E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 69 din 28 august 1997

privind bursele de marfuri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bursele de marfuri sunt organisme cu putere de autoreglementare, organizate de catre comercianti in scopul facilitarii comertului lor pentru:
    a) vanzari sau achizitii la termen, avand ca obiect marfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesarii, din categoria acelora care prin natura lor sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipatie;
    b) vanzari sau achizitii la termen de titluri pe marfuri, de tipul warantului sau contractului forward, futures sau cu optiuni;
    c) vanzari sau achizitii la termen de active monetare si financiare sau titluri pe active monetare sau financiare;
    d) navlosiri, asigurari maritime, fluviale sau pentru marfuri.
    Art. 2
    Bursele de marfuri se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma societatilor comerciale pe actiuni, cu un capital subscris si varsat integral la data inmatricularii lor.
    Art. 3
    In intelesul prezentei ordonante, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) activ monetar se refera la moneda nationala emisa de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu Legea nr. 34/1991 sau la devize liber convertibile;
    b) activ financiar este o valoare mobiliara emisa de stat sau de catre o unitate administrativ-teritoriala, cum ar fi un certificat de trezorerie, o obligatiune cu dobanda fixa, variabila sau indexata, ori un portofoliu de valori mobiliare, ce face obiectul cotarii la bursa de valori, dar cu negociere pe piata la termen sau cu optiuni organizate la bursele de marfuri, in baza unui instrument sintetic, cum este un indice de bursa, precum si un indice de bursa calculat in baza unui alt indice de bursa;
    c) agentie de brokeraj este o societate comerciala sau o sucursala a unei societati comerciale, cu calitatea de membru al unei burse de marfuri, de membru afiliat la o bursa de marfuri sau de membru compensator, avand ca obiect de activitate negocierea ofertelor si perfectarea contractelor la bursa in cont propriu sau in contul unor terti;
    d) broker este o persoana fizica ce are in atributia sa exclusiva negocierea ofertelor de vanzare si de cumparare in contul unei agentii de brokeraj, precum si navlosirea, asigurarea maritima si fluviala;
    e) bunuri fungibile sunt bunuri determinate generic, care pot fi inlocuite unele cu altele in executarea unei obligatii contractuale;
    f) bunuri mobile prin anticipatie sunt bunuri care prin natura lor sunt imobile, dar partile contractante le considera ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;
    g) contract de bursa este o tranzactie la termen sau cu optiuni pe futures, conform reglementarilor din prezenta lege;
    h) informatie privilegiata semnifica o informatie ce nu este destinata publicului, in legatura cu ofertele formulate pentru vanzarea sau achizitia marfurilor, emisiunea bonurilor de trezorerie sau a obligatiunilor de stat si a celor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, precum si in legatura cu negocierea contractelor futures, avand ca obiect un portofoliu de valori mobiliare cotate la bursele de valori, dar al caror curs se calculeaza pe un activ financiar negociat la bursele de marfuri care, daca ar fi adusa la cunostinta publicului, ar influenta cursurile la bursa;
    i) informatie confidentiala este o informatie cu privire la continutul unui inscris sau document privitor la o bursa de marfuri, agentie de brokeraj, casa de compensatie sau societate de consultanta sau in legatura cu angajamentele patrimoniale ale acestora, care, daca ar fi adusa la cunostinta publicului sau unei societati comerciale concurente, cum ar fi o bursa de marfuri, agentie de brokeraj, casa de compensatie sau societate de consultanta, ar influenta tranzactiile pe piata la termen si cu optiuni, ar afecta in mod artificial raportul cerere-oferta ori ar aduce prejudicii morale sau materiale unei burse de marfuri, agentii de brokeraj, case de compensatie sau societati de consultanta;
    j) membru al bursei este o societate comerciala cu calitatea de actionar al unei burse de marfuri, care a obtinut dreptul de a efectua tranzactii pe piata la disponibil, la termen si cu optiuni, sau numai pe piata la disponibil, in baza unei autorizatii eliberate de catre Comisia operatiunilor la termen, conform art. 6 lit. c) din prezenta ordonanta;
    k) membru compensator este o agentie de brokeraj ce detine calitatea de actionar la o casa de compensatie, concomitent cu calitatea de membru al unei burse de marfuri, sau numai de actionar al casei de compensatie si de membru afiliat la o bursa de marfuri;
    l) ordine de bursa sunt instructiuni ferme, transmise in scris sau verbal de catre un client agentiei sale de brokeraj, ori de catre o agentie brokerului sau, care consemneaza modalitatea de negociere a unei oferte de vanzare sau de cumparare pe piata la disponibil, la termen sau cu optiuni;
    m) piata la disponibil se refera la negocierea ofertelor si perfectarea contractelor forward si spot;
    n) piata la termen se refera la o piata specializata, organizata de catre o bursa de marfuri pentru negocierea ofertelor si perfectarea contractelor futures;
    o) piata cu optiuni se refera la o piata organizata de o bursa de marfuri pentru negocierea ofertelor si perfectarea contractelor cu optiuni pe futures;
    p) societate de consultanta bursiera este o societate comerciala care presteaza servicii de consulting in contul unor terti, privind tehnica negocierii la bursa, analiza pietelor la disponibil, la termen si cu optiuni, precum si studii de evaluare a pietei bursiere;
    r) societate de expertiza contabila este o societate comerciala care a dobandit aceasta calitate in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995.

    CAP. 2
    Comisia operatiunilor la termen

    Art. 4
    Supravegherea tranzactiilor pe pietele la termen, la disponibil si cu optiuni se exercita de catre Comisia operatiunilor la termen, autoritate administrativa autonoma, investita cu personalitate juridica prin hotarare a Guvernului si supusa controlului Parlamentului Romaniei.
    Art. 5
    (1) Comisia operatiunilor la termen functioneaza pe baza statutului propriu.
    (2) Comisia operatiunilor la termen este compusa din sapte membri, numiti pe un mandat de cinci ani, inclusiv presedintele si vicepresedintele, de catre Parlament, in sedinta comuna a camerelor, dupa cum urmeaza:
    - doi membri propusi de Biroul permanent al Senatului;
    - doi membri propusi de Biroul permanent al Camerei Deputatilor;
    - un membru propus de Guvern;
    - un membru propus de intermediari autorizati sa opereze pe piata valutara interbancara sau de asociatia lor profesionala;
    - un reprezentant al burselor de marfuri, propus de acestea.
    (3) Pentru a putea fi numit membru al Comisiei operatiunilor la termen, candidatul trebuie sa fie cetatean roman, cu domiciliul in Romania, sa aiba o buna reputatie si experienta in domeniul economic sau juridic.
    (4) Membrii Comisiei operatiunilor la termen, precum si angajatii acestui organism nu se pot angaja in mod direct sau indirect, prin prepusi, reprezentanti sau mandatari in tranzactii la o bursa de marfuri. De asemenea, membrii Comisiei operatiunilor la termen sau angajatii acestui organism nu au dreptul sa detina functii la o institutie publica din sistemul administratiei publice centrale, alta decat aceea in serviciul careia se afla, sa fie angajati, actionari, asociati sau colaboratori la o bursa de valori sau de marfuri, la o casa de compensatie care deserveste o bursa de marfuri sau de valori, precum si la o agentie de brokeraj sau la o societate de consultanta.
    (5) Membrii Comisiei operatiunilor la termen:
    a) nu pot fi soti si nici rude pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care detin functia de Presedinte al Romaniei, de presedinte al uneia din cele doua Camere ale Parlamentului, de membru al Guvernului, de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, de presedinte al consiliului de administratie sau administrator la o banca comerciala ori societate de asigurare, precum si cu membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
    b) nu pot fi membri ai unui partid politic;
    c) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    d) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    (6) Membrii Comisiei operatiunilor la termen sunt obligati sa notifice in scris Parlamentului Romaniei, in termen de 5 zile, aparitia oricareia dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (4) si (5). In perioada cuprinsa intre data notificarii si data deciziei Parlamentului, membrii Comisiei operatiunilor la termen sunt considerati suspendati de drept.
    (7) Mandatul unui membru al Comisiei operatiunilor la termen inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost numit, precum si prin demisie sau revocare de catre Parlamentul Romaniei la aparitia sau luarea la cunostinta de aparitia uneia dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (4) si (5).
    Art. 6
    (1) Comisia operatiunilor la termen are urmatoarele atributii:
    a) sa emita norme cu privire la autorizarea, inregistrarea si functionarea burselor de marfuri, agentiilor de brokeraj, brokerilor si caselor de compensatie, societatilor de expertiza contabila pentru bursele de marfuri, agentiilor de brokeraj si caselor de compensatie;
    b) sa avizeze sau sa anuleze regulamentele de functionare emise de fiecare bursa de marfuri, dupa verificarea conformitatii lor cu dispozitiile prezentei ordonante, si sa emita recomandari cu privire la continutul regulamentelor de bursa, pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta ordonanta;
    c) sa autorizeze bursele de marfuri, agentiile de brokeraj, casele de compensatie, societatile de consultanta si brokerii care isi desfasoara activitatea in cadrul pietelor la termen si cu optiuni sau in legatura cu acestea si sa intocmeasca si sa pastreze un registru de evidenta a persoanelor autorizate;
    d) sa retraga temporar sau sa anuleze autorizatia de functionare unei agentii de brokeraj, unui broker, unei burse de marfuri, case de compensatie, societati de consultanta sau de expertiza contabila, in cazul in care acestia aduc prejudicii morale sau materiale comerciantului in contul caruia au operat;
    e) sa emita reguli disciplinare generale pentru agentiile de brokeraj si brokerii lor privind negocierea ofertelor, executarea ordinelor, pentru a asigura transparenta tranzactiilor, regulile de publicitate si de concurenta loiala, precum si reguli cu privire la primirea si transmiterea informatiilor privilegiate sau confidentiale;
    f) sa clasifice operatiunile de bursa, ordinele de bursa si notele de incheiere care se intocmesc de catre brokeri pentru fiecare tranzactie incheiata;
    g) sa anuleze regulamentele, regulile sau deciziile emise de catre o bursa de marfuri sau sa dispuna retragerea sau anularea unui ordin de vanzare-cumparare, daca acestea sunt emise, se executa ori au fost executate cu incalcarea prevederilor prezentei ordonante sau a regulamentelor de bursa, emise in conformitate cu dispozitiile acesteia;
    h) sa dispuna anularea unui contract futures sau cu optiuni, daca acesta a fost perfectat in baza unei informatii privilegiate, confidentiale sau a unei intelegeri precontractuale intre doi clienti prin agentiile lor de brokeraj ori intre acestea;
    i) sa ordone caselor de compensatie sa majoreze nivelul valoric al garantiilor constituite de fiecare agentie de brokeraj pentru a opera pe piata la termen si cu optiuni, in cazul in care nivelul cotarii diverselor tipuri de marfuri sau volumul tranzactiilor la termen influenteaza negativ economia nationala;
    j) sa stabileasca nivelul tarifelor percepute pentru serviciile pe care le asigura;
    k) sa arbitreze litigiile aparute intre bursele de marfuri, prin serviciul sau de contencios, precum si intre acestea si agentiile de brokeraj;
    l) sa verifice legalitatea hotararii de excludere a unei agentii de brokeraj din asociatia bursei si sa o respinga daca nu este legala;
    m) sa delege functionarilor sai una sau mai multe din prerogativele cu care este investita prin lege, pentru supravegherea activitatii burselor de marfuri si pentru cercetarea faptelor prin care s-au incalcat dispozitiile ordonantei de fata si regulamentele pe care le-a emis; delegarea priveste desemnarea persoanei investite, atributiile, categoriile de acte pe care le poate emite, precum si durata delegarii;
    n) sa efectueze investigatii la bursele de marfuri, casele de compensatii, agentiile de brokeraj sau societatile de consultanta si de expertiza contabila, in orice moment, si de a imputernici, in acest sens, pe propriii sai functionari sau experti angajati;
    o) sa incheie acorduri cu institutii similare din alte tari, sa colaboreze cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si cu Banca Nationala a Romaniei, in scopul dezvoltarii pietei bursiere;
    p) sa inainteze Guvernului propuneri de amendare a cadrului legislativ cu privire la reglementarea activitatii burselor de marfuri.
    (2) Comisia operatiunilor la termen isi va stabili prin regulament propriu structura organizatorica si atributiile personalului de conducere si de executie.
    Art. 7
    Comisia operatiunilor la termen intocmeste anual un raport asupra activitatii sale si un raport separat asupra activitatii burselor de marfuri si a caselor de compensatie, pe care le trimite spre dezbatere Parlamentului Romaniei, prin comisiile economice ale acestuia, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar-bugetar.
    Art. 8
    (1) Deciziile, regulamentele, avizele si recomandarile Comisiei operatiunilor la termen, emise in exercitarea competentelor sale potrivit art. 6, sunt inscrisuri oficiale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Actele emise de Comisia operatiunilor la termen, cu incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante, pot fi atacate, de la data publicarii lor, la Curtea de apel constituita in prima instanta, conform art. 3 alin. 1, din Codul de procedura civila, precum si art. 1 si 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 9
    Toate cheltuielile privind infiintarea si organizarea Comisiei operatiunilor la termen sunt finantate din bugetul de stat. Cheltuielile privind functionarea respectivei comisii sunt finantate din tarifele percepute pentru serviciile pe care le asigura, precum si din amenzile ce vor fi aplicate burselor de marfuri, agentiilor de brokeraj, caselor de compensatii, societatilor de consultanta sau brokerilor pentru nerespectarea dispozitiilor ordonantei de fata sau a regulamentelor emise de Comisia operatiunilor la termen, in aplicarea acesteia.
    Art. 10
    Pentru functionarea Comisiei operatiunilor la termen si a reprezentantelor sale teritoriale, organizate la nivelul fiecarui judet, Guvernul si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, vor atribui in folosinta spatii, terenuri si cladiri din domeniul public de interes national sau local, in termen de 90 de zile de la formularea cererii de catre Comisia operatiunilor la termen.

    CAP. 3
    Structura burselor de marfuri

    Sectiunea I
    Membrii bursei, membrii afiliati
    Art. 11
    Persoanele inscrise in asociatia bursei au dreptul sa negocieze, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) membrii bursei care sunt actionari la o casa de compensatie pot efectua tranzactii atat pe piata la disponibil, cat si pe piata la termen si cu optiuni;
    b) membrii bursei care nu sunt actionari la o casa de compensatie pot efectua tranzactii pe piata la termen si cu optiuni numai prin intermediul unui membru al bursei care este actionar la o casa de compensatie.
    Art. 12
    (1) Drepturile unui membru al bursei, asa cum sunt reglementate la art. 11, se pierd prin excludere. Excluderea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea de actionar al unei persoane la o bursa de marfuri.
    (2) Sanctiunea de excludere se pronunta motivat de catre asociatia bursei, in conditiile si situatiile prevazute la art. 18 lit. d) din prezenta lege, si poate fi contestata in termen de 15 zile la comisia arbitrala a bursei sau la o instanta judecatoreasca competenta.
    (3) Hotararea de excludere se afiseaza in localul bursei de marfuri la care cel exclus a tratat afaceri si se comunica celorlalte burse de marfuri din tara, precum si Comisiei operatiunilor la termen si se publica intr-un ziar de mare circulatie sau in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    (1) Asociatia bursei poate hotari ca terte persoane juridice sa devina membri afiliati ai bursei, daca, in prealabil, acestea au incheiat, cu un membru al bursei, un contract de franciza pentru a presta servicii de brokeraj.
    (2) Membrii afiliati negociaza la bursa, in aceleasi conditii ca si membrii bursei, de la data la care au obtinut autorizatie de functionare de la Comisia operatiunilor la termen.

    Sectiunea a II-a
    Consiliul bursei
    Art. 14
    (1) Activitatea curenta a unei burse de marfuri este asigurata de un consiliu numit de catre adunarea generala a actionarilor bursei, dintre functionarii sai, pentru o perioada de 4 ani, in conformitate cu dispozitiile art. 93 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Membrii consiliului de bursa nu pot fi administratori sau cenzori, actionari sau asociati la o bursa de marfuri, casa de compensatie, agentie de brokeraj, societate de consultanta sau societate de expertiza contabila pentru o agentie de brokeraj, casa de compensatie ori bursa de marfuri.
    (3) Membrii consiliului de bursa au urmatoarele atributii:
    a) sa elaboreze regulamentul de functionare si sa-l supuna aprobarii consiliului de administratie, asociatiei bursei si Comisiei operatiunilor la termen;
    b) sa stabileasca cuantumul tarifelor cuvenite bursei pentru ofertele care se negociaza, contractele care se inregistreaza, precum si cuantumul taxelor pentru accesul in localul bursei pentru persoanele care nu sunt membrii bursei sau membri afiliati.
    Art. 15
    Activitatea consiliului de bursa este coordonata de un presedinte numit in conformitate cu art. 93 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, care, pe langa atributiile prevazute in contractul si statutul bursei, este investit:
    a) sa fixeze zilele si orele pentru sedintele de bursa si sa decida intocmirea si publicarea cursurilor, dupa fiecare zi de tranzactii;
    b) sa dispuna organizarea supravegherii modului in care brokerii respecta regulile de conduita privind negocierea in localul burselor;
    c) sa intrerupa o sedinta de bursa, in cazul in care cotatiile la o marfa sau un grup de marfuri, ori activ monetar sau financiar, inregistreaza o fluctuatie mai mare sau mai mica decat fluctuatia permisa prin regulamentul bursei;
    d) sa abiliteze o persoana, care in mod obisnuit coordoneaza sedintele de bursa pe o sectiune, sa execute achizitiile publice sau vanzarile dispuse de Guvern prin Ministerul Industriei si Comertului sau prin Ministerul Finantelor;
    e) sa puna la dispozitia Comisiei operatiunilor la termen registrul jurnal al bursei sau orice alt act solicitat, pentru verificarea modului in care sunt respectate dispozitiile ordonantei de fata, regulile de bursa sau regulamentele emise de catre Comisia operatiunilor de bursa in temeiul acesteia.

    Sectiunea a III-a
    Asociatia bursei
    Art. 16
    Asociatia unei burse cuprinde toti comerciantii cu calitatea de membru al bursei care efectueaza tranzactii pe piata la disponibil, la termen si cu optiuni, daca sunt inscrisi la Oficiul Registrului comertului si au obtinut autorizatie de functionare de la Comisia operatiunilor la termen.
    Art. 17
    (1) Asociatia bursei se intruneste in adunarea generala cel putin o data pe an, in prima decada a lunii decembrie, si este legal constituita cu jumatate din numarul total al membrilor sai. Deciziile asociatiei se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti.
    (2) Votul este secret cand imprejurarile necesita o asemenea masura sau la cererea a cel putin zece membri; totusi, cand adunarea generala procedeaza la alegerea presedintelui sau sau a vicepresedintelui, votul este intotdeauna secret.
    (3) Daca la o convocare nu s-a intrunit jumatate din numarul de membri, atunci, in termen de 15 zile, se convoaca o noua adunare, care este legal constituita indiferent de numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Asociatia bursei are urmatoarele atributii:
    a) sa dezbata si sa aprobe regulamentul de functionare al bursei si orice amendament la acest regulament;
    b) sa ateste brokerii pe categorii, in functie de piata pe care opereaza;
    c) sa dezbata raportul de activitate al bursei, intocmit de catre consiliul bursei, pe care sa-l inainteze Comisiei operatiunilor la termen;
    d) sa pronunte motivat suspendarea de la negocieri a brokerilor pentru o perioada de la 1 la 6 luni sau excluderea lor, in cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operatiunilor la termen si de la regulamentul de functionare a bursei;
    e) sa hotarasca suspendarea agentiilor de brokeraj de la negocieri pe o perioada de la 1 la 6 luni, in cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operatiunilor la termen si de la regulamentul de functionare al bursei sau pentru neachitarea taxelor cuvenite bursei;
    f) sa aprobe sau sa respinga cererile adresate de terte persoane juridice pentru dobandirea calitatii de membru afiliat al bursei;
    g) sa pronunte excluderea din asociatie a unei agentii de brokeraj, daca aceasta a savarsit abateri grave de la regulamentul bursei si de la normele de conduita emise de catre Comisia operatiunilor la termen, de natura sa produca prejudicii morale sau materiale unui comerciant in contul caruia a operat sau pentru starea de faliment declarata prin hotarare judecatoreasca;
    h) sa dezbata orice probleme ale asociatiei, altele decat cele prevazute in contractul si statutul bursei potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Prestarea serviciilor de brokeraj

    Sectiunea I
    Agentiile de brokeraj
    Art. 19
    Societatile comerciale inmatriculate la Registrul comertului, care doresc sa presteze servicii de brokeraj vor obtine o autorizatie de la Comisia operatiunilor la termen.
    Art. 20
    Autorizarea unei agentii de brokeraj de catre Comisia operatiunilor la termen este conditionata de examinarea:
    a) constituirii legale ca societate comerciala, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) obiectului de activitate prevazut in contractul de societate si in statut;
    c) nivelului de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;
    d) existentei intr-un cont la casa de compensatie sau la o societate bancara a unui fond de risc, pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate pe piata la termen sau cu optiuni.
    Art. 21
    Prestarea serviciilor de brokeraj se refera la:
    a) negocierea ofertelor si perfectarea contractelor pe piata la disponibil, la termen sau cu optiuni in contul unor terte persoane-subiecte de drept comercial sau in cont propriu;
    b) navlosiri, asigurari maritime si fluviale in contul unor terte persoane-subiecte de drept comercial;
    c) gestiune pe baza de mandat pentru constituirea garantiilor la contractele futures si pentru plata premium-lui la contractele cu optiuni perfectate in contul unor terti;
    d) negocierea, in baza unui mandat, in scopul obtinerii de credite de la banci pentru acoperirea partiala a tranzactiilor la termen.
    Art. 22
    (1) Agentiile de brokeraj, prin brokerii lor, garanteaza negocierea, executarea unui ordin de vanzare sau de cumparare ori realizarea unui contract si raspund, in cazul executarii unui contract la scadenta, de transmiterea tuturor informatiilor privind predarea marfii, plata pretului si indeplinirea obligatiilor asumate prin intermediul lor. De asemenea, agentiile de brokeraj sunt obligate sa pastreze confidentialitatea in legatura cu persoana in numele careia negociaza, cu exceptia cazului in care aceasta se afla in stare de lichidare judiciara.
    (2) Agentiile de brokeraj sunt obligate sa execute cu buna-credinta, confidentialitate si diligenta ordinele care le sunt transmise de clientii lor, in ordinea in care le-au primit, si sa le inscrie alaturi de contractele pe care le-au incheiat in registrele pe care Codul comercial sau alte legi le impun.
    (3) Prin buna-credinta se intelege obligatia unei agentii de brokeraj si a brokerului sau de a apara interesele clientilor pe care ii reprezinta; prin confidentialitate se va intelege obligatia unei agentii de brokeraj si a brokerului sau de a nu divulga unei firme concurente ordinele pe care le-a primit si operatiunile ce urmeaza a le incheia sau pe care le-a incheiat; prin diligenta se va intelege obligatia unei agentii de brokeraj de a negocia printr-un broker o oferta, strict in conformitate cu instructiunile primite in mod legal printr-un ordin.
    Art. 23
    Unei agentii de brokeraj ii este interzis:
    a) sa se asocieze cu alta agentie de brokeraj pentru executarea in comun a tuturor ordinelor primite sau a unei parti din acestea, fara acordul clientului sau;
    b) sa lichideze prin compensare contractele la termen fara acordul prealabil al clientului sau, cu exceptia situatiei in care clientul nu a achitat comisionul, pentru cazuri fortuite, conform normelor stabilite de catre bursa, ori pentru nerespectarea regulilor impuse de casa de compensatie;
    c) sa ofere garantii speciale pentru indeplinirea operatiunilor cu care a fost insarcinat;
    d) sa primeasca un ordin de bursa de la o persoana aflata in reorganizare sau lichidare judiciara;
    e) sa perfecteze un contract fara plata taxelor cuvenite bursei;
    f) sa transmita un ordin de bursa pe piata, la termen sau cu optiuni, fara constituirea garantiilor cerute de casa de compensatie sau plata primei.
    Art. 24
    Agentiile de brokeraj sunt in drept a lua de la clientii lor orice masura de protectie in contra riscului financiar propriu, rezultand din garantarea contractelor perfectate prin intermediul lor.

    Sectiunea a II-a
    Brokerii
    Art. 25
    (1) Brokerii care negociaza ofertele la vanzare si/sau la cumparare sunt numiti separat pentru piata la disponibil, la termen si cu optiuni, potrivit comertului pe care o bursa de marfuri il faciliteaza.
    (2) Brokerii care functioneaza la bursa in sectiuni destinate navlosirilor au in atributiile lor exclusive transportul fluvial si maritim.
    (3) Brokerii specializati in asigurari maritime si fluviale sau pentru marfuri au in atributiile lor numai incheierea contractelor de asigurare, fixarea cuantumului primelor de asigurare pentru riscurile de navigatie, precum si pentru alte riscuri admise prin regulamentul de functionare al bursei.
    Art. 26
    (1) Brokerii sunt autorizati de catre Comisia operatiunilor la termen, in baza certificatului de atestare obtinut de la bursa de marfuri la care isi vor desfasura activitatea.
    (2) Pentru obtinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani si exercitiul drepturilor civile. De asemenea, solicitantul trebuie sa faca dovada absolvirii cursurilor de invatamant universitar in domeniul economic sau juridic.
    (3) Nu pot obtine certificatul de atestare persoanele cu antecedente penale, persoanele destituite anterior pentru abateri disciplinare in calitatea lor de broker, conform normelor emise de Comisia operatiunilor la termen in temeiul art. 6 lit. d) si a art. 18 lit. d) din prezenta ordonanta, precum si agentii de schimb de la bursele de valori.
    Art. 27
    Brokerilor le este interzis:
    a) sa fie actionari, asociati ori administratori sau cenzori la o bursa de marfuri, casa de compensatie, agentie de brokeraj concurenta, la o societate de consultanta sau de expertiza contabila, autorizate de Comisia operatiunilor la termen;
    b) sa negocieze sau sa incheie contracte la bursa sau in afara localului bursei, in numele si contul lor, in mod direct sau prin persoane interpuse;
    c) sa negocieze ofertele la vanzare sau la cumparare pentru perfectarea unui contract futures sau cu optiuni in afara localului bursei;
    d) sa execute un ordin si sa negocieze ofertele in baza unei informatii privilegiate sau confidentiale;
    e) sa execute ordine pentru cei aflati in procedura de redresare sau lichidare judiciara;
    f) sa execute ordine in mod discretionar.
    Art. 28
    (1) Brokerii sunt obligati sa execute cu buna-credinta, discretie si diligenta ordinele de vanzare-cumparare care le sunt transmise, in ordinea primirii lor, si sa inregistreze ordinele si contractele pe care le perfecteaza in registrul jurnal al bursei si in carnetul lor cu note de incheiere.
    (2) Prin buna-credinta se intelege obligatia ca fiecare broker sa apere interesele agentiei de brokeraj pe care o reprezinta; prin discretie, obligatia de a nu divulga ordinul cu care a fost insarcinat, operatiunile ce urmeaza a le incheia sau pe care le-a incheiat, precum si de a pastra confidentialitatea datelor inscrise in carnetul cu note de incheiere si in jurnalul bursei; prin diligenta se intelege obligatia de a negocia in conformitate cu instructiunile primite in mod legal printr-un ordin.

    CAP. 5
    Organizarea pietelor la disponibil, la termen si cu optiuni

    Sectiunea I
    Tranzactiile
    Art. 29
    (1) Bursele de marfuri pot infiinta, potrivit dreptului lor de autoreglementare, piete specializate pentru facilitarea tranzactiilor la disponibil, la termen si cu optiuni.
    (2) Organizarea pietelor la termen si cu optiuni este permisa, fiecare in parte, numai cu autorizarea prealabila a Comisiei operatiunilor la termen.
    (3) O piata la disponibil poate fi organizata, fara autorizarea prealabila a Comisiei operatiunilor la termen, numai daca societatea comerciala care a infiintat-o a fost autorizata sa functioneze ca bursa de marfuri, in conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din prezenta ordonanta.
    (4) Contractele de bursa perfectate de catre o persoana juridica neautorizata sau in cadrul unei burse care nu a primit autorizare pentru organizarea pietei la disponibil, la termen sau cu optiuni sunt nule de drept.
    (5) La bursele de marfuri in cadrul fiecarei piete organizate, sedintele de bursa se desfasoara in mod distinct, conform regulilor licitatiei cu strigare sau in circuit informatizat.
    (6) Sedintele de bursa sunt conduse de un coordonator de sedinta, numit de consiliul bursei, cu urmatoarele atributii:
    a) sa deschida/sa inchida sedintele de bursa;
    b) sa permita executarea ordinelor de vanzare-cumparare;
    c) sa confirme perfectarea contractelor si sa afiseze cursurile;
    d) sa intrerupa sedintele de bursa, cu avizul presedintelui consiliului bursei;
    e) sa permita, la ordinul statului, executarea de vanzari sau achizitii in contul statului, avand ca obiect marfuri de natura celor care se comercializeaza la bursa;
    f) sa permita, la ordinul statului, executarea de vanzari sau achizitii avand ca obiect marfuri de natura acelora care se comercializeaza la bursa, pentru operatiunile de export-import realizate de catre societati comerciale in cadrul acordurilor comerciale guvernamentale, cu decontarea in conturile de clearing, barter si cooperare economica internationala.

    Sectiunea a II-a
    Oferta si acceptarea, contractele de bursa
    Art. 30
    (1) Oferta de vanzare/cumparare reprezinta manifestarea de vointa ferma si irevocabila a unui comerciant de a perfecta un contract, in conformitate cu regulamentul de functionare al bursei si cu prevederile prezentei ordonante.
    (2) Pentru a fi valabila, oferta trebuie sa fie ferma, sa fie formulata in mod expres, verbal sau in scris, potrivit regulilor de publicitate impuse de regulamentul bursei, si sa fie completa.
    (3) Oferta este valabila pana in momentul in care a fost acceptata in mod expres sau respinsa in mod expres ori tacit, in timpul desfasurarii sedintei de bursa.
    Art. 31
    (1) Oferta se negociaza de catre un broker, in baza unui ordin de bursa, pentru perfectarea:
    a) contractelor spot si forward pe piata la disponibil;
    b) contractelor futures sau cu optiuni, in cadrul pietelor la termen si cu optiuni.
    (2) Prin spot se intelege un contract de vanzare-cumparare, cu executare imediata sau cu executare in cel mult 10 zile de la data la care a fost inscris in registrul jurnal al bursei.
    (3) Forward este un contract de vanzare-cumparare, cu termen suspensiv, care se executa la scadenta convenita de parti; termenul unui contract forward poate fi stabilit pana la 18 luni, dar nu mai putin de 10 zile.
    (4) Prin futures se intelege un contract de vanzare-cumparare, cu clauze uniforme, ce confera fiecarei parti:
    - posibilitatea de a-l compensa oricand pana la implinirea termenului;
    - posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta convenita, in baza unei notificari; o data cu transmiterea notificarii, obligatiile contractuale se executa intr-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 10 zile.
    (5) Termenul unui contract futures poate fi de pana la 18 luni, dar nu mai putin de 10 zile.
    (6) Contractul futures este evidentiat in cont la casa de compensatie, in registrele bursei si ale agentiei de brokeraj in contul careia s-a negociat si in sistemul lor electronic, precum si in carnetul cu note de incheiere al brokerului.
    (7) Prin contractul cu optiuni se intelege o conventie ce confera unei persoane dreptul, dar nu si obligatia, de a vinde ori de a cumpara o cantitate determinata dintr-o marfa, un activ monetar, financiar sau un contract futures, la un pret convenit, denumit pret de exercitiu, intr-un termen definit sau la expirarea acestuia, in schimbul platii unei prime. Cel ce detine o optiune poate sa-si exercite dreptul sau pana la scadenta contractului, sa abandoneze optiunea pana la scadenta contractului sau sa-si compenseze contractul.
    Art. 32
    (1) Achizitiile si vanzarile la termen ori contractele cu optiuni se efectueaza numai in localul burselor de marfuri, in sectiuni distincte, organizate in functie de clasa de produs, natura tranzactiei si scadenta contractuala, in orele stabilite pentru sedintele de bursa, sub sanctiunea nulitatii lor.
    (2) Contractele spot si forward, precum si navlosirea si asigurarea maritima si fluviala se negociaza de catre agentiile de brokeraj in localul burselor sau in afara acestora, cu obligatia fiecarei agentii de brokeraj de a le inscrie in registrul jurnal al bursei in termen de o zi, sub sanctiunea nulitatii lor.
    (3) Obligatiile ce incumba partilor din contractele spot si forward, din contractele futures necompensate pana la scadenta, precum si din contractele cu optiuni la cumparare sau vanzare, neexercitate pana la expirarea termenului, se executa la scadenta, in zilele de bursa, stabilite conform regulamentului de functionare al fiecarei burse de marfuri.

    Sectiunea a III-a
    Operatiunile de bursa
    Art. 33
    (1) Operatiunile de bursa sunt tehnici comerciale privind negocierea ofertelor, perfectarea si conexarea contractelor futures, forward si spot, in scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea preturilor sau al obtinerii unui profit.
    (2) Mecanismele specifice efectuarii operatiunilor de bursa sunt prevazute in regulamentul de functionare al fiecarei burse de marfuri, in temeiul puterii lor de autoreglementare.

    CAP. 6
    Casa de compensatie

    Art. 34
    (1) Tranzactiile pe piata la termen sau cu optiuni se efectueaza printr-o casa de compensatie, a carei activitate se stabileste prin regulament propriu de functionare, cu avizul Comisiei operatiunilor la termen.
    (2) Casa de compensatie se infiinteaza ca societate comerciala pe actiuni de catre membrii unei burse de marfuri, societati bancare si de asigurare, in scopul evidentei contractelor futures si cu optiuni, garantarii acestora, precum si decontarii lor.
    (3) Pentru functionarea pietelor la termen sau cu optiuni, casa de compensatie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) deschide conturi pentru fondurile de rezerva ale membrilor compensatori;
    b) inregistreaza si garanteaza contractele futures;
    c) isi asuma obligatia de a deveni parte in toate contractele futures negociate in localul burselor, prin novatie;
    d) asigura executarea contractelor futures necompensate pana la scadenta, conform regulilor sale de operare pe piata la termen;
    e) solicita fonduri banesti pentru perfectarea contractelor futures, pentru mentinerea acestor contracte pe piata la termen pana la compensare sau scadenta, dupa caz;
    f) reevalueaza pozitia de piata a fiecarui contract futures necompensat;
    g) inregistreaza contractele cu optiuni si colecteaza primele platite in contul acestora.
    Art. 35
    (1) Depozitele constituite pentru garantarea contractelor futures in numele unui membru compensator, dar in contul unui tert, sunt evidentiate separat de contul membrului compensator, la un nivel adecvat, conform cererii casei de compensatie, pentru a asigura solvabilitatea si protectia membrului compensator si a clientului pe care il reprezinta.
    (2) Bursele de marfuri si casele de compensatie sunt obligate sa adopte reguli stricte privind confidentialitatea conturilor deschise in numele unui membru compensator, precum si in legatura cu structura acestor conturi.
    (3) Identitatea si structura conturilor nu vor putea fi cunoscute decat de catre Comisia operatiunilor la termen, printr-o cerere expresa, pentru cazurile prevazute la art. 11 lit. b), art. 18 lit. f) si h), art. 23 si 27 lit. b)-f), precum si de catre Comisia arbitrala a bursei, de catre o instanta judecatoreasca, in situatia solutionarii unui litigiu, sau de catre judecatorul sindic, in cazul procedurii de lichidare judiciara.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 36
    (1) Comisia operatiunilor la termen este imputernicita sa aplice sanctiuni, in cazul incalcarii dispozitiilor prezentei ordonante sau regulamentelor pe care le-a emis in temeiul acesteia.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit conditiilor in care au fost savarsite, nu sunt prevazute de legea penala ca infractiuni:
    a) primirea unui ordin sau negocierea ofertelor, fara autorizare de functionare emisa de Comisia operatiunilor la termen;
    b) executarea unui ordin in mod discretionar;
    c) lipsa unei evidente separate in registrele contabile ale unei agentii de brokeraj intre contractele futures si cu optiuni perfectate in cont propriu si contractele incheiate in contul unor terti;
    d) transmiterea si folosirea in interes propriu a informatiilor privilegiate si/sau confidentiale primite de la un client;
    e) primirea unui ordin sau negocierea unei oferte in contul unei persoane aflate in redresare sau lichidare judiciara;
    f) neexecutarea unui ordin sau a unui contract de catre o agentie de brokeraj, care produce prejudicii morale sau materiale unui client;
    g) tranzactii de lichidare, prin perfectarea unor contracte futures pentru acelasi tip de marfa, la aceeasi data si cu aceeasi scadenta sau compensate simultan;
    h) executarea unui ordin pentru perfectarea contractelor futures sau cu optiuni in afara localului bursei;
    i) transmiterea unui ordin de catre o agentie de brokeraj altei agentii de brokeraj, fara acordul clientului;
    j) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 32;
    k) neinregistrarea contractelor futures si cu optiuni in registrul jurnal al bursei, in evidenta contabila a casei de compensatie, agentiilor de brokeraj sau clientilor acestora.
    Art. 37
    (1) Savarsirea cu intentie sau din culpa a uneia din contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza de catre Comisia operatiunilor la termen cu:
    a) amenda, intre un milion si zece milioane lei; cuantumul amenzilor va fi indexat periodic prin hotarari ale Guvernului;
    b) retragerea temporara a autorizatiei de functionare pentru o perioada de la 1 la 6 luni sau anularea autorizatiei, in conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) din prezenta ordonanta.
    (2) Savarsirea contraventiilor se constata de catre functionarii Comisiei operatiunilor la termen sau expertii sai, desemnati in acest scop.
    (3) Deciziile de sanctionare se aplica la sesizarea persoanelor prevazute la alineatul precedent de catre presedintele Comisiei operatiunilor la termen, vicepresedintele acesteia sau oricare alt membru al Comisiei, imputernicit in acest sens de catre presedintele Comisiei, in baza actelor de constatare si a probelor administrate, si isi produc efectele de la data comunicarii lor.
    (4) Deciziile de aplicare a sanctiunilor administrative emise de catre Comisia operatiunilor la termen pot fi atacate, incepand de la data comunicarii lor, la judecatoria competenta constituita in prima instanta, conform art. 2 lit. c) din Codul de procedura civila, precum si art. 1 si 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (5) Contraventiilor prevazute la art. 36 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 8
    Solutionarea litigiilor

    Art. 38
    (1) Litigiile aparute in legatura cu modul de executare a unui ordin de bursa sau a unui contract de brokeraj, precum si in legatura cu modul de executare a unui contract inregistrat la bursa se solutioneaza de catre o Camera arbitrala a bursei de marfuri.
    (2) Camera arbitrala a bursei de marfuri se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Cartii a IV-a din Codul de procedura civila.

    CAP. 9
    Dispozitii speciale privind lichidarea judiciara a agentiilor de brokeraj

    Art. 39
    (1) Orice creditor a carui creanta are o cauza comerciala intr-un contract de bursa perfectat de o agentie de brokeraj poate depune o cerere la tribunal pentru lichidarea judiciara a bunurilor agentiei de brokeraj debitoare, cu proba incetarii platilor.
    (2) Lichidarea judiciara a agentiilor de brokeraj se supune prevederilor din sectiunile a 6-a si a 7-a din cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare.
    Art. 40
    (1) In cazul admiterii cererii de incepere a lichidarii judiciare, toate conturile deschise pe numele agentiei de brokeraj debitoare la o banca sau casa de compensatie vor fi comunicate judecatorului sindic, la cererea acestuia, si vor fi tratate separat de conturile prin care agentia de brokeraj debitoare a efectuat tranzactii in contul clientilor sai.
    (2) Soldul rezultand din registrele si conturile deschise pe numele unei agentii de brokeraj debitoare nu va putea fi compensat cu soldul rezultand din conturile prin care agentia de brokeraj debitoare le-a deschis in contul clientilor sai.
    Art. 41
    (1) Continuarea comertului la bursa, in tot sau in parte, dupa inceperea procedurii de lichidare a unei agentii de brokeraj se poate face numai cu acordul creditorului sau majoritatii creditorilor, in limitele si conditiile pe care acestia le stabilesc. In caz contrar, toate contractele futures sau cu optiuni perfectate la bursa si nescadente la data inceperii procedurii de lichidare se compenseaza conform regulilor de bursa.
    (2) Efectuarea comertului la bursa se face de catre agentia de brokeraj debitoare pana la inchiderea procedurii de lichidare sau de catre o alta agentie de brokeraj care a preluat comertul la bursa al agentiei de brokeraj debitoare.
    (3) Cererea de continuate a comertului la bursa pana la inchiderea procedurii de lichidare se introduce de catre creditori la tribunalul in raza caruia debitorul isi are sediul principal. O data sesizat, tribunalul este obligat sa examineze cererea si documentele care o insotesc. Acestea trebuie sa cuprinda date cu privire la conturile deschise in numele agentiei de brokeraj debitoare pentru operatiuni in contul creditorilor sai, numarul si tipul de contracte nelichidate, clasa de produs contractata, calitatea si cantitatea acesteia sau tipul de activ monetar ori financiar si valoarea acestuia.
    (4) In cazul in care cererea este admisa, tribunalul dispune continuarea comertului la bursa si desemneaza agentia de brokeraj care va lichida sau executa la bursa contractele futures sau cu optiuni pe futures, nescadente la data introducerii cererii.
    (5) La bursa, compensarea contractelor futures sau cu optiuni inainte de scadenta sau executarea lor la scadenta se face in ordinea cronologica a perfectarii lor.
    Art. 42
    Perfectarea unui contract la bursa in contul unui client al agentiei de brokeraj debitoare se face cu aprobarea judecatorului sindic, numai in cazul in care oferta a fost negociata cel mai tarziu in termen de 5 zile de la primirea unui ordin de bursa, iar acesta a fost inregistrat la bursa pana la formularea cererii creditorilor, de incepere a procedurii de lichidare, sau ulterior, dar nu mai inainte de implinirea termenului de 5 zile pentru executarea ordinului de bursa.
    Art. 43
    Pentru toate contractele futures necompensate, judecatorul sindic este obligat prin lichidator sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde la toate cererile casei de compensatie, in ceea ce priveste depunerea de garantii banesti in contul acestor contracte, in conformitate cu regulile stabilite de casa de compensatie, sa le compenseze cu acordul scris al titularului pana cel mai tarziu in ultima zi dinaintea declansarii procedurii de regularizare a platilor, sa le cesioneze unui tert sau sa emita notificare de executare, prin care isi asuma obligatia de a livra sau plati o marfa in conformitate cu regulile de bursa.
    Art. 44
    In toate cazurile in care cursul de bursa la o clasa de produs, activ monetar sau financiar depaseste valoarea garantiilor depuse in contul unui contract futures necompensat, pe care agentia de brokeraj debitoare l-a incheiat in contul unui client, atunci judecatorul sindic, prin lichidator, cu acordul titularului de contract, lichideaza acel contract, achita toate debitele catre casa de compensatie sau transfera contractul unei alte agentii de brokeraj care nu face obiectul lichidarii judiciare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Este interzisa orice participare la capitalul unei burse de marfuri ce confera detinatorului sau detinatorilor mai mult de o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor si care poate asigura astfel o pozitie de control.
    Art. 46
    Bursele de marfuri sunt obligate sa pastreze registrele jurnal cel putin 5 ani. Copii de pe registrele jurnal vor fi transmise la sfarsitul fiecarui an financiar Comisiei operatiunilor la termen. Registrele jurnal vor putea fi verificate oricand, la cererea comisiei arbitrale a bursei, a unei instante judecatoresti sau a Comisiei operatiunilor la termen.
    Art. 47
    La bursele de marfuri se pot efectua tranzactii cu active monetare in cadrul pietelor la termen sau cu optiuni, in baza autorizatiei acordate de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 48
    Bursele de marfuri infiintate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante se vor reorganiza si vor functiona cu avizul Comisiei operatiunilor la termen.
    Art. 49
    In termen de 60 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Comisia operatiunilor la termen va emite reglementari. In aplicarea dispozitiilor art. 3 lit. l), art. 31 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si (3), precum si art. 32 alin. (2) si (3), care privesc piata la disponibil, Comisia operatiunilor la termen va emite reglementari speciale.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul reformei,
                      Ulm Spineanu

                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei
                      si comertului,
                      Calin Popescu-Tariceanu

                      Presedintele Agentiei
                      Nationale pentru Privatizare,
                      Valentin M. IonescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 69/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 69 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu