Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 25 august 2010

privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 30 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 143 din 3 iunie 2008, denumit în continuare Regulament.

(2)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., este principala autoritate publică responsabilă cu implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor conform acestuia.

(3)   Alte autorităţi publice implicate în implementarea Regulamentului sunt:

a) Autoritatea Naţională a Vămilor, denumită în continuare A.N.V., din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

c)   Departamentul pentru Lupta Antifraudă, denumit în continuare D.L.A.F.;

d)  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare A.RD.R.R;

e) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.

(4) In vederea aplicării prevederilor Regulamentului, între M.A.D.R. şi autorităţile publice prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se încheie protocoale de colaborare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă procedura de lucru privind implementarea prevederilor Regulamentului între M.A.D.R., A.P.I.A. si A.PD.R.P.

Art. 2. - (1) Obiectivul general al controalelor efectuate în temeiul Regulamentului este de a verifica realitatea şi regularitatea operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA.

(2) Controalele se realizează asupra operaţiunilor care fac parte, direct sau indirect, din sistemul de finanţare prin FEGA.

Art. 3. - M.A.D.R., prin structura de control ex-post, denumită în continuare SCER are ca atribuţii principale implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor efectuate conform acestuia.

Art. 4. - In vederea implementării prevederilor Regulamentului, A.N.V. are următoarele atribuţii:

a) execută controale ex-post pentru restituţiile la export;

b)  transmite informaţii, documente şi rapoartele de control către M.A.D.R. la termenele stabilite conform protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

Art. 5. - (1)A.N.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, furnizează, la solicitarea M.A.D.R., informaţii cu privire la situaţia financiară a întreprinderilor controlate, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

(2) M.A.D.R., care primeşte informaţii fiscale, este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor primite conform art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.

Art. 6. - D.L.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, are următoarele atribuţii:

a)  comunică, la solicitarea M.A.D.R., dacă întreprinderea care face obiectul controlului ex-post a făcut obiectul unui control D.L.A.F. cu privire la nereguli/fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4);

b) asigură şi facilitează cooperarea dintre M.A.D.R. şi Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Art. 7. - (1) Atribuţiile A.P.I.A. constau în fundamentarea şi emiterea deciziilor de recuperare financiară, pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu prezenta ordonanţă, precum şi notificarea rezultatului final SCEP şi Comisiei Europene, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 1 alin. (5).

(2) Recuperarea financiară a sumelor utilizate necorespunzător, ca urmare a controalelor efectuate conform Regulamentului, se realizează conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Structurile din cadrul M.A.D.R. şi A.N.V. care îndeplinesc atribuţii de efectuare a controlului ex-post, denumite în continuare organe de control, efectuează controlul prin:

a)  personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ex-post din cadrul M.A.D.R. pentru măsurile ce intră sub incidenţa Regulamentului, cu excepţia restituţiilor la export;

b)  personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ulterior, specializat în controlul ex-post, din cadrul A.N.V, pentru restituţiile la export.

Art. 9. - (1) Inceperea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control, ţinut de întreprindere potrivit legii.

(2) Personalul din cadrul organelor de control realizează controlul pe baza actului administrativ care dispune efectuarea controlului şi a legitimaţiei de serviciu emise de conducătorul autorităţii publice din care face parte acesta.

Art. 10. - (1) Pe perioada desfăşurării controlului, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul din cadrul organelor de control este în drept:

a)  să aibă acces în locurile de depozitare a produselor, în spaţiile de producţie şi în alte încăperi ale întreprinderii;

b) să solicite clarificări şi să verifice procesele de producţie;

c) să reţină documentele comerciale ce au legătură cu operaţiunile finanţate din F.E.G.A. aparţinând întreprinderii care face obiectul procedurii de control.

(2) Documentele comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi reţinute în vederea studierii la sediul organului de control pe o perioadă de cel mult 30 de zile, fără ca astfel să se depăşească data finalizării controlului.

(3)    Inainte de reţinerea documentelor comerciale, reprezentantul legal al întreprinderii controlate are dreptul să realizeze copii de pe acestea pe cheltuială proprie.

(4) In cazul în care reţinerea documentelor comerciale în original aduce atingere bunei funcţionări a întreprinderii controlate sau la cererea justificată a reprezentantului acesteia, personalul din cadrul organelor de control va reţine în locul documentelor comerciale originale copii ale acestora, certificate pentru conformitatea cu originalul.

(5)    Reţinerea şi restituirea documentelor comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) se vor face în baza procesului-verbal de predare-primire de înscrisuri, întocmit de personalul din cadrul organelor de control în două exemplare, semnate de acesta şi de reprezentantul întreprinderii, unul dintre exemplare fiind înmânat acestuia din urmă.

Art. 11. - Obligaţiile întreprinderilor:

a) de a păstra documentele comerciale timp de 5 ani de la întocmirea acestora;

b)  de a evidenţia într-un registru transferul documentelor comerciale către terţi;

c)  de a păstra copii de pe toate documentele comerciale transmise în străinătate;

d) de a permite verificarea proceselor de producţie şi de a furniza informaţii solicitate de personalul din cadrul organului de control;

e) de a permite accesul personalului din cadrul organului de control în locurile de depozitare a produselor, spaţiile de producţie, precum şi în alte încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

f) de a pune la dispoziţia personalului din cadrul organului de control documentele comerciale;

g) de a permite personalului din cadrul organului de control realizarea de copii conform dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Regulament;

h) de a preda documentele comerciale la solicitarea personalului din cadrul organului de control;

i) de a permite fotografierea documentelor comerciale şi a locurilor de depozitare a produselor, spaţiilor de producţie şi a altor încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului.

Art. 12. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. a)-c) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2)  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. d)-i) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.

Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 se fac de către personalul din cadrul organelor de control.

Art. 14. - Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă, personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, A.N.V., A.N.A.F. şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate, în baza unui protocol de colaborare, şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare realizării controlului, în condiţiile legii.

Art. 16. - Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentei ordonanţe au înţelesul definit în cuprinsul art. 1 din Regulament.

Art. 17. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice se adoptă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

Art. 18. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 13 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 19. - La articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

,,u) fundamentează şi emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în cadrul controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi notifică rezultatul final Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei Europene."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu