Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.17 din 14.10.2011

privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 11 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, Regulamentului CE nr. 1.339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, ale Deciziei BCE nr. 14/2010 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro, Convenţiei de la Geneva din 1929, Regulamentului nr. 3/2011 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a României, precum şi ale Codului penal,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,Banca Naţională a României emite prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament are ca obiect stabilirea măsurilor necesare în vederea circulării bancnotelor şi monedelor euro în condiţii care garantează autenticitatea lor, precum şi procedura de transmitere către autorităţile naţionale competente a bancnotelor şi monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate. Articolul 2Dispoziţiile prezentului regulament se aplică instituţiilor de credit, celorlalţi prestatori de servicii de plată, în limita activităţii lor de plată, şi operatorilor economici care participă la verificarea şi distribuirea bancnotelor şi monedelor euro primite, fără a aduce atingere dreptului penal intern. Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează: 1. bancnote falsificate şi monede falsificate - bancnotele şi monedele euro sau care au aparenţa unor bancnote ori monede euro şi care au fost produse şi/sau alterate în mod fraudulos; 2. bancnote şi monede neautorizate - bancnotele şi monedele euro care au fost produse prin utilizarea echipamentelor legale sau a materialelor legale, dar cu încălcarea dispoziţiilor în temeiul cărora autorităţile competente pot emite însemne monetare sau care au fost puse în circulaţie cu încălcarea legilor conform cărora autorităţile competente pot pune în circulaţie însemne monetare şi care nu au acordul acestor autorităţi; 3. falsificarea presupune următoarele activităţi: a)producerea frauduloasă sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulaţie; b)punerea în circulaţie în mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate; c)importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu bună-ştiinţă de bancnote sau monede falsificate; d)producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator şi orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obţinerii de bancnote sau monede falsificate ori alterării bancnotelor şi monedelor în vederea obţinerii de falsuri; e)producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea însemnelor monetare împotriva falsificării.4. autorităţi naţionale competente sunt: a)Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie, în baza propriilor legi de organizare şi funcţionare, pentru identificarea, primirea şi reţinerea bancnotelor şi monedelor euro falsificate şi suspectate a fi falsificate; b)Oficiul Naţional Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, Cecuri de Călătorie din cadrul Poliţiei Române, denumit în continuare Oficiul Naţional Central, pentru transmiterea bancnotelor şi monedelor euro falsificate şi suspectate a fi falsificate către Centrul Naţional de Analiză, şi către Centrul Naţional de Analiză a Monedelor din Banca Naţională a României; c)Centrul Naţional de Monitorizare a Falsificărilor din Banca Naţională a României, denumit în continuare CNMF, pentru administrarea, pe teritoriul României, a Sistemului de Monitorizare a Falsificărilor, denumit în continuare SMF; d)Centrul Naţional de Analiză, denumit în continuare CNA, pentru primirea bancnotelor falsificate şi a celor suspectate a fi falsificate de la autorităţile naţionale cu competenţe în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic şi al încadrării pe categorii de falsificări; e)Centrul Naţional de Analiză a Monedelor, denumit în continuare CNAM, pentru primirea monedelor falsificate şi a celor suspectate a fi falsificate de la autorităţile naţionale cu competenţe în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic şi al încadrării pe categorii de falsificări.5. expertizarea - examinarea bancnotelor sau monedelor în vederea stabilirii autenticităţii lor; 6. agenţi care operează cu numerar - instituţiile de credit care primesc şi repun în circulaţie bancnote şi monede euro şi, în limita activităţii lor de plată, ceilalţi prestatori de servicii de plată, precum şi orice alt operator economic care participă la verificarea şi la distribuirea către public a bancnotelor şi a monedelor euro, inclusiv: a)instituţiile a căror activitate constă în schimbarea bancnotelor sau monedelor în diferite devize, cum sunt casele de schimb valutar; b)transportatorii de fonduri; c)alţi operatori economici, cum ar fi comercianţii sau cazinourile, care participă, cu titlu auxiliar, la verificarea şi la distribuirea către public a bancnotelor euro prin intermediul bancomatelor, în limita acestor activităţi auxiliare;7. personal calificat - angajaţii agenţilor care operează cu bancnote şi monede euro, care cunosc elementele de siguranţă publice ale bancnotelor şi monedelor euro, aşa cum sunt specificate şi publicate de Banca Centrală Europeană, şi au capacitatea de a le verifica; 8. repunerea în circulaţie - activitatea agenţilor care operează cu numerar de a repune în plăţi, în mod direct sau indirect, bancnote şi monede euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie de la alt agent care operează cu numerar. Capitolul IIObligaţiile agenţilor care operează cu numerar Articolul 4Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar au obligaţia de a se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor şi monedelor euro pe care le-au primit şi pe care intenţionează să le repună în circulaţie, precum şi cu privire la detectarea falsificărilor. Articolul 5Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar, precum şi orice altă instituţie care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul şi eliberarea către public a bancnotelor şi a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulaţie şi să predea de îndată autorităţilor naţionale competente bancnotele şi monedele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate. Articolul 6(1) Controlul autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro se efectuează de către personal calificat, fie manual, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizează numai cu ajutorul echipamentelor de procesare din listele publicate pe site-ul Băncii Centrale Europene şi al Comisiei Europene.(2) Lista echipamentelor pentru controlul autenticităţii bancnotelor euro se găseşte pe site-ul Băncii Centrale Europene la adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/ tested/html/index.ro.html şi pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf Articolul 7Bancnotele şi monedele euro falsificate, precum şi cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de poliţie, după caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal de predare-primire va fi completat în conformitate cu instrucţiunile din anexa nr. 2. Articolul 8Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie înaintează bancnotele şi monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului Naţional Central, care le remite CNA şi CNAM din Banca Naţională a României, în vederea expertizării. Articolul 9După expertizare, bancnotele şi monedele euro, însoţite de un buletin de expertiză, se returnează Oficiului Naţional Central. Capitolul IIIBancnote şi monede neautorizate Articolul 10Dispoziţiile prevăzute la cap. II se aplică, pe cât posibil, şi bancnotelor şi monedelor euro neautorizate. Capitolul IVCooperarea pentru protecţia bancnotelor şi monedelor euro împotriva falsificării Articolul 11Autorităţile naţionale competente, în exercitarea misiunii lor conform prezentului regulament, cooperează în vederea: a)schimbului de informaţii referitoare la prevenirea falsificării şi la combaterea punerii în circulaţie a bancnotelor şi a monedelor euro falsificate; b)informării regulate referitoare la impactul falsificării bancnotelor şi monedelor euro în scopul unei analize strategice; c)acordării asistenţei reciproce în domeniul prevenirii falsificării şi al luptei împotriva punerii în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro falsificate. Capitolul VSancţiuni Articolul 12Activităţile prevăzute la cap. I art. 3 pct. 3, precum şi încălcarea prevederilor art. 5 constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform prevederilor Codului penal. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 13Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003. Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu ANEXA Nr. 1PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*_____* Procesul-verbal de predare-primire poate fi descărcat de pe site-ul Băncii Naţionale a României de la adresa www.bnr.ro Nr. ....... din data de ........ ............/........./........ ................
A. Datele de identificare ale instituţiei constatatoare:
Instituţia constatatoare:
Codul unic de înregistrare:
Adresa:
B. Datele de identificare ale unităţii depunătoare/deponentului persoană fizică:
Instituţia/Numele şi prenumele:
Actul de identitate:
Adresa/Adresa de domiciliu:
C. Date privind bancnotele sau monedele falsificate sau suspecte a fi falsificate:
Bancnote
Număr buc. Valoarea nominală Seria
Monede
Număr buc. Valoarea nominală Faţa naţională
D. Menţiuni suplimentare
E. Semnături
Din partea instituţiei constatatoare Deponent Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor

ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a procesului-verbal de predare-primire 1. În cazul depistării la ghişeu de bancnote şi monede euro falsificate, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în 3 exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la instituţia constatatoare, un exemplar la deponent şi un exemplar, care va însoţi bancnota/moneda falsificată, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române. În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici: A. Datele de identificare ale unităţii constatatoare: denumirea instituţiei de credit, a casei de schimb valutar sau a celorlalţi operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa B. Datele de identificare ale deponentului: numele şi prenumele persoanei care s-a prezentat la ghişeu, seria şi numărul actului de identitate, precum şi adresa de domiciliu C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: în cazul bancnotelor, numărul de bucăţi descoperite, valoarea nominală şi seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;în cazul monedelor, numărul de bucăţi descoperite, valoarea nominală şi faţa naţională.Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D. Menţiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienţei bancnotelor şi/sau monedelor euro falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituţiei care a constatat falsificarea1), de către deponent şi de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va prelua bancnotele şi/sau monedele euro falsificate, însoţite de un exemplar al procesului-verbal._____1) Director, casier-şef, casier, şef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu. 2. În cazul depistării bancnotelor şi/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta instituţiei de credit, a casei de schimb valutar sau a oricărui operator cu numerar, şi în orice altă situaţie în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în două exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la unitatea constatatoare şi un exemplar, care va însoţi bancnotele şi/sau monedele falsificate, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române. În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici: A. Datele de identificare ale unităţii constatatoare: denumirea instituţiei, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa B. Datele de identificare ale unităţii depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea instituţiei de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: în cazul bancnotelor, numărul de bucăţi descoperite, valoarea nominală şi seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;în cazul monedelor, numărul de bucăţi descoperite, valoarea nominală şi faţa naţională.Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D. Menţiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienţei bancnotelor şi/sau monedelor falsificate. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituţiei care a constatat falsificarea şi de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va prelua bancnotele şi/sau monedele euro falsificate, însoţite de un exemplar al procesului-verbal.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 17/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 17 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu