Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 13 martie 1993

REGULAMENT    din 13 martie 1993

de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din  4 mai 1993


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Superior al Magistraturii este organizat si functioneaza in baza art. 124, 132 si 133 din Constitutia Romaniei, a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ colegial, isi exercita atributiile prevazute de lege in plenul sau.
    La sedinte participa toti membrii consiliului, in afara de situatiile in care sunt impiedicati in mod justificat.
    Cvorumul pentru plenul Consiliului Superior al Magistraturii este, potrivit legii, de doua treimi din numarul membrilor sai. Consiliul adopta hotarari si alte acte cu votul majoritatii membrilor sai cu drept de vot.
    Consiliul poate hotari ca votul sa fie secret.
    Art. 3
    Daca o vacanta se produce inainte de data expirarii mandatului, se procedeaza, intr-un termen de 30 de zile, la desemnarea candidatilor in vederea alegerii unui alt membru in consiliu, urmindu-se procedura prevazuta de lege pentru alegerea acestuia; membrul consiliului astfel ales va incheia mandatul predecesorului sau.

    CAP. 2
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii in cazul exercitarii atributiilor prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b), c) si e), art. 73 alin. 2 si art. 80 din Legea nr. 92/1992

    Art. 4
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste la sediul sau in toate situatiile prevazute in prezentul capitol.
    Membrii consiliului sunt convocati, cu cel putin 5 zile inainte, in sedinte, de ministrul justitiei, care le comunica, o data cu convocarea, ordinea de zi propusa pentru sedinta; convocarea poate fi facuta si la initiativa a cel putin 5 membri ai consiliului.
    Art. 5
    Lucrarile consiliului sunt prezidate, fara drept de vot, de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992. In cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. e) si alin. 2 din Legea nr. 92/1992, sedintele sunt prezidate, prin rotatie, de un membru ales de consiliu.
    Ministrul justitiei expune membrilor consiliului, in sedinta, punctul sau de vedere asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si asigura conditiile necesare pentru ca membrii consiliului sa se documenteze asupra acestor probleme si pentru buna desfasurare a dezbaterilor si deliberarilor.
    Art. 6
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functii de magistrati, ministrul justitiei prezinta consiliului lista candidatilor, precum si dosarele profesionale ale acestora, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru numirea in functie.
    Art. 7
    Dupa ce verifica dosarele profesionale ale candidatilor si ii audiaza, atunci cand considera necesar, consiliul delibereaza si hotaraste asupra propunerilor pe care le va inainta Presedintelui Romaniei.
    Lista propunerilor, semnata de membrii consiliului, insotita de scurte prezentari ale activitatii celor propusi, se inainteaza Presedintelui Romaniei, de catre ministrul justitiei, care a prezidat sedinta, impreuna cu un exemplar al procesului-verbal al sedintei.
    In cazul existentei unor opinii separate, membrii consiliului, care nu au votat pentru candidatii propusi, isi vor motiva opiniile divergente, cu exceptia cazurilor cand votul a fost secret.
    Art. 8
    In cazurile in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a dispune cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea din functie sau incetarea functiei de magistrat, ministrul justitiei prezinta consiliului propuneri motivate, insotite de notele calificative acordate celor in cauza, rapoarte si alte acte care stau la baza propunerilor facute si care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurii propuse.
    Art. 9
    Este considerata promovare si se dispune de catre consiliu trecerea judecatorului in grad superior in cadrul aceleiasi functii sau trecerea intr-o functie superioara.
    Avansarea pe loc, in conditiile prevazute de art. 78 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se poate dispune la propunerea ministrului justitiei.
    Art. 10
    In situatiile cand se fac promovari in functii de conducere, ministrul justitiei va prezenta consiliului, de regula, mai multe propuneri de judecatori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei respective.
    Art. 11
    Dosarele profesionale privind promovarea si transferarea judecatorilor in interesul serviciului vor cuprinde, in mod obligatoriu, si consimtamantul scris al celor in cauza.
    Art. 12
    In cazul transferului judecatorilor la cerere, consiliul va dispune, dupa examinarea avizului consultativ al Ministerului Justitiei.
    Art. 13
    Suspendarea din functie a magistratului, in conditiile prevazute de art. 76 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se va dispune, la propunerea ministrului justitiei, daca exista dovada scrisa ca impotriva magistratului s-a pus in miscare actiunea penala.
    In cazul in care se constata nevinovatia magistratului, consiliul ia act, de indata, de incetarea suspendarii din functie, la cererea ministrului justitiei sau a celui interesat, si dispune, conform legii, plata drepturilor banesti de care a fost lipsit.
    Art. 14
    Consiliul Superior al Magistraturii, sesizat de ministrul justitiei pentru a dispune eliberarea din functie a unui magistrat, in conditiile art. 80 alin. 1 sau 2, va chema magistratul in cauza pentru a fi ascultat si a-si exercita dreptul de aparare.
    Art. 15
    Hotararile luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea sau eliberarea din functie a magistratilor, in conditiile art. 76 alin. 2 si, respectiv, art. 80 alin. 1 si 2, se comunica Ministerului Justitiei, precum si magistratilor interesati.
    Art. 16
    Contestatiile formulate de magistrati impotriva masurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, in temeiul art. 80 alin. 1 si 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se depun la secretariatul consiliului in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
    Dosarul, impreuna cu contestatia, se inainteaza, de indata, Curtii Supreme de Justitie, pentru solutionare.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii verifica rezultatele examenului de capacitate al magistratilor, stabilite de  comisia de examinare, care ii sunt comunicate de catre Ministerul Justitiei.
    In cazul in care apreciaza necesar, consiliul poate cere sa i se prezinte lucrarile scrise si sa solicite relatii de  la membrii comisiei cu privire la modul de desfasurare a examenului.
    Art. 18
    Membrii comisiei pentru examenul de capacitate al magistratilor pot fi invitati la sedinta in care Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste asupra validarii examenului.
    Art. 19
    Dupa indeplinirea cerintelor prevazute de art. 64 si art. 65 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, Consiliul Superior al Magistraturii inainteaza Presedintelui Romaniei propunerile de numire in functie a magistratilor care au promovat examenul de capacitate, cu respectarea dreptului de optiune, prevazut de lege, in ordinea tabelului de clasificare a candidatilor.
    Art. 20
    In cazul in care consiliul invalideaza examenul, in tot sau in parte, se va pronunta prin hotarare motivata, prin care va stabili si masuri pentru organizarea unui nou examen cu toti candidatii sau, dupa caz, cu o parte dintre ei, sesizarea autoritatilor competente pentru sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de fraude sau de nerespectarea conditiilor de desfasurare a examenului, precum si alte masuri pe care le considera necesare.
    Art. 21
    Hotararile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, conform dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol, vor fi consemnate, in sinteza, intr-un registru separat care se pastreaza la directia care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei.
    Art. 22
    Avizele emise de Consiliul Superior al Magistraturii in conditiile prevazute de art. 73 lit. e) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca vor fi motivate si consemnate, in sinteza, intr-un registru special.

    CAP. 3
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii cand acesta indeplineste rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor

    Art. 23
    Cand isi exercita rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor, Consiliul Superior al Magistraturii se reuneste la sediul Curtii Supreme de Justitie, lucrarile fiind prezidate de presedintele Curtii.
    In acest caz, convocarea consiliului se face de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, care comunica membrilor consiliului si ministrului justitiei lista dosarelor.
    Art. 24
    La sedintele consiliului partile sunt citate in mod obligatoriu cu cel putin 5 zile libere inainte de data cand are loc judecata.
    Judecatorului impotriva caruia s-a exercitat actiunea disciplinara i se comunica, o data cu citatia, o copie a actiunii introduse de ministrul justitiei.
    Art. 25
    Judecatorul poate cere consiliului sa fie asistat, in cursul judecatii, de un magistrat ales de el.
    Art. 26
    Ministrul justitiei nu participa la deliberarile consiliului cand acesta indeplineste rolul de instanta disciplinara.
    Actiunea disciplinara va fi sustinuta in fata consiliului de ministrul justitiei sau de un reprezentant desemnat de acesta.
    Art. 27
    Judecatorul citat si magistratul care il asista pot lua cunostinta, la Curtea Suprema de Justitie, de continutul dosarului si pot cere probe in aparare.
    Ministrul Justitiei sau reprezentantul acestuia are dreptul sa ia cunostinta de actele depuse in aparare de judecatorul citat si sa ceara  administrarea altor probe.
    Art. 28
    Consiliul Superior al Magistraturii, constituit in instanta disciplinara, solutioneaza actiunea introdusa de ministrul justitiei prin hotarare motivata, care se comunica partilor.
    Hotararile pronuntate se semneaza de presedintele Curtii Supreme de Justitie si de membrii consiliului care au adoptat-o.
    In cazul in care unii membri ai consiliului fac opinie separata, aceasta va fi motivata.
    Art. 29
    Dispozitivul hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza la Curtea Suprema de Justitie, prin grija presedintelui acestei Curti. Dosarele privind  cauzele solutionate vor fi pastrate separat la sediul Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 30
    Contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se depun la presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 31
    Consiliul Superior al Magistraturii, prin grija presedintelui Curtii Supreme de Justitie care a prezidat lucrarile, va comunica Presedintelui Romaniei hotararile definitive prin care s-a dispus inlaturarea din functie a judecatorilor, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 32
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol al regulamentului se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila, in masura in care prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si prin prezentul regulament nu se dispune altfel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt publice.
    La propunerea celui care prezideaza lucrarile, consiliul poate aproba participarea la sedinta a unor persoane a caror prezenta este considerata utila.
    Art. 34
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceilalti magistrati si personalul care participa la activitatea consiliului sunt obligati sa pastreze secretul deliberarii si confidentialitatea lucrarilor.
    Hotararile, avizele si celelalte acte emise de consiliu se redacteaza de un membru al acestuia si se definitiveaza in plenul consiliului.
    Actele emise se redacteaza in numarul de exemplare necesar, pentru a se asigura pastrarea la dosar, la mapele speciale, si comunicarea lor partilor sau, dupa caz, persoanelor si autoritatilor indreptatite.
    Art. 35
    Activitatea de secretariat a Consiliului Superior al Magistraturii se indeplineste de consilieri ai directiei care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei, desemnati prin ordin al ministrului.
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de consiliu de disciplina, consemnarea dezbaterilor si efectuarea celorlalte acte procedurale necesare solutionarii cauzei se efectueaza de un magistrat-asistent, desemnat de presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Rechizitele si celelalte materiale necesare activitatii consiliului se asigura prin grija Ministerului Justitiei.
    Art. 36
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii se consemneaza in toate cazurile intr-un proces-verbal care se intocmeste pe baza stenogramei dezbaterilor, prin grija celui care prezideaza lucrarile si a consilierului insarcinat sa asigure secretariatul consiliului.
    In procesul-verbal se vor consemna prezenta membrilor consiliului si a altor persoane la sedinta, continutul dezbaterilor si hotararile adoptate.
    Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului si de cel care a prezidat lucrarile si se contrasemneaza de secretar.
    Dosarele si registrele privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii se pastreaza la Ministerul Justitiei - directia care raspunde de activitatea de personal, cu exceptia celor care privesc activitatea consiliului ca instanta disciplinara.
    Art. 37
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in prima zi de sambata a fiecarei luni, la ora 10, si ori de cate ori este convocat.
    Art. 38
    Plata indemnizatiilor, diurnelor si cheltuielilor de deplasare la care sunt indreptatiti, potrivit legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii se asigura de instantele sau parchetele in care acestia isi exercita functiile de magistrati.
    Art. 39
    Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face la initiativa unui numar de cel putin 7 membri.
    Art. 40
    Prezentul regulament a fost adoptat in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, cu 16 voturi pentru si un vot contra, in sedinta din 13 martie 1993, si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu