E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.19 din 23.08.2012

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 28 august 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti; 2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Sediul Autorităţii Navale Române este în municipiul Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 26. 3. La articolul 9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10) , cu următorul cuprins:(10) Structura organizatorică a Autorităţii Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Toate navele care fac obiectul prezentei ordonanţe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile ale României şi în porturile româneşti, sunt obligate să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 5. La articolul 161, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Orice navă care se construieşte în alt stat şi urmează, la finalizarea lucrărilor, să arboreze pavilionul român trebuie să fie supravegheată în timpul construcţiei de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizaţie recunoscută, în funcţie de solicitarea proprietarului navei. 6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Accesul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturile româneşti şi pe căile navigabile interioare este liber şi nediscriminatoriu. 7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Supravegherea navigaţiei şi managementul traficului în apele naţionale navigabile se exercită de Autoritatea Navală Română. 8. La articolul 23, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)navele maritime şi de navigaţie interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă ori în imersie, destinate transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii, precum şi altor activităţi pe apă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... c)construcţii plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj, faruri plutitoare şi altele asemenea; 9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă. 10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:a)navelor deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române; b)navelor proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European; c)navelor proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b); d)navelor proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori străine. 11. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46Pentru a obţine dreptul de arborare a pavilionului român, în condiţiile art. 45, persoanele fizice sau juridice române/străine trebuie să prezinte: a)un document care atestă radierea ori scoaterea din evidenţă a navelor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c); b)un document care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deţinut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d), în cazul în care nava a fost înmatriculată anterior. 12. La articolul 461, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Actele de naţionalitate sunt valabile pe toată perioada în care nava are dreptul de arborare a pavilionului român ori până la schimbarea proprietarului şi/sau a operatorului navei. 13. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Navele care arborează pavilionul român trebuie să ţină un jurnal de bord sau alte jurnale conform legii, după caz. 14. După articolul 48 se introduce un nou articol , articolul 481, cu următorul cuprins: Articolul 481 (1) Autoritatea Navală Română poate suspenda dreptul de arborare a pavilionului român dacă nu se respectă condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1).(2) Suspendarea se poate dispune pe o perioadă de maximum 3 luni.(3) Dacă în perioada suspendării deficienţele constatate nu sunt remediate, Autoritatea Navală Română poate dispune retragerea dreptului de arborare a pavilionului român. 15. La articolul 50 alineatul (1), literele b ) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)din oficiu, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (2); ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)din oficiu, dacă nava a suferit o pierdere totală ca urmare a unui naufragiu, a eşuării, incendiului, scufundării sau altor asemenea împrejurări ori a fost dezmembrată sau abandonată. 16. La articolul 50 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă , litera b1), cu următorul cuprins: b1) în cazul în care deficienţele constatate conform art. 128 alin. (1) nu sunt remediate; 17. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, nava se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile. 18. La articolul 511, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 511 (1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul naţional al navelor maritime. 19. La articolul 511, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. b) şi c) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul internaţional al navelor maritime. (12) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrul prevăzut la alin. (1) sau în cel prevăzut la alin. (2), la solicitarea proprietarului navei, în raport cu naţionalitatea acestuia. 20. La articolul 511, alineatul (3) se abrogă. 21. La articolul 511, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Navele de pescuit comercial, precum şi navele de pescuit în scop ştiinţific care arborează pavilionul român, indiferent de tipul şi capacitatea lor, se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de pescuit. 22. La articolul 511, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(31) se ţin de către Autoritatea Navală Română.(5) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa centralizată a navelor prevăzute la alin. (1)-(31). 23. La articolul 511, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:(7) În registrele prevăzute la alin. (1)-(31), înmatricularea navelor se face distinct pentru navele care sunt în proprietate, în contract de leasing şi în contract de bare-boat. 24. La articolul 513, alineatele (1) -( 3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 513 (1) Navele cu propulsie proprie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) se individualizează printr-un nume propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română.(2) Navele fără propulsie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) şi ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.(3) La solicitarea proprietarului, navele prevăzute la alin. (2) pot purta şi un nume, propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română. 25. La articolul 514, alineatul (1) se abrogă. 26. La articolul 514 alineatul (2), literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)navele cu un deplasament de până la 15 m3 inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activităţi în scop comercial; b)ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW; c)ambarcaţiunile de agrement, precum şi orice alte ambarcaţiuni cu o lungime mai mică de 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mică de 15 kW; 27. La articolul 514, alineatele ( 3 )-( 6 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscriu de către Autoritatea Navală Română într-un registru de evidenţă.(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidenţă.(5) Forma şi conţinutul registrului de evidenţă prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la solicitarea proprietarului, orice navă poate obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi va fi înmatriculată în condiţiile prezentei ordonanţe. 28. La articolul 515, alineatele ( 3 ) şi ( 4 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Pe perioada suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, aspectele legate de publicitatea proprietăţii, a garanţiilor reale şi a sarcinilor ce grevează nava vor continua să fie guvernate de legea română.(4) Dreptul de arborare a pavilionului român se suspendă pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata contractului. 29. La articolul 517, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 517 (1) Evidenţa navelor în construcţie se ţine de către Autoritatea Navală Română în Registrul de evidenţă a navelor în construcţie. 30. La articolul 518, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Orice lucrare de transformare constructivă majoră, precum şi de înlocuire a echipamentelor şi/sau instalaţiilor unei nave care determină modificări ale proiectului iniţial, pentru navele care urmează să arboreze pavilion român, trebuie să fie executată numai în baza unei documentaţii avizate de Autoritatea Navală Română sau de o organizaţie recunoscută. 31. La articolul 518, alineatul ( 4 ) se abrogă. 32. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 77(1) Comandantul/Conducătorul de navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când nava se află în staţionare ori navighează în apele naţionale navigabile ale României, navighează în apele interioare naţionale navigabile ale altor state sau în marea liberă şi urmează să facă escală într-un port românesc, este obligat să informeze căpitănia portului cea mai apropiată şi să întocmească un raport scris despre orice eveniment petrecut pe navă, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord şi altele asemenea, pe care îl va depune la căpitănia portului de escală. 33. La articolul 78, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei, dacă evenimentul s-a produs în apele aparţinând unui alt stat, fie că nava se afla în marş, fie că se afla în staţionare; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în acel stat; b)la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei din primul port de escală a navei, dacă evenimentul s-a produs în marea liberă; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în statul în care se află portul de escală. 34. La articolul 117, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 35. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 118Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, denumit în continuare remorcaj, este serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea şi tarifele practicate. 36. Articolul 1221 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1221 În apele naţionale navigabile ale României şi în porturi, activităţile de scafandrerie se desfăşoară numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se desfăşoară operaţiunea. 37. La articolul 1223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) După obţinerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), operatorul economic va informa în scris şi va depune o copie a permisului de lucru la administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfăşoară operaţiunea. 38. Articolul 1224 se abrogă . 39. După articolul 1252 se introduce un nou articol , articolul 1253, cu următorul cuprins: Articolul 1253 Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi dezmembrări la nave în afara şantierelor navale se face numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se efectuează lucrările, în condiţiile legii. 40. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 126Activitatea de inspecţie şi control al navelor, personalului navigant şi al activităţilor care se desfăşoară în apele navigabile şi în porturi se efectuează de Autoritatea Navală Română şi căpităniile de port. 41. La articolul 127, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Pentru navele de navigaţie interioară permisul de acostare/plecare se eliberează numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în voiaj internaţional. 42. La articolul 128 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 128(1) Autoritatea Navală Română are dreptul şi obligaţia să controleze şi să monitorizeze navele maritime care arborează pavilionul român şi personalul navigant român, privind respectarea legislaţiei naţionale şi, în principal, dacă: 43. La articolul 128, alineatul (2) se abrogă. 44. La articolul 128, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care constată nerespectarea uneia sau mai multor condiţii prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română poate lua măsura suspendării ori retragerii dreptului de arborare a pavilionului român pentru acea navă ori retragerea documentului de conformitate companiei care operează nava. 45. La articolul 129, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Autoritatea Navală Română are obligaţia de a notifica autorităţii competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul său şi/sau, după caz, organizaţiei recunoscute care a emis certificatul de clasă navei respective deficienţele constatate care au condus la reţinerea, în condiţiile legii, a navei.(4) În cazul în care remedierea deficienţelor constatate nu se poate face în portul în care nava a fost reţinută, Autoritatea Navală Română poate autoriza plecarea navei către alt port, numai dacă aceasta poate să navigheze în condiţii de siguranţă, iar dacă portul respectiv se află pe teritoriul unui alt stat, va notifica în mod corespunzător autorităţile competente din acel stat.
Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu