Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 13 martie 1993

REGULAMENT    din 13 martie 1993

de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din  4 mai 1993


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Superior al Magistraturii este organizat si functioneaza in baza art. 124, 132 si 133 din Constitutia Romaniei, a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ colegial, isi exercita atributiile prevazute de lege in plenul sau.
    La sedinte participa toti membrii consiliului, in afara de situatiile in care sunt impiedicati in mod justificat.
    Cvorumul pentru plenul Consiliului Superior al Magistraturii este, potrivit legii, de doua treimi din numarul membrilor sai. Consiliul adopta hotarari si alte acte cu votul majoritatii membrilor sai cu drept de vot.
    Consiliul poate hotari ca votul sa fie secret.
    Art. 3
    Daca o vacanta se produce inainte de data expirarii mandatului, se procedeaza, intr-un termen de 30 de zile, la desemnarea candidatilor in vederea alegerii unui alt membru in consiliu, urmindu-se procedura prevazuta de lege pentru alegerea acestuia; membrul consiliului astfel ales va incheia mandatul predecesorului sau.

    CAP. 2
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii in cazul exercitarii atributiilor prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b), c) si e), art. 73 alin. 2 si art. 80 din Legea nr. 92/1992

    Art. 4
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste la sediul sau in toate situatiile prevazute in prezentul capitol.
    Membrii consiliului sunt convocati, cu cel putin 5 zile inainte, in sedinte, de ministrul justitiei, care le comunica, o data cu convocarea, ordinea de zi propusa pentru sedinta; convocarea poate fi facuta si la initiativa a cel putin 5 membri ai consiliului.
    Art. 5
    Lucrarile consiliului sunt prezidate, fara drept de vot, de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 92/1992. In cazurile prevazute de art. 73 alin. 1 lit. e) si alin. 2 din Legea nr. 92/1992, sedintele sunt prezidate, prin rotatie, de un membru ales de consiliu.
    Ministrul justitiei expune membrilor consiliului, in sedinta, punctul sau de vedere asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si asigura conditiile necesare pentru ca membrii consiliului sa se documenteze asupra acestor probleme si pentru buna desfasurare a dezbaterilor si deliberarilor.
    Art. 6
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functii de magistrati, ministrul justitiei prezinta consiliului lista candidatilor, precum si dosarele profesionale ale acestora, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru numirea in functie.
    Art. 7
    Dupa ce verifica dosarele profesionale ale candidatilor si ii audiaza, atunci cand considera necesar, consiliul delibereaza si hotaraste asupra propunerilor pe care le va inainta Presedintelui Romaniei.
    Lista propunerilor, semnata de membrii consiliului, insotita de scurte prezentari ale activitatii celor propusi, se inainteaza Presedintelui Romaniei, de catre ministrul justitiei, care a prezidat sedinta, impreuna cu un exemplar al procesului-verbal al sedintei.
    In cazul existentei unor opinii separate, membrii consiliului, care nu au votat pentru candidatii propusi, isi vor motiva opiniile divergente, cu exceptia cazurilor cand votul a fost secret.
    Art. 8
    In cazurile in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercita atributiile de a dispune cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea din functie sau incetarea functiei de magistrat, ministrul justitiei prezinta consiliului propuneri motivate, insotite de notele calificative acordate celor in cauza, rapoarte si alte acte care stau la baza propunerilor facute si care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurii propuse.
    Art. 9
    Este considerata promovare si se dispune de catre consiliu trecerea judecatorului in grad superior in cadrul aceleiasi functii sau trecerea intr-o functie superioara.
    Avansarea pe loc, in conditiile prevazute de art. 78 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se poate dispune la propunerea ministrului justitiei.
    Art. 10
    In situatiile cand se fac promovari in functii de conducere, ministrul justitiei va prezenta consiliului, de regula, mai multe propuneri de judecatori care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei respective.
    Art. 11
    Dosarele profesionale privind promovarea si transferarea judecatorilor in interesul serviciului vor cuprinde, in mod obligatoriu, si consimtamantul scris al celor in cauza.
    Art. 12
    In cazul transferului judecatorilor la cerere, consiliul va dispune, dupa examinarea avizului consultativ al Ministerului Justitiei.
    Art. 13
    Suspendarea din functie a magistratului, in conditiile prevazute de art. 76 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se va dispune, la propunerea ministrului justitiei, daca exista dovada scrisa ca impotriva magistratului s-a pus in miscare actiunea penala.
    In cazul in care se constata nevinovatia magistratului, consiliul ia act, de indata, de incetarea suspendarii din functie, la cererea ministrului justitiei sau a celui interesat, si dispune, conform legii, plata drepturilor banesti de care a fost lipsit.
    Art. 14
    Consiliul Superior al Magistraturii, sesizat de ministrul justitiei pentru a dispune eliberarea din functie a unui magistrat, in conditiile art. 80 alin. 1 sau 2, va chema magistratul in cauza pentru a fi ascultat si a-si exercita dreptul de aparare.
    Art. 15
    Hotararile luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la promovarea si transferarea judecatorilor, suspendarea sau eliberarea din functie a magistratilor, in conditiile art. 76 alin. 2 si, respectiv, art. 80 alin. 1 si 2, se comunica Ministerului Justitiei, precum si magistratilor interesati.
    Art. 16
    Contestatiile formulate de magistrati impotriva masurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, in temeiul art. 80 alin. 1 si 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, se depun la secretariatul consiliului in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
    Dosarul, impreuna cu contestatia, se inainteaza, de indata, Curtii Supreme de Justitie, pentru solutionare.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii verifica rezultatele examenului de capacitate al magistratilor, stabilite de  comisia de examinare, care ii sunt comunicate de catre Ministerul Justitiei.
    In cazul in care apreciaza necesar, consiliul poate cere sa i se prezinte lucrarile scrise si sa solicite relatii de  la membrii comisiei cu privire la modul de desfasurare a examenului.
    Art. 18
    Membrii comisiei pentru examenul de capacitate al magistratilor pot fi invitati la sedinta in care Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste asupra validarii examenului.
    Art. 19
    Dupa indeplinirea cerintelor prevazute de art. 64 si art. 65 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, Consiliul Superior al Magistraturii inainteaza Presedintelui Romaniei propunerile de numire in functie a magistratilor care au promovat examenul de capacitate, cu respectarea dreptului de optiune, prevazut de lege, in ordinea tabelului de clasificare a candidatilor.
    Art. 20
    In cazul in care consiliul invalideaza examenul, in tot sau in parte, se va pronunta prin hotarare motivata, prin care va stabili si masuri pentru organizarea unui nou examen cu toti candidatii sau, dupa caz, cu o parte dintre ei, sesizarea autoritatilor competente pentru sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de fraude sau de nerespectarea conditiilor de desfasurare a examenului, precum si alte masuri pe care le considera necesare.
    Art. 21
    Hotararile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, conform dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol, vor fi consemnate, in sinteza, intr-un registru separat care se pastreaza la directia care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei.
    Art. 22
    Avizele emise de Consiliul Superior al Magistraturii in conditiile prevazute de art. 73 lit. e) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca vor fi motivate si consemnate, in sinteza, intr-un registru special.

    CAP. 3
    Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii cand acesta indeplineste rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor

    Art. 23
    Cand isi exercita rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor, Consiliul Superior al Magistraturii se reuneste la sediul Curtii Supreme de Justitie, lucrarile fiind prezidate de presedintele Curtii.
    In acest caz, convocarea consiliului se face de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, care comunica membrilor consiliului si ministrului justitiei lista dosarelor.
    Art. 24
    La sedintele consiliului partile sunt citate in mod obligatoriu cu cel putin 5 zile libere inainte de data cand are loc judecata.
    Judecatorului impotriva caruia s-a exercitat actiunea disciplinara i se comunica, o data cu citatia, o copie a actiunii introduse de ministrul justitiei.
    Art. 25
    Judecatorul poate cere consiliului sa fie asistat, in cursul judecatii, de un magistrat ales de el.
    Art. 26
    Ministrul justitiei nu participa la deliberarile consiliului cand acesta indeplineste rolul de instanta disciplinara.
    Actiunea disciplinara va fi sustinuta in fata consiliului de ministrul justitiei sau de un reprezentant desemnat de acesta.
    Art. 27
    Judecatorul citat si magistratul care il asista pot lua cunostinta, la Curtea Suprema de Justitie, de continutul dosarului si pot cere probe in aparare.
    Ministrul Justitiei sau reprezentantul acestuia are dreptul sa ia cunostinta de actele depuse in aparare de judecatorul citat si sa ceara  administrarea altor probe.
    Art. 28
    Consiliul Superior al Magistraturii, constituit in instanta disciplinara, solutioneaza actiunea introdusa de ministrul justitiei prin hotarare motivata, care se comunica partilor.
    Hotararile pronuntate se semneaza de presedintele Curtii Supreme de Justitie si de membrii consiliului care au adoptat-o.
    In cazul in care unii membri ai consiliului fac opinie separata, aceasta va fi motivata.
    Art. 29
    Dispozitivul hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza la Curtea Suprema de Justitie, prin grija presedintelui acestei Curti. Dosarele privind  cauzele solutionate vor fi pastrate separat la sediul Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 30
    Contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de consiliu in materie disciplinara se depun la presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Art. 31
    Consiliul Superior al Magistraturii, prin grija presedintelui Curtii Supreme de Justitie care a prezidat lucrarile, va comunica Presedintelui Romaniei hotararile definitive prin care s-a dispus inlaturarea din functie a judecatorilor, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 32
    Dispozitiile cuprinse in acest capitol al regulamentului se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila, in masura in care prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si prin prezentul regulament nu se dispune altfel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt publice.
    La propunerea celui care prezideaza lucrarile, consiliul poate aproba participarea la sedinta a unor persoane a caror prezenta este considerata utila.
    Art. 34
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceilalti magistrati si personalul care participa la activitatea consiliului sunt obligati sa pastreze secretul deliberarii si confidentialitatea lucrarilor.
    Hotararile, avizele si celelalte acte emise de consiliu se redacteaza de un membru al acestuia si se definitiveaza in plenul consiliului.
    Actele emise se redacteaza in numarul de exemplare necesar, pentru a se asigura pastrarea la dosar, la mapele speciale, si comunicarea lor partilor sau, dupa caz, persoanelor si autoritatilor indreptatite.
    Art. 35
    Activitatea de secretariat a Consiliului Superior al Magistraturii se indeplineste de consilieri ai directiei care raspunde de activitatea de personal din Ministerul Justitiei, desemnati prin ordin al ministrului.
    In cazul in care Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de consiliu de disciplina, consemnarea dezbaterilor si efectuarea celorlalte acte procedurale necesare solutionarii cauzei se efectueaza de un magistrat-asistent, desemnat de presedintele Curtii Supreme de Justitie.
    Rechizitele si celelalte materiale necesare activitatii consiliului se asigura prin grija Ministerului Justitiei.
    Art. 36
    Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii se consemneaza in toate cazurile intr-un proces-verbal care se intocmeste pe baza stenogramei dezbaterilor, prin grija celui care prezideaza lucrarile si a consilierului insarcinat sa asigure secretariatul consiliului.
    In procesul-verbal se vor consemna prezenta membrilor consiliului si a altor persoane la sedinta, continutul dezbaterilor si hotararile adoptate.
    Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului si de cel care a prezidat lucrarile si se contrasemneaza de secretar.
    Dosarele si registrele privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii se pastreaza la Ministerul Justitiei - directia care raspunde de activitatea de personal, cu exceptia celor care privesc activitatea consiliului ca instanta disciplinara.
    Art. 37
    Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in prima zi de sambata a fiecarei luni, la ora 10, si ori de cate ori este convocat.
    Art. 38
    Plata indemnizatiilor, diurnelor si cheltuielilor de deplasare la care sunt indreptatiti, potrivit legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii se asigura de instantele sau parchetele in care acestia isi exercita functiile de magistrati.
    Art. 39
    Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face la initiativa unui numar de cel putin 7 membri.
    Art. 40
    Prezentul regulament a fost adoptat in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, cu 16 voturi pentru si un vot contra, in sedinta din 13 martie 1993, si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu