E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 51 din 28 august 1997    * Republicata

privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 9 din 12 ianuarie 2000


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. VII din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
    (2) Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
    b) valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;
    c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;
    d) rata de leasing reprezinta:
    - in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
    - in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante;
    e) leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
    1. riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
    2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
    3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
    4. perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat;
    f) leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile prevazute la lit. e).
    Art. 3
    (1) In cadrul unei operatiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
    (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
    Art. 4
    Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista cuprinzand bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.
    Art. 5
    In cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul.

    CAP. 2
    Contractul de leasing

    Art. 6
    (1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:
    a) partile in contractul de leasing:
    - locatorul/finantatorul;
    - utilizatorul;
    b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
    c) valoarea totala a contractului de leasing;
    d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
    e) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
    f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.
    (2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
    a) valoarea initiala a bunului;
    b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat.
    (3) Partile pot conveni si alte clauze.
    Art. 7
    Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.
    Art. 8
    Contractele de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii:
    - la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
    - in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

    CAP. 3
    Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing

    Art. 9
    Locatorul/finantatorul se obliga:
    a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
    b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;
    c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
    d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
    e) sa ii garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
    f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.
    Art. 10
    Utilizatorul se obliga:
    a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
    b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze;
    c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului;
    d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele prevazute in contractul de leasing;
    e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
    f) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
    g) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
    h) sa il informeze pe finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
    i) sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului;
    j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing.
    Art. 11
    In cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate in contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 9 si 10.
    Art. 12
    In temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi:
    a) de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, serviceul necesar in perioada de garantie si postgarantie;
    b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti.
    Art. 13
    (1) Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata.*)
    (2) Daca utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990*) privind societatile comerciale, republicata.
------------
    *) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999.
    *) Legea nr. 31/1990 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

    CAP. 4
    Raspunderea partilor

    Art. 14
    (1) In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
    (2) Finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.
    Art. 15
    In cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese, daca in contract nu se prevede altfel.
    Art. 16
    Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-interese in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.
    Art. 17
    Daca in timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator.
    Art. 18
    Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

    CAP. 5
    Organizarea si functionarea societatilor de leasing

    Art. 19
    (1) Societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    (2) Societatile de leasing sunt societati comerciale care au in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, de 500 milioane lei.

    CAP. 6
    Publicitatea operatiunilor de leasing

    Art. 20
    (1) Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de leasing, precum si societatile comerciale care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem de leasing sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date:
    a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing;
    b) suma totala a ratelor de leasing aferente contractului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor:
    - pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare si de dobanda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare;
    - pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;
    c) calculul si evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, in cazul leasingului operational, de catre finantator, iar in cazul leasingului financiar, de catre utilizator;
    d) evaluarea la data inchiderii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.
    (2) Operatiunile vor fi evidentiate in mod distinct, dupa natura bunului inchiriat.
------------
    *) Legea nr. 15/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999.

    Art. 21
    (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi inscrise in Cartea funciara - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliara de la biroul judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
    (2) In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare in Cartea funciara si la oficiul registrului comertului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si in situatia in care o persoana juridica isi vinde echipamentul industrial unei societati de leasing, pentru a-l utiliza in sistem de leasing, cu obligatia de rascumparare.
    Art. 23
    Echipamentul industrial sau constructiile pot fi utilizate in sistem de leasing de catre mai multe societati comerciale, daca intre acestea s-a incheiat un contract in scopul realizarii unei investitii sau al folosintei lor comune.
    Art. 24
    Societatile de leasing care perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea si utilizarea unei constructii pot dobandi:
    a) dreptul de folosinta sau de achizitie a terenului pe care se efectueaza lucrarea de catre antreprenor;
    b) dreptul irevocabil de achizitie a constructiei la expirarea contractului de leasing.
    Art. 25
    Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobanda sau de redeventa (rata de leasing); stabilita de partile contractante, in cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun in Romania prin retinere la sursa, potrivit prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa caz. In cazul contractelor de leasing operational incheiate cu persoane nerezidente, redeventa inseamna beneficiul stabilit de parti sau toata cota de leasing (rata de leasing), daca prin contract nu se identifica partea de beneficiu.
    Art. 26
    Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare.
    Art. 27
    (1) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing, persoane juridice straine, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
    (2) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, se incadreaza in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
    (3) In cazul in care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a exercitat dreptul de optiune prevazut in contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
    (4) In cazul achizitionarii bunurilor introduse in tara in conditiile alin. (1) si (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
    (5) Termenul in cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii in tara a bunului.
    (6) Subansamblurile si componentele introduse in tara de societatile de leasing in scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata.

                                *          *

                                      *

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 90/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998:
    "Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzactiilor leasing, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995, precum si orice alte dispozitii contrare."
    Potrivit prevederilor art. V si VI din Legea nr. 99/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999:
    "Art. 5
    1. Contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
    2. In termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei societatile de leasing au obligatia de a-si majora capitalul social, astfel incat sa aiba un capital minim subscris si varsat de minimum 500 milioane lei.
    3. In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 2, societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul sa efectueze operatiuni de leasing.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor va elabora norme*) metodologice privind contabilitatea operatiunilor de leasing in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei."
           
    *) Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686 din 25 iunie 1999 si au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 51/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 51 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu