Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 912 din 4 septembrie 2009

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate romane, republicata

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 17 septembrie 2009In temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 18 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Constantin Dascaiu,

secretar de stat

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.065/2004)

METODOLOGIE

privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

In temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, denumită în continuare ordonanţă, se stabilesc următoarele:

1. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal se fac în baza:

- autorizaţiilor de călătorie;

- permiselor de călătorie în interes personal;

- biletelor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie şcolare.

2. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal se efectuează la clasa a II-a.

Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent şi au dreptul să călătorească la clasa I următoarele categorii de personal:

- salariaţii încadraţi la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A, la Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, încadraţi la clasa 23 de salarizare şi la clase superioare acesteia;

- salariaţii încadraţi la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, încadraţi la clasa 24 de salarizare şi la clase superioare acesteia;

- salariaţii cu studii superioare, care sunt încadraţi pe funcţii pentru care se prevăd studii superioare, din unităţile prevăzute la alineatele precedente, precum şi din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate, din grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la unităţile desprinse din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;

- salariaţii încadraţi la unităţile menţionate la alineatele precedente, distinşi cu insigna „Pentru merit ceferist";

- salariaţii care au avut dreptul să beneficieze de călătorii pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal la clasa I până la data intrării în vigoare a ordonanţei, dacă schimbarea funcţiei sau a locului de muncă, survenită ulterior, nu reprezintă o retrogradare.

In cazul în care ambii soţi sunt beneficiari de călătorii pe căile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu şi în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementări se acordă dreptul la clasa I ambilor beneficiari.

3. Călătoriile pe bază de bilete sau permise de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se efectuează la clasele stabilite în conformitate cu prevederile pct. 2 din prezentul capitol. Pentru deplasări la distanţe mai mari de 300 km, biletele şi permisele de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se pot emite pentru clasa I şi beneficiarilor de călătorii la clasa a II-a.

4. Pentru deplasarea persoanelor prevăzute la art. 12 din ordonanţă clasele de călătorie se stabilesc prin actul de aprobare.

5. Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., ai unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, ai filialelor acestora, precum şi ai subunităţilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniţi din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar „S.M.F." - S.A., care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori se află în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular şi care urmează cursuri şi practică în alte localităţi decât cea de domiciliu beneficiază de permise de călătorie şcolare, în mod gratuit, pentru o distanţă de maximum 300 km. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu durată de peste 5 ani, fără a se ţine cont de anul de studiu. De permise de călătorie şcolare beneficiază şi:

- copiii salariaţilor şi pensionarilor proveniţi din aceste unităţi, care au decedat, dacă copiii respectivi sunt beneficiari de pensie de urmaş după salariatul sau pensionarul decedat, iar în cazul salariaţilor decedaţi, vechimea în muncă în aceste unităţi, până la data decesului, este de minimum 10 ani;

- copiii pensionarilor proveniţi din salariaţii acestor unităţi, în anul pensionării acestora, când beneficiază de facilităţi de călătorie pe baza legitimaţiei de călătorie obţinute în calitate de salariaţi ai unităţilor respective, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile de vechime de a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în calitate de pensionari.

In cazul în care localitatea de domiciliu a beneficiarilor de permise de călătorie şcolare sau, după caz, localitatea în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ este deservită de o staţie de cale ferată aflată pe secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de operatori de transport feroviari, permisele de călătorie şcolare se eliberează de la prima sau, după caz, până la ultima staţie de cale ferată de pe secţia de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

Permisele de călătorie şcolare se vor elibera pentru distanţa maximă prevăzută şi vor fi valabile la trenuri de persoane şi accelerate. Cu viza regionalei de transport feroviar de călători sau a Serviciului legitimaţii de călătorie, în funcţie de compartimentul legitimaţii de călătorie emitent al permisului şcolar respectiv, acesta poate fi valabil şi la două trenuri rapide pentru fiecare sens de circulaţie al relaţiei pentru care a fost emis. Viza se poate acorda pentru trenurile rapide care circulă în trafic intern sau trenurile rapide care circulă în trafic internaţional în compunerea cărora sunt grupe de vagoane în trafic intern.

Aceste legitimaţii de călătorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimaţii de călătorie nu se eliberează altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, ci numai copiilor acestora. In cazul în care beneficiarul de permis de călătorie şcolar se căsătoreşte, pierde acest drept, părintele acestuia fiind obligat să predea unităţii emitente permisul şcolar respectiv, în caz contrar părintele va răspunde patrimonial şi disciplinar.

6. Gestionarea legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române se face de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., prin Serviciul legitimaţii de călătorie, la nivel central, iar la nivel teritorial, prin compartimentele Legitimaţii de călătorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

7. Modelele legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române se stabilesc de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

8. La schimbarea în primul semestru al anului a clasei de călătorie a titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române, permisele de călătorie eliberate anterior se retrag, se anulează şi se eliberează acestuia şi membrilor săi de familie numărul integral de file de permis de călătorie valabile la clasa dobândită, iar când schimbarea clasei de călătorie are loc în semestrul al doilea al anului se eliberează acestuia şi membrilor săi de familie jumătate din numărul integral de file de permis de călătorie, astfel încât în ambele situaţii numărul de file de permis de călătorie acordate anual să nu depăşească numărul de file de permis stabilit prin ordonanţă. In acelaşi mod se procedează şi în cazul în care titularul dreptului de călătorie în cursul unui an calendaristic îşi schimbă locul de muncă în cadrul aceleiaşi societăţi sau la altă societate beneficiară de permise de călătorie pe căile ferate române.

9. Pentru emiterea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române conform ordonanţei, unităţile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A. Aceste persoane, denumite gestionari, răspund patrimonial şi disciplinar de nerespectarea prevederilor ordonanţei şi a prezentei metodologii. Lista nominală a gestionarilor va fi transmisă compartimentului de legitimaţii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., care emite legitimaţiile de călătorie unităţii de care aparţin gestionarii. Termenul minim de eliberare a legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române de către compartimentele menţionate la pct. 6 este de minimum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor necesare eliberării la compartimentele respective.

10. Drepturile de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula - salariat, membru de familie, pensionar - beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calităţile care dau aceste drepturi.

CAPITOLUL II

Călătoria pe bază de autorizaţii de călătorie

1. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la:

- compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

- Societatea Naţională a Căilor Ferate Române;

- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „CFR." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază în mod gratuit de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, denumite în continuare autorizaţii.

2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - alţii decât cei din compartimentele de specialitate feroviară, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care ocupă funcţii de conducere şi control, beneficiază pentru călătoria în interes de serviciu şi în interes personal de autorizaţii. Funcţiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.

3. Conform art. 12 din ordonanţă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A. poate elibera autorizaţii, nominale sau colective, unor persoane din afara Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., care desfăşoară activităţi în interesul acesteia. Numărul, clasele şi modul de acordare vor fi stabilite prin convenţiile încheiate cu fiecare unitate sau prin hotărâri ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A.

4. Emiterea autorizaţiilor se face de:

- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., prin Serviciul legitimaţii de călătorie, pentru centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., centralul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A., centralul Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., centralul unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi -în funcţie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi pentru salariaţii din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea Feroviară Română-AFER şi alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prevăzuţi la pct. 2 - în funcţie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale;

- compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători, pentru personalul Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A., pentru salariaţii unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unităţi şi din unităţile din structura acestora, pentru personalul din teritoriu al societăţilor prevăzute la pct. 4 liniuţa 1 şi al filialelor acestora.

5. Autorizaţiile pot fi nominale şi colective. Autorizaţia nominală este o legitimaţie de călătorie netransmisibilă, care conţine fotografia posesorului, numele şi prenumele, funcţia, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica menţiuni, anul de valabilitate, data emiterii, ştampila şi semnătura directorului general al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A.

Autorizaţia colectivă se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane şi se eliberează numai de către Serviciul legitimaţii de călătorie, pe timp limitat, în mod gratuit, unor instituţii care desfăşoară activităţi comune cu personalul căii ferate, în baza art. 12 din ordonanţă. Numărul, clasele şi modul de acordare a acestor autorizaţii se vor stabili prin aprobări ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A. Această legitimaţie de călătorie este transmisibilă şi este valabilă numai însoţită de ordin de deplasare, delegaţie de serviciu sau ordin de serviciu. Această legitimaţie de călătorie nu dă dreptul la obţinerea tichetului de rezervare a locului.

6. Autorizaţiile de călătorie pe căile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise şi dau dreptul posesorului la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile accelerate şi rapide, precum şi la alte categorii de trenuri, conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A.

La călătoria în interes de serviciu aceste autorizaţii dau dreptul la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A., la filialele acesteia, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, în cazul în care titularul prezintă ordinul de deplasare cu menţiunea „Circulă cu tren IC", semnat de conducătorul unităţii respective.

Pentru călătoria cu loc rezervat se va achita integral tariful tichetului de rezervare. In acest caz, la verificarea legalităţii călătoriei de către organele cu sarcini de serviciu în acest sens, posesorul autorizaţiei de călătorie va prezenta autorizaţia de călătorie însoţită de tichetul de rezervare. Călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior se va efectua numai cu achitarea diferenţelor tarifare, conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A.

7. Autorizaţiile pot conţine menţiunea „Valabilă la VD", care dă dreptul posesorului autorizaţiei respective la călătoria cu vagoanele de dormit şi cuşetă fără plata suplimentului de pat, precum şi alte menţiuni stabilite de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A. prin dispoziţie a directorului general.

Beneficiarii autorizaţiilor ce conţin menţiunile respective se stabilesc de către conducerea fiecărei societăţi pentru personalul propriu. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din Autoritatea Feroviară Română -AFER şi din alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care beneficiază de autorizaţii ce conţin menţiuni, sunt cuprinse în anexa nr. 1.1. la prezenta metodologie.

In cazul în care posesorul unei autorizaţii de călătorie cu menţiunea „Valabilă la VD" a efectuat o rezervare gratuită pentru care a fost emis un tichet gratuit renunţă la călătorie, indiferent de motiv, posesorul respectiv are obligaţia de a se prezenta la orice ghişeu de vânzare aparţinând unităţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., cu patru ore înainte de plecarea trenului, cu tichetul respectiv şi de a solicita eliberarea locului aferent în sistemul electronic de vânzare.

Societăţile ai căror salariaţi nu respectă prevederile de la alineatul anterior sunt obligate să suporte contravaloarea integrală a călătoriei pentru care s-a solicitat de către salariat eliberarea tichetului gratuit, urmând ca ulterior aceasta să îşi recupereze pagubele de la personalul propriu vinovat de nerespectarea prevederilor respective.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A. poate elibera autorizaţii cu menţiunea „Valabil la VD", gratuit, unor persoane fizice sau juridice, cu aprobarea Adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar „CFR. GEVARO" - S.A.

8. Modelele autorizaţiilor vor fi stabilite anual de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., în funcţie de necesităţile de desfăşurare a activităţii, prin dispoziţie a directorului general.

9. Când în cursul anului posesorilor de autorizaţii le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat autorizaţiile de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, purtând răspunderea disciplinară, patrimonială sau, după caz, penală.

Fac excepţie de la aceste prevederi situaţiile în care:

- salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie sunt concediaţi conform art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi care vor beneficia de autorizaţie până la sfârşitul anului;

- salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie care se pensionează şi care vor beneficia de autorizaţie până la sfârşitul anului;

- salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, la unităţile nominalizate la pct. 1 şi 2, care păstrează dreptul la autorizaţii pe căile ferate române pe perioada respectivă.

10. Pierderea dreptului de călătorie pe baza autorizaţiei are loc şi în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea autorizaţiei pentru a fi utilizată de altă persoană.

Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii pentru salariaţi determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora.

11. In cazul în care unităţile menţionate la pct. 1 şi 2 hotărăsc cu acordul salariaţilor unităţii să le acorde acestora, pentru călătoria în interes personal, permise de călătorie, aceştia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizaţii nu pot fi în acelaşi timp şi beneficiari de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, autorizaţia folosind pentru ambele situaţii.

CAPITOLUL III

Călătoria în interes personal e bază de permise de călătorie pe căile ferate române

1. Membrii de familie ai personalului din:

- compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române;

- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. - Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „CFR." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A., unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora şi din subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în:

- aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română -AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1 şi 2 din cap. II;

- unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate, grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

Membrii de familie ai acestor salariaţi, precum şi cei ai salariaţilor beneficiari de autorizaţii de călătorie din:

- aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia celor din compartimentele de specialitate feroviară;

- de la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi de la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii beneficiază anual de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

3. Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prevăzută în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.

4. Salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la aceste grupuri şcolare, cu normă parţială, beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, astfel:

- pentru norma de până la 50% beneficiază de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file de permis de călătorie aferente titularului;

- pentru norma de peste 50% beneficiază de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file de permis de călătorie aferente titularului.

Norma întreagă reprezintă numărul de ore stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru funcţia respectivă.

In cazul în care salariatul respectiv îşi desfăşoară activitatea cu normă parţială la mai multe grupuri şcolare prevăzute în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de a beneficia de permise de călătorie, normele parţiale respective se cumulează, numărul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.

In acelaşi mod se stabileşte dreptul de a beneficia de permise de călătorie în interes personal şi pentru salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă parţială, în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi pentru membrii lor de familie.

5. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în:

- unităţile desprinse din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- unităţile desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991, cu modificările ulterioare;

- societăţile comerciale la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române va fi stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumătate din numărul de file de permis aferente titularului, în mod gratuit, respectiv maximum 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.

Numărul de file de permis conţinut în carnetele solicitate pentru membrii de familie poate fi egal cu sau diferit de numărul de file cuprins în carnetele solicitate pentru titulari, fără a depăşi numărul maxim de file acordat prin ordonanţă, respectiv 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.

6. Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor pentru salariaţii operatorilor economici care beneficiază de prevederile pct. 5 este stabilită în anexa nr. 2 la ordin.

7. Salariaţii aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi membrii de familie ai acestora beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi, dacă contractul colectiv de muncă nu conţine alte prevederi în acest sens.

8. Membrii de familie sunt soţul, soţia şi copiii minori, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.

9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3 din ordonanţă, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.

10. Pensionarii şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

a) este salariată la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română-AFERşi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare;

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la lit. a) sau, după caz, nu este salariată la data pensionării şi are o vechime de 25 de ani, bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la lit. a), precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate, în unităţile desprinse din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991, cu modificările ulterioare, în societăţile comerciale la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective este încadrată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unităţile menţionate la lit. a) şi b). In cazul în care un salariat a desfăşurat activitate în unităţile prevăzute la lit. a) şi b) şi se pensionează de la unităţile prevăzute la lit. a) fără a avea 10 ani vechime în aceste unităţi, vechimea necesară pentru a beneficia de permise de călătorie în calitate de pensionar este cea prevăzută la lit. b).

11. Condiţiile de vechime prevăzute la pct. 10 lit. a), b) şi c) se aplică şi persoanelor care s-au pensionat din unităţile respective anterior apariţiei ordonanţei, luându-se în calcul vechimea în muncă până la data pensionării persoanei în cauză.

12. Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen. Acest termen se aplică pentru persoanele care se pensionează începând cu data republicării ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Termenul de prescripţie de 3 ani se suspendă în perioada în care pensionarul îşi continuă activitatea în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la una dintre societăţile beneficiare de autorizaţii sau permise de călătorie.

13. Pensionarii care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, în calitate de titulari, au dreptul anual la 24 de file de permis de călătorie, la clasa avută la data pensionării lor sau la data încetării dreptului de a mai beneficia de permise, iar membrii lor de familie, la 12 file de permis de călătorie la clasa acordată pensionarului.

14. Pensionarii care în timpul activităţii au beneficiat de călătorii în interes personal în calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române la clasa I numai dacă au beneficiat de astfel de permise cel puţin 10 ani.

15. Pensionarii proveniţi din unităţile prevăzute la art. 1-3 din ordonanţă, precum şi membrii lor de familie dobândesc permise de călătorie pe căile ferate române începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pensionării, beneficiind în anul pensionării de legitimaţiile de călătorie primite ca salariaţi.

16. Pensionarii proveniţi din unităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţă dobândesc permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, la data pensionării, dacă îndeplinesc condiţiile din ordonanţă. Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române acordate acestora se stabileşte astfel: salariaţii care se pensionează în primul semestru al anului beneficiază în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru călătoria pe calea ferată, iar cei care se pensionează în semestrul al doilea al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file acordate titularului.

17. Permisele de călătorie pe căile ferate române sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate şi rapide fără plata suplimentului de tren şi a tichetului de rezervare.

Filele de permis de călătorie pe căile ferate române, în vederea efectuării călătoriei, pot fi vizate de orice staţie sau agenţie de voiaj CFR., din interiorul sau afara parcursului înscris pe fila de permis. Parcursul se înscrie de către posesor cu denumirea staţiei de cale ferată de plecare şi a staţiei de cale ferată de destinaţie. Via - ruta se înscrie de casierul căii ferate.

Ruta este directă atunci când între staţia de cale ferată de plecare şi cea de destinaţie este urmat drumul cel mai scurt. In acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimaţia de călătorie. Nu este necesară indicarea rutei nici în situaţia când între două staţii de cale ferată nu există decât o singură linie.

Ruta poate cuprinde şi porţiuni de linie care se parcurg de două ori, fără ca parcursul să se închidă de două ori în staţia de cale ferată de plecare sau staţia de cale ferată de destinaţie, ruta conţinând obligatoriu denumirea staţiei de cale ferată în care se începe parcurgerea de două ori a unei distanţe.

Pentru călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de călătorie vor achita diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

18. La stabilirea vechimii necesare acordării permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionari, anii se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului. Perioada de şomaj nu se ia în calcul la stabilirea vechimii pentru a beneficia, în calitate de pensionar, de permise de călătorie gratuită în interes personal pe căile ferate române.

19. Pensionarii şi membrii lor de familie care au avut dreptul la permise de călătorie în interes personal până la data republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanţei beneficiază în continuare de acest drept, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.

20. Personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată ca personal de specialitate şi administrativ de către casele de ajutor reciproc sau de către organizaţiile sindicale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR. - Marfă" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A. beneficiază de permise de călătorie în interes personal conform contractelor colective de muncă. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar nu se ia în calcul perioada lucrată în aceste unităţi.

21. Perioada efectuării serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, după pensionarea salariatului, în cazul în care contractul individual de muncă al acestuia a fost suspendat pe perioada respectivă. De această prevedere beneficiază şi acele persoane care, după efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unităţile beneficiare de permise de călătorie conform prezentei metodologii.

22. Drepturile de permise de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula - salariat, membru de familie, pensionar, beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calităţile care dau acest drept.

23. In situaţia în care ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după decesul unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor poate opta pentru dreptul de permise de călătorie în calitate de urmaş sau în calitate de titular al dreptului de călătorie, calitate pe care nu o pierde chiar dacă optează pentru pensie de urmaş.

24. Dacă ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, unul dintre soţi având dreptul de călătorie la clasa I, iar celălalt soţ la clasa a II-a, după decesul soţului care beneficia de dreptul la călătorie la clasa I, soţul supravieţuitor poate opta pentru 24 de file de permis de călătorie clasa a II-a sau 12 file de permis de călătorie clasa I, anual.

25. In situaţia în care soţul supravieţuitor nu este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de titular, şi optează pentru pensie de urmaş după soţul fost beneficiar al dreptului de călătorie, acesta beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmaş, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avută de soţul decedat, numai dacă soţul decedat îndeplineşte condiţiile de vechime pentru a beneficia de permis de călătorie în calitate de pensionar stabilite prin ordonanţă, şi pierde acest drept dacă se recăsătoreşte.

26. In situaţia în care soţul supravieţuitor este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române şi optează pentru pensie de urmaş după soţul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta îşi menţine dreptul de călătorie pe căile ferate române ca titular de drept.

27. In cazul în care soţul supravieţuitor al titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române nu optează pentru pensie de urmaş, acesta nu mai beneficiază de permise de călătorie ca membru de familie.

28. Permisele de călătorie pe căile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se eliberează numai titularului dreptului de călătorie, cu excepţia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmaş.

29. Copiii beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic împlinesc vârsta limită stabilită prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, primesc drepturile complete pentru anul întreg, indiferent de data împlinirii acestei vârste, permisele fiind valabile în tot cursul anului respectiv. Copiii care se căsătoresc pierd dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de călătorie fiind obligat să predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial şi disciplinar.

30. In cazul în care titularul dreptului de permise de călătorie pe căile ferate române refuză să solicite permise de călătorie pe căile ferate române pentru membrii de familie, aceştia, pe baza dosarului cu acte doveditoare - inclusiv acordul unităţii care suportă contravaloarea călătoriilor efectuate de titularul dreptului de călătorie, în vederea rezolvării, pot solicita personal acordarea dreptului de călătorie, adresându-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., în funcţie de emitentul dreptului de călătorie al titularului. Pentru membrii de familie ai pensionarilor aflaţi în situaţia menţionată anterior aprobarea se dă de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A. - Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie.

31. Persoanele încadrate în muncă în cursul anului şi care îndeplinesc condiţiile de acordare a permiselor de călătorie în interes personal beneficiază de numărul întreg de file dacă angajarea a avut loc în primul semestru şi de jumătate din numărul de file dacă angajarea a avut loc în cel de-al doilea semestru al anului respectiv. In acelaşi mod se procedează şi la stabilirea numărului de file de permis de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate în cursul anului, care beneficiază de permise de călătorie sau autorizaţii de călătorie ca urmare a încadrării respective.

32. In cazul în care salariaţii sau pensionarii titulari ai dreptului de călătorie se căsătoresc, se acordă membrilor de familie numărul întreg de file de permis dacă se solicită în primul semestru al anului şi jumătate din numărul de file de permis dacă se solicită în al doilea semestru al anului respectiv.

33. Când în cursul anului posesorilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat permisele de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, în caz contrar urmând să răspundă disciplinar, patrimonial sau, după caz, penal.

34. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie are loc şi în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române de către titular determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestuia.

Fac excepţie membrii de familie ai beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat şi care îşi menţin dreptul la permise de călătorie până la finele anului.

CAPITOLUL IV

Călătoria pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se poate face şi în baza biletului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii.

Biletele se vor elibera:

a) salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unităţile prevăzute la art. 1-4, art. 7 şi 12 din ordonanţă;

b) cursanţilor de la toate formele de învăţământ din reţeaua unităţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR. Marfă" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A., unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi şi filialelor acestora;

c) copiilor salariaţilor din unităţile prevăzute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile şi asociaţiile sportive feroviare sau fac parte din formaţiile artistice feroviare, pentru deplasări la competiţii şi festivaluri;

d) salariaţilor societăţilor comerciale care execută lucrări în interesul căii ferate;

e) sportivilor şi antrenorilor legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti care se deplasează la competiţiile sportive.

2. Modul de acordare, de eliberare, de retragere şi de suportare a contravalorii biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţă şi la pct. 1 lit. d) din prezentul capitol este stabilit în anexa nr. 2 la ordin, iar pentru Clubul Sportiv Rapid Bucureşti este stabilit în anexa nr. 3 la ordin.

CAPITOLUL V

Călătoria pe baza permiselor de călătorie în interes de serviciu

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se face în baza permisului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii pentru salariaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din ordonanţă, şi anume pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1 şi 2 din cap. II din prezenta metodologie, în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate, în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti.

2. Modul de eliberare, de utilizare şi suportarea contravalorii permiselor de călătorie în interes de serviciu sunt stabilite în anexa nr. 3 la ordin.

CAPITOLUL VI

Gestionarea autorizaţiilor de călătorie, a permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu

A. Autorizaţii de călătorie

1. Autorizaţiile de călătorie pe căile ferate române se tipăresc de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

Serviciul legitimaţii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimaţii de călătorie la nivel teritorial, în baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate şi a cererilor transmise de către gestionarii nominalizaţi de unităţile beneficiare de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române conform ordonanţei, înregistrează datele ce se vor tipări pe autorizaţii. Gestionarii nominalizaţi răspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri şi cereri.

2. Gestionarii nominalizaţi de unităţile beneficiare de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române ridică autorizaţiile de călătorie de la unităţile emitente - compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale sau compartimentul central, în baza notei de comandă şi a borderourilor întocmite în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal şi de conducătorul unităţii, aceştia răspunzând de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală.

3. La predarea autorizaţiilor către gestionarii unităţilor beneficiare de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române, unitatea emitentă reţine un exemplar al borderourilor şi actele justificative, la care ataşează borderoul electronic în baza căruia predă autorizaţiile respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat şi gestionarilor unităţilor beneficiare.

4. In caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizaţiei de călătorie, titularul acesteia va solicita emitentului anularea autorizaţiei în cauză şi eliberarea unei noi autorizaţii. In acest scop, solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitanţă diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul informativ „C.F.R. Călători" - S.A.;

- dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atestă semnalarea furtului, dacă este cazul;

- autorizaţia deteriorată, dacă este cazul.

Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimaţii de călătorie sau al Serviciului legitimaţii de călătorie central, în funcţie de emitentul autorizaţiei pierdute.

In baza aprobării, compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale sau central anulează autorizaţia respectivă, eliberarea noii autorizaţii efectuându-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

B. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române

5. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru pensionarii şi membrii lor de familie, care beneficiază de aceste drepturi conform ordonanţei, se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători.

6. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru salariaţi şi membrii lor de familie se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul societăţii, pentru unităţile pentru care emit şi autorizaţii, iar pentru unităţile care nu sunt prevăzute să beneficieze de autorizaţii, permisele de călătorie pe căile ferate române se emit de compartimentele legitimaţii de călătorie regionale pe raza cărora au sediul unităţile beneficiare, conform ordonanţei.

7. Permisele de călătorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii de călătorie, precum şi pentru pensionari şi membrii lor de familie se gestionează electronic. In baza cererilor depuse de către titulari, compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul societăţii creează câte o fişă de evidenţă a fiecărui posesor de permis menţionat anterior, care conţine datele de identificare ale acestuia, inclusiv fotografia şi codul numeric personal, rezultând astfel „cartea de identitate virtuală". După crearea acestor cărţi de identitate virtuale compartimentele legitimaţii de călătorie regionale şi central transmit aceste informaţii la Serviciul legitimaţii de călătorie care le înregistrează în calculatorul central, acesta verificând să nu existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru, după care alocă fiecărui posesor de permis un număr de carte de identitate virtuală. După alocarea numerelor respective informaţiile sunt preluate de compartimentele legitimaţii de călătorie, care, la emiterea permiselor de călătorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor - pentru pensionari, selectează posesorul, numărul permisului fiind alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de către gestionar se înscriu codul numeric personal al posesorului şi numărul de control reprezentat de numărul cărţii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.

Ca elemente de siguranţă permisele de călătorie pe căile ferate române conţin caseta oranj pe copertă şi file, casetă care nu poate fi scanată sau xeroxată, iar filele permisului sunt confecţionate din hârtie specială cu filigran în masă personalizat „C.F.R. Călători".

8. Gestionarii nominalizaţi de unităţile beneficiare pentru ridicarea permiselor de călătorie pe căile ferate române vor prezenta unităţilor emitente nota de comandă şi borderoul întocmit în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal şi de conducătorul unităţii, la compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., conform alocării prezentate în metodologie.

Borderourile vor fi întocmite citeţ, fără ştersături şi separat pe clase.

Conducătorii unităţilor, inspectorii de personal şi gestionarii desemnaţi sunt direct răspunzători de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în borderouri şi poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală. La predarea permiselor către gestionarul unităţii beneficiare, unitatea emitentă reţine un exemplar al borderoului manual şi actele justificative, la care ataşează borderoul electronic în baza căruia predă permisele respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat şi gestionarului unităţii beneficiare.

9. După completarea permiselor de călătorie pe căile ferate române cu datele conform formularului, gestionarii prezintă permisele de călătorie completate, împreună cu borderourile - manual şi electronic, pentru verificarea datelor dintre borderouri şi permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.

10. După verificare emitentul va opera eventualele anulări în borderourile electronice, va semna şi va aplica permiselor ştampila rotundă şi timbrul sec.

Borderourile prezentate de către gestionari pentru eliberarea permiselor de călătorie vor fi întocmite curat, citeţ, ţinându-se seama că ele se păstrează ca evidenţe de emiteri şi ca piese justificative.

11. La prima emitere după dobândirea calităţii de pensionar, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:

- cartea de muncă în original şi în copie sau, după caz, adeverinţă pentru vechimea în muncă pentru salariaţii instituţiilor care nu întocmesc cărţi de muncă;

- decizia de pensie, copie şi original;

- ultimul talon de pensie - sau adeverinţă de la oficiul de pensii, în cazul în care pensia se achită prin cont bancar;

- certificat de căsătorie, copie şi original;

- certificat de naştere pentru copii, copie şi original, în cazul în care se regăseşte la prevederile art. 11 din ordonanţă, adeverinţă de la unitatea de învăţământ respectivă;

- câte o fotografie color pentru titular şi membrii de familie, pentru crearea fişelor de evidenţă electronică - cărţile de identitate virtuale.

In acest caz solicitantul se va prezenta cu actele sus-menţionate la:

- compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale, în cazul în care solicitantul se pensionează de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F" - S.A., de la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora, precum şi din subunităţile din structura organizatorică a acestora;

- Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A., în cazul în care solicitantul se pensionează de la alte unităţi decât cele sus-menţionate.

12. Pentru obţinerea permiselor de călătorie pentru anii următori primei emiteri, pensionarii prezintă odată cu cererea ultimul cupon-mandat poştal de pensie sau adeverinţă eliberată de oficiul de pensii în cazul în care pensia se încasează prin cont bancar. Dovada de încasare a pensiei se anexează la cerere şi rămâne la emitent.

13. Permisele de călătorie pe căile ferate române nu sunt valabile decât însoţite de actul de identitate - buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, certificat de naştere pentru copiii membri de familie -, care conţine codul numeric personal.

14. Permisele de călătorie individuale sunt legitimaţii de călătorie de tip foaie, clasa I şi clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completează anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, se completează codul numeric personal, numărul de control - numărul cărţii de identitate virtuale sau numărul borderoului, numele şi prenumele titularului permisului, funcţia sau, în cazul membrilor de familie, calitatea de soţ, soţie, fiu, fiică, unitatea, data emiterii, semnătura emitentului şi ştampila rotundă a unităţii emitente.

15. Nota de comandă prin care se solicită permise de călătorie de către beneficiari nu poate să conţină alte tipuri de carnete decât cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii.

16. Permisele de călătorie pe căile ferate române completate eronat se anulează şi se prezintă odată cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se păstrează la unitatea emitentă ataşate la actul - borderoul - pe baza căruia s-au făcut emiterile.

In acelaşi mod se procedează şi cu filele de permise de călătorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numărul de permise integral cuprinse în carnet.

Filele retrase şi anulate din carnetele de permise de călătorie pe căile ferate române rămân ataşate anulate la actul - borderoul - de preschimbare.

17. Schimbarea permiselor pentru o clasă superioară se face în cursul anului numai în cazul promovării într-o funcţie care justifică dreptul. In cazul în care beneficiarul permiselor de călătorie valabile la clasa I este retrogradat, el continuă să utilizeze permisele de călătorie primite până la sfârşitul anului.

18. Pierderea sau furtul permiselor de călătorie va fi declarată/declarat în scris de către titularii lor, pentru a fi publicată/publicat în Buletinul informativ „C.F.R. Călători". In cazul în care aceştia nu vor anunţa pierderea sau furtul, iar legitimaţiile se vor găsi în posesia altor persoane, se consideră că ele au fost înstrăinate voluntar şi titularii vor suporta consecinţele legale.

Cererea de anulare se adresează unităţii de care aparţine titularul. La cerere se va ataşa chitanţa de plată a costului publicării.

Cererea se va transmite unităţii emitente pentru întocmirea formelor în vederea publicării.

19. Publicarea permiselor de călătorie, precum şi a celorlalte tipuri de legitimaţii de călătorie cuprinse în prezenta metodologie pierdute sau furate se face în Buletinul Informativ „C.F.R. Călători", numai de către Serviciul relaţii cu publicul al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. Compartimentele legitimaţii de călătorie regionale şi central vor întocmi trimestrial situaţia legitimaţiilor de călătorie pierdute sau furate, pe tip de legitimaţie, pe care o vor transmite în scris, în două exemplare, şi pe suport magnetic la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul relaţii cu publicul, pentru publicare.

20. In cazul pierderii sau furtului permiselor, nu se mai eliberează altele pentru anul respectiv.

21. In cazul deteriorării, distrugerii permiselor de călătorie prin spălare, incendiere, din cauza unor calamităţi naturale, directorul regional sau conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. poate aproba, în raport cu situaţia concretă, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numărul de file de permis de călătorie ce se vor elibera va fi în concordanţă cu numărul de file neutilizate, dacă se poate constata, sau cu numărul de luni întregi rămase până la finele anului. In acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de călători sau al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul legitimaţii de călătorie, în funcţie de compartimentul legitimaţii de călătorie care a eliberat permisul de călătorie, următoarele acte:

- declaraţia solicitantului;

- cererea scrisă a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;

- permisul deteriorat;

- confirmare din partea autorităţilor, din care să rezulte că bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamităţi naturale.

22. Fiecare gestionar va ţine o evidenţă separată, pe tip de legitimaţie şi unitate beneficiară, atât pentru salariaţi, cât şi pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari şi membrii lor de familie evidenţa va fi întocmită pe tip de legitimaţie emisă.

C. Biletele de călătorie în interes de serviciu

23. Biletul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimaţie de călătorie de tip foaie dus-întors, care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimaţii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Biletul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreşte în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, dintre care exemplarul original se înmânează titularului, copia rămânând la emitent, pentru control şi justificare.

Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasă şi este de două tipuri, după cum urmează:

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate, care se foloseşte numai pentru călătoria individuală.

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de bilete de călătorie în interesul serviciului există două modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului şi care este valabil la tren de persoane şi unul care are specificată valabilitatea la trenurile de persoane, accelerate şi rapide.

Pentru utilizarea acestor bilete la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

Biletele de călătorie în interesul serviciului al căror model are specificată valabilitatea la trenurile de persoane, accelerate şi rapide se tarifează la tren rapid, iar cele al căror model nu are specificat rangul trenului se tarifează la tren de persoane.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil biletul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe bilet de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este 25, numele conducătorului de grup fiind înscris pe bilet.

Biletele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secţiile de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.

24. In baza contractelor încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile prevăzute la art. 3 şi 4 din ordonanţă, se autorizează ca emiterea acestor bilete să fie făcută şi de unitatea semnatară a convenţiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizează ca emiterea biletelor respective să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 din ordonanţă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimaţiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la ordin.

25. Emiterea oricărui bilet de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria biletului emis, data emiterii şi se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

26. Biletele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală, conform normelor legale.

27. Biletele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Biletele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanţă, însă maximum 15 parcursuri.

Nu se pot emite bilete de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.

Eliberarea a două bilete de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.

Biletul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie să se aplice viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de bilete de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

28. Pentru a fi valabil la călătorie, biletul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice staţie sau agenţie de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe bilet.

Pe biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimaţiilor de călătorie printr-o perforare în căsuţa corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în căsuţa cu indicarea parcursului. In cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în căsuţa respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, biletul se prezintă la casa staţiei sau agenţiei de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii staţiilor şi agenţiilor de voiaj C.F.R. vizează biletele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al biletului.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu biletul şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, reţinând celălalt exemplar, pe care îl ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementărilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare de loc sau bilete de control creditate, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso-ul biletului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, precum şi pe exemplarul care este reţinut.

Călătorii care folosesc bilete de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa biletul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui călător din grup câte un tichet gratuit sau bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control identificarea călătorilor din grup.

29. Biletele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul CFR.

30. In cazul în care titularii biletelor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia biletele de călătorie în interes de serviciu pentru ataşarea la matcă, după efectuarea călătoriei vor fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective. Nu vor avea această obligaţie în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forţă majoră, situaţii care trebuie probate de către cel care le invocă.

Aprobarea de a nu fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., în funcţie de unitatea emitentă, notându-se pe matca biletului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

D. Permise de călătorie în interes de serviciu

31. Permisul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimaţie de călătorie de tip foaie dus-întors, care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimaţii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Permisul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreşte în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, dintre care exemplarul original se dă titularului, copia rămânând la emitent, pentru control şi justificare.

Acest permis se poate întocmi pentru orice clasă şi este de două tipuri, după cum urmează:

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate, care se foloseşte numai pentru călătoria individuală.

Permisul de călătorie în interes de serviciu se prezintă într-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului şi clasa de călătorie pentru care este valabil marcându-se de către emitent prin bifarea cu „X" a căsuţei corespunzătoare de pe faţa biletului.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid şi InterCity, în funcţie de marcarea căsuţei cu tipul trenului care dă valabilitatea permisului respectiv. Pentru călătoria la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorul permisului de călătorie în interes de serviciu achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" - S.A.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil permisul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe permis de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este 25, numele conducătorului grupului fiind înscris pe permis.

Permisele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secţiile de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A.

32. Emiterea permiselor de călătorie în interes de serviciu se autorizează să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimaţiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la ordin.

33. Emiterea oricărui permis de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria permisului emis, data emiterii şi se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

34. Permisele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau penală, după caz, conform normelor legale.

35. Permisele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanţă, însă maximum 15 parcursuri.

Nu se pot emite permise de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile CFR.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.

Eliberarea a două permise de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.

Permisul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie de viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de permise de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

36. Pentru a fi valabil la călătorie, permisul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice staţie sau agenţie de voiaj CFR., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe permis.

Pe permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimaţiilor de călătorie printr-o perforare în căsuţa corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în căsuţa cu indicarea parcursului. In cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în căsuţa respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, permisul se prezintă la casa staţiei sau agenţiei de voiaj CFR. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR. vizează permisele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al permisului.

Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu permisul şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, reţinând celălalt exemplar, pe care îl ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementărilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare loc sau bilete de control creditate, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso-ul permisului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, precum şi pe exemplarul care este reţinut.

Călătorii care folosesc permise de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa permisul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui călător din grup câte un tichet gratuit sau bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.

37. Permisele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul CFR.

38. In cazul în care titularii permiselor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia permisele de călătorie în interes de serviciu pentru ataşarea la matcă, după efectuarea călătoriei vor fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective. Nu vor avea această obligaţie în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forţă majoră, situaţii care trebuie probate de cel care le invocă.

Aprobarea de a nu fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR. Călători" - S.A., în funcţie de unitatea emitentă, notându-se pe matca permisului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

E. Permisele de călătorie şcolare

39. Emiterea acestor legitimaţii de călătorie se efectuează prin Serviciul legitimaţii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale, respectiv de către unitatea emitentă la care este arondat titularul.

Pentru eliberarea unui astfel de permis de călătorie, solicitantul trebuie să prezinte:

- cererea titularului de autorizaţie sau permis de călătorie în interes personal sau, în cazul copilului beneficiar de pensie de urmaş, cererea acestuia sau a persoanei căreia îi este încredinţat conform legii copilul beneficiar de pensie de urmaş;

- adeverinţă de salariat semnată de conducătorul unităţii la care este încadrat titularul autorizaţiei sau permisului de călătorie în interes personal, din care să reiasă că unitatea este de acord cu plata contravalorii permisului de călătorie şcolar respectiv, sau notă de comandă şi tabel nominal semnate de conducătorul unităţii, în cazul în care solicitarea se efectuează prin gestionarul desemnat al unităţii beneficiare;

- adeverinţă de la unitatea de învăţământ respectivă, cuprinzând şi perioada anului şcolar;

- actul de identitate - certificat de naştere sau, după caz, carte sau buletin de identitate - al beneficiarului permisului de călătorie şcolar, din care să rezulte domiciliul acestuia.

40. In caz de pierdere, distrugere sau furt al permisului de călătorie şcolar, titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv şi eliberarea unui nou permis şcolar. In acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitanţă pentru diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul informativ „CFR. Călători";

- dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atestă semnalarea furtului;

- permisul de călătorie şcolar deteriorat, dacă este cazul. Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.-Călători" - S.A., în funcţie de compartimentul legitimaţii de călătorie care a emis permisul de călătorie şcolar.

41. Gestionarii unităţilor emitente vor ţine evidenţa separată pe unităţi beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de călătorii pe căile ferate române va fi întocmită o evidenţă separată.

Evidenţele respective conţin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relaţia de circulaţie pentru care a fost eliberat permisul de călătorie şcolar, tariful şi valoarea permisului de călătorie şcolar.

Permisele de călătorie şcolare emise pe relaţii de circulaţie de pe secţiile de circulaţie pe care circulă numai trenuri de persoane se tarifează conform Tarifului intern de călători - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relaţii de circulaţie de pe secţiile de circulaţie pe care circulă trenuri de rang superior se tarifează conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri rapide. Contravaloarea permisului de călătorie şcolar emis se stabileşte în funcţie de tariful respectiv, zona kilometrică în care se înscrie relaţia de circulaţie înscrisă pe permisul de călătorie şcolar şi perioada de valabilitate a permisului de călătorie şcolar.

CAPITOLUL VII

Decontarea contravalorii călătoriilor gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române conform ordonanţei

1. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 12 din ordonanţă, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pe căile ferate române, acordate în mod gratuit salariaţilor încadraţi cu contract de muncă pe durată determinată la unităţile respective, se suportă de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.-Călători" - S.A. şi sunt deductibile fiscal.

2. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare pe căile ferate române acordate în baza prezentei metodologii copiilor salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.-Călători" - S.A. se suportă de către aceasta.

3. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţă, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, se suportă de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor salariaţilor unităţilor respective, în condiţiile prezentei metodologii, se suportă de către acestea. Modul de decontare a legitimaţiilor menţionate este prevăzut în contractele încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR.- Călători" - S.A. şi unităţile respective.

4. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 4 din ordonanţă, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată şi nedeterminată, se suportă de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevăzut în metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici respectivi, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

5. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi în interes de serviciu, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă, precum şi pentru sportivii şi antrenorii legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, care se deplasează la competiţiile sportive, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Modul de decontare este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

6. Contravaloarea permiselor de călătorie emise pensionarilor şi membrilor lor de familie, precum şi a permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor acestora, în condiţiile prezentei metodologii, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, modul de decontare către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR.- Călători" - S.A. fiind stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

7. Pentru legitimaţiile de călătorie anulate din vina beneficiarului - completate greşit, pierdute, furate, deteriorate etc. - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR.-Călători" - S.A. va percepe unităţilor beneficiare şi tariful de emitere pentru legitimaţiile respective, conform Tarifului intern de călători, societatea beneficiară fiind singura în măsură să stabilească recuperarea contravalorii respective de la personalul vinovat.

8. Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaţilor posesori de autorizaţii sau permise de călătorie, ale pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora, precum şi permisele de călătorie şcolare eliberate în condiţiile prezentei metodologii reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit, iar călătoriile în interes personal efectuate pe baza autorizaţiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului şi a rangului trenului folosit.

ANEXA Nr. 1.1 la metodologie

LISTA

funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform art. 2 alin. (2) din ordonanţă

1. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD - single", sunt următoarele:

- ministru;

- secretar de stat;

- subsecretar de stat;

- secretar general;

- secretar naţional TRACECA;

- director general;

- director general adjunct;

- director;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar, Direcţiei generale juridice şi resurse umane şi al Direcţiei generale economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

2. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD", sunt următoarele:

- director adjunct;

- director de cabinet;

- consilier personal;

- secretar personal;

- curier personal;

- şef serviciu;

- şef birou;

- asistent de cabinet;

- auditor din cadrul Direcţiei audit public intern;

- consilier, consilier juridic, expert, inspector şi referent de specialitate din cadrul tuturor direcţiilor, Secretariatului naţional TRACECA, Corpului consilierilor pentru afaceri europene şi al Serviciului informaţii clasificate şi probleme speciale;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar, Direcţiei generale juridice şi resurse umane şi Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

3. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române -AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD - single", sunt următoarele:

- director general;

- director al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, director al Organismului de Notificare Feroviar Român, director al Organismului de Investigare Feroviar Român, director al Organismului de Licenţe Feroviar Român;

- director;

- director executiv;

- inspector-şef;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

4. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române-AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD", sunt următoarele:

- consilier;

- contabil-şef;

- inspector-şef teritorial;

- şef serviciu;

- investigator-şef;

- secretar ştiinţific;

- coordonator activitate CSM;

- şef centru testări;

- şef birou;

- inspector de stat, investigator;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

5. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române-AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunea „Valabilă la tren IC", sunt următoarele:

- inspector tehnic;

- membrii Consiliului de conducere;

- şef laborator;

- coordonator;

- expert;

- expert sinteză;

- referent de specialitate I şi II;

- consilier juridic I şi II;

- referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

6. Funcţiile din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD - single", sunt următoarele:

- director general;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

7. Funcţiile din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunile „Valabilă la tren IC" şi „Valabilă la VD", sunt următoarele:

- director general adjunct;

- director;

- şef serviciu;

- şef birou;

- expert instructor;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

8. Funcţiile din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, cu menţiunile „Valabilă la tren IC", sunt următoarele:

- consilier juridic;

- economist I CFP;

- administrator;

- tehnician specialist în cadrul Serviciului asistenţă tehnică didactică;

- alte funcţii, pe baza notei de fundamentare a necesităţii, cu avizul Direcţiei infrastructură şi transport feroviar şi al Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

ANEXA Nr. 1.2 la metodologie

LISTA

grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază în mod gratuit de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal

1. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Bucureşti

2. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

3. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Timişoara

4. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Arad

5. Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania" Cluj-Napoca

6. Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" Oradea

7. Colegiul Tehnic Feroviar Braşov

8. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Sibiu

9. Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate laşi

10. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Buzău

11. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Galaţi

12. Grupul Şcolar „Gheorghe Duca" Constanţa

13. Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare Bucureşti

14. Grupul Şcolar Material Rulant „Unirea" Cluj-Napoca

15. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" Roşiori de Vede

16. Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea" Paşcani

17. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny" Simeria

ANEXA Nr. 1.3 la metodologie

CATEGORIILE

de persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate române în interes personal, în condiţiile art. 10 din ordonanţă

a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;

b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, care au decedat. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu durată de peste 5 ani, fără a se tine cont de anul de studiu;

d) copiii majori inapţi de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie;

e) soţul ori soţia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş;

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau străinătate. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu durată de peste 5 ani, fără a se tine cont de anul de studiu.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 912/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 912 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu