E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 10 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 completeaza articolul 11 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 26 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 35 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 37 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 completeaza articolul 39 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 45 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 54 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 modifica articolul 64 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 completeaza articolul 91 din actul OUG 150 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004 adauga dupa articolul 108 din actul OUG 150 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 93 din 26 august 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 798 din 30 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond."
    2. La alineatul (2) al articolului 6, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie, in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;"
    3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva."
    4. Alineatul (4) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ministerul Sanatatii impreuna cu CNAS sunt abilitate sa stabileasca conditiile si sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii de baza."
    5. Dupa alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Modalitatile de implicare a Ministerului Sanatatii si a CNAS in activitatile prevazute la alin. (4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    6. La alineatul (2) al articolului 11, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
    "m) sa beneficieze de asistenta medicala in mod prioritar in cazul gravidelor si lauzelor."
    7. Alineatul (3) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru."
    8. Alineatul (5) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice la nivelul pretului de referinta, prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru sau, dupa caz, al sumei de inchiriere in conditiile contractului-cadru."
    9. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) CNAS este autorizata sa incheie si sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale specifice si servicii medicale, inclusiv de la furnizori privati, in vederea realizarii programelor de sanatate ale caror cheltuieli se cuprind in bugetul acestora."
    10. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente acreditati conform prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Procesul de acreditare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de ingrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar, precum si alte persoane fizice sau juridice autorizate in acest sens de Ministerul Sanatatii.
    (3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se face la nivel national sau judetean, cu exceptia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementarilor prevazute in legea proprie de organizare si functionare.
    (4) Comisiile de acreditare la nivel national sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, CNAS sau, dupa caz, ai structurilor nationale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau reprezentanti ai directiilor medicale ori reprezentanti ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, reprezentanti ai caselor de asigurari si, dupa caz, reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
    (5) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), precum si standardele de acreditare se elaboreaza de catre comisiile de acreditare, organizate la nivel national, si se aproba, respectiv se avizeaza, de catre Consiliul de administratie al CNAS.
    (6) Metodologia si nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza si se stabilesc de catre comisiile organizate la nivel national si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii."
    11. Dupa alineatul (2) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale pentru serviciile medicale din pachetul de baza in cadrul procesului de externalizare a serviciilor medicale. Durata acestor contracte este de un an si poate fi prelungita prin acte aditionale pentru anii urmatori in limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare."
    12. La alineatul (1) al articolului 45, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) prin pret de referinta prevazut in lista de materiale sanitare si de dispozitive medicale sau, dupa caz, prin suma de inchiriere pentru cele acordate pentru o perioada determinata."
    13. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) si b), cu exceptia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului, se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara."
    14. Dupa alineatul (2) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Contributiile pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara."
    15. La alineatul (1) al articolului 64, literele j) si o) vor avea urmatorul cuprins:
    "j) administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii;
    ...........................................................................
    o) incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale, dupa caz;"
    16. La alineatul (1) al articolului 64, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera p^1), cu urmatorul cuprins:
    "p^1) asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului;"
    17. Dupa alineatul (2) al articolului 91 se introduc 5 noi alineate, alineatele (3) - (7), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pe langa Comisia centrala de arbitraj functioneaza un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS.
    (4) Pentru activitatile desfasurate in cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii si membrii secretariatului tehnic beneficiaza de o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic de 10% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica pe care este incadrat medicul-sef al CNAS.
    (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depasi 30%, respectiv 20%, din salariul de baza prevazut la alin. (4).
    (6) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suporta de CNAS.
    (7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suporta de catre partile aflate in litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor."
    18. Dupa articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 109, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 109
    CNAS poate organiza activitati finantate din venituri proprii. Organizarea si functionarea acestor activitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 93/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 93 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu