Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 08.06.2010

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 24 iunie 2011SmartCity1


Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta schimburile dintre cele două state, în spiritul acordurilor internaţionale la care subscriu şi de dorinţa de a favoriza întărirea legăturilor create prin stabilirea relaţiilor diplomatice la data de 5 decembrie 1910 şi convinse că această cooperare va contribui la întărirea prieteniei tradiţionale care uneşte România şi Luxemburgul,în conformitate cu art. 11 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1994, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/1994,au convenit asupra Programului de schimburi pentru anii 2010-2014, după cum urmează:I. Ştiinţă şi tehnologie Articolul 1În baza avantajului reciproc, părţile vor sprijini dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între universităţi, instituţii, organizaţii, departamente şi unităţi de cercetare. În acest scop, cooperarea va putea lua următoarele forme: proiecte comune de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes reciproc;

schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în realizarea proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare;

schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;

participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, cursuri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;

alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.Partenerii potenţiali ai părţii luxemburgheze pentru această cooperare sunt: Universitatea din Luxemburg (www.uni.lu), Centrul Public de Cercetare Gabriel Lippmann (www.lipmann.lu), Centrul Public de Cercetare Henri Tudor (www.tudor.lu), Centrul Public de Cercetare a Sănătăţii din Luxemburg (www.crp-sante.lu), Muzeul Naţional de Istorie Naturală (www.nnhn.lu), CEPS/INSTEAD (Centrul de studii al populaţiilor, sărăciei şi politicilor socioeconomice) şi Fondul Naţional al Cercetării din Luxemburg (www.fnr. lu). Articolul 2Părţile vor efectua schimburi de specialişti şi de informaţii în toate domeniile ştiinţifice şi tehnice de interes reciproc, conform legislaţiei în vigoare din ambele state. II. Educaţie Articolul 3Autorităţile din domeniul educaţiei ale celor două părţi se vor informa reciproc asupra evoluţiilor şi reformelor în materie de legislaţie în domeniul învăţământului primar, secundar şi universitar. În acest scop şi la cerere, cele două părţi vor face schimb de texte legislative şi de alte acte normative, de informaţii şi de documentaţie specifică în domeniul pedagogic, în special în ceea ce priveşte predarea limbilor străine. Articolul 4Părţile vor efectua anual un schimb de 2 specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei pentru un stagiu de studiu de maximum 5 zile de persoană. Stagiile se vor putea referi în mod special la următoarele domenii: formarea profesională,

predarea limbilor străine, în general, şi a limbii franceze, în special;

formarea continuă a adulţilor;

formarea artistică, pedagogia artei şi managementul artei;

sisteme de informare în domeniile ştiinţifice şi pedagogice;

biblioteci şcolare. Articolul 5Părţile vor face schimb de informaţii cu privire la organizarea de reuniuni, congrese şi simpozioane internaţionale în statele lor şi vor sprijini participarea la aceste manifestări a experţilor din statul celeilalte părţi. Articolul 6Părţile vor proceda la schimburi de experienţă în domeniul învăţământului şi al şcolarizării elevilor cu nevoi speciale şi vor examina posibilităţile de dezvoltare a unei cooperări bilaterale, în special în domeniul integrării profesionale a acestora. Articolul 7Părţile vor încuraja schimburile directe între unităţi şcolare, în cadrul acţiunilor Programului european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Articolul 8Părţile vor încuraja contactele directe, de exemplu prin încheierea de convenţii, între instituţiile de învăţământ superior, astfel încât să dezvolte cooperarea dintre acestea şi să crească mobilitatea profesorilor şi studenţilor, sprijinindu-se pe acţiunile Programului european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Articolul 99.1. - Pe toată durata valabilităţii prezentului program, părţile îşi vor acorda reciproc, anual, două burse pentru stagii de perfecţionare cu durata de o lună pentru doctoranzi. Aceste stagii vor putea fi împărţite în perioade mai scurte. 9.2. - Pe durata valabilităţii prezentului program, partea luxemburgheză îşi propune să primească: un student, timp de două semestre, care efectuează studii de licenţă în specializarea Gestiune la Facultatea de Drept, Economie şi Finanţe a Universităţii din Luxemburg;

un student, timp de unul până la două semestre, care efectuează studii de masterat în specializarea Drept european la Facultatea de Drept, Economie şi Finanţe a Universităţii din Luxemburg.Atribuirea unei burse este supusă condiţiilor impuse studenţilor de către instituţiile respective. Toate informaţiile practice pot fi obţinute direct de pe pagina web a Universităţii din Luxemburg (www.uni.lu). În cadrul acestui tip de sejur de studii sau de cercetare, partea luxemburgheză va oferi în plus posibilitatea a două burse de 6 săptămâni pentru cursuri de perfecţionare la Institutul Naţional de Limbi din Luxemburg (INL), în funcţie de cursurile, resursele umane şi de infrastructură disponibile la INL (www.insl.lu). Partea română îşi propune să primească 2 studenţi, timp de două semestre, pentru specializări incluse în filierele francofone ale instituţiilor româneşti de învăţământ superior. Portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (www.edu.ro) oferă informaţii asupra posibilităţilor existente. 9.3. - Cele două părţi îşi vor acorda reciproc burse în vederea participării la cursuri de vară: partea luxemburgheză va acorda, pe perioada valabilităţii prezentului program, două burse pentru atelierele creative din cadrul Cercului European pentru Difuzarea Artelor (www.summerakademie.lu);

partea luxemburgheză va acorda, pe perioada valabilităţii prezentului program, 6 burse pentru cursuri de perfecţionare muzicală organizate de Conservatorul din Luxemburg şi de Forumul internaţional pentru flaut şi pian de la Diekirch;

– partea română va acorda două burse pentru cursuri de vară de limbă şi civilizaţie românească (www.edu.ro).III. Cultură Articolul 1010.1. - Bazându-se pe relaţiile istorice dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg şi pe interesul reciproc pentru culturile lor, părţile îşi propun să aprofundeze legăturile culturale care le unesc. Ele se felicită pentru succesul manifestării „Sibiu şi Luxemburg şi Marea Regiune - capitale culturale europene 2007“, succes recunoscut de autorităţile europene. 10.2. - Părţile doresc să dezvolte legăturile care s-au creat sau consolidat cu această ocazie şi se angajează să susţină, pe cât posibil, din punct de vedere logistic şi financiar, iniţiativele de asociere care se succed proiectelor iniţiate în cadrul manifestărilor „Sibiu, capitală culturală europeană - 2007“ şi „Luxemburgul şi Marea Regiune, capitală culturală europeană - 2007“. Ele vor încerca să faciliteze accesul şi prezenţa actorilor culturali la manifestările ce rezultă din proiecte comune. 10.3. - Părţile se angajează să coopereze în cadrul comitetului de selecţie, monitorizare şi consiliere pentru programul „Capitala culturală europeană“ în perioada 2010-2012. Articolul 11Proiectele convenite sau care urmează să fie convenite în cadrul prezentului program vor pune în valoare voinţa comună a celor două state de a promova patrimoniul cultural european. Articolul 12Cele două părţi se vor implica în aprofundarea cooperării lor în domeniile culturii, artelor plastice, muzicii, literaturii, teatrului, dansului, cinematografiei, fotografiei, patrimoniului cultural imaterial, arhitecturii şi limbilor, în special prin: participarea la festivaluri, manifestări artistice, întâlniri şi manifestări culturale în cele două state;

cooperarea în domeniul formării personalului în domeniul artistic;

schimbul de informaţii privitoare la activităţile editurilor de cărţi, publicaţii, periodice culturale şi ştiinţifice, la reproducerile de documente şi la participarea la saloane de carte care au loc în fiecare dintre cele două state. Articolul 13Conştiente de importanţa rolului centrelor culturale pentru difuzarea culturii, artelor şi limbii celuilalt stat, părţile favorizează contactele directe între instituţiile culturale respective, în conformitate cu reglementările în vigoare în cele două state. Ele vor continua, de asemenea, să încurajeze stabilirea de contacte directe între mediile artistice din cele două state şi vor favoriza cooperarea acestora în domeniile muzicii, artelor plastice, literaturii, inclusiv în ceea ce priveşte creaţia artiştilor amatori. Părţile vor coopera, de asemenea, prin intermediul punctelor de contact cultural, pentru programul „Cultura“ al Comisiei Europene. Articolul 14Partea luxemburgheză propune punerea la dispoziţie pe toată durata valabilităţii prezentului program a Galeriei „Konschthaus Beim Engel“ pentru o expoziţie a tinerilor artişti români. Articolul 15Părţile încurajează cooperarea dintre bibliotecile naţionale şi arhivele naţionale ale celor două state prin schimburi de specialişti, de informaţii profesionale şi de experienţă, de reproduceri de documente şi prin participarea la întâlniri de experţi. Articolul 1616.1. - Părţile se vor informa reciproc asupra experienţelor de interes comun, atât în domeniile muzeelor, conservării şi restaurării monumentelor istorice şi artistice care fac parte din patrimoniul cultural, cât şi al arheologiei, al etnografiei şi în alte domenii care ţin de patrimoniul cultural imaterial. 16.2. - Partea luxemburgheză va studia posibilitatea primirii anuale de stagiari pentru formarea şi specializarea în domeniile muzeologiei, conservării şi restaurării patrimoniului muzeal. 16.3. - Părţile îşi propun încurajarea parteneriatelor dintre Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice din România şi Serviciul de Situri şi Monumente Naţionale din Luxemburg în domeniile cercetării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a monumentelor istorice. De asemenea, partea română propune încurajarea parteneriatului dintre direcţiile de specialitate implicate în conservarea şi restaurarea patrimoniului din cele două ministere ale culturii. Partea luxemburgheză propune stagii de specializare efectuate în cadrul Serviciului de Situri şi Monumente Naţionale cu o durată de minimum două luni şi maximum 4 luni. 16.4. - Părţile se vor implica pentru consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul patrimoniului cultural imaterial, prin: editarea pe diverse suporturi - în format hârtie sau electronic - a unor lucrări realizate prin colaborarea dintre părţi în domeniul cercetării culturilor tradiţionale;

cooperarea în vederea valorizării, de exemplu prin intermediul educaţiei nonformale, a patrimoniului cultural imaterial;

sprijinirea cercetătorilor români, respectiv luxemburghezi care desfăşoară activităţi de cercetare/documentare pe teritoriul României sau al Marelui Ducat de Luxemburg. Articolul 17Cele două părţi vor favoriza cooperarea în domeniul cinematografiei, în special în ceea ce priveşte tehnicile de realizare şi de producţie. Ele vor promova participarea la festivaluri de cinema care au loc în cele două state, precum şi contactele şi cooperarea cineaştilor şi instituţiilor cinematografice interesate din statele respective. Pentru partea luxemburgheză, interlocutorii potenţiali vor fi Centrul Naţional al Audiovizualului (www.cna.lu), precum şi Fondul Naţional de Sprijin al Producţiei Audiovizualului (www.filmfund.lu/filmfund.lu). Pentru partea română, interlocutorul potenţial va fi Centrul Naţional al Cinematografiei (http://www.cncinema.abt.ro). Articolul 18Părţile salută şi susţin realizările remarcabile ale Institutului European al Itinerarelor Culturale al Consiliului Europei, atât la Luxemburg, cât şi în cadrul Centrului regional de resurse, cu sediul la Casa Luxemburg din Sibiu. Ele se angajează să susţină, în măsura posibilului, din punct de vedere logistic şi financiar, dezvoltarea centrului de resurse în cadrul iniţiativelor de stabilire a itinerarelor culturale turistice care leagă satele săseşti şi bisericile fortificate. Ele vor încuraja iniţiativele de itinerare culturale ale Consiliului Europei cu parteneri din România (itinerare legate de patrimoniul monastic, fortificaţii, vii). Articolul 19Părţile sunt de acord ca studenţi în domeniul restaurării patrimoniului din cadrul universităţilor româneşti să efectueze stagii la Centrul regional de resurse din Sibiu pentru a aduce oraşului competenţe în materie de valorizare şi interpretare ale patrimoniului, cu precădere pentru turismul cultural (realizarea de vizite ghidate, promovarea patrimoniului, cercetare şi informare). Articolul 20Părţile vor continua să încurajeze numeroasele şi fructuoasele activităţi desfăşurate în 2007 şi 2008 de către Institutul Pierre Werner din Luxemburg şi Institutul Cultural Român în materie de dialog cultural şi societal între cele două state. Ele vor încuraja schimburile de conferenţiari, de cercetători, de autori între parteneri şi alte structuri care urmăresc aceleaşi obiective, precum şi organizarea de seminare şi editarea de publicaţii comune în aceste scopuri. Articolul 21În calitate de membri ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) şi în special ca urmare a celei de-a XI-a întâlniri a şefilor de stat şi de guvern care s-a desfăşurat la Bucureşti în 2006, cele două părţi vor coopera pentru promovarea valorilor şi viziunilor OIF. În cadrul Planului plurianual pentru limba franceză în Uniunea Europeană şi în special în virtutea Memorandumului privitor la punerea în aplicare a unui program plurianual de formare în limba franceză în administraţia română, semnat în 2004, partea luxemburgheză se bucură de venirea în anul 2007 a unei tinere diplomate românce care a primit o bursă din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Imigraţiei pentru a efectua un stagiu de 3 săptămâni la Luxemburg şi se declară interesată de a reînnoi un astfel de schimb pe durata valabilităţii prezentului program. Articolul 22În complementaritate cu lucrările realizate de diferitele grupuri la nivel european în materie de statistici culturale, părţile convin asupra schimburilor de experţi în domeniu pe durata de valabilitate a prezentului program. IV. Sport Articolul 23În domeniul tineretului şi sportului, cele două părţi vor încuraja schimburile de tineri şi de sportivi la iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale (asociaţii, federaţii), identificând partenerii, furnizându-şi coordonatele şi recomandând organisme interesate de această cooperare directă cu structurile lor respective. Ele vor putea astfel să ia în considerare schimburi de experţi şi de informaţii în funcţie de modalităţile ce vor fi stabilite de la caz la caz. V. Dispoziţii generale Articolul 24Vizitele 24.1. - Partea trimiţătoare suportă cheltuielile pentru transportul internaţional de la capitală la capitală, cu excepţia cazurilor în care se stipulează alte condiţii. 24.2. - Partea primitoare suportă cheltuielile cu deplasările interne efectuate în cadrul programului vizitei. Articolul 25Schimbul de bursieri 25.1. - Până la data de 31 martie a fiecărui an, părţile îşi vor transmite lista candidaţilor propuşi pentru burse, precum şi dosarul complet al fiecărui candidat. Acest dosar va trebui să cuprindă: cererea/formularul de candidatură;

un curriculum vitae cu fotografie şi un curriculum ştiinţific;

copiile certificatelor şi/sau ale diplomelor;

un plan de cercetare sau de studii, în care se vor menţiona şi organizaţiile, institutele implicate şi/sau instituţiile pe care candidatul doreşte să le viziteze, precum şi un proiect de calendar;

o listă de publicaţii, după caz.25.2. - Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui card european de asigurări sociale de sănătate/certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate valabil pe toată durata sejurului. În caz contrar, este necesar să se prevadă o acoperire echivalentă. 25.3. - Candidaţii trebuie să cunoască limba necesară pentru parcurgerea programului de studii sau de cercetare vizat. 25.4. - Partea primitoare va informa partea trimiţătoare despre decizia sa înainte de data de 1 iulie a fiecărui an. Articolul 26Burse Partea luxemburgheză oferă: o bursă în valoare de 650 euro pe lună;

cazarea gratuită, dacă este posibil, într-un cămin studenţesc;

gratuitatea înscrierii.Partea română oferă: o bursă conform legislaţiei interne în vigoare;

cazarea gratuită în căminele studenţeşti. Articolul 27Partea luxemburgheză oferă pentru cursurile de vară şi sejururile de scurtă durată (mai puţin de o lună): o indemnizaţie zilnică de 25 euro pe zi sau 750 euro pe lună;

cazarea gratuită sau o sumă forfetară.Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale). Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui card european de asigurări sociale de sănătate/certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate valid. Partea română oferă: I. pentru cursurile de vară: a)partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale); b)partea primitoare va asigura:scutirea de taxa de înscriere;

cazare şi masă;

gratuitatea excursiilor organizate în cadrul programului de studiu;II. pentru schimburile de persoane prevăzute în cadrul programului: a)partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale); b)partea primitoare va suporta:cheltuielile de cazare a membrilor delegaţiilor părţii trimiţătoare (în conformitate cu legislaţia în vigoare); cheltuielile ocazionate de deplasările efectuate în cadrul programului. Articolul 28Schimburi de ansambluri artistice Condiţiile specifice acestor schimburi vor fi stabilite, de la caz la caz, de către cei doi parteneri. Părţile însărcinează cele două ministere ale culturii cu intermedierea între aceste ansambluri. Articolul 29Schimburi de expoziţii În sarcina părţii trimiţătoare se află: conceperea, execuţia, ambalarea şi coordonarea;

cheltuielile de transport al expoziţiei până la primul loc de destinaţie din statul părţii primitoare şi înapoi de la ultimul loc de expoziţie către statul de origine sau alt stat;

cheltuielile de asigurare „de la cui la cui“ (în timpul transportului şi pe durata expoziţiei);

cheltuielile de transport internaţional de la capitală la capitală, dus-întors, pentru cel mult 2 experţi însărcinaţi cu dezambalarea operelor, montarea, demontarea şi ambalarea acestora, conform deciziilor luate de partea trimiţătoare; transmiterea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare realizării catalogului (fişe descriptive, fotografii, clişee etc.), cu cel puţin 3 luni înaintea inaugurării expoziţiei;

transmiterea obiectelor destinate expoziţiei cu 15 zile înainte de data deschiderii.În sarcina părţii primitoare se află: punerea la dispoziţie de săli de expoziţie dotate cu infrastructura de securitate, de climatizare şi de supraveghere necesară;

traducerea textelor ce compun catalogul;

imprimarea catalogului, precum şi a documentelor destinate publicităţii expoziţiei (afişe, anunţuri, invitaţii), conform acordului intervenit între partea trimiţătoare şi instituţia culturală primitoare;

cheltuielile de şedere pentru cel mult 2 experţi care însoţesc expoziţia, pentru o durată ce nu poate depăşi 7 zile;

punerea la dispoziţie de personal auxiliar şi de localuri pentru încărcarea şi descărcarea, ambalarea şi dezambalarea, montarea şi demontarea expoziţiei;

eventual, cheltuielile de transport spre alte localităţi de pe teritoriul statului său, precum şi cheltuielile aferente instalării expoziţiei;

trimiterea gratuită către partea trimiţătoare a unui număr suficient de exemplare - convenit între cele două părţi - ale tuturor publicaţiilor referitoare la expoziţie (cataloage, fişe, anunţuri, invitaţii, extrase de presă).În caz de daune, partea primitoare va furniza părţii trimiţătoare, gratuit, toate informaţiile privind cauza şi natura daunei, pentru a facilita părţii trimiţătoare revendicarea rambursării daunelor de la compania de asigurare. Partea primitoare nu se va putea ocupa de restaurarea obiectelor deteriorate fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi. Articolul 30Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi îşi încetează valabilitatea la 31 decembrie 2014. Următoarea sesiune a Comisiei mixte va avea loc la Bucureşti, în cursul semestrului care precedă expirarea prezentului program. Semnat la Luxemburg la 5 mai 2010, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Vlad Alexandrescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg Pentru Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, Guy Dockendorf, prim-consilier al Guvernului, director general Ministerul Culturii


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu