Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.880 din 19.12.2012

privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 27 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. RA 1.343 din 20 decembrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.946 din 19 decembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia;

Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul I Se prelungeşte până la data de 28 februarie 2013 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi 922 bis din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări: 1. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins: e)Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 7, lit. D, lit. G pct. 1 (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) şi pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita 2. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins: a)medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică, prescripţia medicală se completează folosind formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor, respectiv a materialelor sanitare prescrise; de la data la care prescrierea se face numai electronic se utilizează numai formularul de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă; 3. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatele (51) şi (6)-(9) vor avea următorul cuprins: (51) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 46, se aplică următoarea sancţiune: avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (6) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (3)-(5) şi (52) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (52) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.(7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (3)-(5) şi (52) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3)-(5) şi (52) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.(9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3)-(5), (51) şi (52), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 4. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatele (31) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins: (31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 45, se aplică următoarea sancţiune: avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1)-(3) şi (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1)-(3) şi (32) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(3) şi (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) şi (31) şi (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 5. În anexa nr. 8, la articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitatea medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară, pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, folosind formularul de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea electronică, cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. De la data la care prescrierea se face numai electronic se utilizează numai formularul de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. 6. În anexa nr. 12, la articolul 13, alineatele (31) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins: (31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 39, se aplică următoarea sancţiune: avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (31) şi (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.(6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (32) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3) şi (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 7. În anexa nr. 14, la articolul 15, alineatele (31) şi (5) vor avea următorul cuprins: (31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 34, se dă avertisment scris pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (31) şi (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz. 8. În anexa nr. 15, la articolul 18, alineatele (31) şi (4)-(7) vor avea următorul cuprins: (31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 pct. 39, se aplică următoarea sancţiune: avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (31) şi (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.(6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (32) se face prin plată directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3) şi (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 9. În anexa nr. 20, la articolul 8 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract la art. 6 lit. a)-am) atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează: (...) 10. În anexa nr. 20, la articolul 8, alineatul (11) va avea următorul cuprins: (11) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ao), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei. 11. În anexa nr. 29, la articolul 10, alineatul (11) va avea următorul cuprins: (11) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ag), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei. 12. În anexa nr. 36, la articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 41 (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. j), se dă avertisment scris - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei. Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Raed Arafat Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Doru Bădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 880/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 880 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu