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi capitalizare;

C - garanţii primite de la clientela financiară;

D - ipoteci imobiliare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale.

In cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

-  poziţia 2 - tipul riscului:

A - credite comerciale;

B - credite de trezorerie;

C - credite de export;

D - credite pentru echipament;

E - credite pentru bunuri imobiliare;

F - alte credite;

G - obligaţiuni;

H - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică nonbancară;

I - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă instituţie de credit;

J - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

-  poziţia 3 - termenul de acordare:

A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);

C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

-  poziţia 4 - comportament credit:

C - credit;

L - linie de credit;

CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;

LF - linie de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale.

Rubrica 8 „Numărul atribuit de C.R.B."

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de C.R.B. la prima raportare a riscului respectiv, şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 9 „Sume datorate"

-  poziţia 1  - sume datorate - utilizate

Se completează astfel:

-  pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

-  pentru tipurile de risc A-F şi J, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

-   pentru angajamentele asumate de către instituţia de credit, cu cifra 0 (zero).

In aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

-  poziţia 2 - sume datorate - neutilizate.

Se completează astfel:

-   pentru tipurile de risc A-F care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

-   pentru tipurile de risc H şi I, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de instituţia de credit;

-  pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

-   pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 10 „Sume restante"

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către instituţia de credit această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 „Serviciul datoriei"

Se completează astfel:

-  cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

-   cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;

-   cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;

-   cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;

-   cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu întârziere de peste 90 de zile;

-   cu litera X - creditele scoase în afara bilanţului. Rubrica 12 „Tipul raportării"

Se completează astfel:

-  cu litera S - pentru riscuri care se şterg;

-   cu litera N - pentru riscuri care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;

-    cu litera D - pentru creditele care au fost reeşalonate şi care se raportează ca fiind credite noi;

-   cu litera A - pentru creditele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma transferată.

Rubrica 13 „Identificator"

Se completează, opţional, cu un cod atribuit de instituţia de credit.

Rubrica „risc individual” se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 9.1 şi 9.2.

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „total sume restante”

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.

In cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

In cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la C.R.B. şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 13 „Identificator", care se completează opţional, şi rubrica 8 „Număr atribuit de C.R.B.", care se completează de C.R.B. şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

In cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 8-13.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 - Formularul F4 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)

Nr...........................Data...............

SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE*)

pentru luna......anul......

Către

Persoana declarantă...........................................................................................

Cod...................................................................................................................

Referinţă............................................................................................................

Numele/Denumirea persoanei recenzate..............................................................

Codul de identificare,.........................................................................................

Grup..................................................................................................................

Ţara.............................. Judeţul.........................................................................

Activitatea..........................................................................................................

Forma de proprietate..........................................................................................

Situaţie specială..................................................................................................

Incadrare debitor pe sistem bancar......................................................................

Riscul global........................................................................................................

Informaţii referitoare la fraude cu carduri...............................................................

Informaţii referitoare la incidente de plată..............................................................

                                                                                                                     - lei -

Acronim

Numărul

atribuit de CRB

Identificator

Codul riscului

Serviciul datoriei

Valuta

Creditele reeşalonate

Sume acordate

Sume datorate

Sume restante

Angajamente

faţă de alte

instituţii de credit

Data acordării

Data

scadenţei

utilizate

neutilizate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

2

3

4

1

2

Total

Total

RISC GLOBAL

(9.1 + 9.2)

TOTAL

SUME

RESTANTE

TOTAL

ANGAJAMENTE

FAŢĂ DE ALTE

INSTITUŢII DE

CREDIT

*) Situaţia este reprodusă în facsimil.

MODUL   DE   COMPLETARE

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica „Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile „pentru luna" şi „anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.

Rubrica „Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica „Cod"

Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica „Referinţă"

Se completează, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Rubrica „Numele/Denumirea persoanei recenzate"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica „Codul de identificare"

Se completează astfel:

a)  în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b)   în cazul persoanelor care exercită profesii în baza unor legi speciale şi care nu au cod unic de înregistrare, cu codul numeric personal;

c)  în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

d)  în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, precum şi cu seria acestuia;

e)   în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine.

Rubrica „Grup"

Se completează astfel:

-   cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;

-   cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica „Ţara"

Se completează astfel:

-    în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

-   în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica „Judeţul"

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica „Activitate"

Se completează astfel:

-  în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

-  în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activităţii principale;

-  în cazul persoanelor fizice, cu codul 00. Rubrica „Forma de proprietate"

Se completează astfel:

-  în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

-  în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

-  în cazul persoanelor fizice, cu codul 01. Rubrica „Situaţie specială"

Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, astfel:

-   cu litera R, în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;

-   cu litera L, în cazul în care debitorul se află în situaţia de lichidare.

In cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N. Rubrica „Incadrare debitor pe sistem bancar" Se completează cea mai slabă încadrare raportată pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

-   cu litera S, pentru credite clasificate în categoria standard;

-   cu litera O, pentru credite clasificate în categoria în observaţie;

-   cu litera B, pentru credite clasificate în categoria substandard;

-   cu litera I, pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

-   cu litera P, pentru credite clasificate în categoria pierdere.

Rubrica „Riscul global"

Se completează cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „Informaţii referitoare la fraude cu carduri"

Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel:

-   numărul fraudelor cu carduri;

-  totalul sumei fraudate.

Rubrica „Informaţii referitoare la incidente de plată"

Se completează   cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

-   numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

-  perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plată sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 1 „Acronim"

Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă instituţie de credit.

Rubrica 2 „Numărul atribuit de CRB"

Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.

Rubrica 3 „Identificator"

Se completează cu codul atribuit de instituţia de credit, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacă a fost raportat de altă instituţie de credit.

Rubrica 4 „Codul riscului"

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor, tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

-  poziţia 1  - garanţii:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi capitalizare;

C - garanţii primite de la clientela financiară;

D - ipoteci imobiliare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale.

In cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;

-  poziţia 2 - tipul riscului:

A - credite comerciale;

B - credite de trezorerie;

C - credite de export;

D - credite pentru echipament;

E - credite pentru bunuri imobiliare;

F - alte credite;

G - obligaţiuni;

H - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică nonbancară;

I - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă instituţie de credit;

J - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

-  poziţia 3 - termenul de acordare:

A - credite si angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);

C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

-  poziţia 4 - comportament credit:

C - credit;

L - linie de credit;

CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;

LF - linie de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale.

Rubrica 5 „Serviciul datoriei"

Se completează astfel:

-   cu litera A, în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

-  cu litera B, în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;

-  cu litera C, în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;

-  cu litera D, în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;

-  cu litera E, în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 90 de zile;

-  cu litera X, creditele scoase în afara bilanţului. Rubrica 6 „Valuta"

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 7 „Creditele reeşalonate" Se completează astfel:

-   cu litera D, în situaţia în care creditul este reesalonat;

-   cu litera N, în situaţia în care creditul nu este reesalonat.

Rubrica 8 „Sume acordate"

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 9 „Sume datorate"

-  poziţia 1  - sume datorate utilizate

Se completează astfel:

-  pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

-  pentru tipurile de risc A-F şi J, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

-  pentru angajamentele asumate de către instituţia de credit, cu cifra 0 (zero).

In aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

-  poziţia 2 - sume datorate neutilizate Se completează astfel:

-  pentru tipurile de risc A-F, care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

-   pentru tipurile de risc H şi I, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de instituţia de credit;

-  pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

-  pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 10 „Sume restante"

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către instituţia de credit, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 „Angajamente faţă de alte instituţii de credit"

Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către instituţia de credit în numele debitorului faţă de alte instituţii de credit (litera I pe poziţia 2 în rubrica 4 „Codul riscului").

Rubrica 12 „Data acordării"

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care instituţia de credit îşi asumă angajamentul.

Rubrica 13 „Data scadenţei"

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului instituţiei de credit.

Rubrica „risc global" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 9.1 şi 9.2.

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica „total sume restante"

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 10.

Rubrica „total angajamente faţă de alte instituţii de CREDIT"

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 11.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 2/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 2 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu