Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 10335 din 17 septembrie 1992

COMPLETARI la Precizarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Economiei si Finantelor nr. 104/180196/1992 in legatura cu sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 21/1992

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 10335 din 17 septembrie 1992
              MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
              Nr. 182567 din 23 septembrie 1992
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 12 octombrie 1992

    Avand in vedere unele aspecte constatate in legatura cu aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 21/1992, referitoare la modul de stabilire a fondului de salarii de referinta in baza art. 17 din aceasta hotarare si a aprobarii primului-ministru al Guvernului, Precizarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Economiei si Finantelor nr. 104/180196/1992 se completeaza dupa cum urmeaza:
    I. la capitolul VII, dupa punctul 18 se introduc punctele 18^1 - 18^6, avand urmatorul continut:
    "18^1. Societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se negociaza, care au organizate filiale, sucursale, agentii etc., numite in continuare subunitati, dispersate teritorial in mai multe judete, vor asigura, cu sprijinul directiilor de munca si protectie sociala si directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale, intocmirea de catre fiecare din aceste subunitati a evidentei, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 21/1992, necesara stabilirii cu exactitate a fondului de referinta si a numarului de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie 1991, precum si a celorlalte elemente cuprinse in Fisa-anexa nr. 3 la prezentele completari, care stau la baza determinarii fondului de salarii de referinta in luna octombrie 1991.
    Subunitatile care intocmesc aceste lucrari sunt cele la care se pastreaza documentele de evidenta primara (carnete de munca, state de plata a salariilor etc.) care stau la baza determinarii fondului de salarii de referinta.
    Evidentele necesare stabilirii fondului de salarii de referinta vor fi intocmite potrivit anexelor nr. 1 si 2 la prezentele completari si pot fi completate si cu alte elemente ce se considera a fi utile pentru a se asigura verificarea operativa si cu exactitate a calcularii fondului de salarii de referinta.
    18^2. Pe baza evidentelor primare intocmite potrivit pct. 18^1, fiecare subunitate va elabora Fisa-anexa nr. 3 a la precizari, cuprinzand numarul de personal, fondul de salarii si celelalte elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta in luna octombrie 1991, pana la data de 8 octombrie 1992.
    18^3. Fisele elaborate potrivit pct. 18^2 vor fi verificate, in cadrul subunitatii, pana la data de 14 octombrie 1992, de catre directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza evidentelor intocmite.
    Fisele, vizate si stampilate de catre directiile mentionate mai sus, vor fi trimise de catre subunitatile societatii comerciale ori regiei autonome de care apartin, care vor efectua centralizarea datelor si calculul fondului de salarii de referinta pana la data de 19 octombrie 1992. O copie de pe fisele astfel verificate ramane in evidenta directiilor respective.
    18^4. Pe baza elementelor rezultate din fisele intocmite, verificate si centralizate potrivit pct. 18^2 si 18^3,  directiile de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti la care se inregistreaza, potrivit legii, contractul colectiv de munca, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, vor efectua reverificarea datelor pe ansamblul societatii comerciale sau regiei autonome, prevazute in Fisa-anexa nr. 3, cuprinzand numarul de personal, fondul de salarii de referinta si celelalte elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta in luna octombrie 1991, modificata si completata potrivit pct. II, efectuind, totodata, eventualele corecturi. Actiunea se va incheia la data de 26 octombrie 1992.
    18^5. Dupa efectuarea verificarilor, potrivit prevederilor pct. 18^4, directiile de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor stabili cu exactitate daca s-a inregistrat sau nu un fond de salarii de referinta mai mare decat cel ce trebuia stabilit potrivit dispozitiilor legale; pentru sumele platite peste fondul de salarii de referinta determinat in conformitate cu dispozitiile legale se va incasa impozitul datorat.
    18^6. Pentru toate situatiile in care s-a constatat calcularea incorecta a fondului de salarii de referinta, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, prin organele teritoriale ale acestora, vor lua masuri de aplicare a sanctiunilor prevazute de lege impotriva celor care se fac vinovati."
    II. Fisa-anexa nr. 3 la precizari - cu completarile enumerate mai jos - se intocmeste la unitatile care fac obiectul prezentelor completari, astfel:
    1. Dupa punctul 2 liniuta a 2-a introduce urmatorul text:
    " - Suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat, realizata in medie lunara in perioada august-octombrie 1991."
    2. La punctul 2 liniuta a 3-a se va inscrie la rubrica "U.M." suma corespunzatoare in mii lei.
    Continutul acestei fise, astfel completata, este redat in anexa nr. 3 la prezentele completari.
    Anexele nr. 1, 2 si 3 si 3 a fac parte integranta din prezentele completari si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   p. Ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dorel Mustatea,
                   secretar de stat

                   p. Ministrul bugetului,
                   veniturilor statului, si
                   controlului financiar,
                   Nicolae Vacaroiu,
                   secretar de stat


    ANEXA 1

    SOCIETATEA COMERCIALA sau REGIA AUTONOMA
    Filiala (sucursala) ....................

                             LISTA
cuprinzand salariile de baza si sporurile la salariul de baza, prevazute in contractele individuale de munca pentru personalul incadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, existent in evidente la 31 octombrie 1992

-------------------------------------------------------------------------------
                      Salariul de
                      baza -lei-   Sporuri la salariul de baza
                      (cap. II.    (cap. II lit. c) din Precizarile
                      lit. a) din  M.M.P.S. si M.E.F. nr. 104/180196/
                      Precizarile  /1992)
   Numele si Functia  Ministerului ---------------------------------
   prenumele          Muncii si   Spor .. Spor .. Spor .. Spor .. Spor ..
Nr.                   Protectiei                                      Valoarea
crt.                  Sociale si                                      totala a
                     Ministerului  ----   ----    ----    ----  ---- sporurilor
                      Economiei si                                     - lei -
                      Finantelor    % lei  % lei  % lei   % lei   % lei
                     nr. 104/180196/
                         1992)
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    SOCIETATEA COMERCIALA sau REGIA AUTONOMA
    Filiala (sucursala) .....................
                         ADAOSURILE SI PREMIILE
realizate in perioada august-octombrie 1991 (cap. II lit. d) din Precizarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Economiei si Finantelor nr. 104/180196/1992)
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Perioada:          Media lunara
                                         -------------- Total  ----------------
                                         aug. sept. oct.        Suma      %
                                                               totala
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Diferenta in plus (+) sau in minus
(-) acordata potrivit formei de
salarizare aplicate si suma salariilor
de baza corespunzatoare timpului efectiv
lucrat - lei
 2. Premiile stabilite potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr.
127/1991,constituite si prelevate pe
costuri - lei
 3. Sumele platite angajatilor pentru
orele suplimentare efectuate - lei
 4. Sumele platite pentru lucru
sistematic peste programul normal - lei
 5. Adaosuri si sporuri - altele decat
cele prevazute in anexa nr. 3 la
Hotararea Guvernului nr. 127/1991 -
stabilite prin contractul colectiv de
munca, precum si sumele corespunzatoare
sporurilor cuprinse in anexa nr. 3 la
Hotararea Guvernului nr. 127/1991 acordate
peste cunatumul maxim prevazut (se
evidentiaza separat fiecare adaos
sau spor)
                                       ----------------------------------------
                                TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
    - Suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat - lei

    ANEXA 3

    Judetul ..................         Obiectul de activitate (pe scurt) .....
    Unitate ..................         .......................................
    Adresa ...................         .......................................
    Data infiintarii..........         Organul ierarhic (minister, departament
                                       prefectura etc.) ......................
                                       .......................................
                                       .......................................
                           FISA *)
cuprinzand numarul de personal, fondul de salarii de referinta si alte elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta in luna octombrie 1991
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Indicatori                  U.M.         Total      Din care:
crt.                                                             muncitori
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Numarul de personal existent in      pers.
    evidentele unitatii la 31.X.1991
 2. Fondul de salarii de referinta in
    luna octombrie 1991                 mii lei
    Elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta
          si numarul de personal
  - Fondul salariilor de baza (cap. II
lit. a) din Precizarile Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale si
Ministerului Economiei si Finantelor
nr. 104/180196/1992)                    mii lei
  - Valoarea sporurilor la salariu
(cap. II lit. c) din Precizarile
Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerului Economiei
si Finantelor nr. 104/180196/1992)      mii lei
---------------
    *) Se completeaza de catre societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se negociaza, care au organizate subunitati dispersate teritorial in mai multe judete.
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Indicatori              U.M.       Total         Din care:
crt.                                                            muncitori
-------------------------------------------------------------------------------
  - Suma salariilor de baza cuvenite
tuturor angajatilor pentru timpul
lucrat, realizata in medie lunara in
perioada august-octombrie 1991         mii lei
  - Adaosurile si premiile medii
realizate in perioada august-octombrie
1991                                   mii lei
    - media procentuala                  %
    - suma ce s-a inclus in fondul de
      referinta                        mii lei
  - Valoarea indemnizatiilor acordate
membrilor consiliilor imputernicite
statului, consiliilor de administratie,
cenzorilor si comitetului de directie
in octombrie 1991                      mii lei
  - Valoarea intregului fond de salarii
de baza pentru care se datora impozit
suplimentar in luna octombrie 1991,
conform anexei nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 127/1991                mii lei
  - Valoarea medie lunara a fondului
de salarii din perioada august -
octombrie 1991, pentru care se datora
impozit suplimentar, potrivit anexei
nr. 4 la Hotararea Guvernului
nr. 127/1991                          mii lei
  - Numarul de personal incadrat cu
contract de munca pe durata
nedeterminata la 31 octombrie 1991,     pers.
    din care:
    - numarul personalului aflat in
incapacitate temporara de munca sau in
concediu platit pentru ingrijirea
copiilor in varsta de pana la un an    pers.
    - numarul de personal aflat in
somaj tehnic                           pers.
    - numarul de personal care urmeaza
diferite forme de pregatire profesionala
in tara sau in strainatate             pers.
    - numarul de personal aflat in
concentrare militara                   pers.
  - Numarul mediu de personal realizat
in perioada august-octombrie 1991      pers.
  - Fondul total de salarii medii
lunare platit in perioada august -
octombrie 1991                        mii lei
  - Salariul mediu lunar realizat in
perioada august-octombrie 1991         lei/pers.
  - Impozitul suplimentar platit de
unitate in luna octombrie 1991, ca
urmare a depasirii limitelor maxime ale
salariilor de baza prevazute in anexa
nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 127/
1991, astfel cum au fost modificate
prin Hotararea Guvernului nr. 579/1991,
a sporurilor si a adaosurilor conform
anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului
nr. 127/1991                           mii lei
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3a

    Judetul ................        Obiectul de activitate (pe scurt) .........
    Filiala (sucursala) .........   ...........................................
    Adresa .....................    ...........................................
    Data infiintarii ...........    Organul ierarhic (societate comerciala;
                                    regie autonoma)
                                    Denumirea .................................
                                    Adresa .....................................

                            FISA *)
cuprinzand numarul de personal, fondul de salarii de referinta si alte elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta in luna octombrie 1991
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                Indicatori                  U.M.     Total      Din care:
crt.                                                               muncitori
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Numarul de personal existent in
evidentele unitatii la 31 octombrie 1991       pers.
 2. Fondul de salarii pe baza caruia se
determina fondul de referinta in luna
octombrie 1991                                 mii lei
-------------
  *) Se completeaza de catre filiale sau, dupa caz,
     sucursale.
  Elemente care au stat la baza determinarii fondului de salarii de referinta
si numarul de personal
  - Fondul salariilor de baza (cap. II lit.
a) din Precizarile Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerului Economiei
si Finantelor nr. 104/180196/1992)             mii lei
  - Valoarea sporurilor la salariu (cap. II
lit. c) din Precizarile Ministerului Muncii
si Protectiei Sociale si Ministerului
Economiei si Finantelor nr. 104/180196/1992    mii lei
  - Suma salariilor de baza cuvenite tuturor
angajatilor pentru timpul lucrat in perioada
august - octombrie 1991                        mii lei
    din care:
    - august                                   mii lei
    - septembrie                               mii lei
    - octombrie                                mii lei
  - Adaosurile si premiile realizate in
perioada august - octombrie 1991               mii lei
    din care:
    - august                                   mii lei
    - septembrie                               mii lei
    - octombrie                                mii lei
  - Valoarea intregului fond de salarii de
baza pentru care se datora impozit
suplimentar in luna octombrie 1991,
conform anexei nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 127/1991                        mii lei
  - Numarul de personal incadrat cu
contract de munca pe durata nedeterminata
la 31 octombrie 1991                           pers.
    din care:
    - numarul personalului aflat in
incapacitate temporara de munca sau in
concediu platit pentru ingrijirea copiilor
in varsta de pana la un an                     pers.
    - numarul de personal aflat in somaj
tehnic                                         pers.
    - numarul de personal care urmeaza
diferite forme de pregatire profesionala in
tara sau in strainatate                        pers.
    - numarul de personal aflat in
concentrare militara                           pers.
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Precizari 10335/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 10335 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu