Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 13 martie 1993

REGULAMENT    din 13 martie 1993

de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din  4 mai 1993


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Superior al Magistraturii este organizat si functioneaza in baza art. 124, 132 si 133 din Constitutia Romaniei, a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ colegial, isi exercita atributiile prevazute de lege in plenul sau.
    La sedinte participa toti membrii consiliului, in afara de situatiile in care sunt impiedicati in mod justificat.
    Cvorumul pentru plenul Consiliului Superior al Magistraturii este, potrivit legii, de doua treimi din numarul membrilor sai. Consiliul adopta hotarari si alte acte cu votul majoritatii membrilor sai cu drept de vot.
    Consiliul poate hotari ca votul sa fie secret.
    Art. 3
    Daca o vacanta se produce inainte de data expirarii mandatului, se procedeaza, intr-un termen de 30 de zile, la desemnarea candidatilor in vederea alegerii unui alt membru in consiliu, urmindu-se procedura prevazuta de lege pentru alegerea acestuia; membrul consiliului astfel ales va incheia mandatul predecesorului sau.

    CAP. 2
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii in cazul exercitarii atributiilor prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b), c) si e), art. 73 alin. 2 si art. 80 din Legea nr. 92/1992

    Art. 4
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste la sediul sau in toate situatiile prevazute in prezentul capitol.
    Membrii consiliului sunt convocati, cu cel putin 5 zile inainte, in sedinte, de ministrul justitiei, care le comunica, o data cu convocarea, ordinea de zi propusa pentru sedinta; convocarea poate fi facuta si la initiativa a cel putin 5 membri ai consiliului.
    Art. 5
    Lucrarile consiliului sunt prezidate, fara drept de vot, de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992. In cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. e) si alin. 2 din Legea nr. 92/1992, sedintele sunt prezidate, prin rotatie, de un membru ales de consiliu.
    Ministrul justitiei expune membrilor consiliului, in sedinta, punctul sau de vedere asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si asigura conditiile necesare pentru ca membrii consiliului sa se documenteze asupra acestor probleme si pentru buna desfasurare a dezbaterilor si deliberarilor.
    Art. 6
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functii de magistrati, ministrul justitiei prezinta consiliului lista candidatilor, precum si dosarele profesionale ale acestora, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru numirea in functie.
    Art. 7
    Dupa ce verifica dosarele profesionale ale candidatilor si ii audiaza, atunci cand considera necesar, consiliul delibereaza si hotaraste asupra propunerilor pe care le va inainta Presedintelui Romaniei.
    Lista propunerilor, semnata de membrii consiliului, insotita de scurte prezentari ale activitatii celor propusi, se inainteaza Presedintelui Romaniei, de catre ministrul justitiei, care a prezidat sedinta, impreuna cu un exemplar al procesului-verbal al sedintei.
    In cazul existentei unor opinii separate, membrii consiliului, care nu au votat pentru candidatii propusi, isi vor motiva opiniile divergente, cu exceptia cazurilor cand votul a fost secret.
    Art. 8
    In cazurile in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a dispune cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea din functie sau incetarea functiei de magistrat, ministrul justitiei prezinta consiliului propuneri motivate, insotite de notele calificative acordate celor in cauza, rapoarte si alte acte care stau la baza propunerilor facute si care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurii propuse.
    Art. 9
    Este considerata promovare si se dispune de catre consiliu trecerea judecatorului in grad superior in cadrul aceleiasi functii sau trecerea intr-o functie superioara.
    Avansarea pe loc, in conditiile prevazute de art. 78 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se poate dispune la propunerea ministrului justitiei.
    Art. 10
    In situatiile cand se fac promovari in functii de conducere, ministrul justitiei va prezenta consiliului, de regula, mai multe propuneri de judecatori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei respective.
    Art. 11
    Dosarele profesionale privind promovarea si transferarea judecatorilor in interesul serviciului vor cuprinde, in mod obligatoriu, si consimtamantul scris al celor in cauza.
    Art. 12
    In cazul transferului judecatorilor la cerere, consiliul va dispune, dupa examinarea avizului consultativ al Ministerului Justitiei.
    Art. 13
    Suspendarea din functie a magistratului, in conditiile prevazute de art. 76 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se va dispune, la propunerea ministrului justitiei, daca exista dovada scrisa ca impotriva magistratului s-a pus in miscare actiunea penala.
    In cazul in care se constata nevinovatia magistratului, consiliul ia act, de indata, de incetarea suspendarii din functie, la cererea ministrului justitiei sau a celui interesat, si dispune, conform legii, plata drepturilor banesti de care a fost lipsit.
    Art. 14
    Consiliul Superior al Magistraturii, sesizat de ministrul justitiei pentru a dispune eliberarea din functie a unui magistrat, in conditiile art. 80 alin. 1 sau 2, va chema magistratul in cauza pentru a fi ascultat si a-si exercita dreptul de aparare.
    Art. 15
    Hotararile luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea sau eliberarea din functie a magistratilor, in conditiile art. 76 alin. 2 si, respectiv, art. 80 alin. 1 si 2, se comunica Ministerului Justitiei, precum si magistratilor interesati.
    Art. 16
    Contestatiile formulate de magistrati impotriva masurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, in temeiul art. 80 alin. 1 si 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se depun la secretariatul consiliului in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
    Dosarul, impreuna cu contestatia, se inainteaza, de indata, Curtii Supreme de Justitie, pentru solutionare.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii verifica rezultatele examenului de capacitate al magistratilor, stabilite de  comisia de examinare, care ii sunt comunicate de catre Ministerul Justitiei.
    In cazul in care apreciaza necesar, consiliul poate cere sa i se prezinte lucrarile scrise si sa solicite relatii de  la membrii comisiei cu privire la modul de desfasurare a examenului.
    Art. 18
    Membrii comisiei pentru examenul de capacitate al magistratilor pot fi invitati la sedinta in care Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste asupra validarii examenului.
    Art. 19
    Dupa indeplinirea cerintelor prevazute de art. 64 si art. 65 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, Consiliul Superior al Magistraturii inainteaza Presedintelui Romaniei propunerile de numire in functie a magistratilor care au promovat examenul de capacitate, cu respectarea dreptului de optiune, prevazut de lege, in ordinea tabelului de clasificare a candidatilor.
    Art. 20
    In cazul in care consiliul invalideaza examenul, in tot sau in parte, se va pronunta prin hotarare motivata, prin care va stabili si masuri pentru organizarea unui nou examen cu toti candidatii sau, dupa caz, cu o parte dintre ei, sesizarea autoritatilor competente pentru sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de fraude sau de nerespectarea conditiilor de desfasurare a examenului, precum si alte masuri pe care le considera necesare.
    Art. 21
    Hotararile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, conform dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol, vor fi consemnate, in sinteza, intr-un registru separat care se pastreaza la directia care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei.
    Art. 22
    Avizele emise de Consiliul Superior al Magistraturii in conditiile prevazute de art. 73 lit. e) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca vor fi motivate si consemnate, in sinteza, intr-un registru special.

    CAP. 3
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii cand acesta indeplineste rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor

    Art. 23
    Cand isi exercita rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor, Consiliul Superior al Magistraturii se reuneste la sediul Curtii Supreme de Justitie, lucrarile fiind prezidate de presedintele Curtii.
    In acest caz, convocarea consiliului se face de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, care comunica membrilor consiliului si ministrului justitiei lista dosarelor.
    Art. 24
    La sedintele consiliului partile sunt citate in mod obligatoriu cu cel putin 5 zile libere inainte de data cand are loc judecata.
    Judecatorului impotriva caruia s-a exercitat actiunea disciplinara i se comunica, o data cu citatia, o copie a actiunii introduse de ministrul justitiei.
    Art. 25
    Judecatorul poate cere consiliului sa fie asistat, in cursul judecatii, de un magistrat ales de el.
    Art. 26
    Ministrul justitiei nu participa la deliberarile consiliului cand acesta indeplineste rolul de instanta disciplinara.
    Actiunea disciplinara va fi sustinuta in fata consiliului de ministrul justitiei sau de un reprezentant desemnat de acesta.
    Art. 27
    Judecatorul citat si magistratul care il asista pot lua cunostinta, la Curtea Suprema de Justitie, de continutul dosarului si pot cere probe in aparare.
    Ministrul Justitiei sau reprezentantul acestuia are dreptul sa ia cunostinta de actele depuse in aparare de judecatorul citat si sa ceara  administrarea altor probe.
    Art. 28
    Consiliul Superior al Magistraturii, constituit in instanta disciplinara, solutioneaza actiunea introdusa de ministrul justitiei prin hotarare motivata, care se comunica partilor.
    Hotararile pronuntate se semneaza de presedintele Curtii Supreme de Justitie si de membrii consiliului care au adoptat-o.
    In cazul in care unii membri ai consiliului fac opinie separata, aceasta va fi motivata.
    Art. 29
    Dispozitivul hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza la Curtea Suprema de Justitie, prin grija presedintelui acestei Curti. Dosarele privind  cauzele solutionate vor fi pastrate separat la sediul Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 30
    Contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se depun la presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 31
    Consiliul Superior al Magistraturii, prin grija presedintelui Curtii Supreme de Justitie care a prezidat lucrarile, va comunica Presedintelui Romaniei hotararile definitive prin care s-a dispus inlaturarea din functie a judecatorilor, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 32
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol al regulamentului se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila, in masura in care prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si prin prezentul regulament nu se dispune altfel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt publice.
    La propunerea celui care prezideaza lucrarile, consiliul poate aproba participarea la sedinta a unor persoane a caror prezenta este considerata utila.
    Art. 34
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceilalti magistrati si personalul care participa la activitatea consiliului sunt obligati sa pastreze secretul deliberarii si confidentialitatea lucrarilor.
    Hotararile, avizele si celelalte acte emise de consiliu se redacteaza de un membru al acestuia si se definitiveaza in plenul consiliului.
    Actele emise se redacteaza in numarul de exemplare necesar, pentru a se asigura pastrarea la dosar, la mapele speciale, si comunicarea lor partilor sau, dupa caz, persoanelor si autoritatilor indreptatite.
    Art. 35
    Activitatea de secretariat a Consiliului Superior al Magistraturii se indeplineste de consilieri ai directiei care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei, desemnati prin ordin al ministrului.
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de consiliu de disciplina, consemnarea dezbaterilor si efectuarea celorlalte acte procedurale necesare solutionarii cauzei se efectueaza de un magistrat-asistent, desemnat de presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Rechizitele si celelalte materiale necesare activitatii consiliului se asigura prin grija Ministerului Justitiei.
    Art. 36
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii se consemneaza in toate cazurile intr-un proces-verbal care se intocmeste pe baza stenogramei dezbaterilor, prin grija celui care prezideaza lucrarile si a consilierului insarcinat sa asigure secretariatul consiliului.
    In procesul-verbal se vor consemna prezenta membrilor consiliului si a altor persoane la sedinta, continutul dezbaterilor si hotararile adoptate.
    Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului si de cel care a prezidat lucrarile si se contrasemneaza de secretar.
    Dosarele si registrele privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii se pastreaza la Ministerul Justitiei - directia care raspunde de activitatea de personal, cu exceptia celor care privesc activitatea consiliului ca instanta disciplinara.
    Art. 37
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in prima zi de sambata a fiecarei luni, la ora 10, si ori de cate ori este convocat.
    Art. 38
    Plata indemnizatiilor, diurnelor si cheltuielilor de deplasare la care sunt indreptatiti, potrivit legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii se asigura de instantele sau parchetele in care acestia isi exercita functiile de magistrati.
    Art. 39
    Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face la initiativa unui numar de cel putin 7 membri.
    Art. 40
    Prezentul regulament a fost adoptat in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, cu 16 voturi pentru si un vot contra, in sedinta din 13 martie 1993, si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu