E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 42 din 28 august 1997    * Republicata

privind transportul naval*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 10 martie 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 601/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003.
    Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 11 iulie 2002, si apoi modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 48/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 601/2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Transportul naval este reglementat prin prevederile prezentei ordonante si ale altor acte normative emise de Guvern sau de autoritatea de stat competenta, precum si prin prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Prezenta ordonanta stabileste normele specifice aplicabile transportului naval, modul de organizare a sistemului institutional din acest domeniu si organismele care fac parte din acest sistem, normele specifice privind desfasurarea in siguranta a navigatiei, precum si normele specifice aplicabile mijloacelor de transport naval si personalului care deserveste mijloacele de transport naval si/sau efectueaza activitati de transport naval, activitati conexe si activitati auxiliare acestora.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica activitatilor de transport naval, activitatilor conexe si activitatilor auxiliare acestora, care se desfasoara in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, navelor care arboreaza pavilionul roman, navelor care arboreaza pavilion strain si navigheaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, precum si personalului navigant roman.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante nu se aplica navelor militare si porturilor militare.

    CAP. 2
    Sistemul institutional din domeniul transportului naval

    SECTIUNEA 1
    Autoritatea de stat in domeniul transportului naval

    Art. 4
    (1) Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit in continuare minister, care elaboreaza si promoveaza actele normative si normele specifice aplicabile transportului naval, urmareste aplicarea acestora si asigura aducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Ministerul isi exercita atributiile prevazute la alin. (1) direct sau prin delegare de competenta prin institutiile publice, companiile nationale, regiile autonome sau societatile comerciale aflate in subordinea sau sub autoritatea sa.
    Art. 5
    Ministerul isi exercita rolul de autoritate de stat in domeniul transportului naval privind activitatile de reglementare, autorizare, coordonare, inspectie, control, supraveghere si certificare ale infrastructurilor de transport naval, ale mijloacelor de transport naval, ale activitatilor de transport naval, ale activitatilor conexe si ale activitatilor auxiliare acestora, precum si ale personalului care efectueaza aceste activitati si deserveste mijloacele de transport naval prin Directia generala transport naval din cadrul ministerului, denumita in continuare directie.
    Art. 6
    (1) Directia exercita atributiile ministerului privind coordonarea, supravegherea si controlul, dupa caz, ale institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome si societatilor comerciale din domeniul transportului naval, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea ministerului, in ceea ce priveste activitatile prevazute la art. 5.
    (2) Organismele prevazute la alin. (1) formeaza sistemul institutional din domeniul transportului naval si exercita, potrivit competentelor atribuite, functiile de:
    a) autoritate de stat in domeniul sigurantei navigatiei;
    b) autoritate portuara si/sau de cai navigabile;
    c) pregatire si perfectionare a personalului care deserveste mijloacele de transport naval sau care desfasoara activitati de transport naval, activitati conexe si activitati auxiliare acestora;
    d) alte functii specifice domeniului transportului naval.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autoritatea Navala Romana

    Art. 7
    Functia de autoritate de stat in domeniul sigurantei navigatiei este indeplinita de Autoritatea Navala Romana, organ tehnic de specialitate din subordinea ministerului, care are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire obligatiile ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    b) elaboreaza normele tehnice nationale privind constructia, intretinerea si repararea navelor;
    c) certifica si monitorizeaza conformitatea navelor sub pavilion roman si a echipamentelor cu normele tehnice nationale si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
    d) certifica conformitatea companiilor care opereaza nave care arboreaza pavilion roman cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
    e) acorda brevete, certificate de capacitate, atestate si certificate de conformitate personalului navigant roman;
    f) organizeaza sesiuni de examene pentru obtinerea brevetelor si a certificatelor de capacitate;
    g) acorda dreptul de arborare a pavilionului roman, dispune suspendarea sau retragerea acestui drept si elibereaza actele de nationalitate navelor care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman;
    h) efectueaza supravegherea navigatiei si controlul traficului de nave in apele nationale navigabile si in porturile romanesti;
    i) efectueaza inspectia si controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, in apele nationale navigabile si in porturile romanesti privind respectarea prevederilor legale nationale in domeniu si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    j) efectueaza controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman;
    k) efectueaza controlul statului portului la navele care arboreaza pavilionul altor state si care se afla in apele nationale navigabile si in porturile romanesti;
    l) efectueaza inmatricularea si tine evidenta navelor care arboreaza pavilion roman, a navelor aflate in constructie in Romania si a personalului navigant roman;
    m) coordoneaza activitatile de cautare si salvare a vietii omenesti, a navelor si aeronavelor aflate in pericol pe mare si in apele nationale navigabile ale Romaniei;
    n) coordoneaza activitatile de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si, impreuna cu autoritatile de protectie a mediului, coordoneaza interventia pentru depoluare;
    o) asigura supravegherea tehnica privind clasificarea si certificarea sigurantei constructiei navelor care arboreaza pavilionul roman, in conformitate cu normele tehnice obligatorii de constructie emise de catre minister sau agreate de acesta;
    p) efectueaza supravegherea tehnica a lucrarilor de constructie a navelor care urmeaza sa arboreze pavilion roman si efectueaza certificarea materialelor si a echipamentelor utilizate la constructia acestora;
    q) efectueaza supravegherea tehnica si certificarea constructiei containerelor, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    r) elibereaza certificate de tonaj navelor care arboreaza pavilionul roman;
    s) cerceteaza evenimentele si accidentele de navigatie;
    t) sanctioneaza contraventional persoanele care incalca prevederile legale privind navigatia civila si prevederile legale privind poluarea apelor nationale navigabile de catre nave, daca faptele acestora nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;
    u) transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul roman, precum si asupra navelor aflate in constructie;
    v) alte atributii stabilite prin actul normativ de organizare si functionare a Autoritatii Navale Romane.
    Art. 8
    (1) Autoritatea Navala Romana se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara, prin fuziunea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonoma "Registrul Naval Roman".
    (2) Autoritatea Navala Romana preia toate drepturile si obligatiile celor doua persoane juridice care se desfiinteaza.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Navale Romane se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    (1) Autoritatea Navala Romana este condusa de un consiliu de conducere compus din 11 membri dintre care unul este presedinte si director general.
    (2) Membrii consiliului de conducere, precum si presedintele acestuia se numesc si se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Salarizarea directorului general si indemnizatia membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Personalul salariat din cadrul Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si al Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" este considerat transferat in cadrul Autoritatii Navale Romane incepand cu data infiintarii acesteia.
    (5) Salarizarea personalului Autoritatii Navale Romane se face potrivit reglementarilor in vigoare pentru institutiile publice cu finantare extrabugetara. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (6) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior organizarii Autoritatii Navale Romane, pana la incheierea contractului colectiv de munca.
    (7) Pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea Autoritatea Navala Romana percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (8) Pentru activitatile pe care le efectueaza in scopul indeplinirii obligatiilor ce revin statului in temeiul prevederilor unor conventii si acorduri internationale la care Romania este parte, Autoritatea Navala Romana primeste fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.
    (9) Autoritatea Navala Romana isi exercita atributiile prin aparatul propriu, prin capitaniile de port si prin inspectoratele tehnice, care sunt organe teritoriale operative ale acesteia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Administratii portuare si/sau de cai navigabile

    Art. 10
    (1) Functia de autoritate portuara si/sau de cai navigabile este indeplinita de administratiile portuare si/sau de cai navigabile, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare si de cai navigabile, elaborata de catre minister, coordonarea activitatilor care se desfasoara in porturi si pe caile navigabile si implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval.
    (2) Modul de organizare si functionare a activitatilor in porturi si pe caile navigabile, de administrare a infrastructurilor de transport naval si de desfasurare a activitatilor de transport naval, a activitatilor conexe si a activitatilor auxiliare acestora se stabileste prin lege.

    SECTIUNEA a 4-a
    Centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval

    Art. 11
    (1) Functia de pregatire si perfectionare a personalului care deserveste mijloacele de transport naval sau care desfasoara activitati de transport naval, activitati conexe si activitati auxiliare acestora se asigura prin centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval, aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    (1) Centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval, prevazute la art. 11, isi pot desfasura activitatea si prin intermediul unor institutii publice, regii autonome, societati comerciale, asociatii si fundatii acreditate de catre minister, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) Criteriile si conditiile de acreditare pentru unitatile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre minister.
    Art. 13
    (1) Centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval, prevazute la art. 11, pot organiza si derula si alte activitati mentionate in actul normativ de infiintare.
    (2) Pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transportului naval percep tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

    CAP. 3
    Activitati de transport naval

    Art. 14
    (1) In sensul prezentei ordonante, sunt considerate activitati de transport naval:
    a) transporturile publice maritime sau fluviale de persoane si/sau de marfuri, efectuate de catre persoane juridice;
    b) transporturile de persoane si/sau de marfuri in folos propriu, pe apele nationale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activitati economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizeaza, marfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activitatii lor, iar persoanele transportate fiind angajatii lor;
    c) transporturile de bunuri si/sau de persoane in interes personal, pe apele nationale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerintelor proprii de transport pe apa, pentru sport sau agrement;
    d) activitatile conexe activitatii de transport naval.
    (2) In apele nationale se desfasoara si activitati auxiliare activitatilor de transport naval.
    (3) Ministerul stabileste activitatile de transport naval, activitatile conexe si activitatile auxiliare acestora, care sunt supuse autorizarii, precum si criteriile de autorizare, cu respectarea prevederilor legale.
    (4) Persoanele juridice romane care au in proprietate sau opereaza nave fluviale care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), si la care participarea capitalului romanesc este sub 51% nu vor fi autorizate sa efectueze activitatile de transport public fluvial de persoane si/sau de marfuri prevazute la alin. (1) lit. a).

    CAP. 4
    Mijloace de transport naval

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 15
    Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pe timpul cat navigheaza sau stationeaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, sunt supuse prevederilor legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 16
    (1) Orice nava care navigheaza sau stationeaza in apele nationale navigabile, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, trebuie sa fie conforma cu regulile de clasificare si cu regulile tehnice, precum si cu conditiile de munca si viata la bordul navelor, prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, astfel incat sa nu constituie un pericol pentru siguranta navigatiei, a persoanelor si a marfurilor transportate, precum si pentru mediu.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si navelor care navigheaza sau stationeaza in apele nationale, altele decat cele navigabile.
    (3) Normele tehnice obligatorii pentru navele sub pavilion roman privind proiectarea, constructia, modificarea si repararea se aproba de catre minister. Aceste norme pot fi elaborate de organele de specialitate ale ministerului sau pot fi cele ale unor societati de clasificare agreate de catre minister.
    Art. 17
    In porturile romanesti transporturile maritime si fluviale internationale de marfuri si/sau de persoane se desfasoara cu accesul liber si nediscriminatoriu al tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.
    Art. 18
    (1) Supravegherea navigatiei si controlul traficului in apele nationale navigabile si in porturi se exercita de catre minister, prin Autoritatea Navala Romana.
    (2) Ministerul, prin Autoritatea Navala Romana, isi exercita autoritatea si asupra navelor care arboreaza pavilion roman si navigheaza in marea libera si in apele teritoriale navigabile ale altor state.
    Art. 19
    (1) Reglementarile, supravegherea si controlul navigatiei in apele nationale, altele decat cele navigabile, sunt de competenta consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe teritoriul carora se afla aceste ape.
    (2) Reglementarile prevazute la alin. (1), intocmite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, se aproba de catre minister.
    (3) Activitatea de supraveghere si control se organizeaza de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Autoritatii Navale Romane.
    Art. 20
    Ministerul urmareste asigurarea conditiilor tehnice minime de navigatie in apele nationale navigabile si in porturi, in ceea ce priveste adancimile, semnalizarea, manevrarea si acostarea navelor si altele asemenea.
    Art. 21
    (1) Apele nationale navigabile ale Romaniei sunt formate din marea teritoriala, apele interioare navigabile, radele si acvatoriile portuare, precum si din bazinele santierelor navale.
    (2) Regimul si intinderea marii teritoriale si ale apelor maritime interioare se stabilesc prin lege.
    (3) Apele interioare navigabile sunt constituite din:
    a) fluviul Dunarea, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile lor navigabile;
    b) apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera;
    c) apele maritime interioare.
    (4) Fluviul Dunarea, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile lor navigabile, precum si apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera, constituie caile navigabile interioare ale Romaniei, denumite in continuare cai navigabile. Caile navigabile, precum si administratorii acestora, din punct de vedere al navigatiei, sunt stabilite nominal si pe portiuni, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului.
    (5) Acvatoriile portuare sunt constituite din totalitatea suprafetelor apelor incluse in limitele porturilor.
    (6) Radele sunt suprafete de apa destinate adapostirii sau stationarii navelor si, in cazuri speciale, operarii navelor si pot fi:
    a) rade interioare, care fac parte din acvatoriile portuare;
    b) rade exterioare, suprafete de apa in afara limitelor porturilor.
    (7) Bazinele santierelor navale sunt suprafete de apa din incinta santierelor navale destinate activitatilor de constructii si reparatii de nave.
    (8) Limitele acvatoriilor si radelor se stabilesc de catre minister.
    Art. 22
    (1) Ministerul stabileste regulile de siguranta a navigatiei in apele nationale navigabile si in porturi.
    (2) Ministerul stabileste reglementarile-cadru privind regulile de navigatie pentru navele de agrement.
    (3) Conducatorii navelor de agrement trebuie sa posede certificate de capacitate corespunzatoare.
    (4) Modelul certificatelor si conditiile de obtinere a acestora se stabilesc de catre minister.

    SECTIUNEA a 2-a
    Nave

    Art. 23
    Sunt nave, in intelesul prezentei ordonante, navele maritime si fluviale de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata sau in imersie, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuitului, remorcajului sau impingerii, aparate plutitoare cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare si altele asemenea, cu sau fara propulsie, precum si instalatiile plutitoare care in mod normal nu sunt destinate deplasarii sau efectuarii de lucrari speciale, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj si altele asemenea, farurile plutitoare, ambarcatiunile mici si cele destinate activitatilor de agrement.
    Art. 24
    Fac parte din nava instalatiile, masinile si motoarele care asigura propulsia navei sau produc o alta actiune mecanica, impreuna cu mecanismele si mijloacele necesare transmiterii acestei actiuni, toate echipamentele necesare navigatiei, diferitelor manevre, sigurantei navei, salvarii vietii umane, prevenirii poluarii, comunicatiilor, igienei si exploatarii potrivit destinatiei navei, precum si proviziile.
    Art. 25
    (1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de constructie a navelor, prevazute la art. 16 alin. (3), si cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte se dovedeste cu certificate emise de catre Autoritatea Navala Romana sau de catre o organizatie cu care ministerul a incheiat conventii de lucru in acest sens.
    (2) Orice nava care se construieste in alt stat si urmeaza, la finalizarea lucrarilor, sa arboreze pavilionul roman trebuie sa fie supravegheata in timpul constructiei de catre Autoritatea Navala Romana sau de catre o organizatie cu care ministerul a incheiat conventii de lucru in acest sens.
    Art. 26
    (1) Ministerul aproba si face publice normele tehnice nationale obligatorii de constructie a navelor.
    (2) Anual ministerul aproba si face publica lista cuprinzand societatile de clasificare ale caror norme tehnice de constructie a navelor sunt agreate de acesta.
    (3) Anual ministerul aproba si face publica lista cuprinzand organizatiile cu care a incheiat conventii de lucru pentru delegarea dreptului de emitere a certificatelor de conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru nave si, dupa caz, pentru companiile care le opereaza.
    (4) Criteriile privind alegerea organizatiilor mentionate la alin. (3) se stabilesc de catre minister.
    Art. 27
    Pe timpul cat navigheaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, opereaza sau stationeaza in porturile romanesti, nava, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, trebuie:
    a) sa aiba la bord toate actele, certificatele si documentele navei si ale echipajului, valabile, eliberate de autoritatile competente din statul al carui pavilion il arboreaza sau de organizatii recunoscute de respectivele autoritati;
    b) sa aiba la bord echipajul minim de siguranta prevazut in certificatul eliberat de autoritatea competenta din statul al carui pavilion il arboreaza nava.
    Art. 28
    Reprezentantii Autoritatii Navale Romane si ai capitaniilor de port au dreptul la vizita, la orice ora din zi sau din noapte, la bordul navelor aflate in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. Activitatea de control se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 29
    Navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, au obligatia, atunci cand se afla in apele nationale navigabile ale Romaniei si in porturile romanesti, sa respecte dispozitiile Autoritatii Navale Romane, ale capitaniilor de port si ale administratiilor portuare si/sau de cai navigabile privind intrarea/iesirea si navigatia prin acestea, stationarea si operarea in porturi.

    SECTIUNEA a 3-a
    Inscrierea navelor, constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra navelor

    Art. 30
    (1) Navele care arboreaza pavilion roman pot fi transmise in proprietatea sau folosinta altor persoane juridice ori fizice, romane sau straine, in conditiile legii.
    (2) Constituirea de drepturi reale asupra navelor care arboreaza pavilion roman in favoarea unor persoane juridice ori fizice, romane sau straine, este permisa in conditiile legii.
    (3) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilion roman se transcrie, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, in registrele prevazute la art. 38, facandu-se mentiunile corespunzatoare si in actul de nationalitate.
    Art. 31
    (1) Contractul de constructie al navei va fi transcris in registrul prevazut la art. 39.
    (2) In acest registru se transcriu transmiterile de proprietate, precum si, dupa caz, constituirile, transmiterile sau stingerile unor drepturi reale asupra navelor in constructie, la solicitarea titularilor acestor drepturi, inainte de obtinerea documentului care sa ateste nationalitatea navei.
    Art. 32
    (1) Orice nava care se construieste in Romania trebuie sa aiba un proiect avizat de autoritatea competenta a statului al carui pavilion urmeaza sa il arboreze sau de o organizatie recunoscuta de respectiva autoritate.
    (2) Persoanele juridice sau fizice care construiesc o nava in Romania trebuie sa obtina, inaintea inceperii constructiei acesteia, autorizatia de constructie, emisa de capitania de port in a carei zona de activitate se construieste nava, pe baza proiectului prevazut la alin. (1).
    (3) Autoritatea sau organizatia recunoscuta, prevazuta la alin. (1), are obligatia sa supravegheze executarea constructiei navei.
    (4) Ridicarea sau lansarea la apa de pe cala sau doc a unei nave se poate face numai cu aprobarea si sub supravegherea capitaniei de port.
    Art. 33
    (1) In perioada probelor de mars navele nou-construite in santierele navale din Romania arboreaza pavilionul roman, pe baza unui permis provizoriu emis de catre Autoritatea Navala Romana, la solicitarea santierului naval.
    (2) Dupa preluarea de catre beneficiar a navelor nou-construite, acestea vor arbora pavilionul statului in care au fost inmatriculate si vor avea la bord documentul care atesta nationalitatea navei, emis de autoritatea competenta a statului respectiv.
    (3) Navele nou-construite in Romania, care urmeaza sa fie inmatriculate in alt stat, pot naviga si pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului acelui stat, emis de misiunea diplomatica pentru Romania a statului in care urmeaza sa fie inmatriculata nava.
    Art. 34
    (1) Pana la obtinerea dreptului de arborare a pavilionului roman navele nou-construite sau dobandite in afara teritoriului Romaniei de persoane juridice sau fizice romane pot naviga pe baza unui permis provizoriu emis de misiunea diplomatica a Romaniei pentru statul unde se afla nava.
    (2) Misiunea diplomatica prevazuta la alin. (1) elibereaza permisul provizoriu de arborare a pavilionului roman numai daca solicitantul face dovada ca nava indeplineste conditiile tehnice minime care sa ii permita stationarea sau deplasarea in siguranta si ca nu constituie o sursa de poluare a mediului.
    (3) Permisele provizorii prin care se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman, emise de misiunile diplomatice ale Romaniei conform alin. (1), pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungita numai in mod exceptional, cu acordul ministerului.
    (4) Nava care navigheaza in baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului roman, emis de o misiune diplomatica a Romaniei, nu poate fi utilizata in scop comercial.
    Art. 35
    In scopul tinerii evidentei navele se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) nave de categoria I - navele cu propulsie proprie destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, remorcarii sau impingerii, cu o putere mai mare de 136 kW, navele fara propulsie care au o capacitate de incarcare mai mare de 10 tone, aparatele si instalatiile plutitoare cu un deplasament mai mare de 15 tone;
    b) nave de categoria a II-a - celelalte tipuri de nave, inclusiv ambarcatiunile mici;
    c) nave de agrement - velierele si iahturile, indiferent de deplasament, construite si echipate pentru calatorii de lunga durata, precum si cele destinate activitatilor sportive si de agrement.
    Art. 36
    Categoriile de nave de agrement, precum si brevetul/certificatul de capacitate pe care trebuie sa il posede conducatorii acestora se stabilesc de catre minister.
    Art. 37
    (1) Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie proprie, de categoria I, se individualizeaza printr-un nume propus de proprietar si aprobat de Autoritatea Navala Romana.
    (2) Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I, se individualizeaza printr-un numar de inmatriculare acordat de Autoritatea Navala Romana.
    (3) Navele de categoria a II-a si navele de agrement se individualizeaza printr-un numar acordat de capitania portului de inmatriculare. La solicitarea proprietarului si cu acordul capitaniei portului de inmatriculare, navele de categoria a II-a si navele de agrement pot purta si un nume.
    (4) Numele navei sau numarul prin care navele se individualizeaza se inscrie pe corpul navei, in mod vizibil, pe ambele borduri si in pupa navei si, dupa caz, si pe suprastructura acesteia. In pupa navei se inscrie si numele portului de inmatriculare.
    (5) Numele navei sau numarul prin care nava se individualizeaza se inscrie si pe colacii, plutele, barcile si salupele de salvare cu care este echipata aceasta.
    Art. 38
    (1) Navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman se inregistreaza in registre matricole de evidenta, dupa cum urmeaza:
    a) navele de categoria I, in registrele matricole ale navelor de categoria I, tinute de catre capitaniile de port stabilite de Autoritatea Navala Romana;
    b) navele de categoria a II-a si navele de agrement, in registrele matricole ale navelor de categoria a II-a, tinute de catre capitaniile de port stabilite de Autoritatea Navala Romana.
    (2) Dupa inregistrarea in registrul matricol al navelor de categoria I, o nava de categoria I se inscrie si in registrul de evidenta centralizata tinut de catre Autoritatea Navala Romana.
    Art. 39
    Evidenta navelor in constructie se tine de catre capitaniile de port in a caror zona de activitate se afla santierul naval, in registrul de evidenta a navelor in constructie.
    Art. 40
    Forma si continutul registrelor matricole si ale registrelor de evidenta a navelor se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 41
    (1) Dupa inscrierea in registrele prevazute la art. 38 se elibereaza actul de nationalitate care atesta dreptul navei de arborare a pavilionului roman.
    (2) Valabilitatea actelor de nationalitate este de 5 ani si se poate prelungi pe perioade de inca 5 ani, cu conditia ca certificatele de stare tehnica sa fie valabile.
    (3) Forma si continutul actelor de nationalitate si ale certificatelor de stare tehnica se aproba si se fac publice de catre minister.
    Art. 42
    (1) In cazul contractelor de inchiriere de tip bare-boat sau leasing pentru nave care arboreaza pavilion roman, incheiate intre proprietari romani si operatori romani sau straini ori intre operatori, operatorul care exploateaza efectiv nava trebuie sa solicite, cu acordul proprietarului, eliberarea unui nou act de nationalitate in care, pe langa numele proprietarului, sa fie mentionat si numele acestuia. Noul act de nationalitate se elibereaza cu conditia depunerii prealabile a actului de nationalitate initial, care se pastreaza la Autoritatea Navala Romana.
    (2) Noul act de nationalitate, eliberat in conditiile alin. (1), este valabil pe perioada derularii contractului sau pana la solicitarea in scris a proprietarului privind anularea acestuia.
    (3) Dupa expirarea sau anularea actului de nationalitate eliberat in conditiile alin. (1), acesta se depune la Autoritatea Navala Romana care restituie proprietarului actul de nationalitate initial.
    Art. 43
    Constituirile ori transmiterile de drepturi reale asupra navelor, precum si stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise in registrele prevazute la art. 38 si 39, nu sunt opozabile tertilor.

    SECTIUNEA a 4-a
    Nationalitatea navei si dreptul de a arbora pavilionul roman

    Art. 44
    (1) Orice nava care se afla in apele nationale navigabile ale Romaniei trebuie sa arboreze pavilionul statului in care este inmatriculata.
    (2) Navele au nationalitatea statului in care au fost inmatriculate si al carui pavilion sunt autorizate sa il arboreze.
    Art. 45
    (1) In numele Guvernului, ministerul, prin Autoritatea Navala Romana, acorda dreptul de arborare a pavilionului roman si dispune suspendarea sau retragerea acestui drept.
    (2) Dreptul de a arbora pavilionul roman se acorda:
    a) navelor maritime si fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice romane;
    b) navelor maritime proprietate a persoanelor fizice straine cu domiciliul in Romania sau a filialelor din Romania ale persoanelor juridice straine;
    c) navelor maritime sau fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice straine, inchiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice romane.
    (3) In toate cazurile prevazute la alin. (2) trebuie sa se faca dovada ca navele indeplinesc prevederile art. 25.
    Art. 46
    (1) Pentru a obtine dreptul de arborare a pavilionului roman, in conditiile art. 45, persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificatul de radiere a navelor sau de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului, dupa caz, emis de catre autoritatea competenta a statului al carui pavilion l-au arborat anterior.
    (2) Navele mentionate la alin. (1) pierd dreptul de arborare a pavilionului roman la incetarea contractului de inchiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea in scris a proprietarului sau a operatorului, cu avizul proprietarului, dupa caz.
    Art. 47
    Navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman sunt de nationalitate romana si nu au dreptul sa arboreze pavilionul altui stat.
    Art. 48
    (1) Navele autorizate sa arboreze pavilionul roman au dreptul sa navigheze numai daca au la bord urmatoarele documente:
    a) documentele care atesta dreptul de a arbora acest pavilion;
    b) certificatul de conformitate cu normele tehnice obligatorii;
    c) certificatele care sa ateste conformitatea cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Navele care arboreaza pavilionul roman trebuie sa tina un jurnal de bord si, dupa caz, alte jurnale stabilite de catre minister.
    Art. 49
    Dreptul de a arbora pavilionul roman se suspenda la solicitarea proprietarului navei, care are obligatia sa predea Autoritatii Navale Romane actul de nationalitate a navei.
    Art. 50
    Dreptul de a arbora pavilionul roman se poate retrage:
    a) la solicitarea proprietarului navei;
    b) daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 45 alin. (2).
    Art. 51
    Procedurile privind obtinerea dreptului de a arbora pavilionul roman, inmatricularea, luarea si scoaterea din evidenta a navelor, transcrierea drepturilor reale asupra navelor se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane, si se fac publice de catre acesta.

    CAP. 5
    Personalul navigant si echipajul navelor

    SECTIUNEA 1
    Personalul navigant. Echipajul navelor

    Art. 52
    (1) Personalul navigant roman este constituit din totalitatea persoanelor care au cetatenie romana si care poseda un brevet sau un certificat de capacitate, obtinut in conformitate cu prevederile legale si care da dreptul acestora sa indeplineasca functii la bordul navelor.
    (2) Evidenta personalului navigant roman se tine de catre Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, in registrele de evidenta a personalului navigant.
    (3) Forma si continutul registrului de evidenta a personalului navigant roman se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 53
    (1) Orice nava care arboreaza pavilionul roman este deservita de un echipaj care asigura operarea navei in conditii de siguranta si de protectie a mediului si indeplineste alte activitati la bordul navei.
    (2) Echipajul este format din personal navigant si personal auxiliar, iar componenta acestuia este stabilita conform tipului si destinatiei navei.
    Art. 54
    (1) In cadrul echipajului functiile la bordul navelor care arboreaza pavilionul roman pot fi indeplinite numai de personalul navigant care poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare, dupa caz.
    (2) Personalul auxiliar efectueaza activitati la bordul navelor, pentru care nu se elibereaza brevete sau certificate de capacitate.
    (3) Toti membrii echipajului trebuie sa faca dovada ca au varsta minima necesara si ca indeplinesc conditiile de sanatate prevazute in reglementarile nationale si in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 55
    (1) Fiecare membru al echipajului trebuie sa posede in mod obligatoriu, ca document de identitate, un carnet de marinar.
    (2) Carnetul de marinar se elibereaza, in numele Guvernului, de catre minister, prin Autoritatea Navala Romana.
    (3) Forma si continutul carnetului de marinar se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 56
    (1) Personalul de specialitate al santierelor, care participa la efectuarea probelor de mars ale navelor nou-construite sau iesite din reparatii, va fi ambarcat pe perioada probelor fara sa posede un carnet de marinar.
    (2) Capitania de port stabileste echipajul minim de siguranta care trebuie sa fie ambarcat pe aceste nave, pe perioada probelor de mars.
    Art. 57
    La bordul navelor care arboreaza pavilionul roman, in afara echipajului, pot fi imbarcate si alte persoane, in limita mijloacelor de salvare existente la bord, cu acordul si pe raspunderea proprietarului/operatorului navei si cu aprobarea capitaniei portului de imbarcare. Aceste persoane nu sunt obligate sa posede carnet de marinar.
    Art. 58
    (1) Din punct de vedere al activitatii desfasurate personalul navigant este format din urmatoarele categorii:
    a) personal de punte;
    b) personal de masini;
    c) personal de radiocomunicatii.
    (2) Din punct de vedere al calificarii personalul navigant este format din urmatoarele categorii:
    a) personal navigant posesor de brevete, respectiv personalul prevazut la art. 59 lit. a) - f);
    b) personal navigant posesor de certificate de capacitate, respectiv personalul prevazut la art. 59 lit. g).
    (3) Personalul auxiliar poate fi format din urmatoarele categorii:
    a) personal medico-sanitar;
    b) personal sanitar-veterinar;
    c) personal de pescuit si de prelucrare a pestelui;
    d) personal tehnologic;
    e) personal administrativ;
    f) personal pentru alte activitati la bordul navei.
    Art. 59
    Ierarhia functiilor, in cadrul echipajului navei, este:
    a) comandant;
    b) secund;
    c) ofiteri de punte;
    d) sef mecanic;
    e) ofiteri mecanici;
    f) alti ofiteri;
    g) personal cu certificat de capacitate: sef echipaj, fitter, timonier, conducator de salupa, ajutor mecanic, electrician, pompagiu, fochist, motorist, marinar;
    h) personal auxiliar.
    Art. 60
    Regulamentul-cadru privind serviciul la bordul navelor care arboreaza pavilionul roman se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 61
    (1) Orice nava care arboreaza pavilionul roman trebuie sa aiba la bord, indiferent de situatia in care se afla, un echipaj minim de siguranta.
    (2) Echipajul minim de siguranta se stabileste in functie de tipul si destinatia navei, de marimea acesteia, de numarul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum si de situatia in care se afla nava: in mars, in stationare, in reparatii, in conservare sau in iernatic.
    (3) Echipajul minim de siguranta asigura conducerea navei in siguranta in timpul navigatiei si al manevrelor, paza si siguranta navei in stationare, vitalitatea navei, prevenirea si stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluarii mediului, exploatarea in siguranta a instalatiilor si a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevra, navigatie si telecomunicatii.
    (4) Autoritatea Navala Romana stabileste echipajul minim de siguranta, precum si functiile acestuia, pentru fiecare categorie de nava, si elibereaza un certificat privind echipajul minim de siguranta. Autoritatea Navala Romana stabileste conditiile de eliberare si perioada de valabilitate a acestuia.
    Art. 62
    (1) Brevetele sau certificatele de capacitate se obtin dupa promovarea unui examen sustinut in fata unei comisii stabilite de Autoritatea Navala Romana sau, dupa caz, prin echivalare, la cerere.
    (2) Brevetele sau certificatele de capacitate se elibereaza de catre Autoritatea Navala Romana, in numele ministerului.
    Art. 63
    Conditiile de obtinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor si a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma si continutul acestora, precum si functiile care pot fi indeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor si ai certificatelor de capacitate se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 64
    (1) Pentru participarea la examenul prevazut la art. 62 alin. (1) personalul navigant trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile de pregatire si perfectionare organizate in conformitate cu reglementarile nationale si acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Durata si continutul cursurilor de pregatire si perfectionare se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 65
    Pentru a putea indeplini o functie la bordul navei personalul navigant si personalul auxiliar trebuie sa faca dovada ca au absolvit cursurile de pregatire si perfectionare organizate in conformitate cu reglementarile nationale si acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 66
    Pentru activitatile sportive, de agrement sau transport in interes personal Autoritatea Navala Romana va stabili portiunile din apele nationale navigabile si categoriile de nave cu care si unde se desfasoara aceste activitati pentru care sunt necesare certificate de capacitate, precum si conditiile si cursurile obligatorii pentru obtinerea acestora.
    Art. 67
    (1) Personalul navigant care face parte din echipajul navelor care arboreaza pavilion roman trebuie sa aiba cetatenie romana.
    (2) Personalul navigant prevazut la alin. (1) poate fi si de alta cetatenie decat cea romana, cu exceptia comandantului, a secundului si a sefului mecanic, cu aprobarea Autoritatii Navale Romane si numai daca brevetele sau certificatele de capacitate ale acestora sunt recunoscute de catre Autoritatea Navala Romana.
    (3) In situatii exceptionale, pentru o perioada limitata de timp, cu aprobarea Autoritatii Navale Romane sau daca prin acordurile internationale la care Romania este parte se prevede astfel, la bordul unei nave care arboreaza pavilionul roman pot fi angajate pe functiile de comandant, secund sau de sef mecanic si persoane care nu sunt de cetatenie romana, cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de catre Autoritatea Navala Romana.
    (4) Toate persoanele care fac parte din echipajul unei nave care arboreaza pavilionul roman, dar nu sunt de cetatenie romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii ca si membrii echipajului de cetatenie romana.
    Art. 68
    (1) Personalul navigant roman se poate ambarca si pe nave care arboreaza pavilionul altor state, pe cont propriu sau prin intermediul agentiilor de personal navigant.
    (2) Agentiile de personal navigant, persoane juridice romane, prevazute la alin. (1), pentru a fi autorizate in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte, referitoare la echipaje;
    b) sa constituie garantia stabilita pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului, in cazul in care proprietarul sau operatorul navei nu isi indeplineste aceasta obligatie.
    (3) Personalul navigant roman care a fost ambarcat pe nave care arboreaza pavilion strain, in conformitate cu prevederile alin. (1), pentru a i se lua in considerare stagiul de ambarcare, trebuie sa prezinte la capitania de port la care este inregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare si adeverintele privind perioadele de ambarcare, eliberate de la nave.
    (4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (3) perioadele de ambarcare efectuate nu se vor lua in considerare la calculul stagiului in vederea inscrierii la examenele pentru obtinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora si nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile si obligatiile echipajului

    Art. 69
    Raporturile de munca ale membrilor echipajelor navelor care arboreaza pavilionul roman cu angajatorii lor se stabilesc pe baza prevederilor legislatiei nationale, ale acordurilor si ale conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si pe baza contractelor colective de munca si a celor individuale de ambarcare.
    Art. 70
    Timpul de lucru si cel de odihna, precum si drepturile si conditiile de munca si viata ce trebuie asigurate la bordul navelor care arboreaza pavilionul roman se stabilesc de catre minister, in conformitate cu legislatia muncii, cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    Art. 71
    (1) Pe perioada in care se afla ambarcat personalul care formeaza echipajul navei are dreptul la cazare gratuita pe nava, la hrana sau la alocatie zilnica de hrana, care se acorda in cuantumul si in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau prin contractul individual de ambarcare, pentru societatile comerciale, sau prin hotarare a Guvernului, pentru institutiile publice sau regiile autonome. Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se suporta de angajator din cheltuielile de exploatare, sunt deductibile fiscal si nu se includ in veniturile salariale supuse impozitarii.
    (2) In cazul in care o nava care arboreaza pavilionul roman efectueaza voiaj international, membrii echipajului au dreptul la o diurna in valuta pe perioada voiajului, din care se retine contravaloarea hranei asigurate la bord. Nivelul diurnei si moneda in care se plateste, precum si nivelul contravalorii hranei se stabilesc prin contractul colectiv de munca si prin contractul individual de ambarcare, in cazul societatilor comerciale, sau prin hotarare a Guvernului, in cazul institutiilor publice sau al regiilor autonome.
    (3) Proprietarii sau operatorii navelor care arboreaza pavilionul roman au obligatia de a respecta prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, referitoare la echipajele navelor.
    (4) Pentru echipamentul propriu pierdut sau distrus in timpul ambarcarii, din cauza serviciului sau a unui eveniment de navigatie si fara culpa sa, echipajul are dreptul la o despagubire al carei cuantum este stabilit prin contractul colectiv de munca si/sau prin contractul individual de ambarcare.
    Art. 72
    Comandantul exercita comanda pe nava si in acest scop este investit cu autoritate asupra tuturor persoanelor ambarcate pe nava si indeplineste atributiile ce ii revin potrivit prevederilor legislatiei nationale si acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 73
    (1) In cazul in care comandantul, indiferent din ce motiv, se afla in imposibilitatea de a exercita comanda navei, aceasta trece asupra secundului si apoi asupra ofiterilor de punte, dupa caz, in ordinea ierarhica stabilita prin Regulamentul privind serviciul la bordul navelor.
    (2) Fiecare preluare de comanda se inscrie in jurnalul de bord al navei, mentionandu-se circumstantele care au determinat-o.
    Art. 74
    (1) Comandantul este responsabil de starea de navigabilitate a navei, de mentinerea la bord a conditiilor pentru navigatia in siguranta si de protectie a mediului, a conditiilor de munca si viata a echipajului navei.
    (2) Inaintea inceperii oricarui voiaj, precum si in timpul acestuia comandantul trebuie sa se asigure ca nava indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), in caz contrar acesta trebuind sa informeze proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei, pentru remedierea situatiei.
    Art. 75
    In cazul in care nava se afla in pericol, comandantul trebuie sa actioneze pentru a salva persoanele care se afla la bord, pentru a proteja nava si incarcatura si pentru a pastra in siguranta jurnalul de bord si celelalte documente ale navei, si nu va parasi nava, cu exceptia cazului cand nu mai exista sanse reale de salvare a navei.
    Art. 76
    (1) In cazul in care o nava care arboreaza pavilionul roman este arestata, retinuta sau sechestrata de autoritatile dintr-un alt stat, comandantul va informa imediat cea mai apropiata misiune diplomatica a Romaniei si Autoritatea Navala Romana.
    (2) In acelasi mod trebuie sa actioneze comandantul si in situatia in care a fost revocata masura arestarii, retinerii sau sechestrarii.
    Art. 77
    (1) Comandantul navei, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, atunci cand nava se afla in stationare sau navigheaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, navigheaza in apele interioare nationale navigabile ale altor state sau in marea libera si urmeaza sa faca escala intr-un port romanesc, este obligat sa intocmeasca un raport scris despre orice eveniment petrecut pe nava, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, inec, acte de indisciplina sau revolta la bord si altele asemenea.
    (2) Comandantul este obligat sa depuna raportul asupra evenimentelor prevazute la alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) la capitania de port in a carei zona de activitate se afla nava in momentul producerii incidentului;
    b) la capitania primului port romanesc in care va sosi nava, daca in momentul evenimentului nava se afla in mars in apele nationale navigabile ale Romaniei, in marea libera sau daca evenimentul s-a produs pe caile navigabile interioare intre ultimul port strain si primul port din apele nationale ale Romaniei.
    Art. 78
    In cazul in care navele care arboreaza pavilionul roman se afla in afara apelor nationale navigabile ale Romaniei, raportul comandantului privind evenimentele prevazute la art. 77 alin. (1) se depune dupa cum urmeaza:
    a) la autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei, daca evenimentul s-a produs in apele apartinand unui alt stat, fie ca nava se afla in mars, fie ca se afla in stationare; raportul va fi trimis si la misiunea diplomatica a Romaniei in acel stat;
    b) la autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei din primul port de escala a navei, daca evenimentul s-a produs in marea libera; raportul va fi trimis si la misiunea diplomatica a Romaniei in statul in care se afla portul de escala.
    Art. 79
    (1) In cazurile prevazute la art. 77 si 78 raportul se depune in termen de 24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea evenimentului, daca evenimentul s-a produs pe timpul stationarii navei in port.
    (2) Daca raportul se depune dupa acest termen, comandantul devine raspunzator de eventuala disparitie a probelor sau de imposibilitatea conservarii lor, precum si de consecintele acestora.
    (3) In cazul in care evenimentul se produce in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare, comandantul este obligat sa anunte despre producerea evenimentului, in afara de capitania de port, si pe operatorul portuar.
    Art. 80
    Prin raport al comandantului se intelege inclusiv protestul sau reclamatia pe care o face comandantul navei in cazul tuturor evenimentelor prevazute la art. 77 alin. (1).
    Art. 81
    (1) In situatii deosebite comandantul are dreptul de a impune masuri exceptionale la bordul navei, in functie de gravitatea situatiei.
    (2) Comandantul are dreptul sa izoleze orice persoana aflata la bord, daca actiunile acesteia, chiar daca nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, pun in pericol siguranta navei, a persoanelor sau a lucrurilor aflate pe nava.
    Art. 82
    (1) Comandantul are obligatia de a face cercetarile care se impun in cazul in care la bordul navei sunt descoperite elemente ale unei infractiuni prevazute de legislatia romana, sa acorde persoanei acuzate dreptul la aparare, sa o protejeze pe ea si proprietatile ei, sa o retina in conditii normale de viata la bord si sa o predea autoritatilor competente din primul port de escala, impreuna cu documentele intocmite in timpul cercetarii.
    (2) Comandantul are obligatia de a consemna in jurnalul de bord al navei evenimentele prevazute la alin. (1) si sa informeze in scris misiunea diplomatica a Romaniei in statul in al carui port face escala nava.
    Art. 83
    Comandantul are obligatia de a inregistra in jurnalul de bord nasterile, casatoriile si decesele care au loc la bordul navei si are dreptul si obligatia de a certifica testamentul unei persoane aflate la bord, cand nava se afla in mars. Certificarea acordata de comandant este echivalenta cu certificarea acordata de un notar public.

    CAP. 6
    Activitati efectuate cu mijloacele de transport naval

    SECTIUNEA 1
    Activitati care se efectueaza cu nave care arboreaza pavilion roman

    Art. 84
    (1) In apele nationale navigabile ale Romaniei urmatoarele activitati se efectueaza folosindu-se numai nave care arboreaza pavilionul roman:
    a) remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi;
    b) remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi;
    c) transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile romanesti;
    d) transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in interiorul acestora si pe caile navigabile;
    e) cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin imbarcarea dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca destinatie un alt punct situat pe acelasi teritoriu;
    f) asistenta si salvarea in apele nationale navigabile a persoanelor, navelor si aeronavelor, precum si a incarcaturii acestora;
    g) scoaterea navelor scufundate, a epavelor si a incarcaturii acestora, aflate in apele nationale navigabile;
    h) pescuitul;
    i) serviciile de interes local pentru desfasurarea activitatii organelor administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale, precum si altele asemenea;
    j) lucrarile pentru realizarea si continuarea constructiilor hidrotehnice si pentru asigurarea conditiilor tehnice privind siguranta navigatiei;
    k) explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii, in conditiile legii.
    (2) Ministerul poate autoriza ca activitatile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), g), i) si j) sa se execute si cu utilizarea unor nave care arboreaza pavilionul altor state, daca navele care arboreaza pavilionul roman nu sunt disponibile, daca nu exista nave care arboreaza pavilion roman specializate sau daca caracteristicile tehnice ale celor disponibile nu permit efectuarea acestor activitati la parametri corespunzatori solicitarilor.
    (3) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. h) si k) se pot efectua cu nave care arboreaza pavilionul altor state, numai cu aprobarea autoritatilor competente pentru domeniile de activitate respective.
    (4) Daca in acordurile sau in conventiile internationale la care Romania este parte se prevede in mod expres, activitatile prevazute la alin. (1) se pot efectua si cu nave care arboreaza pavilionul statelor care sunt parti la respectivele acorduri sau conventii.
    Art. 85
    In cazul navelor care arboreaza pavilion strain, activitatea prevazuta la art. 84 alin. (1) lit. b) se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) cu remorcherele si impingatoarele administratiei portului respectiv;
    b) cu alte remorchere si impingatoare care arboreaza pavilionul roman, daca administratia portului nu poate pune la dispozitie astfel de nave de manevra;
    c) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b), activitatea prevazuta la art. 84 alin. (1) lit. b) se poate efectua si cu remorchere si impingatoare care arboreaza pavilionul altui stat, daca nu sunt disponibile nave de manevre care arboreaza pavilionul roman si cu aprobarea capitaniei de port.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatia de asistenta si salvare

    Art. 86
    Asistenta si salvarea navelor aflate in pericol pe mare sau in apele nationale navigabile, a bunurilor, a incarcaturii si a persoanelor aflate la bordul acestora sunt reglementate prin prevederile legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 87
    In cazul in care comandantul unei nave care arboreaza pavilionul roman primeste un mesaj care indica faptul ca o nava se afla in pericol, este obligat ca, in masura in care nu isi pune in primejdie nava, echipajul, pasagerii si/sau incarcatura, sa se deplaseze cu toata viteza posibila in respectivele circumstante catre acea nava pentru a-i acorda asistenta necesara si pentru a salva persoanele aflate in pericol la bordul acelei nave.
    Art. 88
    Comandantul de nava este obligat a acorda, dupa abordaj, asistenta celeilalte nave, echipajului si pasagerilor acesteia si, in masura posibilului, a indica celeilalte nave numele propriei sale nave, portul sau de inmatriculare si portul cel mai apropiat la care va ajunge.
    Art. 89
    (1) Comandantul nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in care comandantul navei aflate in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand s-a primit informatia ca ajutorul nu mai este necesar.
    (2) Motivele de neacordare a ajutorului prevazut la alin. (1) se vor consemna in jurnalul de bord.
    Art. 90
    (1) Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac potrivit intelegerii cu comandantul navei sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia. Intelegerea poate fi scrisa sau transmisa prin orice mijloc de comunicatie si consemnata in jurnalul de bord.
    (2) In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul, proprietarul sau operatorul acesteia intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capitania de port, in a carei zona de activitate se afla nava in pericol, considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, aceasta poate ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile.
    (3) Pentru cazul prevazut la alin. (2) proprietarul sau operatorul navei ori, dupa caz, proprietarul marfii salvate va suporta cheltuielile ocazionate de interventia ordonata de capitania de port.
    (4) Ordinele capitaniei de port, prevazute la alin. (2), sunt obligatorii pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.
    (5) In cazul prevazut la alin. (2) capitania de port are obligatia sa intocmeasca un document care trebuie sa cuprinda: situatia de pericol in care se afla nava, confirmarea operatiunilor de salvare ordonate de ea, numele navelor si ale persoanelor care au participat la solicitarea sa, precum si calculul cheltuielilor justificate de participarea la salvare. Acest document, aprobat de Autoritatea Navala Romana, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenita fiecarui participant, persoana juridica.
    Art. 91
    (1) In toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare si altele asemenea sau de interes general, aparute pe mare, in apele nationale navigabile sau in porturi, capitania de port in a carei zona de activitate se petrec acestea coordoneaza toate activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) capitania de port poate cere concursul navelor si al echipajelor aflate in port sau in apropiere, precum si al oricarei persoane care desfasoara o activitate de transport naval, acestea fiind obligate sa acorde sprijinul solicitat si sa respecte ordinele date de capitania de port.
    Art. 92
    (1) Prevederile art. 86, 87, 89 - 91 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care pe mare sau in apele nationale navigabile se afla in pericol aeronave ori persoane aflate sau cazute de la bordul acestora.
    (2) In caz de imposibilitate sau daca, in circumstantele speciale in care s-ar afla, comandantul considera ca nu este rational si nici necesar sa acorde ajutorul sau, el este obligat sa inscrie in jurnalul de bord motivul pentru care nu poate sa faca aceasta.
    Art. 93
    (1) Documentele de confirmare a operatiunilor de salvare a navelor si/sau de limitare a efectelor cazurilor prevazute la art. 90 alin. (2), aflate in pericol pe mare, in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti, intocmite de capitania de port si insotite de calculele justificative privind cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor operatiuni, precum si cele privind paza si administrarea bunurilor salvate constituie titlu executoriu.
    (2) Executarea titlului prevazut la alin. (1), de catre unitatea creditoare, se face cu prioritate inaintea oricarei alte creante.
    Art. 94
    (1) In cazul in care pe mare, in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti a avut loc sinistrul sau salvarea unei nave care arboreaza pavilion strain, Autoritatea Navala Romana are obligatia sa informeze imediat oficiul consular al statului al carui pavilion il arboreaza nava.
    (2) In cazul sinistrului unei nave care arboreaza pavilionul unui stat cu care statul roman a incheiat acorduri internationale, se vor aplica dispozitiile din aceste acorduri privind termenele, conditiile de informare si relatiile cu oficiul consular al statului respectiv.
    Art. 95
    Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii acestora de catre nava care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul salvatorilor la recompensa numai in cazurile in care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al impingatorului, daca acesta a prestat servicii exceptionale care nu pot fi considerate ca efectuate in indeplinirea contractului de remorcare.
    Art. 96
    (1) Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la operatiunile de asistenta si salvare, precum si angajatii apartinand unitatilor de pe uscat participante, care au contribuit efectiv la organizarea si la efectuarea operatiunilor de asistenta si salvare, sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa de salvare. Acestia sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa de salvare si in cazul in care operatiunile de asistenta si salvare au avut loc intre nave apartinand aceleiasi persoane juridice sau fizice.
    (2) Personalul din cadrul Autoritatii Navale Romane si personalul operativ din cadrul capitaniilor de port, care coordoneaza si participa direct la operatiunile de salvare, au dreptul la o prima de salvare in cuantum de 5% din valoarea neta a recompensei de salvare, pe care beneficiarii recompensei de salvare au obligatia sa o plateasca.
    Art. 97
    (1) Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si in apele nationale navigabile se organizeaza de catre minister, in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, prevazuta la alin. (1), se efectueaza in mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia.
    (3) Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare se organizeaza si functioneaza in cadrul Autoritatii Navale Romane.
    (4) Fondurile necesare pentru achizitionarea si intretinerea navelor, a echipamentelor si a instalatiilor utilizate la cautarea si salvarea vietii omenesti de catre institutiile publice, regiile autonome sau companiile nationale aflate sub autoritatea ori in subordinea ministerului, dupa caz, se asigura din alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul ministerului.
    Art. 98
    Indeplinirea obligatiilor ce revin statului din prevederile conventiilor internationale privind prevenirea poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si coordonarea actiunilor de depoluare se asigura de catre minister, prin institutiile aflate in subordinea sau sub autoritatea sa, prin delegare de competenta.
    Art. 99
    (1) Coordonarea activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare se deleaga Autoritatii Navale Romane.
    (2) In cadrul Autoritatii Navale Romane se organizeaza si functioneaza Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare.
    Art. 100
    Activitatea de interventie in caz de poluare a apelor nationale navigabile de catre nave se efectueaza de agenti economici care detin mijloacele necesare, la solicitarea Autoritatii Navale Romane.
    Art. 101
    Poluatorul are obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru depoluarea apelor nationale navigabile, limitarea si indepartarea consecintelor poluarii, in cazul poluarii acestora de catre nave.

    SECTIUNEA a 3-a
    Scoaterea navelor scufundate sau esuate in apele nationale navigabile. Regimul bunurilor gasite

    Art. 102
    Navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate in apele nationale navigabile reprezinta un pericol pentru siguranta navigatiei.
    Art. 103
    (1) Daca o nava esueaza sau se scufunda in apele nationale navigabile, proprietarul sau operatorul navei are obligatia de a dezesua sau de a ranflua nava si de a curata albia. Capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul va notifica, in scris, proprietarului sau operatorului navei termenul limita de incepere a acestor operatiuni.
    (2) In functie de situatia concreta acest termen va fi cuprins intre 10 si 60 de zile de la data notificarii.
    (3) In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1) de catre proprietar sau operator, capitania de port va solicita administratiei portuare si/sau de cai navigabile a zonei respective sa efectueze aceste operatiuni in contul si pe cheltuiala proprietarului sau operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat.
    Art. 104
    Prevederile art. 103 se aplica si in cazul marfurilor sau al altor bunuri scufundate in apele nationale navigabile.
    Art. 105
    (1) In situatiile prevazute la art. 103 alin. (3) si la art. 104, administratia portuara si/sau de cai navigabile a zonei respective este indreptatita sa vanda, in conditiile legii, cu avizul capitaniei de port, bunurile ce nu se pot pastra sau a caror conservare necesita o cheltuiala mai mare decat valoarea lor.
    (2) Sumele obtinute prin vanzare vor fi pastrate de catre administratia portuara si/sau de cai navigabile respectiva si vor sta la dispozitia celor care fac dovada ca au fost proprietarii acelor bunuri, mai putin sumele care reprezinta cheltuielile de scoatere la suprafata, precum si cele privind valorificarea acestora.
    Art. 106
    (1) Dupa terminarea operatiunilor de scoatere a navei si a incarcaturii capitania de port in a carei zona de activitate s-a intamplat sinistrul va face publicitate pentru instiintarea persoanelor interesate, invitandu-le sa dovedeasca drepturile ce le au asupra bunurilor salvate. Instiintarea se va face prin publicarea anuntului intr-un ziar local, intr-unul national si, dupa caz, intr-unul de circulatie internationala, precum si prin mijloace electronice si afisarea la sediul capitaniei de port.
    (2) Daca in termen de 90 de zile de la data instiintarii cei interesati nu se prezinta pentru a-si lua in primire bunurile salvate, administratia portuara si/sau de cai navigabile a zonei respective va proceda la vanzarea acestora, in conditiile legii. Sumele rezultate din vanzare sunt utilizate de aceasta pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu ocazia operatiunilor de ranfluare a navei, a cheltuielilor si a primei de salvare, dupa caz, a platii taxelor si a altor plati catre bugetul de stat, precum si a altor cheltuieli generate de indeplinirea procedurilor prevazute in acest capitol. Suma ramasa este consemnata de capitania de port si este pastrata intr-un cont distinct de catre administratia portuara si/sau de cai navigabile a zonei respective.
    (3) Daca pana la implinirea unui an de la data consemnarii sumei ramase, conform alin. (2), cei interesati nu si-au valorificat drepturile sau daca pretentiile formulate inauntrul aceluiasi termen in fata organelor de jurisdictie au fost respinse prin hotarare definitiva si irevocabila, atunci suma consemnata se face venit la bugetul de stat.
    Art. 107
    (1) In cazul in care capitania de port considera ca esuarea sau scufundarea unei nave in apele nationale navigabile constituie un pericol iminent pentru navigatie, aceasta va notifica, in scris, proprietarului sau operatorului navei sa procedeze in maximum 24 de ore de la notificare la inceperea operatiunilor de scoatere a navei si la curatarea fundului albiei.
    (2) In cazul in care proprietarul sau operatorul navei nu incepe aceste operatiuni in termenul prevazut la alin. (1), capitania de port va proceda in conformitate cu prevederile art. 103 alin. (3).
    (3) In situatii exceptionale, in care pericolul de navigatie sau poluare determina actiunea imediata, capitania de port dispune administratiei portuare si/sau de cai navigabile a zonei respective efectuarea operatiunilor, fara notificarea scrisa prevazuta la alin. (1).
    Art. 108
    (1) Daca proprietarul sau operatorul navei nu restituie cheltuielile ocazionate de operatiunile de dezesuare sau ranfluare si de curatare a albiei, nava si toate bunurile recuperate, ramase in custodia administratiei portuare si/sau de cai navigabile a zonei respective, vor fi vandute de catre aceasta, in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Sumele obtinute din vanzare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de operatiunile de dezesuare sau ranfluare si de limitare si indepartare a consecintelor, precum si de curatare a albiei, plata creantelor catre capitania de port si administratia portuara si/sau de cai navigabile care greveaza nava, eventuala diferenta ramanand la dispozitia proprietarului sau a operatorului navei.
    (3) In cazul in care cheltuielile prevazute la alin. (2) depasesc suma obtinuta prin vanzare, proprietarul/operatorul navei sau reprezentantii acestora raman obligati la plata diferentei.
    Art. 109
    (1) Documentele de confirmare a operatiunilor de scoatere a epavelor, de ranfluare a navelor scufundate sau esuate, de scoatere a bunurilor scufundate, de curatare a albiei, precum si de limitare si indepartare a consecintelor, intocmite de capitania de port si insotite de calculele justificative privind cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor operatiuni, precum si cele privind paza si administrarea bunurilor salvate constituie titlu executoriu.
    (2) Executarea titlului prevazut la alin. (1) de catre unitatea creditoare se face cu prioritate inaintea oricarei alte creante.

    SECTIUNEA a 4-a
    Pilotajul navelor maritime

    Art. 110
    Pilotajul navelor maritime in porturi si pe cai navigabile este serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.
    Art. 111
    Prin serviciul de pilotaj se asigura desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei navelor in porturi si pe cai navigabile, prin intermediul unei persoane calificate si autorizate in acest sens, denumita in continuare pilot, si al unor mijloace specializate.
    Art. 112
    (1) Pilotul nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului, caruia ii revine intreaga responsabilitate privind navigatia si manevrele efectuate de nava aflata sub comanda sa.
    (2) Daca informatiile furnizate de pilot au fost eronate ori au fost transmise eronat cu buna stiinta, raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine pilotului. In acest caz administratia portuara si/sau de cai navigabile, agentul economic sau asociatia profesionala careia ii apartine pilotul poarta raspunderea pentru daunele rezultate.
    (3) Comandantul navei pilotate are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze pilotului datele corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, incarcatura, caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum si orice alte caracteristici ale navei solicitate de pilot;
    b) sa il informeze pe pilot in cazul in care paraseste comanda navei, precum si despre persoana desemnata sa il inlocuiasca.
    Art. 113
    (1) Comandantul navei pilotate nu are dreptul sa retina pilotul la bord dupa iesirea navei din zona sau din portul unde pilotajul este obligatoriu si are obligatia sa il debarce in siguranta.
    (2) In cazul in care debarcarea nu se poate face in siguranta datorita conditiilor meteorologice si hidrologice, comandantul navei are obligatia de a asigura debarcarea pilotului in cel mai apropiat loc sigur, precum si intoarcerea acestuia la locul sau de resedinta, pe cheltuiala navei.
    Art. 114
    Pe timpul cat se afla la bordul navei pilotul are obligatia de a furniza comandantului toate informatiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta.
    Art. 115
    Pilotul poate parasi nava in urmatoarele situatii, numai dupa ce a primit acordul comandantului:
    a) a acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta;
    b) a scos nava in afara zonei sau portului in care pilotajul este obligatoriu;
    c) din motive obiective, a fost necesara inlocuirea sa de catre un alt pilot.
    Art. 116
    (1) In timpul cat se afla la bordul navei sau dupa debarcare pilotul are obligatia de a anunta, in cel mai scurt timp posibil, capitania de port, administratia portuara si/sau de cai navigabile, dupa caz, despre:
    a) orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei;
    b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava pe care a pilotat-o sau la alte nave pe care le-a intalnit;
    c) orice nerespectare de catre comandantul navei pilotate a regulilor de navigatie, de protectie a mediului si a celor privind transportul marfurilor periculoase si poluante;
    d) functionarea defectuoasa a unor echipamente sau instalatii ale navei;
    e) inceperea/terminarea manevrei si orice problema privind siguranta navigatiei in timpul manevrei navei pilotate.
    (2) In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei sau pentru securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei, pilotul poate solicita capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei navei pe care o piloteaza, pana la restabilirea circumstantelor care fac posibila navigatia in siguranta.
    Art. 117
    (1) Pilotul trebuie sa fie cetatean roman si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana.
    (2) Modul de recrutare, scolarizare, perfectionare si brevetare a pilotilor se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.

    SECTIUNEA a 5-a
    Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi

    Art. 118
    Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, denumit in continuare remorcaj, este serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.
    Art. 119
    Prin remorcaj se asigura desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor portuare.
    Art. 120
    In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate ordinele primite din partea acestuia.
    Art. 121
    Remorcherul poate parasi nava remorcata in urmatoarele situatii, numai dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate:
    a) nava remorcata a acostat, respectiv a ancorat, in siguranta;
    b) nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu;
    c) din motive obiective, a fost necesara inlocuirea cu un alt remorcher.
    Art. 122
    In timpul cat efectueaza serviciul de remorcaj comandantul remorcherului are obligatia de a anunta, in cel mai scurt timp posibil, capitania de port sau administratia portuara si/sau de cai navigabile, dupa caz, despre:
    a) orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei;
    b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava remorcata sau la alte nave pe care le-a intalnit;
    c) orice nerespectare a regulilor de navigatie de catre comandantul navei remorcate;
    d) inceperea/terminarea manevrei si orice problema privind siguranta navigatiei aparuta in timpul remorcajului.

    CAP. 7
    Supravegherea si controlul navigatiei in porturi si in apele nationale navigabile

    SECTIUNEA 1
    Regimul navigatiei in porturi si in apele nationale navigabile

    Art. 123
    Navele de orice categorie, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza si care intra in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti, sunt obligate sa respecte dispozitiile privind intrarea si navigatia in apele nationale navigabile, stationarea, operarea si iesirea din porturi, prevazute de legislatia nationala.
    Art. 124
    (1) Navele de orice categorie, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai in locurile stabilite in acest scop si care sunt semnalizate corespunzator.
    (2) Locurile in care ancorarea sau acostarea este permisa se aproba de capitania de port in a carei zona de activitate se afla acestea. Pentru apele navigabile de frontiera este necesar acordul prealabil al politiei de frontiera.
    (3) In cazuri de forta majora navele pot acosta si in afara zonelor prevazute la alin. (1), cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se atesta de capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre capitania portului de destinatie.
    Art. 125
    (1) In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau pentru evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial sau integral, pe malul caii navigabile, comandantul are obligatia sa informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de frontiera.
    (2) Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati se pot desfasura se stabilesc de catre Autoritatea Navala Romana.

    SECTIUNEA a 2-a
    Exercitarea activitatii de control de catre Autoritatea Navala Romana si capitaniile de port

    Art. 126
    Activitatea de supraveghere si control a navigatiei civile se efectueaza de Autoritatea Navala Romana si capitaniile de port.
    Art. 127
    (1) Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, elibereaza acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din port.
    (2) In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port se elibereaza numai dupa obtinerea liberei practici sanitare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Controlul statului pavilionului

    Art. 128
    (1) Autoritatea Navala Romana are dreptul si obligatia sa controleze si sa monitorizeze navele care arboreaza pavilionul roman, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, privind respectarea legislatiei nationale, si, in principal, daca acestea:
    a) au actele de nationalitate valabile;
    b) au echipajul minim de siguranta prezent la bord;
    c) respecta prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte privind standardele tehnice si conditiile de munca si de viata la bord;
    d) fiecare membru al echipajului detine brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o indeplineste la bordul navei.
    (2) Autoritatea Navala Romana are obligatia de a controla si de a monitoriza navele care arboreaza pavilionul roman privind respectarea conditiilor prevazute la alin. (1) si atunci cand aceste nave se afla in afara apelor nationale navigabile.
    (3) In cazul in care constata ca navele care arboreaza pavilionul roman nu respecta conditiile prevazute la alin. (1), Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, va interzice plecarea navelor pana la remedierea deficientelor constatate.
    (4) In cazul in care constata nerespectarea in mod repetat a uneia sau mai multora dintre conditiile de la alin. (1), Autoritatea Navala Romana poate lua masura retragerii dreptului de arborare a pavilionului roman pentru acea nava sau retragerea documentului de conformitate companiei care opereaza nava.

    SECTIUNEA a 4-a
    Controlul statului portului

    Art. 129
    (1) Autoritatea Navala Romana are dreptul si obligatia de a controla navele care arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) In cazul in care constata ca navele prevazute la alin. (1) nu respecta aceste prevederi, Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, va retine navele pana la remedierea deficientelor constatate.
    (3) Autoritatea Navala Romana are obligatia de a notifica autoritatii competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul sau deficientele constatate.
    (4) In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in portul in care nava a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate autoriza plecarea navei catre alt port, daca aceasta poate naviga in conditii minime de siguranta, iar daca portul respectiv se afla in alt stat, va notifica in mod corespunzator autoritatii competente din acel stat.
    Art. 130
    Capitaniile de port pot interzice navigatia in apele nationale navigabile, precum si operatiunile de incarcare/descarcare si transbordare sau legatura cu uscatul navelor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 27.

    SECTIUNEA a 5-a
    Controlul efectuat de capitaniile de port

    Art. 131
    Capitaniile de port pot interzice iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca acestea constata ca:
    a) actele de bord lipsesc sau nu sunt valabile;
    b) navele au gaura de apa;
    c) functionarea instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare este defectuoasa;
    d) nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de semnalizare si de ancorare;
    e) incarcatura de pe punte pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in navigatie;
    f) stivuirea si arimarea marfurilor in magazii sunt defectuoase, periclitand siguranta navigatiei;
    g) pescajul navei depaseste pescajul maxim prevazut in actele navei;
    h) pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze;
    i) numarul pasagerilor imbarcati depaseste numarul prevazut in actele navei;
    j) membrii echipajului nu poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare functiilor;
    k) la bordul navei nu se afla echipajul minim de siguranta;
    l) in orice alte cazuri in care siguranta navei este periclitata sau nava ar periclita siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa evidenta de poluare.
    Art. 132
    (1) Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile, la solicitarea Autoritatii Navale Romane, a administratiilor portuare si/sau de cai navigabile, a altor autoritati publice ale statului sau ale unor agenti economici, pentru debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de respectivele autoritati sau respectivii agenti economici.
    (2) Solicitarea privind interzicerea plecarii navei va fi facuta in scris, raspunderea pentru interdictia de plecare revenind solicitantului.
    (3) Interdictia de plecare a navei nu poate depasi 24 de ore de la momentul solicitarii privind interzicerea plecarii. Dupa aceasta perioada nava va fi retinuta numai daca solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti competente de punere a navei sub sechestru. Retinerea poate inceta daca proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. In calculul celor 24 de ore nu se iau in considerare orele din zilele declarate legal ca nelucratoare.
    Art. 133
    Prevederile art. 27 nu se aplica navelor care arboreaza pavilion strain folosite pentru servicii guvernamentale.
    Art. 134
    (1) In cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii referitoare la infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele si orice avarie, capitaniile de port au dreptul si obligatia sa efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe in limitele competentelor lor.
    (2) In cazul in care primesc, in scris, reclamatii si plangeri referitoare la abateri in legatura cu navigatia sau care au avut loc pe nave, in porturi ori in apele nationale navigabile si sesizari cu privire la marfa si incarcatura, capitaniile de port fac cercetari in limita competentei lor si, in cazul in care este stabilita vinovatia unei persoane, procedeaza potrivit legii.
    (3) Capitaniile de port au dreptul sa efectueze din oficiu cercetarea accidentelor de navigatie sau alte cercetari la care au calitatea de a se sesiza din oficiu, atunci cand considera ca acest lucru este necesar.
    (4) In cazurile in care in urma unui sinistru sau a unui naufragiu o nava, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, s-a pierdut ori a fost abandonata de echipajul ei sau numai de comandant, capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs acest eveniment are obligatia de a incepe, fara intarziere, cercetarile. In timpul cercetarilor capitania de port trebuie sa stabileasca circumstantele in care s-a produs sinistrul sau naufragiul, cauzele care au condus la pierderea navei, sa adune probe materiale si sa ia masurile necesare si suficiente pentru conservarea acestora, sa intocmeasca un raport pentru a fi inaintat organelor abilitate, sa continue cercetarile si sa stabileasca responsabilitatile.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 135
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, ministerul va elabora si va supune spre aprobare Guvernului regulamentul de aplicare a acesteia*).
------------
    *) Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 245/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003.

    Art. 136
    In termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministerul va elabora si va supune spre aprobare Guvernului actul normativ privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane*), prin care se vor stabili statutul, atributiile, patrimoniul, personalul si regimul contractelor existente.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002.

    Art. 137
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2003, proprietarii navelor se vor prezenta la capitaniile de port pentru reconfirmarea actelor de nationalitate prevazute la art. 41.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) duce la suspendarea din oficiu a dreptului de arborare a pavilionului roman.
    (3) In cazul in care persoanele fizice sau juridice care isi revendica dreptul de proprietate asupra unei nave nu au inregistrat in actele de nationalitate numele lor ca proprietari, se vor prezenta, in termenul prevazut la alin. (1), la capitania portului de inmatriculare a navei, pentru a-si clarifica situatia. Acestia trebuie sa prezinte respectivei capitanii de port actele prin care dovedesc dreptul de proprietate asupra navei sau sa dovedeasca faptul ca in ultimii 5 ani au actionat ca un proprietar diligent.
    (4) In cazul in care proprietarul navei este acelasi cu cel mentionat in actul de nationalitate a navei, iar reconfirmarea prevazuta la alin. (1) se face pe formular de tip vechi, aceasta operatiune se face cu titlu gratuit.
    Art. 138
    In cazul in care in apele nationale navigabile se afla o nava al carei proprietar este necunoscut, Autoritatea Navala Romana va solicita public, printr-un anunt intr-un ziar local, unul national, unul international, precum si prin mijloace electronice, prezentarea proprietarului. In cazul in care in termen de 60 de zile de la data aparitiei anuntului proprietarul nu se prezinta la Autoritatea Navala Romana, nava va fi confiscata si valorificata conform legislatiei in vigoare.
    Art. 139
    Activitatile de pilotaj, remorcaj de manevra si legare-dezlegare a navelor maritime in porturi si pe apele nationale navigabile vor fi reglementate printr-o lege privind administrarea porturilor si cailor navigabile si serviciile in porturi si pe caile navigabile.
    Art. 140
    (1) Certificatele de clasa si certificatele care atesta conformitatea navelor maritime cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, eliberate de Regia Autonoma "Registrul Naval Roman", sunt valabile pana la data expirarii lor, dar nu mai tarziu de 1 septembrie 2003. Toate celelalte certificate eliberate navelor si companiilor de navigatie de catre minister, de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. sau de Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" raman valabile pana la data expirarii lor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003.
    (2) Toate carnetele de marinar, brevetele, certificatele de capacitate, atestatele si certificatele de conformitate eliberate personalului navigant si personalului auxiliar de catre Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de catre capitaniile de port raman valabile pana la data expirarii acestora.
    (3) Persoanele juridice romane cu capital majoritar strain, care la data de 1 august 2003 erau autorizate sa efectueze transport public fluvial de marfuri, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) pana la data de 1 ianuarie 2007.
    Art. 141
    Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei*) se modifica in mod corespunzator.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003.

    Art. 142
    La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abroga: art. 3 din Decretul nr. 92/1995 pentru ratificarea Conventiei internationale pentru securitatea containerelor, incheiata la Geneva la 2 decembrie 1972, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 12 august 1975, art. 3 din Decretul nr. 23/1976 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia internationala asupra masurarii tonajului navelor, incheiata la Londra la 23 iunie 1969, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 15 din 14 februarie 1976, art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.
    Art. 143
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga: Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civila, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972, cu exceptia capitolului VI   "Infractiuni", H.C.M. nr. 40/1973 pentru aprobarea Regulamentului cuprinzand norme cu privire la navigatia civila, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 25 ianuarie 1973, precum si orice alte dispozitii contrare.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 42/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 42 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 42/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu