Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 928 din 15 iunie 2010

pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 25 iunie 2010Având în vedere:

-  Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. Cs.A. 6.409/2010 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 646/14.06.2010;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

ANEXA

NORME

privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate

Art. 1. -In înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a)   volumul vânzărilor reprezintă întreaga cantitate de medicamente din cadrul programelor naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, vândută în sistemul de asigurări sociale de sănătate către furnizorii de medicamente în tratamentul ambulatoriu şi către unităţile sanitare cu paturi, în cadrul unui trimestru;

b)  total venituri trimestriale obţinute reprezintă valoarea rezultată în urma comercializării corespunzătoare întregii cantităţi de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, încasată de către persoanele menţionate la art. 3 în cadrul unui trimestru, după deducerea TVA.

Art. 2. -Veniturile realizate ca urmare a aplicării contribuţiei prevăzute la art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare contribuţie, se datorează şi se încasează trimestrial şi constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se utilizează pentru:

a) investiţii în infrastructură şi dotări în sistemul sanitar public;

b) finanţarea programelor naţionale de sănătate;

c) rezerva Ministerului Sănătăţii pentru situaţii speciale;

d)  sume alocate prin transfer în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) alte destinaţii prevăzute la art. 93 alin. (11), (5) şi (51) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plătitorii contribuţiei sunt nominalizaţi la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Procentul contribuţiei se determină potrivit anexei nr. 14 la Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din total venituri obţinute trimestrial, în funcţie de volumul vânzărilor de medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, definit la art. 1 lit. a).

(2)   Valoarea contribuţiei trimestriale se determină prin aplicarea procentului de contribuţie, stabilit potrivit alin. (1), asupra totalului de venituri obţinute trimestrial, definite la art. 1 lit. b), după deducerea TVA.

(3)  In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti, prin Ministerul Sănătăţii, transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista cuprinzând persoanele menţionate la art. 3. Datele se transmit pe suport hârtie şi în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. In situaţia în care apar modificări în această listă, datele se transmit la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora, lista actualizându-se ori de câte ori este nevoie.

(4)  Contribuţia se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, în contul deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cont care va fi afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Art. 5. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie şi în format electronic, declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b.

(2)  Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se dau pe propria răspundere, se semnează şi se asumă de către reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 3. Depunerea declaraţiei şi completarea tuturor câmpurilor sunt obligatorii. In cazul în care nu există date, se completează cu zero.

(3) Contribuţia datorată se notifică de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiilor şi se comunică persoanelor menţionate la art. 3, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) In primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, unităţile sanitare cu paturi au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele achiziţionate şi să raporteze trimestrial caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4.

(2)  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare cu paturi se aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute în contractul de management.

(3) Casele de asigurări de sănătate transmit trimestrial către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, datele menţionate la alin. (1), în format centralizat, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 5.

(4)  Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (3), în format centralizat, se transmit Ministerului Sănătăţii în perioada 25-30 a fiecărei luni următoare încheierii unui trimestru, în vederea verificării şi urmăririi încasărilor.

(5) In primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat operaţiunile de declarare, notificare, plată şi încasare, Ministerul Sănătăţii comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sumele încasate pentru fiecare persoană juridică, care, conform legii, are obligaţia de plată, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 365 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată pentru un trimestru, conform dispoziţiilor art. 365 alin. (11) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pierd dreptul la decontarea din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor comercializate în cadrul programelor naţionale de sănătate, a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi a medicamentelor în tratamentul spitalicesc, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiei se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Măsurile dispuse la alin. (1) pot fi contestate la comisia prevăzută la art. 9 alin. (2), în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 8. - (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) sau depunerea acestora cu date incomplete şi/sau incorecte se notifică de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suportă de persoana care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 şi are obligaţia să depună declaraţia conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(2)  Eventualele sume reprezentând diferenţe de plată ca urmare a verificărilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sumele conţinute în declaraţie se notifică în termen de 15 zile de la data constatării, iar pentru cazul de fals în declaraţii se înştiinţează instituţiile abilitate.

(3)  Obligaţiile de plată a sumelor prevăzute la alin. (1) au termen scadent la data prevăzută de lege pentru achitarea obligaţiei de plată conform declaraţiei respective. După această dată, până la plata efectivă, se calculează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Notificarea prevăzută la art. 8 alin. (1) poate fi contestată în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(2)  La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se înfiinţează o comisie mixtă, în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor, formată din 5 reprezentanţi, după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii;

b) 2 reprezentanţi desemnaţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

c)   un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti.

(3) Contestaţia se depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 10. - Pentru trimestrul I al anului 2010, declaraţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI BUCUREŞTI

LISTA

cuprinzând persoanele autorizate pentru punerea pe piaţă sau comercializarea medicamentelor în România

Cod de înregistrare fiscală

Denumirea firmei

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/

autorizaţiei de comercializare

Codul CIM

Denumirea comercială

Forma farmaceutică

Concentraţia

Forma de ambalare

NOTĂ:

Conţine un număr de..............pagini.

Data......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.......................................................................................................

ANEXA Nr. 2a la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                     (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP............................................, în calitate de reprezentant legal al ............................., potrivit documentului*...................................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,..............................., şi conţine un număr de......pagini.

Data...................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

.........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru furnizorii de medicamente utilizate în tratamentul ambulatoriu

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/ autorizaţiei de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 2b la norme

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                            (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală.................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................, CNP........................................................., în calitate de reprezentant  legal   al   ......................................................................................,   potrivit documentului*  ................................ nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,................................., şi conţine un număr de......pagini.

Data................................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..............................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista medicamentelor vândute în trimestrul.............2010

pentru unităţile sanitare cu paturi

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei de punere pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de

ambalare

Cantitatea

vândută

trimestrul....

anul curent

Preţul de vânzare

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 3 la norme

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CABINET PREŞEDINTE

Calea Călăraşilor nr. 248. Bloc S19, Sector 3. Bucureşti

E-mail: .......Tel........., Fax........

Către

Persoana autorizată în România..........................................................

                                                        (denumirea, adresa)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin reprezentantul său legal, preşedinte..............................................................,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010, emite următoarea

NOTIFICARE

Articol unic. - (1) Prin prezenta vă comunicăm că în consecinţa declaraţiilor depuse de către reprezentantul legal, contribuţia datorată şi care urmează a fi virată este în sumă de......................................................... lei.

                                                               (în cifre şi litere)

(2) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face până la data de 25 a lunii curente.

(3) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face în contul nr.....................................deschis la Activitatea de Trezorerie şi

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Sănătăţii.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

..............................................................................

Directorul general adjunct relaţii cu furnizorii,

..............................................................................

Vizat CFP

ANEXA Nr. 4 la norme

Unitatea sanitară..........................................................

                                       (denumirea, adresa)

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata,..................................................., CNP.............................................., în calitate de reprezentant legal al..................................................................., potrivit documentului*.............................nr........./.............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi datele cuprinse în prezenta declaraţie sunt complete şi conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie a fost dată astăzi,........................, şi conţine un număr de......pagini.

Data.......................

Numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila

..........................................................................................................

* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista cu medicamentele achiziţionate în trimestrul............2010

DCI

Cod CIM

Denumirea comercială**

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/Data

autorizaţiei de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma de ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent***

Total sumă trimestrul ... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

ANEXA Nr. 5 la norme

Casa de Asigurări de Sănătate...............................................

CENTRALIZATOR

cuprinzând medicamentele achiziţionate de către unităţile sanitare cu paturi la nivelul trimestrului.........2010

DCI

Codul CIM

Denumirea comercială*

Forma farmaceutică

Concentraţia

Numărul/

Data autorizaţiei

de punere

pe piaţă/autorizaţiei

de comercializare

Forma

de

ambalare

Cantitatea achiziţionată trimestrul.... anul curent

Preţul de achiziţie

trimestrul ....

anul curent**

Total sumă trimestrul.... anul curent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spitalul 1

DCI 1

Total

DCI 1

DCI 2

Total

DCI 2

TOTAL:

Răspundem de exactitatea datelor.

Preşedinte - director general,

...............................................................

Director economic,

...............................................................

Director relaţii cu furnizorii,

...............................................................

* Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

** Preţul de achiziţie trebuie să fie conform Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentraţie şi formă de ambalare (cantitate).

Declaraţia se depune trimestrial la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 928/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 928 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu