Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 35 din 7 august 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 574 din 22 august 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) In cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Agenţia Naţională pentru Locuinţe îşi păstrează folosinţa gratuită a terenurilor pe perioada realizării investiţiilor.

(4) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe."

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins:

,,a2) sume încasate din vanzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice şi vor fi administrate potrivit legislaţiei privind finanţele publice;".

3.  Alineatul (11) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) La fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. ai), a2) şi f)."

4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 61 alin. (4), regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (4), se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, a unor criterii-cadru de prioritate în repartizarea locuinţelor aprobate prin hotărare a Guvernului. In baza unor propuneri temeinic justificate, pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale."

5. Alineatul (4) al articolului 62 se abrogă.

6.   După articolul 62 se introduc două noi articole, articolele 63 şi 64, cu următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 62 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea perioadei contractuale de 5 ani prevăzută la art. 62 alin. (31), fără a fi condiţionată de varsta solicitantului.

(2)  Vanzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a)   preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vanzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate;

b)  titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;

c)  titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă;

d)    valoarea locuinţei se stabileşte de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, în baza evaluării realizate de către o persoană fizică sau juridică autorizată, selecţionată de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice, dar nu mai mică decat preţul de inventar actualizat. La evaluare nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuinţei prin lucrări efectuate de către chiriaş pe cheltuială proprie, cu respectarea prevederilor legale. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vanzare, unităţile prin care se efectuează, potrivit legii, vanzarea beneficiază de un comision de pană la 1% din valoarea locuinţei, comision care se include în preţul locuinţei;

e)  în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice răman în administrarea consiliilor locale pană la vanzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc;

f) vanzarea locuinţei se va face la valoarea stabilită în urma evaluării, dar nu mai mică decat valoarea de circulaţie stabilită prin expertizele camerelor notarilor publici;

g) locuinţele nu pot fi înstrăinate de proprietari prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobandirii acestora, condiţie suspensivă a dreptului de a dispune de proprietate, care se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii;

h) venitul mediu pe membru de familie la data vanzării al titularului contractului de închiriere a locuinţei să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie.

(3)  Sumele obţinute din vanzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1), după reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d), se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe şi se virează de autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul local, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru finanţarea programului de locuinţe pentru  tineri. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, va ţine evidenţa sumelor rezultate din vanzare şi încasate.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să iniţieze procedurile legale pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează şi în care sunt situate locuinţe pentru tineri destinate închirierii, după vanzarea către chiriaşi a 3 unităţi locative din clădire.

(5)    Agenţia Naţională pentru Locuinţe va asigura monitorizarea şi va ţine evidenţa terenurilor şi a locuinţelor construite pe acestea şi transmise în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 64. - Contractele de închiriere, contractele de vanzare-cumpărare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 62 alin. (3) şi ale art. 63 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor."

7. După articolul 241 se introduc 6 noi articole, articolele 242-247, cu următorul cuprins:

„Art. 242. - (1) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale din învăţămant sau sănătate, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate promova, în cadrul programelor de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 61 alin. (4), obiective de investiţii publice în construcţia de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din aceste domenii de activitate.

(2)  Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice centrale interesate, studii care vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.

(3)  In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

(4) Pentru realizarea de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţămant sau sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1). Terenurile care nu sunt în proprietatea publică a statului se pot pune la dispoziţie în condiţiile schimbării, în prealabil şi în mod corespunzător, a regimului juridic al proprietăţii asupra acestora, prin trecerea lor, potrivit legii organice, în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor instituţii aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, în condiţiile legii.

Art. 243. - (1) Pentru realizarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 242, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.

(2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aprobat în condiţiile legii.

Art. 244. - (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile art. 242, prin excepţie de la prevederile art. 62 alin. (2), fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi înstrăinate.

(2) Inchirierea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (31) şi (32).

Art. 245. - (1) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 242-244, se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale din învăţămant sau sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, potrivit prevederilor art. 62 alin. (3).

(2) Pentru stabilirea priorităţii în repartizarea locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţămant sau sănătate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru.

Art. 246. - Contractele de închiriere, contractele de vanzare-cumpărare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 244 şi 245 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija ministerelor care coordonează activităţile din domeniul învăţămantului, respectiv din domeniul sănătăţii.

Art. 247. - (1) La solicitarea instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, a altor instituţii din administraţia publică centrală, a autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a unor persoane juridice cu capital privat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate dezvolta programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului acestora, prin convenţii încheiate cu aceştia.

(2)  Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de instituţiile şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale sau locale interesate, precum şi de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale instituţiilor şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale interesate şi, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.

(3)  In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor, care pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau, după caz, asigurarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de către solicitanţi, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al agenţiei. Proiectantul general al lucrărilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate şi, după caz, a proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie în Consiliul tehnico-economic al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

(4)   Pentru realizarea de locuinţe prevăzute la alin. (1) solicitanţii răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute de art. 21.

(5) Analiza solicitărilor de construcţii de locuinţe proprietate personală prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1) se face de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe baza cererilor, a datelor şi a informaţiilor aflate în evidenţa solicitanţilor. In acest scop va stabili, prin convenţia încheiată cu instituţiile şi/sau cu autorităţile administraţiei publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare."

Art. II. - (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost recepţionate şi înregistrate ca mijloace fixe aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale pană la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe - cu excepţia celor construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţămant sau sănătate - trec, în condiţiile legii organice, în proprietatea privată a statului şi răman în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea.

(2)   Locuinţele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţămant sau sănătate prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost recepţionate şi înregistrate ca mijloace fixe aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale pană la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, precum şi terenul aferent acestora, după caz, trec, în condiţiile legii organice, în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţămantului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii.

(3) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, aflate în curs de execuţie prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost recepţionate şi nu au fost înregistrate ca mijloace fixe pană la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, urmează regimul juridic prevăzut în Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuinţelor se va realiza în mod corespunzător, potrivit legii.

Art. III. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dandu-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 35/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 35 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu