Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 22 octombrie 2009

între Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din Romania si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigatie pe apele de frontiera pentru mijloacele de navigatie apartinand autoritatilor de frontiera ale Romaniei si Ucrainei, precum si modul de cooperare pe timpul executarii pazei si supravegherii frontierei de stat romano-ucrainene

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din 20 mai 2010Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei (denumite în continuare părţi),

având în vedere îndeplinirea prevederilor art. 11 din Tratatul dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 iunie 2003 (denumit în continuare Tratat),

având în vedere principiile prevăzute în art. 29-32 şi 111 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay la 10 decembrie 1982,

în dorinţa de a stabili regulile de navigaţie pe apele de frontieră ale mijloacelor de navigaţie care aparţin autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei,

tinzând spre perfecţionarea colaborării autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei pe timpul supravegherii frontierei de stat,

au hotărât următoarele:

ARTICOLUL 1

Pentru scopurile prezentului protocol, părţile folosesc următoarele definiţii:

a) autorităţi de frontieră: din partea română - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră; din partea ucraineană - Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, organele teritoriale ale Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, detaşamentele pazei maritime şi detaşamentele de grăniceri;

b) mijloacele de navigaţie aparţinând autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei reprezintă navele şi ambarcaţiunile care aparţin Poliţiei de Frontieră Române, ce navighează sub pavilionul României şi sunt inscripţionate cu semne distinctive - Poliţia de Frontieră, respectiv navele, şalupele şi vasele de asigurare care aparţin Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, ce navighează sub pavilionul Gărzii Maritime a Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei şi sunt inscripţionate cu semne distinctive - BG (denumite în continuare nave de frontieră);

c) ape de frontieră reprezintă toate râurile, pâraiele, canalele şi apele maritime, în limitele sectoarelor pe care trece linia frontierei de stat;

d) situaţia de căutare reprezintă situaţia în apele de frontieră ale statelor părţilor care necesită măsuri operative din partea autorităţilor de frontieră.

ARTICOLUL 2

In conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor şi în limitele competenţelor lor, părţile realizează cooperarea pe direcţiile:

a) combaterea trecerii ilegale peste frontiera de stat a statelor părţilor a persoanelor, armamentului, muniţiei, drogurilor, precum şi ocrotirea mediului;

b)  coordonarea acţiunilor pe timpul supravegherii frontierei de stat a statelor părţilor;

c) schimbul de informaţii specifice supravegherii frontierei de stat, precum şi ocrotirii mediului şi a resurselor naturale;

d) schimbul de experienţă pe linie operativă, de pregătire şi logistică.

ARTICOLUL 3

1.  In sectorul navigabil al fluviului Dunărea, navele de frontieră au dreptul de a naviga pe şenalul navigabil principal, indiferent de traseul liniei frontierei de stat.

2.  Navigaţia navelor de frontieră în alte sectoare ale apelor de frontieră ale statelor părţilor poate să se desfăşoare numai în apele de frontieră ale statului părţii sub pavilionul căreia navighează nava de frontieră, iar dincolo de linia de frontieră, doar cu acordul părţilor.

3.  Pe timpul navigaţiei în apele de frontieră ale statelor părţilor, navele de frontieră respectă Regulamentul de navigaţie pe Dunăre şi căi navigabile interioare, pentru fluviul Dunărea, şi Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare şi alte tratate internaţionale care reglementează navigaţia la care statele celor două părţi sunt parte.

4. Navele de frontieră care navighează pe timp de noapte au aprinse luminile specifice, precum şi luminile de recunoaştere: pentru partea română - lumina albastră, iar pentru partea ucraineană - lumina verde.

5.  Modul de realizare a legăturii vizuale şi radio, frecvenţele radio şi indicativele vor fi stabilite de autorităţile de frontieră, în decurs de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului protocol.

6. Armamentul de la bordul navelor de frontieră se foloseşte doar în apele propriului stat, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor.

7. Indreptarea armamentului de la bordul navelor de frontieră către statul vecin este interzisă.

8. Armamentul de la bordul navelor de frontieră trebuie să fie orientat în planul diametral al navei şi acoperit cu huse.

9.  Pe timpul navigării în apele de frontieră ale celuilalt stat este interzis să se dea semnalul alarmei de luptă sau să se efectueze exerciţii militare.

ARTICOLUL 4

1. In cazul în care o navă de frontieră este implicată într-un caz de avarie sau incident de navigaţie în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi, nava de frontieră nu va putea fi reţinută de către autorităţile acelui stat.

2.    Cercetarea evenimentului şi dispunerea măsurilor corespunzătoare asupra comandantului navei de frontieră şi/sau echipajului se desfăşoară numai de către autorităţile statului căruia îi aparţine nava, în conformitate cu prevederile dreptului internaţional.

3. Cu privire la toate activităţile desfăşurate în aceste cauze, se vor face informări prin intermediul împuterniciţilor de frontieră ai statelor celor două părţi.

ARTICOLUL 5

Părţile desfăşoară misiuni sincronizate în apele de frontieră, în baza planurilor comune, semnate de către împuterniciţii de frontieră şi aprobate de către împuterniciţii de frontieră principali ai celor două state.

ARTICOLUL 6

1.  Părţile acţionează în comun pentru salvarea de vieţi omeneşti în apele de frontieră potrivit standardelor dreptului internaţional. Coordonarea acţiunii se stabileşte conform principiului internaţional „primul ajuns devine coordonatorul acţiunii".

2. In cazul apariţiei situaţiilor de căutare pe fluviul Dunărea, navele de frontieră desfăşoară acţiuni corespunzătoare în partea lor a apelor de frontieră, despre care părţile se informează reciproc.

ARTICOLUL 7

1.  Navele de frontieră nu vor lua măsuri coercitive împotriva oricărei nave care are pavilionul statului uneia dintre părţi sau oricărei persoane care are cetăţenia statului uneia dintre părţi, atât timp cât se află în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi. Prezenta prevedere se aplică şi în cazul navelor care au pavilionul unui stat terţ şi persoanelor care nu sunt cetăţeni ai statelor părţilor.

2. In cazul în care navele de frontieră descoperă încălcări sau tentative de încălcare a regimului frontierei de stat, precum şi dacă activităţile descoperite conţin indicii ale altor încălcări săvârşite sau care pot fi săvârşite în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi, atunci navele de frontieră ale statului acestei părţi informează imediat autorităţile de frontieră ale statului celeilalte părţi.

3. Faţă de nava de frontieră a uneia dintre părţi, care se află în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi, autorităţile de frontieră ale celeilalte părţi pot întreprinde măsuri doar în cazul solicitării autorităţilor de frontieră ale statului sub al cărui pavilion se află nava de frontieră. Această cerere va fi confirmată în scris în decurs de două ore.

4. Dacă o navă sau o persoană care are pavilionul/cetăţenia statului uneia dintre părţi încalcă legile interne sau există date potrivit cărora aceasta a încălcat legislaţia internă în apele de frontieră ale statului respectiv sau pe teritoriul acestuia şi acea navă sau persoană trece în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi, cu scopul de a se sustrage controlului sau de a fugi de răspunderea penală sau administrativă, atunci navele de frontieră ale statului părţii în ale cărei ape de frontieră s-a produs încălcarea au dreptul de urmărire şi subsecvent, oprire, control şi reţinere în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi, până la malul statului celeilalte părţi sau malul ostroavelor aparţinând statului celeilalte părţi. Nava sau persoana reţinută va fi condusă, în cel mai scurt timp, în apele de frontieră proprii şi se va informa în scris (fax) în termen de maximum 24 de ore cealaltă parte despre acţiunea desfăşurată. In mod obligatoriu urmărirea efectuată de nava de frontieră va trebui să înceapă din apele de frontieră proprii, atunci când şi nava sau persoana urmărită se află în acestea. Această regulă se aplică în apele de frontieră fluviale.

5. In cazuri de forţă majoră legate de siguranţa navigaţiei în apele de frontieră ale statelor părţilor sau în scopul acordării ajutorului medical de urgenţă, navele de frontieră au dreptul să intre în apele de frontieră ale celuilalt stat şi să acosteze la mal, informând autorităţile de frontieră ale statului celeilalte părţi cât mai repede posibil, pe toate căile de comunicaţii existente, obligatoriu cu confirmare scrisă în termen de două ore.

ARTICOLUL 8

1.  In scopul aplicării prezentului protocol, schimbul de informaţii se realizează între autorităţile de frontieră ale statelor părţilor, în limitele competenţelor, astfel:

a) pentru navele de frontieră care se află în apele de frontieră fluviale, prin aparatul împuternicitului de frontieră pentru sectorul respectiv al frontierei de stat;

b) pentru navele de frontieră care se află în apele de frontieră maritime, prin Centrul de Informare şi Coordonare Burgas.

2.  Autorităţile de frontieră se informează reciproc imediat despre:

a)   descoperirea de nave care efectuează ambarcare/ debarcare de pasageri, încărcare/descărcare de mărfuri sau alte bunuri în alte locuri decât cele stabilite prin legislaţiile naţionale ale statelor părţilor;

b) dispariţia (datorită sustragerii, pierderii, condiţiilor meteo etc.) navelor sau a altor bunuri care aparţin statelor părţilor ori persoanelor fizice sau juridice şi demersurile întreprinse pentru căutarea acestora.

3.   In scopul asigurării în apele de frontieră proprii a conservării resurselor naturale, protecţiei mediului înconjurător, prevenirii şi stopării descărcării substanţelor periculoase şi utilizării raţionale a apelor, părţile, în limitele competenţelor, iau măsurile necesare şi se informează reciproc despre situaţia existentă.

4.  Pentru scopurile prezentului protocol, nu se realizează schimb de informaţii secrete de stat.

5.  Schimbul de informaţii se efectuează în limba română, limba ucraineană sau în limba engleză.

6.  Pentru schimbul de informaţii se utilizează un formular care este prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul protocol.

7.  Imputerniciţii de frontieră ai României şi Ucrainei sau locţiitorii lor se informează reciproc imediat despre fiecare trecere a frontierei de stat a navelor de frontieră ale părţii lor, precum şi despre durata prezenţei în apele de frontieră ale statului celeilalte părţi.

8. Autorităţile de frontieră pot să transmită reciproc informaţii privind situaţia din apele de frontieră sau date despre navele care au ieşit din porturile statelor părţilor şi itinerariile de deplasare ale acestora.

ARTICOLUL 9

Prezentul protocol nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor părţilor din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi.

ARTICOLUL 10

Rezultatele aplicării prezentului protocol sunt supuse evaluării pe timpul întâlnirii împuterniciţilor de frontieră principali ai României şi Ucrainei.

ARTICOLUL 11

Părţile îşi acoperă individual cheltuielile pentru îndeplinirea prevederilor prezentului protocol, dacă nu se va conveni altă modalitate de compensare a cheltuielilor.

ARTICOLUL 12

Diferendele în interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi rezolvate de către împuterniciţii de frontieră principali. Diferendele cu privire la care împuterniciţii de frontieră principali nu au căzut de acord vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

ARTICOLUL 13

1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, transmise prin intermediul căilor diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

2.   De comun acord, părţile pot aduce modificări sau completări la prezentul protocol, care vor fi cuprinse în protocoale adiţionale, care vor constitui parte integrantă a acestuia. Acestea intră în vigoare potrivit prevederilor alin. 1.

3.  Din motive de securitate naţională, ordine publică sau sănătate publică, oricare dintre părţi poate suspenda aplicarea prezentului protocol sau a unor prevederi ale acestuia, cu informarea celeilalte părţi. Părţile se vor notifica reciproc despre luarea sau revocarea unei astfel de măsuri, pe cale diplomatică. Suspendarea aplicării prezentului protocol sau a unor prevederi ale acestuia va produce efecte de la data primirii unei astfel de notificări de către una dintre părţi sau de la data menţionată în notificare. Reluarea aplicării protocolului se va realiza după aceeaşi procedură prin care a fost suspendat.

4. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul protocol, prin notificarea celeilalte părţi în scris, pe cale diplomatică. Denunţarea intră în vigoare după 90 (nouăzeci) de zile de la data primirii de către cealaltă parte a notificării.

Semnat la 22 octombrie 2009 la Ialta, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România,

Ioan Buda,

chestor de poliţie

Pentru Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei,

Mykola Litvin,

general de armată a Ucrainei

ANEXĂ*) la protocol

Formular informativ nave

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu