E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.205 din 08.11.2019

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11 noiembrie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (10) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: b)administratorul infrastructurii - compania naţională rezultată din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea şi comanda semnalizării; 2. La articolul I punctul 4, litera f) a alineatului (10) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: f)transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii; 3. La articolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. La articolul 1 alineatul ( 10 ), după litera f) se introduc zece noi litere, literele g)-p), cu următorul cuprins: g)transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă, care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii; h)transport public de călători - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; i)transport public de marfă - serviciile de transport de marfă care sunt de interes economic general şi care sunt prestate către clienţi în mod nediscriminatoriu şi continuu; j)drept exclusiv - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; k)obligaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; l)contract de servicii publice - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; m)compensaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; n)operator de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; o)serviciu public de interes naţional - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul reţelei naţionale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; p)transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puţin două moduri de transport, utilizând aceeaşi unitate de încărcare pe tot parcursul expediţiei de marfă. 4. La articolul I punctul 8 , alineatele (1)-(10) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi alte autorităţi competente acţionează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună şi au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acţiunea forţelor pieţei. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin autoritatea competentă din subordine, încheie, în condiţiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea furnizării de servicii de transport adecvate.
(2) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (7), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se atribuie conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin autoritatea competentă din subordine, stabileşte şi aplică măsuri privind creşterea eficienţei economice şi a calităţii serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv prin asigurarea cadrului de creştere a competiţiei pe această piaţă.
(3) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condiţiile în care Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public.
(4) Compensaţia de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensaţia de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite conform alin. (2) nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra costurilor şi veniturilor operatorului de serviciu public.
(5) Efectul financiar net prevăzut la alin. (4) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit de maximum 3%, în care semnificaţia termenilor este următoarea: a)costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public conţinute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) şi/sau într-o normă generală; b)efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există; c)sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în cauză; d)profitul de maximum 3% este calculat la costurile suportate.
(6) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (4) nu conduce la majorarea şi suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensaţii de serviciu public suplimentare faţă de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.
(7) Sumele aferente compensaţiei de serviciu public prevăzute la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, potrivit legii.
(8) Sumele prevăzute la alin. (7) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate.
(9) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport feroviar, cât şi alte activităţi, conturile aferente serviciilor publice sus-menţionate trebuie separate astfel încât să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
(10) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu avizul Consiliului Concurenţei.
5. La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 51 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În cazul efectuării de servicii de transport public de marfă sau călători pe calea ferată pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice care beneficiază, din dispoziţia autorităţilor publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri se vor asigura compensaţii corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat. 6. La articolul I punctul 11, litera b1) a alineatului (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: b1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b); 7. La articolul I punctul 12, litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: f)asigură condiţiile unui mediu concurenţial echitabil în transportul feroviar, precum şi condiţiile unui mediu concurenţial echitabil între modurile de transport; 8. La articolul I punctul 13, alineatele (3) şi (4) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică, conform prevederilor legale.
(4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă.
9. La articolul I punctul 14, alineatele (5) şi (6) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
(6) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol şi a prevederilor art. 29 alin. (32), condiţiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, la propunerea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară.
10. La articolul I punctul 16, literele f)-h) ale alineatului (2) al articolului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)veniturile obţinute din exploatarea, inclusiv prin închiriere către persoane fizice şi juridice, a bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; g)veniturile obţinute din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, a garanţiilor aferente sumelor reţinute, a altor garanţii constituite conform contractelor de lucrări de investiţii finanţate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor de investiţii finanţate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, cu condiţia utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în cadrul cărora au fost încheiate respectivele contracte; h)venituri financiare şi extraordinare, după caz, în sensul definit prin legislaţia naţională în vigoare, în principal Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare. 11. La articolul I punctul 17, alineatele (3)-(5) ale articolului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Veniturile obţinute potrivit prevederilor alin. (2) lit. f), ale art. 111 şi ale art. 29 alin. (32) se încasează de compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi se utilizează pentru lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţie curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare, pentru lucrări şi servicii de reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare şi pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice.
(4) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. g) se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării şi finalizării obiectivelor proiectelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor alocă anual companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară fonduri de la bugetul de stat care reprezintă diferenţa dintre costurile totale pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice şi veniturile proprii ale companiei.
12. La articolul I punctul 17, alineatul (6) al articolului 22 se abrogă. 13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23
(1) Operatorii de transport feroviar care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă şi/sau de călători, folosind capacităţile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, calculat conform cadrului de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzut în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor potrivit prevederilor art. 37 şi 39.
14. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Cheltuielile pentru reparaţii curente, investiţii, reparaţii capitale/reînnoiri, modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat, din fondurile externe nerambursabile şi din veniturile obţinute potrivit art. 22 alin. (2) lit. b).
15. La articolul I punctul 22, articolul 251 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 251
(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, se alocă anual, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, sume necesare pentru: a)întreţinerea, exploatarea şi reparaţia curentă a infrastructurii feroviare; b)reparaţia capitală/reînnoirea, reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare; c)dotarea cu echipamente şi utilaje necesare lucrărilor de construcţie, reparaţie şi întreţinere a infrastructurii feroviare; d)alte cheltuieli de investiţii.
(2) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi reparaţia curentă a infrastructurii feroviare, compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate deconta:a)lucrările şi serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor şi normelor specifice activităţii de întreţinere, exploatare şi funcţionare a infrastructurii feroviare; b)materialele necesare realizării lucrărilor şi serviciilor potrivit lit. a), achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c)lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d)lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor terţe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare:a)plăţii hotărârilor definitive emise de instanţele judecătoreşti, de instanţele arbitrale sau de oricare dintre instituţiile abilitate şi a cheltuielilor conexe procedurilor de judecată pentru proiectele de investiţii în infrastructura feroviară publică finanţate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile; b)reîntregirii veniturilor proprii, prin acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ca urmare a executărilor silite în baza hotărârilor definitive emise de instanţele judecătoreşti, de instanţele arbitrale sau de oricare dintre instituţiile abilitate pentru proiectele de investiţii în infrastructura feroviară publică finanţate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, în limita prevederilor bugetare anuale; c)finalizării procedurilor de expropriere pentru investiţiile finanţate din fonduri nerambursabile.
(4) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinaţii, pentru proiectarea, asistenţa tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente şi utilaje necesare lucrărilor de construcţie în cadrul unui contract de reabilitare pe fonduri europene şi pentru alte cheltuieli de investiţii, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanţare încheiate potrivit legii.
(5) Creditele interne şi externe contractate de compania naţională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii feroviare şi pentru alte cheltuieli de investiţii. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinaţia acestuia, dobânzile şi garanţiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne şi/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei şi nu pot depăşi 30% din valoarea acestor bunuri.
(6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (3) se transferă în conturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condiţiile legii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a companiei.
16. La articolul I, punctul 23 se abrogă. 17. La articolul I punctul 24, alineatele (21) şi (22) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins: (21) În scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată determinate de căderea de masă lemnoasă - copaci, arboret etc. peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută lucrări de toaletare/tăiere/defrişare şi înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor specifice în domeniul silvic. (22) În cazul căderilor accidentale de material lemnos peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută imediat lucrări de toaletare/tăiere/defrişare şi înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, în vederea restabilirii condiţiilor de circulaţie normală pe calea ferată, masa lemnoasă rezultată urmând a fi exploatată conform reglementărilor specifice în domeniul silvic. 18. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins: 241. La articolul 29, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins: (31) În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport şi a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. (32) În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excepţie, cu avizul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condiţiile specificate la art. 111 alin. (6), în vederea amplasării de construcţii provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (31). (33) Pentru aplicarea prevederilor alin. (32) cu privire la executarea unor proiecte de interes public în domeniul infrastructurilor de transport ale autorităţilor publice locale, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se pot închiria autorităţilor publice locale, la solicitarea acestora, fără licitaţie, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranţă a infrastructurii feroviare. 19. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins: 251. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, cu aprobarea administratorului infrastructurii feroviare.
20. La articolul I punctul 30, literele f) şi g) ale alineatului (2) al articolului 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar; g)capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin autoritatea competentă din subordine. 21. La articolul I punctul 31, alineatele (2) şi (3) ale articolului 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite/redactate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
(3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte condiţiile de performanţă şi calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini şi/sau în contractele de servicii publice.
22. La articolul I punctul 32, alineatul (31) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: (31) Elementele principale ale contractelor de servicii prevăzute la alin. (1) se reglementează prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară, prevăzută la art. 5 alin. (10), asigurând conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. 23. La articolul I punctul 33, alineatul (4) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, sumele corespunzătoare compensaţiei de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condiţiile stabilite prin decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară prevăzută la art. 5 alin. (10) şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. 24. La articolul I punctul 35, alineatul (1) al articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Contractul prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de până la 5 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
25. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins: 351. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă de către Guvern şi se modifică şi/sau actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. 26. La articolul I punctul 36, alineatul (3) al articolului 39 se abrogă. 27. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins: 39. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) În condiţiile alin. (1) va fi asimilat şi personalul necesar Autorităţii pentru Reformă Feroviară. 28. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul II Compensaţia acordată operatorilor de transport feroviar de călători pentru serviciile prestate în anul 2015 se recunoaşte drept cheltuială în situaţiile financiare ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. 29. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul III Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se pot închiria, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în calitate de ordonator principal de credite, la propunerea administratorului de infrastructură rutieră, fără licitaţie, autorităţilor publice locale, la solicitarea acestora, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranţă şi/sau zona de protecţie rutieră, pentru realizarea unor proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de transport, fără a se afecta siguranţa circulaţiei transporturilor. 30. La articolul V, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul V Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 31. La articolul V, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiţii de infrastructură de transport, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
32. La articolul V, punctul 2 se abrogă. 33. La articolul V punctul 3, alineatele (1) şi (2) ale articolului 121 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 121
(1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport cuprinse la titlu de clasificaţie bugetară a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorităţii de management, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în calitate de ordonator de credite întocmesc note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractelor de finanţare.
(2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) conţin informaţii privind necesitatea plăţii pentru implementarea proiectului şi sunt aprobate de ordonatorul principal de credite cu avizul organismului intermediar pentru transport pentru existenţa fondurilor în buget conform avizului de principiu al autorităţii de management.
34. La articolul VII, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul VII
(1) În sensul prezentului articol, prin lucrări executate în regie proprie se înţelege acele categorii de lucrări care sunt executate de administratorul infrastructurii de transport cu respectarea normelor tehnice şi de calitate în vigoare, prin utilizarea de forţă de muncă, echipamente şi utilaje deţinute sub orice formă de către companie, prin utilizarea de materiale achiziţionate conform legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piaţă, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepţia şi punerea în funcţiune a unui proiect de investiţii de infrastructură de transport.
(2) Pentru lucrările în regie proprie prevăzute la alin. (1) executate, conform legii, de către administratorii de infrastructură rutieră şi feroviară se alocă de la bugetul de stat credite bugetare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020 pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene:
35. La articolul VIII, punctul 3 se abrogă. 36. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IV Mecanisme pentru gestionarea infrastructurii de transport 37. La articolul X, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Începând cu anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita creditelor bugetare prevăzute prin legile bugetare anuale pot fi alocate Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă transferuri de capital necesare finanţării investiţiilor pentru desfăşurarea activităţii acesteia. 38. La articolul XIII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul XIII
(1) Între Ministerul Transporturilor şi companiile din domeniul transportului rutier aflate sub autoritatea sa se încheie contracte de performanţă, începând din anul 2019, în baza cărora se stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, drepturile şi obligaţiile reciproce privind depunerea aplicaţiilor de finanţare din fonduri nerambursabile, drepturile şi obligaţiile reciproce privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri nerambursabile, drepturile şi obligaţiile reciproce privind depunerea şi tratarea cererilor de rambursare, precum şi indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relaţia directă dintre modul de utilizare a fondurilor nerambursabile şi rezultatele obţinute din utilizarea acestora.
39. După articolul XIV se introduce un nou articol, articolul XIV1, cu următorul cuprins: Articolul XIV^1
(1) Contractul de activitate încheiat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi compania naţională care administrează infrastructura feroviară se completează, începând din anul 2019, cu prevederi în baza cărora se stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce privind depunerea aplicaţiilor de finanţare din fonduri nerambursabile, drepturile şi obligaţiile reciproce privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri nerambursabile, drepturile şi obligaţiile reciproce privind depunerea şi tratarea cererilor de rambursare, precum şi indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relaţia directă dintre modul de utilizare a fondurilor nerambursabile şi rezultatele obţinute din utilizarea acestora.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contractul de activitate va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la acestea, următoarele:a)drepturile şi obligaţiile părţilor privind încheierea contractelor de finanţare din fonduri nerambursabile; b)drepturile şi obligaţiile părţilor privind monitorizarea implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, inclusiv sistemul de raportare; c)drepturile şi obligaţiile părţilor privind depunerea şi tratarea cererilor de rambursare; d)indicatorii de rezultat/performanţă care se referă la rezultatul direct dintre modul de utilizare a fondurilor structurale şi rezultatele obţinute; e)alte drepturi şi obligaţii reciproce privind utilizarea fondurilor structurale nerambursabile.
40. Articolul XVIII se abrogă.
Articolul IIÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite decizia prevăzută la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea pentru Reformă Feroviară se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor prevăzute de metodologiile aferente facilităţilor pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, acordate potrivit art. 53 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către societăţile rezultate din reorganizare, dar şi de alţi operatori licenţiaţi de transport feroviar călători. Articolul IV
(1) Modificarea şi actualizarea anuală a contractului de activitate prevăzut la art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în condiţiile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
(2) Modificarea şi actualizarea anuală a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor în condiţiile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
Articolul VLa articolul 65 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Până la data de 1 iunie 2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va modifica şi va completa, în conformitate cu prevederile prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION-MARCEL CIOLACU PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 205/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 205 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu