Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 08.06.2010

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 24 iunie 2011SmartCity1


Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta schimburile dintre cele două state, în spiritul acordurilor internaţionale la care subscriu şi de dorinţa de a favoriza întărirea legăturilor create prin stabilirea relaţiilor diplomatice la data de 5 decembrie 1910 şi convinse că această cooperare va contribui la întărirea prieteniei tradiţionale care uneşte România şi Luxemburgul,în conformitate cu art. 11 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1994, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/1994,au convenit asupra Programului de schimburi pentru anii 2010-2014, după cum urmează:I. Ştiinţă şi tehnologie Articolul 1În baza avantajului reciproc, părţile vor sprijini dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între universităţi, instituţii, organizaţii, departamente şi unităţi de cercetare. În acest scop, cooperarea va putea lua următoarele forme: proiecte comune de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes reciproc;

schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în realizarea proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare;

schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;

participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, cursuri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;

alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.Partenerii potenţiali ai părţii luxemburgheze pentru această cooperare sunt: Universitatea din Luxemburg (www.uni.lu), Centrul Public de Cercetare Gabriel Lippmann (www.lipmann.lu), Centrul Public de Cercetare Henri Tudor (www.tudor.lu), Centrul Public de Cercetare a Sănătăţii din Luxemburg (www.crp-sante.lu), Muzeul Naţional de Istorie Naturală (www.nnhn.lu), CEPS/INSTEAD (Centrul de studii al populaţiilor, sărăciei şi politicilor socioeconomice) şi Fondul Naţional al Cercetării din Luxemburg (www.fnr. lu). Articolul 2Părţile vor efectua schimburi de specialişti şi de informaţii în toate domeniile ştiinţifice şi tehnice de interes reciproc, conform legislaţiei în vigoare din ambele state. II. Educaţie Articolul 3Autorităţile din domeniul educaţiei ale celor două părţi se vor informa reciproc asupra evoluţiilor şi reformelor în materie de legislaţie în domeniul învăţământului primar, secundar şi universitar. În acest scop şi la cerere, cele două părţi vor face schimb de texte legislative şi de alte acte normative, de informaţii şi de documentaţie specifică în domeniul pedagogic, în special în ceea ce priveşte predarea limbilor străine. Articolul 4Părţile vor efectua anual un schimb de 2 specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei pentru un stagiu de studiu de maximum 5 zile de persoană. Stagiile se vor putea referi în mod special la următoarele domenii: formarea profesională,

predarea limbilor străine, în general, şi a limbii franceze, în special;

formarea continuă a adulţilor;

formarea artistică, pedagogia artei şi managementul artei;

sisteme de informare în domeniile ştiinţifice şi pedagogice;

biblioteci şcolare. Articolul 5Părţile vor face schimb de informaţii cu privire la organizarea de reuniuni, congrese şi simpozioane internaţionale în statele lor şi vor sprijini participarea la aceste manifestări a experţilor din statul celeilalte părţi. Articolul 6Părţile vor proceda la schimburi de experienţă în domeniul învăţământului şi al şcolarizării elevilor cu nevoi speciale şi vor examina posibilităţile de dezvoltare a unei cooperări bilaterale, în special în domeniul integrării profesionale a acestora. Articolul 7Părţile vor încuraja schimburile directe între unităţi şcolare, în cadrul acţiunilor Programului european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Articolul 8Părţile vor încuraja contactele directe, de exemplu prin încheierea de convenţii, între instituţiile de învăţământ superior, astfel încât să dezvolte cooperarea dintre acestea şi să crească mobilitatea profesorilor şi studenţilor, sprijinindu-se pe acţiunile Programului european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Articolul 99.1. - Pe toată durata valabilităţii prezentului program, părţile îşi vor acorda reciproc, anual, două burse pentru stagii de perfecţionare cu durata de o lună pentru doctoranzi. Aceste stagii vor putea fi împărţite în perioade mai scurte. 9.2. - Pe durata valabilităţii prezentului program, partea luxemburgheză îşi propune să primească: un student, timp de două semestre, care efectuează studii de licenţă în specializarea Gestiune la Facultatea de Drept, Economie şi Finanţe a Universităţii din Luxemburg;

un student, timp de unul până la două semestre, care efectuează studii de masterat în specializarea Drept european la Facultatea de Drept, Economie şi Finanţe a Universităţii din Luxemburg.Atribuirea unei burse este supusă condiţiilor impuse studenţilor de către instituţiile respective. Toate informaţiile practice pot fi obţinute direct de pe pagina web a Universităţii din Luxemburg (www.uni.lu). În cadrul acestui tip de sejur de studii sau de cercetare, partea luxemburgheză va oferi în plus posibilitatea a două burse de 6 săptămâni pentru cursuri de perfecţionare la Institutul Naţional de Limbi din Luxemburg (INL), în funcţie de cursurile, resursele umane şi de infrastructură disponibile la INL (www.insl.lu). Partea română îşi propune să primească 2 studenţi, timp de două semestre, pentru specializări incluse în filierele francofone ale instituţiilor româneşti de învăţământ superior. Portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (www.edu.ro) oferă informaţii asupra posibilităţilor existente. 9.3. - Cele două părţi îşi vor acorda reciproc burse în vederea participării la cursuri de vară: partea luxemburgheză va acorda, pe perioada valabilităţii prezentului program, două burse pentru atelierele creative din cadrul Cercului European pentru Difuzarea Artelor (www.summerakademie.lu);

partea luxemburgheză va acorda, pe perioada valabilităţii prezentului program, 6 burse pentru cursuri de perfecţionare muzicală organizate de Conservatorul din Luxemburg şi de Forumul internaţional pentru flaut şi pian de la Diekirch;

– partea română va acorda două burse pentru cursuri de vară de limbă şi civilizaţie românească (www.edu.ro).III. Cultură Articolul 1010.1. - Bazându-se pe relaţiile istorice dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg şi pe interesul reciproc pentru culturile lor, părţile îşi propun să aprofundeze legăturile culturale care le unesc. Ele se felicită pentru succesul manifestării „Sibiu şi Luxemburg şi Marea Regiune - capitale culturale europene 2007“, succes recunoscut de autorităţile europene. 10.2. - Părţile doresc să dezvolte legăturile care s-au creat sau consolidat cu această ocazie şi se angajează să susţină, pe cât posibil, din punct de vedere logistic şi financiar, iniţiativele de asociere care se succed proiectelor iniţiate în cadrul manifestărilor „Sibiu, capitală culturală europeană - 2007“ şi „Luxemburgul şi Marea Regiune, capitală culturală europeană - 2007“. Ele vor încerca să faciliteze accesul şi prezenţa actorilor culturali la manifestările ce rezultă din proiecte comune. 10.3. - Părţile se angajează să coopereze în cadrul comitetului de selecţie, monitorizare şi consiliere pentru programul „Capitala culturală europeană“ în perioada 2010-2012. Articolul 11Proiectele convenite sau care urmează să fie convenite în cadrul prezentului program vor pune în valoare voinţa comună a celor două state de a promova patrimoniul cultural european. Articolul 12Cele două părţi se vor implica în aprofundarea cooperării lor în domeniile culturii, artelor plastice, muzicii, literaturii, teatrului, dansului, cinematografiei, fotografiei, patrimoniului cultural imaterial, arhitecturii şi limbilor, în special prin: participarea la festivaluri, manifestări artistice, întâlniri şi manifestări culturale în cele două state;

cooperarea în domeniul formării personalului în domeniul artistic;

schimbul de informaţii privitoare la activităţile editurilor de cărţi, publicaţii, periodice culturale şi ştiinţifice, la reproducerile de documente şi la participarea la saloane de carte care au loc în fiecare dintre cele două state. Articolul 13Conştiente de importanţa rolului centrelor culturale pentru difuzarea culturii, artelor şi limbii celuilalt stat, părţile favorizează contactele directe între instituţiile culturale respective, în conformitate cu reglementările în vigoare în cele două state. Ele vor continua, de asemenea, să încurajeze stabilirea de contacte directe între mediile artistice din cele două state şi vor favoriza cooperarea acestora în domeniile muzicii, artelor plastice, literaturii, inclusiv în ceea ce priveşte creaţia artiştilor amatori. Părţile vor coopera, de asemenea, prin intermediul punctelor de contact cultural, pentru programul „Cultura“ al Comisiei Europene. Articolul 14Partea luxemburgheză propune punerea la dispoziţie pe toată durata valabilităţii prezentului program a Galeriei „Konschthaus Beim Engel“ pentru o expoziţie a tinerilor artişti români. Articolul 15Părţile încurajează cooperarea dintre bibliotecile naţionale şi arhivele naţionale ale celor două state prin schimburi de specialişti, de informaţii profesionale şi de experienţă, de reproduceri de documente şi prin participarea la întâlniri de experţi. Articolul 1616.1. - Părţile se vor informa reciproc asupra experienţelor de interes comun, atât în domeniile muzeelor, conservării şi restaurării monumentelor istorice şi artistice care fac parte din patrimoniul cultural, cât şi al arheologiei, al etnografiei şi în alte domenii care ţin de patrimoniul cultural imaterial. 16.2. - Partea luxemburgheză va studia posibilitatea primirii anuale de stagiari pentru formarea şi specializarea în domeniile muzeologiei, conservării şi restaurării patrimoniului muzeal. 16.3. - Părţile îşi propun încurajarea parteneriatelor dintre Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice din România şi Serviciul de Situri şi Monumente Naţionale din Luxemburg în domeniile cercetării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a monumentelor istorice. De asemenea, partea română propune încurajarea parteneriatului dintre direcţiile de specialitate implicate în conservarea şi restaurarea patrimoniului din cele două ministere ale culturii. Partea luxemburgheză propune stagii de specializare efectuate în cadrul Serviciului de Situri şi Monumente Naţionale cu o durată de minimum două luni şi maximum 4 luni. 16.4. - Părţile se vor implica pentru consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul patrimoniului cultural imaterial, prin: editarea pe diverse suporturi - în format hârtie sau electronic - a unor lucrări realizate prin colaborarea dintre părţi în domeniul cercetării culturilor tradiţionale;

cooperarea în vederea valorizării, de exemplu prin intermediul educaţiei nonformale, a patrimoniului cultural imaterial;

sprijinirea cercetătorilor români, respectiv luxemburghezi care desfăşoară activităţi de cercetare/documentare pe teritoriul României sau al Marelui Ducat de Luxemburg. Articolul 17Cele două părţi vor favoriza cooperarea în domeniul cinematografiei, în special în ceea ce priveşte tehnicile de realizare şi de producţie. Ele vor promova participarea la festivaluri de cinema care au loc în cele două state, precum şi contactele şi cooperarea cineaştilor şi instituţiilor cinematografice interesate din statele respective. Pentru partea luxemburgheză, interlocutorii potenţiali vor fi Centrul Naţional al Audiovizualului (www.cna.lu), precum şi Fondul Naţional de Sprijin al Producţiei Audiovizualului (www.filmfund.lu/filmfund.lu). Pentru partea română, interlocutorul potenţial va fi Centrul Naţional al Cinematografiei (http://www.cncinema.abt.ro). Articolul 18Părţile salută şi susţin realizările remarcabile ale Institutului European al Itinerarelor Culturale al Consiliului Europei, atât la Luxemburg, cât şi în cadrul Centrului regional de resurse, cu sediul la Casa Luxemburg din Sibiu. Ele se angajează să susţină, în măsura posibilului, din punct de vedere logistic şi financiar, dezvoltarea centrului de resurse în cadrul iniţiativelor de stabilire a itinerarelor culturale turistice care leagă satele săseşti şi bisericile fortificate. Ele vor încuraja iniţiativele de itinerare culturale ale Consiliului Europei cu parteneri din România (itinerare legate de patrimoniul monastic, fortificaţii, vii). Articolul 19Părţile sunt de acord ca studenţi în domeniul restaurării patrimoniului din cadrul universităţilor româneşti să efectueze stagii la Centrul regional de resurse din Sibiu pentru a aduce oraşului competenţe în materie de valorizare şi interpretare ale patrimoniului, cu precădere pentru turismul cultural (realizarea de vizite ghidate, promovarea patrimoniului, cercetare şi informare). Articolul 20Părţile vor continua să încurajeze numeroasele şi fructuoasele activităţi desfăşurate în 2007 şi 2008 de către Institutul Pierre Werner din Luxemburg şi Institutul Cultural Român în materie de dialog cultural şi societal între cele două state. Ele vor încuraja schimburile de conferenţiari, de cercetători, de autori între parteneri şi alte structuri care urmăresc aceleaşi obiective, precum şi organizarea de seminare şi editarea de publicaţii comune în aceste scopuri. Articolul 21În calitate de membri ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) şi în special ca urmare a celei de-a XI-a întâlniri a şefilor de stat şi de guvern care s-a desfăşurat la Bucureşti în 2006, cele două părţi vor coopera pentru promovarea valorilor şi viziunilor OIF. În cadrul Planului plurianual pentru limba franceză în Uniunea Europeană şi în special în virtutea Memorandumului privitor la punerea în aplicare a unui program plurianual de formare în limba franceză în administraţia română, semnat în 2004, partea luxemburgheză se bucură de venirea în anul 2007 a unei tinere diplomate românce care a primit o bursă din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Imigraţiei pentru a efectua un stagiu de 3 săptămâni la Luxemburg şi se declară interesată de a reînnoi un astfel de schimb pe durata valabilităţii prezentului program. Articolul 22În complementaritate cu lucrările realizate de diferitele grupuri la nivel european în materie de statistici culturale, părţile convin asupra schimburilor de experţi în domeniu pe durata de valabilitate a prezentului program. IV. Sport Articolul 23În domeniul tineretului şi sportului, cele două părţi vor încuraja schimburile de tineri şi de sportivi la iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale (asociaţii, federaţii), identificând partenerii, furnizându-şi coordonatele şi recomandând organisme interesate de această cooperare directă cu structurile lor respective. Ele vor putea astfel să ia în considerare schimburi de experţi şi de informaţii în funcţie de modalităţile ce vor fi stabilite de la caz la caz. V. Dispoziţii generale Articolul 24Vizitele 24.1. - Partea trimiţătoare suportă cheltuielile pentru transportul internaţional de la capitală la capitală, cu excepţia cazurilor în care se stipulează alte condiţii. 24.2. - Partea primitoare suportă cheltuielile cu deplasările interne efectuate în cadrul programului vizitei. Articolul 25Schimbul de bursieri 25.1. - Până la data de 31 martie a fiecărui an, părţile îşi vor transmite lista candidaţilor propuşi pentru burse, precum şi dosarul complet al fiecărui candidat. Acest dosar va trebui să cuprindă: cererea/formularul de candidatură;

un curriculum vitae cu fotografie şi un curriculum ştiinţific;

copiile certificatelor şi/sau ale diplomelor;

un plan de cercetare sau de studii, în care se vor menţiona şi organizaţiile, institutele implicate şi/sau instituţiile pe care candidatul doreşte să le viziteze, precum şi un proiect de calendar;

o listă de publicaţii, după caz.25.2. - Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui card european de asigurări sociale de sănătate/certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate valabil pe toată durata sejurului. În caz contrar, este necesar să se prevadă o acoperire echivalentă. 25.3. - Candidaţii trebuie să cunoască limba necesară pentru parcurgerea programului de studii sau de cercetare vizat. 25.4. - Partea primitoare va informa partea trimiţătoare despre decizia sa înainte de data de 1 iulie a fiecărui an. Articolul 26Burse Partea luxemburgheză oferă: o bursă în valoare de 650 euro pe lună;

cazarea gratuită, dacă este posibil, într-un cămin studenţesc;

gratuitatea înscrierii.Partea română oferă: o bursă conform legislaţiei interne în vigoare;

cazarea gratuită în căminele studenţeşti. Articolul 27Partea luxemburgheză oferă pentru cursurile de vară şi sejururile de scurtă durată (mai puţin de o lună): o indemnizaţie zilnică de 25 euro pe zi sau 750 euro pe lună;

cazarea gratuită sau o sumă forfetară.Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale). Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui card european de asigurări sociale de sănătate/certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate valid. Partea română oferă: I. pentru cursurile de vară: a)partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale); b)partea primitoare va asigura:scutirea de taxa de înscriere;

cazare şi masă;

gratuitatea excursiilor organizate în cadrul programului de studiu;II. pentru schimburile de persoane prevăzute în cadrul programului: a)partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale); b)partea primitoare va suporta:cheltuielile de cazare a membrilor delegaţiilor părţii trimiţătoare (în conformitate cu legislaţia în vigoare); cheltuielile ocazionate de deplasările efectuate în cadrul programului. Articolul 28Schimburi de ansambluri artistice Condiţiile specifice acestor schimburi vor fi stabilite, de la caz la caz, de către cei doi parteneri. Părţile însărcinează cele două ministere ale culturii cu intermedierea între aceste ansambluri. Articolul 29Schimburi de expoziţii În sarcina părţii trimiţătoare se află: conceperea, execuţia, ambalarea şi coordonarea;

cheltuielile de transport al expoziţiei până la primul loc de destinaţie din statul părţii primitoare şi înapoi de la ultimul loc de expoziţie către statul de origine sau alt stat;

cheltuielile de asigurare „de la cui la cui“ (în timpul transportului şi pe durata expoziţiei);

cheltuielile de transport internaţional de la capitală la capitală, dus-întors, pentru cel mult 2 experţi însărcinaţi cu dezambalarea operelor, montarea, demontarea şi ambalarea acestora, conform deciziilor luate de partea trimiţătoare; transmiterea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare realizării catalogului (fişe descriptive, fotografii, clişee etc.), cu cel puţin 3 luni înaintea inaugurării expoziţiei;

transmiterea obiectelor destinate expoziţiei cu 15 zile înainte de data deschiderii.În sarcina părţii primitoare se află: punerea la dispoziţie de săli de expoziţie dotate cu infrastructura de securitate, de climatizare şi de supraveghere necesară;

traducerea textelor ce compun catalogul;

imprimarea catalogului, precum şi a documentelor destinate publicităţii expoziţiei (afişe, anunţuri, invitaţii), conform acordului intervenit între partea trimiţătoare şi instituţia culturală primitoare;

cheltuielile de şedere pentru cel mult 2 experţi care însoţesc expoziţia, pentru o durată ce nu poate depăşi 7 zile;

punerea la dispoziţie de personal auxiliar şi de localuri pentru încărcarea şi descărcarea, ambalarea şi dezambalarea, montarea şi demontarea expoziţiei;

eventual, cheltuielile de transport spre alte localităţi de pe teritoriul statului său, precum şi cheltuielile aferente instalării expoziţiei;

trimiterea gratuită către partea trimiţătoare a unui număr suficient de exemplare - convenit între cele două părţi - ale tuturor publicaţiilor referitoare la expoziţie (cataloage, fişe, anunţuri, invitaţii, extrase de presă).În caz de daune, partea primitoare va furniza părţii trimiţătoare, gratuit, toate informaţiile privind cauza şi natura daunei, pentru a facilita părţii trimiţătoare revendicarea rambursării daunelor de la compania de asigurare. Partea primitoare nu se va putea ocupa de restaurarea obiectelor deteriorate fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi. Articolul 30Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi îşi încetează valabilitatea la 31 decembrie 2014. Următoarea sesiune a Comisiei mixte va avea loc la Bucureşti, în cursul semestrului care precedă expirarea prezentului program. Semnat la Luxemburg la 5 mai 2010, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Vlad Alexandrescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg Pentru Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, Guy Dockendorf, prim-consilier al Guvernului, director general Ministerul Culturii


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu