Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.10 din 29.08.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 30 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 13, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: k)sumele necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului. 2. La articolul 20, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii depăşeşte suma avansului. Garanţia este eliberată şi atunci când avansul nejustificat a fost restituit AFIR în procent de 110% din valoarea nejustificată de către beneficiar, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării notificării de restituire a avansului nejustificat, potrivit procedurilor de lucru ale AFIR, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) sau nerestituite de beneficiar în condiţiile prevăzute la alin. (4) vor fi recuperate de AFIR prin executarea scrisorilor de garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.
3. La articolul 20, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Solicitanţii/Beneficiarii PNDR 2007-2013 ale căror proiecte sunt cofinanţate public integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita AFIR un avans care nu poate depăşi 50% din contribuţia publică naţională, cu respectarea condiţiilor legislaţiei naţionale în vigoare.
Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, partea introductivă şi literele a) şi e) vor avea următorul cuprins: Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt entităţi care nu desfăşoară activitate economică prin proiectul pentru care deţin contract de finanţare încheiat cu AFIR, astfel: a)comunele, oraşele, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligaţiilor ce decurg din executarea garanţiilor acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de AFIR.
(4) Valoarea creanţelor recuperate de fondurile de garantare reîntregeşte sursa din care a fost efectuată plata.
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din sursele MADR. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor se stabileşte anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se aplică pentru scrisorile de garanţie acordate în favoarea AFIR în anul respectiv şi nivelul comisioanelor rămâne acelaşi pe toată perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.
(2) Comisionul de garantare se datorează la valoarea scrisorii de garanţie emise de fondurile de garantare în favoarea AFIR pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Comisionul de garantare se facturează şi se încasează la acordarea/ prelungirea garanţiei pentru anul în curs şi ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilităţii scrisorii de garanţie, proporţional cu numărul de luni de garantare din an.
(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale fondurilor de garantare.
(4) Pentru plata comisionului de garantare, beneficiarii vor emite acorduri de garantare a comisionului datorat, prevăzut la alin. (2), care reprezintă titluri executorii.
(5) În cazul neachitării comisionului până la termenul prevăzut la alin. (2), fondurile de garantare execută beneficiarii în baza acordului de garantare a comisionului prevăzut la alin. (4).
5. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Creanţele rezultate din scrisorile de garanţie executate de AFIR în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se execută de către fondurile de garantare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, iar sumele recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.
(2) Executarea creanţelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanţiilor către AFIR se efectuează în temeiul acordurilor de garantare, încheiate între beneficiarii scrisorilor de garanţie şi fondurile de garantare, care sunt titluri executorii conform legii.
(3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 lit. d) şi e), aceştia vor emite în favoarea fondurilor de garantare un bilet la ordin de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie, avalizat de reprezentantul legal şi care reprezintă titlu executoriu.
Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 23, alineatele (5) şi (10)-(12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(10) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în procedurile de lucru, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanţie ori a poliţelor de asigurare, după caz, de către AFIR se face cu perceperea de dobânzi calculate şi datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului conform alin. (51) şi data recuperării integrale a acestuia.
(11) Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, emis de AFIR, constituie titlu de creanţă şi este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta se comunică debitorului şi se transmite la ANAF în vederea recuperării.
(12) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
2. La articolul 23 alineatul (20), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii, de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în acesta; 3. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 40 lei.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.
Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)supracompensare/plăţi în exces - diferenţa dintre cuantumul unitar calculat iniţial şi cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, ca urmare a reinterogării sistemului informatic. 2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
(4) În situaţia în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăţilor pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăţi efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăţi în exces către fermieri.
(5) Sumele suplimentare faţă de plafoanele prevăzute la alin. (4) se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă», cu încadrarea în plafonul naţional prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(6) Sumele prevăzute la alin. (5) se recuperează de la beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (4) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăţi în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar şi a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal şi zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.
(2) În situaţia în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăţi efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăţi în exces către fermieri.
(3) Sumele suplimentare faţă de plafonul prevăzut la alin. (1) se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2018 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».
(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se recuperează de la beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăţi în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar şi a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Articolul V Scrisorile de garanţie eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi stabilirea nivelului comisioanelor de garantare pentru scrisorile de garanţie aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se supun prevederilor legale în vigoare la data acordării acestora.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescup. Viceprim-ministru, ministrul mediului,Laurenţiu Adrian Neculaescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul fondurilor europene,Rovana PlumbSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 10/2018
OUG 49 2015
OUG 3 2015
OUG 79 2009
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
OUG 74 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu