Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 2004

REGULAMENT    din  2004

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din  1 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 109 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca a fost elaborat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si aprobat in sedinta Comisiei din data de 11 noiembrie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare, este infiintata in temeiul art. 105 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

    CAP. 2
    Structura si functionare

    Art. 3
    (1) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare este stabilita de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, cu consultarea institutiilor prevazute la art. 2, si se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (2) Fiecare membru al Comisiei Nationale de Ocupare poate desemna, in scris, un supleant care va participa cu drepturi depline la lucrarile Comisiei Nationale de Ocupare.
    Art. 4
    (1) Comisia Nationala de Ocupare este condusa de un presedinte.
    (2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (3) In activitatea sa, presedintele va fi sprijinit de un vicepresedinte, secretar de stat in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu atributii in domeniul fortei de munca.
    Art. 5
    (1) Calitatea de membru al Comisiei Nationale de Ocupare inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) in caz de revocare de catre cel care l-a propus sau l-a numit;
    b) in caz de demisie;
    c) in caz de deces.
    (2) Demisia membrilor Comisiei Nationale de Ocupare se formuleaza in scris, nu se motiveaza, este irevocabila, se inregistreaza la Comisia Nationala de Ocupare si se depune la presedintele acesteia cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
    (3) In cazul vacantarii locurilor, in Comisia Nationala de Ocupare vor fi propuse sau numite alte persoane, in termen de 30 de zile calendaristice de la data vacantarii. Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare inainteaza primului-ministru noile propuneri sau numiri.
    Art. 6
    (1) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca sedintele si conduce lucrarile plenului Comisiei Nationale de Ocupare, modereaza discutiile, sintetizeaza problemele puse in dezbatere, stabileste ordinea votarii si comunica rezultatele votului;
    b) stabileste ordinea de zi a sedintelor Comisiei Nationale de Ocupare;
    c) reprezinta Comisia Nationala de Ocupare in relatiile cu alte institutii din Romania sau din strainatate.
    (2) In lipsa presedintelui Comisiei Nationale de Ocupare, atributiile acestuia vor fi preluate alternativ integral sau partial de catre vicepresedinte.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de Directia politici forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Secretariatul are urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste ordinea de zi a sedintelor de lucru;
    b) invita membrii Comisiei Nationale de Ocupare la sedintele de lucru;
    c) pregateste materialele necesare desfasurarii sedintelor de lucru ale Comisiei Nationale de Ocupare;
    d) intocmeste procesul-verbal al sedintei de lucru.
    (3) Convocarea Comisiei Nationale de Ocupare se face in scris, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data stabilita, cu aceasta ocazie fiind transmisa ordinea de zi. Materialele ce constituie obiectul sedintei de lucru si procesul-verbal al sedintei anterioare vor fi transmise in timp util prin posta electronica.
    Art. 8
    (1) Comisia Nationala de Ocupare isi exercita atributiile in cadrul unor sedinte de lucru, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor prezentului regulament.
    (2) Comisia Nationala de Ocupare se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    (3) Actul de convocare a sedintei de lucru se semneaza de presedinte sau, dupa caz, de vicepresedinte si va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora sedintei de lucru.
    (4) Sedintele de lucru semestriale au loc, de regula, in ultima luna a semestrului.
    (5) Comisia Nationala de Ocupare lucreaza legal numai in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Daca se constata indeplinirea conditiilor legale de cvorum, presedintele solicita membrilor Comisiei Nationale de Ocupare sa se pronunte prin vot asupra proiectului ordinii de zi. Cu acest prilej se pot face alte propuneri privind continutul ordinii de zi.
    (7) Hotararile Comisiei Nationale de Ocupare se adopta, de regula, prin consens. In cazul in care nu se ajunge la consens, hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui sau, dupa caz, al vicepresedintelui este hotarator.
    (8) Votul se exprima in mod deschis.
    (9) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii Comisiei Nationale de Ocupare, atat pentru cei care nu au participat la sedinta de lucru, cat si pentru cei care au votat impotriva.
    Art. 9
    (1) In situatia in care convocarea in sedinte de lucru extraordinare este ceruta de presedinte sau de o treime din numarul membrilor Comisiei Nationale de Ocupare, anuntarea membrilor trebuie facuta cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.
    (2) Cu aceasta ocazie vor fi transmise ordinea de zi si materialele ce constituie obiectul sedintei extraordinare.
    (3) Cererea pentru convocarea sedintelor extraordinare se depune la secretariat cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru intrunire.
    (4) Procesul-verbal, impreuna cu toate materialele care au fost prezentate si elaborate in cadrul lucrarilor Comisiei Nationale de Ocupare, se pastreaza, prin grija secretariatului, in arhiva acesteia.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei Nationale de Ocupare

    Art. 10
    Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) urmareste elaborarea, implementarea si monitorizarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca (PNAO);
    b) analizeaza obiectivele si masurile propuse pentru a fi introduse in PNAO;
    c) dezbate forma finala a PNAO, ce va fi supusa spre aprobare in Guvern;
    d) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca, in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
    e) propune directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
    f) propune masuri pentru armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
    g) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
    h) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, politici educationale, ajustari structurale si reconversie profesionala.
    Art. 11
    Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare se modifica sau se completeaza, dupa caz, prin votul a minimum doua treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    La reuniunile Comisiei Nationale de Ocupare pot participa, in calitate de invitat, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice ori ai altor factori interesati si implicati in domeniul ocuparii, in functie de tematica abordata.
    Art. 14
    (1) Desfasurarea lucrarilor plenului se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, urmand ca varianta finala sa fie adoptata in cadrul urmatoarei sedinte a plenului Comisiei Nationale de Ocupare.
    (2) Procesul-verbal al sedintei va cuprinde: ziua si data sedintei, numele participantilor, stabilirea legalitatii sedintei, ordinea de zi si inscrierile la cuvant, principalele probleme dezbatute, hotararile luate si rezultatul voturilor, date despre inceperea si incheierea sedintei. La cererea membrilor, se vor consemna in procesul-verbal diverse observatii.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                  de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca,
                               Elena Dumitru,
           ministrul muncii, solidaritatii sociale si familieiSmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu