Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 907 din 8 iunie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 21 iulie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. Cs. A. 6.112/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează dupa cum urmează:

1.  La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, MA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

2.  La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide":

a)  după poziţia nr. 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1a, conform anexei la prezentul ordin;

b)  după poziţia nr. 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 12, conform anexei la prezentul ordin;

c) după poziţia nr. 14 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 15, 16, 17, 18 şi 19, conform anexei la prezentul ordin.

3. La anexa nr. I, la poziţia 14, coloana 9 se completează cu textul corespunzător din Directiva 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, după cum urmează:

„Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor."

Art. II. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţiile 18 şi 19 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.

(2) Prevederile de la poziţiile 1a, 12, 15 şi 17 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(3) Prevederile de la poziţia 16 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data 1 februarie 2012.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei nr. 2009/84/CE a Comisiei din 28 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 29 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/87/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii indoxacarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009 şi ale Directivei nr. 2009/88/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii tiaclopridului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/92/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii bromadiolonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/93/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii alfa-cloralozei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/99/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea clorofacinolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei nr. 2010/10/UE din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică

ANEXA

LISTA

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide"

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea

lUPAC/Numere de

identificare

Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punerea

în conformitate cu

art. 16 (3) din Directiva

98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel

prevăzut în ultima

decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor

produse]

Data la care expiră includerea

Tip

de

produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a

Fluorura de sulfuril

Difluorura de

sulfuril

Nr. CE: 220-281-5

Nr. CAS: 2699-79-8

994 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2021

18

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Produsele vor fi comercializate şi folosite numai de către profesionişti instruiţi în acest sens.

2.  Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a-i proteja pe operatorii de tratamente prin fumigare şi persoanele din preajmă în timpul acestor tratamente prin fumigare şi al ventilării clădirilor tratate sau a altor spaţii închise.

3.    Etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor trebuie să indice faptul că, înainte de fumigarea oricărui spaţiu închis, toate alimentele trebuie să fie îndepărtate.

4. Se monitorizează concentraţiile de fluorura de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei.

5.  Rapoartele de monitorizare menţionate la pct. 4 sunt transmise Comisiei Europene direct de către deţinătorii autorizaţiilor la fiecare 5 ani, începând, cel mai târziu, la 5 ani de la autorizare. Limita de detecţie pentru analize trebuie să fie cel puţin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorura de sulfuril/m3 de aer din stratul superior al troposferei).

12

Clorofacinona

Clorofacinona

Nr. CE: 223-003-0

Nr. CAS: 3691-35-8

978 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2016

14

Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) punctul (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE  a   Parlamentului   European  şi   a Consiliului, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse, altele decât pulberea de prăfuit, nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2. Produsele care vor fi folosite ca pulbere de prăfuit pot fi comercializate numai pentru utilizare de către profesionişti instruiţi în acest sens.

3.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

4.    Expunerea   primară   şi   secundară   a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este   redusă   la   minimum   prin   luarea  în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate   şi   disponibile   de   reducere   a riscurilor.   Acestea   includ,   printre   altele, restricţionarea   utilizării   numai  în   scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

15

Alfa-cloraloza

(R)-1,2-0-(2,2,2-tricloroetiliden)-a-D - glucofuranoza

Nr. CE: 240-016-7

Nr. CAS: 15879- 93-3

825 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2021

14

Atunci   când   evaluează   o   solicitare   de autorizare a unui produs, în conformitate cu art.    24-27   din    Hotărârea    Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare,   şi   cu   anexa   nr.  VI   la  ordin, autoritatea competentă evaluează,  atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele   posibile   utilizări   sau   scenarii   de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării   riscurilor  la   nivel   comunitar.  In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a   limita   riscurile   identificate.  Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.   In special, produsele nu pot fi autorizate pentru utilizare în exterior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate   date   care   să   demonstreze   că produsul va respecta cerinţele în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, dacă este  necesar prin  aplicarea  unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 40 g/kg.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi un colorant.

3.  Sunt autorizate doar produsele destinate utilizării în staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

16

Brodifacum

4-hidroxi -3-(3- (4'- bromo -4-bifenilil-1, 2,3,4-tetrahidro-1-naftil)      cumarină

Nr. CE: 259-980-5

Nr. CAS:   56073- 10-0

950 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2017

14

Intrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare şi toxicitate, sau caracter   foarte   persistent' şi   capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea   competentă   se   asigură   că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în   produse ' nu   trebuie   să   depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.    Expunerea   primară   şi   secundară   a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este   redusă   la   minimum   prin'  luarea  în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate   şi ' disponibile   de   reducere   a riscurilor.   Acestea   includ,   printre   altele, restricţionarea   utilizării   numai  în   scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.

17

Bromadiolona

3-[3-(4'-brom[1,

1'-bifenil]-4-il)-3-

hidroxi-1-fenilpropil]-

4-hidroxi-2H-1-

benzopiran-2-onă

Nr. CE: 249-205-9

Nr. CAS:28772-56-7

969 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2016

14

Intrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter semnificativ persistent, fiind semnificativ susceptibilă de a fi bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1.  Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.   Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.    Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

18

Tiacloprid

(Z)-3-(6-clor-3-

piridilmetil)-1,3-

tiazolidin-2-

ilidencianamidă

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 111988-49-9

975 g/kg

1.01.2010

n.d.

31.12.2019

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor compartimente de mediu. In special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

3. Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a structurilor din lemn în apropierea apei, caz în care nu se pot preveni pierderile directe în mediul acvatic, sau pentru lemnul care va intra în contact cu apele de suprafaţă, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsul în cauză va respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

19

Indoxacarb (masa de reacţie enantiomerică S:R 75:25)

Masa de reacţie a

enantiomerilor metil (S)- şi metil (R)-7-clor-2,3,4a, 5-tetrahidro-2-

[metoxicarbonil-

(4-trifluorometoxifenil)

carbamoil]indeno

[1,2-e]

[1,3,4]oxadiazin- 4a- carboxilat (această intrare

acoperă masa de reacţie 75: 25 a enantiomerilor

S şi R)

Nr. CE: n/d

Nr. CAS:

enantiomer S:

173584-44-6,

iar enantiomer

R: 185608-75-7

796 g/kg

1.01.2010

n/d

31.12.2019

18

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27    din     Hotărârea     Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  şi  ale anexei  nr. VI  la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele populaţii care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun  condiţii specifice  pentru  a  reduce riscurile    identificate.   Autorizările    pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă   se   asigură   că   autorizaţiile respectă următoarele condiţii: - Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în vederea minimizării potenţialei expuneri a oamenilor, a speciilor nevizate şi a mediului acvatic. In special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate indică faptul că:

1.   Produsele nu se depozitează în locuri accesibile sugarilor, copiilor şi animalelor de companie.

2.  Produsele se depozitează la distanţă de sistemele de scurgere externe.

3. Produsele neutilizate sunt eliminate în mod corespunzător   şi   nu   sunt   deversate   în sistemul     de     scurgere.     Pentru     uzul neprofesional,     se     autorizează     numai produsele gata de utilizare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 907/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 907 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu