Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 907 din 8 iunie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 21 iulie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. Cs. A. 6.112/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează dupa cum urmează:

1.  La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, MA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

2.  La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide":

a)  după poziţia nr. 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1a, conform anexei la prezentul ordin;

b)  după poziţia nr. 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 12, conform anexei la prezentul ordin;

c) după poziţia nr. 14 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 15, 16, 17, 18 şi 19, conform anexei la prezentul ordin.

3. La anexa nr. I, la poziţia 14, coloana 9 se completează cu textul corespunzător din Directiva 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, după cum urmează:

„Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor."

Art. II. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţiile 18 şi 19 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.

(2) Prevederile de la poziţiile 1a, 12, 15 şi 17 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(3) Prevederile de la poziţia 16 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data 1 februarie 2012.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei nr. 2009/84/CE a Comisiei din 28 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 29 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/87/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii indoxacarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009 şi ale Directivei nr. 2009/88/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii tiaclopridului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/92/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii bromadiolonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/93/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii alfa-cloralozei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/99/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea clorofacinolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei nr. 2010/10/UE din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică

ANEXA

LISTA

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide"

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea

lUPAC/Numere de

identificare

Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punerea

în conformitate cu

art. 16 (3) din Directiva

98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel

prevăzut în ultima

decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor

produse]

Data la care expiră includerea

Tip

de

produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a

Fluorura de sulfuril

Difluorura de

sulfuril

Nr. CE: 220-281-5

Nr. CAS: 2699-79-8

994 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2021

18

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Produsele vor fi comercializate şi folosite numai de către profesionişti instruiţi în acest sens.

2.  Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a-i proteja pe operatorii de tratamente prin fumigare şi persoanele din preajmă în timpul acestor tratamente prin fumigare şi al ventilării clădirilor tratate sau a altor spaţii închise.

3.    Etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor trebuie să indice faptul că, înainte de fumigarea oricărui spaţiu închis, toate alimentele trebuie să fie îndepărtate.

4. Se monitorizează concentraţiile de fluorura de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei.

5.  Rapoartele de monitorizare menţionate la pct. 4 sunt transmise Comisiei Europene direct de către deţinătorii autorizaţiilor la fiecare 5 ani, începând, cel mai târziu, la 5 ani de la autorizare. Limita de detecţie pentru analize trebuie să fie cel puţin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorura de sulfuril/m3 de aer din stratul superior al troposferei).

12

Clorofacinona

Clorofacinona

Nr. CE: 223-003-0

Nr. CAS: 3691-35-8

978 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2016

14

Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) punctul (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE  a   Parlamentului   European  şi   a Consiliului, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse, altele decât pulberea de prăfuit, nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2. Produsele care vor fi folosite ca pulbere de prăfuit pot fi comercializate numai pentru utilizare de către profesionişti instruiţi în acest sens.

3.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

4.    Expunerea   primară   şi   secundară   a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este   redusă   la   minimum   prin   luarea  în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate   şi   disponibile   de   reducere   a riscurilor.   Acestea   includ,   printre   altele, restricţionarea   utilizării   numai  în   scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

15

Alfa-cloraloza

(R)-1,2-0-(2,2,2-tricloroetiliden)-a-D - glucofuranoza

Nr. CE: 240-016-7

Nr. CAS: 15879- 93-3

825 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2021

14

Atunci   când   evaluează   o   solicitare   de autorizare a unui produs, în conformitate cu art.    24-27   din    Hotărârea    Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare,   şi   cu   anexa   nr.  VI   la  ordin, autoritatea competentă evaluează,  atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele   posibile   utilizări   sau   scenarii   de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării   riscurilor  la   nivel   comunitar.  In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a   limita   riscurile   identificate.  Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.   In special, produsele nu pot fi autorizate pentru utilizare în exterior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate   date   care   să   demonstreze   că produsul va respecta cerinţele în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, dacă este  necesar prin  aplicarea  unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 40 g/kg.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi un colorant.

3.  Sunt autorizate doar produsele destinate utilizării în staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

16

Brodifacum

4-hidroxi -3-(3- (4'- bromo -4-bifenilil-1, 2,3,4-tetrahidro-1-naftil)      cumarină

Nr. CE: 259-980-5

Nr. CAS:   56073- 10-0

950 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2017

14

Intrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare şi toxicitate, sau caracter   foarte   persistent' şi   capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în   produse ' nu   trebuie   să   depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.    Expunerea   primară   şi   secundară   a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este   redusă   la   minimum   prin'  luarea  în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate   şi ' disponibile   de   reducere   a riscurilor.   Acestea   includ,   printre   altele, restricţionarea   utilizării   numai  în   scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.

17

Bromadiolona

3-[3-(4'-brom[1,

1'-bifenil]-4-il)-3-

hidroxi-1-fenilpropil]-

4-hidroxi-2H-1-

benzopiran-2-onă

Nr. CE: 249-205-9

Nr. CAS:28772-56-7

969 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2016

14

Intrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter semnificativ persistent, fiind semnificativ susceptibilă de a fi bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.    Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

18

Tiacloprid

(Z)-3-(6-clor-3-

piridilmetil)-1,3-

tiazolidin-2-

ilidencianamidă

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 111988-49-9

975 g/kg

1.01.2010

n.d.

31.12.2019

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor compartimente de mediu. In special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

3. Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a structurilor din lemn în apropierea apei, caz în care nu se pot preveni pierderile directe în mediul acvatic, sau pentru lemnul care va intra în contact cu apele de suprafaţă, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsul în cauză va respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

19

Indoxacarb (masa de reacţie enantiomerică S:R 75:25)

Masa de reacţie a

enantiomerilor metil (S)- şi metil (R)-7-clor-2,3,4a, 5-tetrahidro-2-

[metoxicarbonil-

(4-trifluorometoxifenil)

carbamoil]indeno

[1,2-e]

[1,3,4]oxadiazin- 4a- carboxilat (această intrare

acoperă masa de reacţie 75: 25 a enantiomerilor

S şi R)

Nr. CE: n/d

Nr. CAS:

enantiomer S:

173584-44-6,

iar enantiomer

R: 185608-75-7

796 g/kg

1.01.2010

n/d

31.12.2019

18

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27    din     Hotărârea     Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  şi  ale anexei  nr. VI  la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele populaţii care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun  condiţii specifice  pentru  a  reduce riscurile    identificate.   Autorizările    pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă   se   asigură   că   autorizaţiile respectă următoarele condiţii: - Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în vederea minimizării potenţialei expuneri a oamenilor, a speciilor nevizate şi a mediului acvatic. In special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate indică faptul că:

1.   Produsele nu se depozitează în locuri accesibile sugarilor, copiilor şi animalelor de companie.

2.  Produsele se depozitează la distanţă de sistemele de scurgere externe.

3. Produsele neutilizate sunt eliminate în mod corespunzător   şi   nu   sunt   deversate   în sistemul     de     scurgere.     Pentru     uzul neprofesional,     se     autorizează     numai produsele gata de utilizare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 907/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 907 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu