Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.11 din 19.10.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 31 octombrie 2017SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (8), art. 43-48 şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. h), art. 126 alin. (1) lit. c), art. 148 alin. (1) lit. f) şi art. 159 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (3) şi (4), art. 63 alin. (1) şi (2), art. 68, art. 70 lit. f), art. 72 alin. (2) lit. b)-f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. b)-f) şi alin. (4), art. 19 şi art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 18.10.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Articolul I Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)potenţialilor achizitori şi acţionarilor semnificativi din cadrul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor, administratorilor fondurilor de investiţii alternative, contrapărţii centrale, societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare şi societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale; 2. La articolul 4 alineatul (2), punctele 12 şi 18 vor avea următorul cuprins: 12. influenţă semnificativă - se consideră că un potenţial achizitor exercită o influenţă semnificativă atunci când deţinerile sale, deşi sub pragul de 10%, respectiv 5% în cazul depozitarului central şi 20% în cazul operatorului de piaţă, îi permit să exercite o influenţă importantă asupra administrării entităţii reglementate, cum ar fi faptul de a avea un reprezentant în consiliul de administraţie; deţinerile sub 10% se supun cerinţelor de aprobare, de la caz la caz, în funcţie de structura acţionariatului entităţii reglementate şi de implicarea concretă a achizitorului în administrarea acesteia; ........ ................ ................ ................ ........ ......... 18. persoane care acţionează concertat - două sau mai multe persoane legate printr-un acord implicit sau explicit încheiat între acestea şi care intenţionează să exercite o influenţă semnificativă, direct sau indirect, asupra entităţii reglementate; acordul poate fi încheiat în formă scrisă, verbală sau se manifestă doar în fapt sau dacă persoanele sunt legate între ele în orice alt mod; 3. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins : Articolul 6(1) În scopul prezentului regulament, pentru determinarea acţiunii concertate pot fi luate în considerare, în special, următoarele situaţii: a)existenţa unor acorduri de colaborare între acţionari în materie de guvernanţă corporativă, cu excepţia contractelor de vânzare-cumpărare pure, a contractelor cu drept de covânzare şi de forţare a vânzării şi a drepturilor statutare de preempţiune pure; ........ ........ .............. c)dacă potenţialul achizitor deţine o poziţie în structura de conducere a entităţii reglementate sau are capacitatea de a desemna o persoană care să ocupe o asemenea poziţie; d)relaţia dintre entităţile din cadrul aceluiaşi grup, cu excepţia situaţiilor care îndeplinesc criteriile de independenţă prevăzute la art. 116 alin. (9) sau, dacă este cazul, alin. (10) din Regulamentul nr. 1/2006; 4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) Determinarea acţiunii concertate poate avea loc şi în cazul în care, deşi nu a fost transmis un proiect de achiziţie şi de aprobare a acţionarilor semnificativi, în baza evaluării situaţiilor menţionate la alin. (1), există indicii cu privire la o posibilă acţiune concertată. Existenţa unui anumit factor nu conduce în mod automat la concluzia potrivit căreia persoanele vizate acţionează în mod concertat. (5) În procesul de analiză pentru determinarea acţiunii concertate se iau în considerare şi următoarele principii:a)procesul de evaluare în vederea aprobării achiziţiilor sau a majorărilor participaţiilor calificate nu împiedică cooperarea dintre acţionarii care au obiectivul de a exercita o bună guvernanţă corporativă; b)pentru a determina dacă acţionarii care cooperează acţionează în mod concertat, A.S.F. efectuează o analiză de la caz la caz şi evaluează fiecare caz pe fond, urmărind dacă există date, pe lângă implicarea acţionarilor în orice activitate dintre cele menţionate la alin. (3), care să indice faptul că acţionarii ar trebui consideraţi persoane care acţionează în mod concertat; c)dacă acţionarii cooperează angajându-se într-o activitate care nu este inclusă la alin. (3), acest fapt, în sine, nu este interpretat în sensul că persoanele respective acţionează în mod concertat. 5. La articolul 7, după litera e) se introduc trei noi litere , literele f)-h), cu următorul cuprins: f)existenţa unor tranzacţii importante şi regulate între potenţialul achizitor şi entitatea reglementată; g)relaţia fiecărui acţionar cu entitatea reglementată; h)existenţa unor relaţii între potenţialul achizitor, acţionarii existenţi şi a oricărui acord între acţionari care i-ar permite potenţialului achizitor să exercite o influenţă semnificativă. 6. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: (2) Achiziţia propusă sau majorarea unei participaţii care nu se ridică la 10% din capital sau din drepturile de vot ale entităţii reglementate este supusă unei solicitări de aprobare şi de evaluare prudenţială prealabilă, dacă o astfel de participaţie i-ar permite potenţialului achizitor să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii entităţii reglementate, chiar dacă influenţa respectivă este sau nu exercitată. (3) Pentru a evalua dacă se poate exercita o influenţă semnificativă, A.S.F. ia în considerare toate faptele şi circumstanţele relevante, incluzând pe cele menţionate la alin. (1). 7. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Participaţia calificată indirectă se stabileşte atunci când:a)o persoană fizică sau juridică achiziţionează sau majorează o participaţie directă sau indirectă a unui acţionar existent care deţine o participaţie calificată; sau b)o persoană fizică sau juridică are o participaţie directă sau indirectă a unei persoane care intenţionează să achiziţioneze sau să îşi majoreze o participaţie directă la entitatea reglementată. (2) Evaluarea şi determinarea mărimii unei participaţii calificate indirecte pentru fiecare persoană menţionată la alin. (1) se efectuează prin aplicarea în ordine succesivă, pentru fiecare deţinere din lanţul de participaţii, a următoarelor două criterii:a)criteriul pentru stabilirea poziţiei de control; b)criteriul de multiplicare.(3) Criteriul de multiplicare se aplică în situaţia în care, în urma aplicării criteriului prevăzut la alin. (2) lit. a), se stabileşte că persoana relevantă nu exercită sau nu dobândeşte, în mod direct sau indirect, controlul asupra unui acţionar existent sau asupra unui potenţial achizitor al unei participaţii calificate în cadrul entităţii reglementate. 8. După articolul 8 se introduc trei noi articole , articolele 81-83, cu următorul cuprins: Articolul 81 (1) O persoană fizică sau juridică este considerată achizitor indirect al unei participaţii calificate dacă prin aplicarea criteriului pentru determinarea poziţiei de control se stabileşte că aceasta:a)dobândeşte, în mod direct sau indirect, controlul asupra unui acţionar existent deţinător al unei participaţii calificate în cadrul entităţii reglementate, indiferent dacă o astfel de participaţie existentă este directă sau indirectă; sau b)controlează, în mod direct sau indirect, potenţialul achizitor direct al unei participaţii calificate în cadrul unei entităţi reglementate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) determinarea achizitorilor indirecţi include beneficiarul real. Articolul 82 (1) Aplicarea criteriului de multiplicare pentru a evalua dacă o participaţie calificată este achiziţionată în mod indirect constă în înmulţirea procentajelor participaţiilor existente în cadrul fiecărui nivel al lanţului de participaţii, începând prin înmulţirea participaţiei deţinute în mod direct la entitatea reglementată cu participaţia aflată la nivelul imediat superior şi continuând în sus pe lanţul deţinerilor până când rezultatul înmulţirii continuă să fie 10% sau mai mult; rezultatul multiplicărilor reprezintă dimensiunea deţinerii indirecte a persoanei aflate la nivel imediat superior în lanţul participaţiilor.(2) Participaţia calificată determinată conform alin. (1) este considerată achiziţionată indirect:a)de fiecare persoană pentru care rezultatul înmulţirii este de 10% sau mai mult; şi b)de toate persoanele care deţin, direct sau indirect, controlul asupra persoanei sau persoanelor identificate în temeiul aplicării criteriului de multiplicare în conformitate cu lit. a). Articolul 83 Determinarea achiziţiilor indirecte de participaţii calificate, în conformitate cu prevederile art. 8, 81 şi 82, se efectuează conform exemplelor prezentate în anexa nr. 4. 9. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9 Fără a aduce atingere aplicării prevederilor art. 10 alin. (1) şi art. 12, indiferent de aplicarea criteriului de control sau de multiplicare, atunci când achizitorii indirecţi sunt entităţi reglementate şi supravegheate, iar A.S.F. se află deja în posesia informaţiilor actualizate, A.S.F. poate considera suficient, având în vedere circumstanţele speciale ale cazului, să evalueze pe deplin, pe lângă potenţialul achizitor direct, doar persoana sau persoanele cu poziţii de control aflate în vârful lanţului de participaţii. 10. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) A.S.F. evaluează dacă potenţialul achizitor a adoptat decizia de a achiziţiona în baza a cel puţin următoarelor considerente: a)dacă potenţialul achizitor avea cunoştinţă sau, având în vedere informaţiile la care putea avea acces, ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de achiziţia/majorarea unei participaţii calificate şi de tranzacţia pe care a declanşat-o; şi b)dacă potenţialul achizitor are capacitatea de a influenţa, de a obiecta sau de a preveni potenţiala achiziţie sau majorare a unei participaţii calificate. 11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: (5) În situaţia prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), acţionarul existent al unei participaţii calificate nu trimite A.S.F. proiectul de achiziţie. (6) A.S.F. permite persoanei sau persoanelor aflate în vârful lanţului de control să trimită notificarea prealabilă şi în numele titularilor intermediari. 12. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13 Entităţile reglementate au obligaţia de a ţine o evidenţă care să le permită identificarea persoanelor care deţin participaţii calificate sau exercită o influenţă semnificativă şi de a solicita acţionarilor lor, indiferent de cota de participare, informaţiile necesare în vederea încadrării acestora în categoria persoanelor care deţin, direct sau indirect, individual sau concertat, participaţii calificate sau a acţionarilor care exercită o influenţă semnificativă. 13. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) La evaluarea integrităţii potenţialului achizitor, se au în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele: a)condamnarea sau urmărirea penală în cazul unei infracţiuni penale, în special:

(i) infracţiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul bancar, financiar, al instrumentelor şi investiţiilor financiare şi al asigurărilor sau referitoare la pieţele aferente instrumentelor financiare sau instrumentelor de plată;
(ii) infracţiuni de fals, fraudă sau infracţiuni financiare, inclusiv spălare de bani şi finanţarea terorismului,
manipulările pieţei, utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, camătă şi corupţie;
(iii) infracţiuni privind regimul fiscal;
(iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa sau protecţia consumatorului;

b)orice concluzii relevante în urma controalelor desfăşurate la faţa locului şi de la distanţă, a investigaţiilor sau a măsurilor de punere în aplicare a legii, în măsura în care se referă direct sau indirect la potenţialul achizitor, în legătură cu nivelul participaţiilor sau cu poziţia de control şi cu impunerea sancţiunilor administrative pentru încălcarea prevederilor referitoare la activităţile din domeniul bancar, financiar, al instrumentelor şi investiţiilor financiare şi al asigurărilor sau referitoare la pieţele aferente instrumentelor financiare sau instrumentelor de plată sau cu privire la orice acte normative sau alte aspecte referitoare la serviciile financiare prevăzute la lit. a); c)acţiuni de punere în aplicare a legii din partea oricăror altor organe de reglementare sau profesionale pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante; d)oricare alte informaţii din surse certe şi credibile relevante în acest context. 14. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Atunci când există indicii sau informaţii care pun la îndoială integritatea, de exemplu, existenţa, unor evenimente nefavorabile referitoare la potenţialul achizitor, posibile delicte, rapoarte ostile în media şi acuzaţii, potenţialul achizitor prezintă documente care dovedesc că nu au avut loc astfel de evenimente, confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau din alte state. 15. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) La evaluarea cerinţelor privind competenţa profesională se ţine cont de particularităţile fiecărui caz, în special de nivelul participaţiei care urmează a fi deţinută şi de gradul de implicare preconizat al potenţialului achizitor în administrarea şi conducerea entităţii reglementate respective sau dacă achiziţia este realizată doar pentru scopuri investiţionale. 16. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile dacă nu există dovezi noi sau revizuite care ar putea să ridice preocupări justificate privind competenţele profesionale ale potenţialului achizitor, luând în considerare dimensiunea şi complexitatea entităţii reglementate vizate; eligibilitatea potenţialului achizitor de a controla o entitate reglementată cu obiect de activitate restrâns sau cu o cifră de afaceri mică se reanalizează inclusiv în situaţia în care acesta ar intenţiona să controleze o entitate considerabil mai mare. 17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins: Articolul 261 (1) Mecanismele financiare introduse de potenţialul achizitor pentru a finanţa achiziţia sau relaţiile financiare existente între potenţialul achizitor şi entitatea reglementată pot exista numai în măsura în care sunt evitate conflictele de interese care ar putea să afecteze entitatea reglementată.(2) Profunzimea evaluării solidităţii financiare a potenţialului achizitor este legată de posibila influenţă a potenţialului achizitor, de natura potenţialului achizitor şi de natura achiziţiei astfel cum este prevăzut la art. 371. (3) În funcţie de caracteristicile achiziţiei, A.S.F. poate diferenţia profunzimea şi metodele de analiză luând în considerare diferenţa dintre situaţiile în care achiziţia produce sau nu o schimbare în controlul entităţii reglementate. 18. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanţare să fie transparent, scop în care:a)fondurile utilizate pentru achiziţia propusă să fie virate prin intermediul unor instituţii de credit sau instituţii financiare care sunt supravegheate efectiv în vederea combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de autorităţile competente din Uniunea Europeană sau din ţările terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului; b)potenţialul achizitor să furnizeze informaţii certe şi credibile privind activitatea care a produs fondurile, precum şi orice alte informaţii necesare în acest sens, inclusiv, după caz, istoricul activităţilor economice ale acestuia şi schema financiară, în conformitate cu valoarea acordului de tranzacţionare; c)informaţiile furnizate de potenţialul achizitor trebuie să fie prezentate într-o formă documentată, astfel încât să nu existe neclarităţi privind originea şi transferul fondurilor. 19. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Pentru persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament se prezintă, suplimentar celor menţionate la alin. (1), următoarele documente şi informaţii:a)certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia; b)în cazul persoanelor juridice care fac parte dintr-un grup:

(i) copii de pe ultimele 3 situaţii financiare anuale individuale auditate însoţite de raportul detaliat al auditorului financiar şi, după caz, şi cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acţionarul, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene şi depuse la organele competente;
(ii) analiza perimetrului supravegherii consolidate a entităţii reglementate şi a grupului de care ar aparţine după achiziţia propusă; analiza trebuie să cuprindă informaţii despre entităţile grupului care ar fi incluse în sfera de aplicare a cerinţelor privind supravegherea consolidată după achiziţia propusă şi nivelurile din cadrul grupului la care aceste cerinţe s-ar aplica pe bază integrală sau subconsolidată;
(iii) analiza privind impactul achiziţiei propuse, inclusiv ca urmare a legăturilor strânse ale potenţialului achizitor cu entitatea reglementată, asupra capacităţii entităţii reglementate de a continua să furnizeze informaţii corecte şi în timp util A.S.F.;

c)în cazul potenţialilor achizitori din state terţe:

(i) certificat de bonitate financiară sau un document echivalent furnizat de autoritatea de supraveghere din statul de origine;
(ii) declaraţie de la autoritatea de supraveghere din sectorul financiar, conform căreia nu există obstacole sau limitări privind furnizarea informaţiilor necesare pentru supravegherea entităţii reglementate vizate, dacă este disponibilă;
(iii) informaţii generale privind regimul de reglementare al statului terţ aplicabil potenţialului achizitor;

d)pentru persoanele care exercită responsabilităţi de conducere a acţionarului, documentele menţionate la alin. (3); e)hotărârea organului statutar al potenţialului achizitor cu privire la aprobarea achiziţiei. 20. La articolul 33 alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins: b)achiziţia propusă urmează să se realizeze printr-o tranzacţie intragrup în cadrul grupului unui acţionar existent fără să aibă loc o modificare reală sau substanţială a deţinătorului direct ori indirect al entităţii reglementate sau a influenţei pe care grupul o exercită în entitatea reglementată; în acest caz sunt furnizate informaţii adecvate care să permită evaluarea proiectului de achiziţie, fără a fi necesară o reevaluare a întregului grup; evaluarea se limitează doar la schimbările care au avut loc de la data ultimei evaluări; 21. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins: Articolul 371 (1) Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de aprobare, inclusiv a unor solicitări suplimentare de informaţii, în anticiparea unei cereri de aprobare formale, se poate solicita A.S.F. organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării şi clarificării elementelor legate de proiectul de achiziţie propus, în special dacă acesta prezintă tranzacţii complexe şi semnificative care pot include:a)tranzacţii în care potenţialul achizitor sau entitatea reglementată vizată are o structură complexă de grup; b)tranzacţii transfrontaliere; c)tranzacţii care implică propuneri de schimbări semnificative ale planului de afaceri sau ale strategiei entităţii reglementate; şi d)tranzacţii care implică folosirea de finanţări ale datoriilor semnificative. (2) În situaţia aplicării prevederilor alin. (1), contactele în faza de prenotificare se concentrează pe informaţiile ce vor fi cerute de A.S.F. pentru a începe evaluarea unei achiziţii sau majorarea unei participaţii calificate. (3) În cazul tranzacţiilor transfrontaliere care presupun mai multe notificări ale achiziţiilor de participaţii calificate în interiorul Uniunii Europene, în cazul în care A.S.F. este autoritatea de supraveghere a entităţii reglementate care reprezintă societatea-mamă, A.S.F. colaborează cu celelalte autorităţi de supraveghere cu scopul, dacă este posibil, de a alinia procesul de notificare şi evaluare. 22. La anexa nr. 1 secţiunea 1 subsecţiunea 1.1 punctul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)persoanele împuternicite să exercite drepturile de vot în legătură cu entitatea reglementată vizată în oricare dintre următoarele cazuri sau într-o combinaţie de cazuri:

(i) drepturile de vot ale unui terţ cu care persoana sau entitatea respectivă a încheiat un contract, care îi obligă să adopte, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot pe care le au, o politică comună de durată privind administrarea emitentului în cauză ........ ................ ........;
(ii) drepturile de vot ale unui terţ în conformitate cu un contract încheiat cu persoana sau entitatea respectivă privind transferul temporar cu titlu oneros al drepturilor de vot în cauză ........ ................ ................ ...............;
(iii) drepturile de vot aferente acţiunilor depuse ca garanţie pe lângă acea persoană sau entitate, cu condiţia ca persoana sau entitatea respectivă să controleze drepturile de vot şi să îşi exprime intenţia de a le exercita ........ ................ ................ ................ ..........;
(iv) drepturile de vot aferente acţiunilor pentru care persoana sau entitatea în cauză are uzufructul........ ................ ................ ................ ........;
(v) drepturile de vot deţinute sau care pot fi exercitate în temeiul pct. (i)-(iv) printr-o entitate controlată de persoana sau entitatea respectivă ........ ........ .............;
(vi) drepturile de vot aferente acţiunilor depuse pe lângă acea persoană sau entitate pe care persoana sau entitatea în cauză le poate exercita la propria alegere, în absenţa unor instrucţiuni specifice de la acţionari........ ................ ................ ................ ..........;
(vii) drepturile de vot deţinute de un terţ în nume propriu în numele persoanei sau entităţii respective........ ..............;
(viii) drepturile de vot pe care persoana sau entitatea respectivă le poate exercita în calitate de intermediar, atunci când persoana sau entitatea respectivă poate exercita drepturile de vot la propria alegere, în absenţa unor instrucţiuni specifice de la acţionari........ .............;

23. La anexa nr. 1 secţiunea 1 subsecţiunea 1.2 punctul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)concedierea dintr-o poziţie de încredere, relaţie fiduciară sau situaţie similară:

(i) orice persoană care administrează efectiv activitatea economică a potenţialului achizitor ........ ...............;
(ii) orice acţionar care exercită o influenţă semnificativă asupra potenţialului achizitor........ ................ ........... .

24. La anexa nr. 1 secţiunea 1 subsecţiunea 1.2 punctul 8, litera b) va avea următorul cuprins: b)persoanele împuternicite să exercite drepturile de vot în legătură cu entitatea reglementată vizată în oricare dintre următoarele cazuri sau într-o combinaţie de cazuri:

(i) drepturile de vot ale unui terţ cu care persoana sau entitatea respectivă a încheiat un contract, care îi obligă să adopte, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot pe care le au, o politică comună de durată privind administrarea emitentului în cauză ........ ........ ............;
(ii) drepturile de vot ale unui terţ în conformitate cu un contract încheiat cu persoana sau entitatea respectivă privind transferul temporar cu titlu oneros al drepturilor de vot în cauză ........ ................ ................ ...............;
(iii) drepturile de vot aferente acţiunilor depuse ca garanţie pe lângă acea persoană sau entitate, cu condiţia ca persoana sau entitatea respectivă să controleze drepturile de vot şi să îşi exprime intenţia de a le exercita ........ ................ ................ ................ ..........;
(iv) drepturile de vot aferente acţiunilor pentru care persoana sau entitatea în cauză are uzufructul ...........;
(v) drepturile de vot deţinute sau care pot fi exercitate în temeiul pct. (i)-(iv) printr-o entitate controlată de persoana sau entitatea respectivă ........ ........ ..........;
(vi) drepturile de vot aferente acţiunilor depuse pe lângă acea persoană sau entitate pe care persoana sau entitatea în cauză le poate exercita la propria alegere, în absenţa unor instrucţiuni specifice de la acţionari........ ................ ................ ................ ..........;
(vii) drepturile de vot deţinute de un terţ în nume propriu în numele persoanei sau entităţii respective ........ ........;
(viii) drepturile de vot pe care persoana sau entitatea respectivă le poate exercita în calitate de intermediar, atunci când persoana sau entitatea respectivă poate exercita drepturile de vot la propria alegere, în absenţa unor instrucţiuni specifice ........ ................ ..............;

25. La anexa nr. 1 secţiunea 1 subsecţiunea 1.2 punctul 9, literele c) şi d) se abrogă. 26. La anexa nr. 1 secţiunea 1, subsecţiunea 1.2 punctul 10, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)informaţii privind relaţiile dintre entităţile financiare ale grupului şi alte entităţi nefinanciare ale grupului. 27. La anexa nr. 1 secţiunea 1, după subsecţiunea 1.3 se introduc două noi subsecţiuni, subsecţiunile 1.4 şi 1.5, cu următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 1.4. Potenţialul achizitor - fond suveran de investiţii 1. Denumirea ministerului sau departamentului guvernamental însărcinat cu definirea politicii de investiţii a fondului ........ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Detaliile politicii de investiţii şi orice restricţii referitoare la investiţii ........ ................ ................ ................ ................ ........ 3. Numele şi poziţia persoanelor responsabile cu luarea deciziilor investiţionale în cadrul fondului ........ ................ ........ 4. Detalii ale oricărei influenţe exercitate de ministerul sau departamentul guvernamental identificat asupra operaţiunilor zilnice ale fondului şi entităţii reglementate vizate ........ ............... SUBSECŢIUNEA 1.5. Potenţialul achizitor - fond de investiţii cu capital privat (private equity) şi fond de investiţii speculativ (hedge fund) 1. Descrierea detaliată a performanţei achiziţiilor anterioare de participaţii calificate în instituţii financiare ale potenţialului achizitor ........ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Detalii ale politicii de investiţii ale potenţialului achizitor şi ale restricţiilor privind investiţiile, inclusiv detalii în ceea ce priveşte monitorizarea investiţiilor, factorii avuţi în vedere de potenţialul achizitor pentru decizia investiţională referitoare la entitatea reglementată vizată şi factorii care ar declanşa schimbări în strategia de dezinvestire a potenţialului achizitor ........ ................ 3. Procesul de luare a deciziilor investiţionale ale potenţialului achizitor, inclusiv numele şi poziţia persoanelor responsabile cu luarea unor astfel de decizii ........ ................ ................ ............. 4. Descrierea detaliată a procedurilor de combatere a spălării banilor ale potenţialului achizitor şi a cadrului legal de combatere a spălării banilor ........ ................ ................ ................ ............ 28. La anexa nr. 1, ultimul paragraf va avea următorul cuprins: Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele transmise A.S.F. sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F. Totodată, mă angajez să comunic de îndată A.S.F. toate modificările privind documentele şi informaţiile furnizate în cadrul proiectului de achiziţie. 29. La anexa nr. 2 secţiunea 1 punctul 1, literele c) şi d) se abrogă. 30. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Leonardo BadeaANEXĂ (Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 3/2016) Exemple1 practice de stabilire a achiziţiilor de participaţii indirecte Exemplul 1: În figura 1, în urma preluării controlului de către C asupra lui B, în conformitate cu criteriul de control prevăzut la art. 81 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016, se consideră că C achiziţionează indirect o participaţie calificată în întreprinderea-ţintă, având în vedere că entitatea controlată, B, deţine o participaţie calificată de 10% în T. Toate celelalte persoane care deţin, direct sau indirect, controlul asupra C, în conformitate cu criteriul de control prevăzut la 81 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016, se consideră că achiziţionează indirect o participaţie calificată în întreprinderea-ţintă, iar mărimea participaţiei achiziţionate de către C şi de către fiecare persoană trebuie considerată egală cu 10%. Nu este necesar să se aplice criteriul de înmulţire, astfel cum este descris la art. 82 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016. Exemplul 2: În figura 2, C nu preia controlul asupra B, prin urmare, în conformitate cu criteriul de control prevăzut la art. 81 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. /2016, nu se consideră că se achiziţionează nicio participaţie calificată. Pentru a evalua dacă vreo participaţie calificată este achiziţionată indirect trebuie să se testeze criteriul de înmulţire. Pentru aceasta, procentul participaţiei achiziţionate de C în B trebuie înmulţit cu procentul participaţiei lui B în T (49% x 100%). Întrucât rezultatul este 49%, se consideră că participaţia calificată a fost achiziţionată indirect de C. Având în vedere aplicarea art. 82 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară. nr. 3/2016 trebuie să se considere că C şi orice persoană sau persoane care deţin, direct sau indirect, controlul asupra C achiziţionează în mod indirect o participaţie calificată egală cu 49%. Criteriul de înmulţire trebuie aplicat acţionarilor din C, care nu deţin controlul asupra C, începând de la baza lanţului de participaţii, fiind participaţia directă în întreprinderea-ţintă. 1 Pentru a simplifica exemplele, se presupune că se dobândeşte controlul doar dacă mărimea participaţiei achiziţionate este mai mare de 50% (deşi controlul poate fi dobândit cu o participaţie mai mică). În plus, se presupune că nu se dobândeşte nicio influenţă considerabilă, ceea ce e puţin probabil în practică, în exemplele date. În primele trei exemple, „T" reprezintă întreprinderea-ţintă, iar entitatea aflată în vârful lanţului din figuri, respectiv „C" în figurile 1 şi 2 şi „D" în figura 3, este potenţialul achizitor. Persoanele care deţin controlul asupra potenţialului achizitor indirect nu apar în figuri, dar sunt luate în considerare în exemple. Al patrulea scenariu prezintă un exemplu concret al metodei de calculare a participaţiilor indirecte într-o structură mai complexă. Exemplul 3: În figura 3, D nu preia controlul asupra C, prin urmare, în conformitate cu criteriul de control, participaţia calificată nu este achiziţionată indirect. Pentru a evalua dacă D trebuie considerat achizitor indirect al participaţiei calificate în T, trebuie să se aplice criteriul de multiplicare, ceea ce presupune înmulţirea procentelor participaţiilor la nivelul lanţului de participaţii (adică participaţia lui D în C, participaţia lui C în B şi participaţia lui B în T). Întrucât rezultatul este 10,2%, se consideră că participaţia calificată în T a fost achiziţionată indirect de D. Având în vedere aplicarea art. 82 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016, trebuie să se considere că C şi orice persoană sau persoane care deţin, direct sau indirect, controlul asupra D achiziţionează în mod indirect o participaţie calificată egală cu 10,2%.

Figura 1*) Figura 2*) Figura 3*)

*) Figurile 1-3 sunt reproduse în facsimil. Exemplul 4: Figura 4 explică întreaga structură corporativă, arătând pentru fiecare acţionar mărimea participaţiei indirecte în întreprinderea-ţintă (T). În cazul fiecărui acţionar, mărimea participaţiei în entitatea aflată imediat sub acesta este indicată lângă săgeata care indică participaţia. Mărimea participaţiei directe sau indirecte în întreprinderea-ţintă este indicată între paranteze în căsuţa în care este reprezentat acţionarul. Organigrama trebuie luată în considerare pentru a prezenta structura participaţiilor ca urmare a încheierii unei achiziţii. Dacă mărimea participaţiei directe sau indirecte în întreprinderea-ţintă a entităţii care a efectuat achiziţia este de cel puţin 10%, se consideră că entitatea respectivă a achiziţionat o participaţie calificată. De asemenea, se consideră că participaţia calificată a fost achiziţionată de acţionarii săi direcţi sau indirecţi despre care se consideră că au achiziţionat o participaţie calificată de cel puţin 10% în întreprinderea-ţintă. Figura 4*) *) Figura 4 este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 11/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 11 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 11/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu