Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 25 august 2010

privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 30 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 143 din 3 iunie 2008, denumit în continuare Regulament.

(2)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., este principala autoritate publică responsabilă cu implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor conform acestuia.

(3)   Alte autorităţi publice implicate în implementarea Regulamentului sunt:

a) Autoritatea Naţională a Vămilor, denumită în continuare A.N.V., din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

c)   Departamentul pentru Lupta Antifraudă, denumit în continuare D.L.A.F.;

d)  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare A.RD.R.R;

e) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.

(4) In vederea aplicării prevederilor Regulamentului, între M.A.D.R. şi autorităţile publice prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se încheie protocoale de colaborare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă procedura de lucru privind implementarea prevederilor Regulamentului între M.A.D.R., A.P.I.A. si A.PD.R.P.

Art. 2. - (1) Obiectivul general al controalelor efectuate în temeiul Regulamentului este de a verifica realitatea şi regularitatea operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA.

(2) Controalele se realizează asupra operaţiunilor care fac parte, direct sau indirect, din sistemul de finanţare prin FEGA.

Art. 3. - M.A.D.R., prin structura de control ex-post, denumită în continuare SCER are ca atribuţii principale implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor efectuate conform acestuia.

Art. 4. - In vederea implementării prevederilor Regulamentului, A.N.V. are următoarele atribuţii:

a) execută controale ex-post pentru restituţiile la export;

b)  transmite informaţii, documente şi rapoartele de control către M.A.D.R. la termenele stabilite conform protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

Art. 5. - (1)A.N.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, furnizează, la solicitarea M.A.D.R., informaţii cu privire la situaţia financiară a întreprinderilor controlate, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

(2) M.A.D.R., care primeşte informaţii fiscale, este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor primite conform art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.

Art. 6. - D.L.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, are următoarele atribuţii:

a)  comunică, la solicitarea M.A.D.R., dacă întreprinderea care face obiectul controlului ex-post a făcut obiectul unui control D.L.A.F. cu privire la nereguli/fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4);

b) asigură şi facilitează cooperarea dintre M.A.D.R. şi Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Art. 7. - (1) Atribuţiile A.P.I.A. constau în fundamentarea şi emiterea deciziilor de recuperare financiară, pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu prezenta ordonanţă, precum şi notificarea rezultatului final SCEP şi Comisiei Europene, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 1 alin. (5).

(2) Recuperarea financiară a sumelor utilizate necorespunzător, ca urmare a controalelor efectuate conform Regulamentului, se realizează conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Structurile din cadrul M.A.D.R. şi A.N.V. care îndeplinesc atribuţii de efectuare a controlului ex-post, denumite în continuare organe de control, efectuează controlul prin:

a)  personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ex-post din cadrul M.A.D.R. pentru măsurile ce intră sub incidenţa Regulamentului, cu excepţia restituţiilor la export;

b)  personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ulterior, specializat în controlul ex-post, din cadrul A.N.V, pentru restituţiile la export.

Art. 9. - (1) Inceperea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control, ţinut de întreprindere potrivit legii.

(2) Personalul din cadrul organelor de control realizează controlul pe baza actului administrativ care dispune efectuarea controlului şi a legitimaţiei de serviciu emise de conducătorul autorităţii publice din care face parte acesta.

Art. 10. - (1) Pe perioada desfăşurării controlului, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul din cadrul organelor de control este în drept:

a)  să aibă acces în locurile de depozitare a produselor, în spaţiile de producţie şi în alte încăperi ale întreprinderii;

b) să solicite clarificări şi să verifice procesele de producţie;

c) să reţină documentele comerciale ce au legătură cu operaţiunile finanţate din F.E.G.A. aparţinând întreprinderii care face obiectul procedurii de control.

(2) Documentele comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi reţinute în vederea studierii la sediul organului de control pe o perioadă de cel mult 30 de zile, fără ca astfel să se depăşească data finalizării controlului.

(3)    Inainte de reţinerea documentelor comerciale, reprezentantul legal al întreprinderii controlate are dreptul să realizeze copii de pe acestea pe cheltuială proprie.

(4) In cazul în care reţinerea documentelor comerciale în original aduce atingere bunei funcţionări a întreprinderii controlate sau la cererea justificată a reprezentantului acesteia, personalul din cadrul organelor de control va reţine în locul documentelor comerciale originale copii ale acestora, certificate pentru conformitatea cu originalul.

(5)    Reţinerea şi restituirea documentelor comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) se vor face în baza procesului-verbal de predare-primire de înscrisuri, întocmit de personalul din cadrul organelor de control în două exemplare, semnate de acesta şi de reprezentantul întreprinderii, unul dintre exemplare fiind înmânat acestuia din urmă.

Art. 11. - Obligaţiile întreprinderilor:

a) de a păstra documentele comerciale timp de 5 ani de la întocmirea acestora;

b)  de a evidenţia într-un registru transferul documentelor comerciale către terţi;

c)  de a păstra copii de pe toate documentele comerciale transmise în străinătate;

d) de a permite verificarea proceselor de producţie şi de a furniza informaţii solicitate de personalul din cadrul organului de control;

e) de a permite accesul personalului din cadrul organului de control în locurile de depozitare a produselor, spaţiile de producţie, precum şi în alte încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

f) de a pune la dispoziţia personalului din cadrul organului de control documentele comerciale;

g) de a permite personalului din cadrul organului de control realizarea de copii conform dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Regulament;

h) de a preda documentele comerciale la solicitarea personalului din cadrul organului de control;

i) de a permite fotografierea documentelor comerciale şi a locurilor de depozitare a produselor, spaţiilor de producţie şi a altor încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului.

Art. 12. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. a)-c) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2)  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. d)-i) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.

Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 se fac de către personalul din cadrul organelor de control.

Art. 14. - Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă, personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, A.N.V., A.N.A.F. şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate, în baza unui protocol de colaborare, şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare realizării controlului, în condiţiile legii.

Art. 16. - Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentei ordonanţe au înţelesul definit în cuprinsul art. 1 din Regulament.

Art. 17. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice se adoptă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

Art. 18. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 13 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 19. - La articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

,,u) fundamentează şi emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în cadrul controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi notifică rezultatul final Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei Europene."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu