E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 adauga dupa articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 completeaza articolul 25 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004 modifica Ordonanţa 129 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 76 din 19 august 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 27 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel:
    a) initierea reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
    b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
    c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii."
    2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.
    (2) Standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, este documentul care precizeaza competentele profesionale necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari."
    3. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala, pot elabora proiecte de standarde ocupationale care se supun spre aprobare Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in termen de 9 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational."
    4. Alineatul (4) al articolului 14 se abroga.
    5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "ART 20
    (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) directorul directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala a fiecarui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;
    b) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;
    e) un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens."
    6. Alineatul (2) al articolului 20 se abroga.
    7. Dupa alineatul (2) al articolului 20 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) - (2^5), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare mentionati la alin. (1) institutiile publice, asociatiile patronale si organizatiile sindicale mentionate la alin. (1) pot nominaliza cate un supleant.
    (2^2) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reinnoit pentru noi intervale de cate 4 ani.
    (2^3) In timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocati de cei care i-au numit, in urmatoarele situatii:
    a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea comisiei de autorizare;
    b) se afla intr-o situatie de conflict de interese;
    c) si-au pierdut calitatea in temeiul careia au fost propusi de catre aceste autoritati.
    (2^4) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor comisiei de autorizare se constata in baza sesizarii acesteia de catre cei ce i-au numit.
    (2^5) In cazul vacantarii locurilor in comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, institutia publica, asociatia patronala sau organizatia sindicala care i-a propus numeste alte persoane pentru durata ramasa a mandatului."
    8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc specialisti pe domenii ocupationale."
    9. Alineatul (4) al articolului 20 se abroga.
    10. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    (1) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de autorizare sau, dupa caz, supleantii acestora, care participa la sedintele comisiei, sunt platiti de catre directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Specialistii folositi de comisiile de autorizare sunt platiti de catre directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in care se pot include si cheltuielile de deplasare, la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii in interesul serviciului.
    (3) Plata specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, se efectueaza de catre acesta, in conformitate cu anexa nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, modificata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 114/1999."
    11. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor foloseste specialisti pe domenii ocupationale."
    12. Alineatele (1) si (2) ale articolului 26 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala platesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
    (2) Nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata."
    13. Alineatele (3) si (4) ale articolului 26 se abroga.
    14. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se fac in centre de evaluare a competentelor profesionale.
    (2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale si certifica evaluatori de competente profesionale, verificatori interni si verificatori externi.
    (3) In exercitarea atributiilor mentionate la alin. (2), Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor utilizeaza verificatori interni si externi pentru evaluarea evaluatorilor de competente profesionale si, respectiv, verificarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale in vederea autorizarii.
    (4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este reglementata prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.
    (5) Plata verificatorilor externi folositi de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin se face in conditiile prevazute la art. 20^1 alin. (3)."
    15. In cuprinsul ordonantei, denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei", iar denumirea "directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti", se inlocuieste cu denumirea "directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen in care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, vor elabora si vor promova reglementarile necesare modificarii, in mod corespunzator, a actelor normative emise in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 76/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 76 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu