E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 adauga dupa articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 completeaza articolul 25 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica Ordonanţa 129 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 76 din 19 august 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 27 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel:
    a) initierea reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
    c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii."
    2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.
    (2) Standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, este documentul care precizeaza competentele profesionale necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari."
    3. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala, pot elabora proiecte de standarde ocupationale care se supun spre aprobare Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in termen de 9 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational."
    4. Alineatul (4) al articolului 14 se abroga.
    5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "ART 20
    (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) directorul directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala a fiecarui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;
    b) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;
    e) un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens."
    6. Alineatul (2) al articolului 20 se abroga.
    7. Dupa alineatul (2) al articolului 20 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) - (2^5), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare mentionati la alin. (1) institutiile publice, asociatiile patronale si organizatiile sindicale mentionate la alin. (1) pot nominaliza cate un supleant.
    (2^2) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reinnoit pentru noi intervale de cate 4 ani.
    (2^3) In timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocati de cei care i-au numit, in urmatoarele situatii:
    a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea comisiei de autorizare;
    b) se afla intr-o situatie de conflict de interese;
    c) si-au pierdut calitatea in temeiul careia au fost propusi de catre aceste autoritati.
    (2^4) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor comisiei de autorizare se constata in baza sesizarii acesteia de catre cei ce i-au numit.
    (2^5) In cazul vacantarii locurilor in comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, institutia publica, asociatia patronala sau organizatia sindicala care i-a propus numeste alte persoane pentru durata ramasa a mandatului."
    8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc specialisti pe domenii ocupationale."
    9. Alineatul (4) al articolului 20 se abroga.
    10. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    (1) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de autorizare sau, dupa caz, supleantii acestora, care participa la sedintele comisiei, sunt platiti de catre directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Specialistii folositi de comisiile de autorizare sunt platiti de catre directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in care se pot include si cheltuielile de deplasare, la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii in interesul serviciului.
    (3) Plata specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, se efectueaza de catre acesta, in conformitate cu anexa nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, modificata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 114/1999."
    11. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor foloseste specialisti pe domenii ocupationale."
    12. Alineatele (1) si (2) ale articolului 26 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala platesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
    (2) Nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata."
    13. Alineatele (3) si (4) ale articolului 26 se abroga.
    14. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se fac in centre de evaluare a competentelor profesionale.
    (2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale si certifica evaluatori de competente profesionale, verificatori interni si verificatori externi.
    (3) In exercitarea atributiilor mentionate la alin. (2), Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor utilizeaza verificatori interni si externi pentru evaluarea evaluatorilor de competente profesionale si, respectiv, verificarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale in vederea autorizarii.
    (4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este reglementata prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.
    (5) Plata verificatorilor externi folositi de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin se face in conditiile prevazute la art. 20^1 alin. (3)."
    15. In cuprinsul ordonantei, denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei", iar denumirea "directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti", se inlocuieste cu denumirea "directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen in care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, vor elabora si vor promova reglementarile necesare modificarii, in mod corespunzator, a actelor normative emise in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 76/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 76 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu