Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 865 din 26 iunie 2002

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din  2 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 29 lit. C.c) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire si modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02, sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Persoanele impozabile pot transmite formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" pe cale electronica, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 7a), 7b) si 7c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Modelul si continutul formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02

                                                             ________
     _____                      DECONT                     /  ROMANIA \
    | 300 |         privind taxa pe valoarea adaugata     |   _____    |
    |_____|         pentru luna ....... anul ........     |  | MFP |   |
                                                          |  |_____|   |
                                                          | MINISTERUL |
                                                          | FINANTELOR |
                                                          |  PUBLICE   |
                                                           \__________/

    DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
                       ___  ______________________________________
  Cod de inregistrare |   ||                                      |
  fiscala             |___||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire/Nume, prenume |                                                     |
| platitor de TVA        |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Judet/     |             | Localitate |                                      |
| Sector     |             |            |                                      |
|____________|_____________|____________|______________________________________|
| Strada     |                           | Nr. |  | Bloc |  | Scara |  | Ap.|  |
|____________|___________________________|_____|__|______|__|_______|__|____|__|
| Cod postal |           | Tel. |        | Fax |           | E-mail |          |
|____________|___________|______|________|_____|___________|________|__________|
| Banca      |                           | Nr. Cont |                          |
|____________|___________________________|__________|__________________________|
  |           Denumirea indicatorilor         | Valoare      |    TVA       |
  |___________________________________________|______________|______________|

     TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA                             - lei -
   __________________________________________________________________________
  | 1 | Livrari de bunuri/prestari             |              |              |
  |   | de servicii in tara           Cota 19% |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 2 | Operatiuni pentru care beneficiarul a  |              |              |
  |   | platit TVA in contul furnizorului      |              |              |
  |   | potrivit art. 17 din lege              |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 3 | Regularizari                           |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 4 | Operatiuni scutite cu drept de deducere|              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 5 | Operatiuni pentru care locul           |              |              |
  |   | livrarii/prestarii este in strainatate |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 6 | Operatiuni scutite fara drept de       |              |              |
  |   | deducere                               |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 7 | TOTAL (rd. 1 - rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + |              |              |
  |   | rd. 5 + rd. 6)                         |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  | 8 | PRORATA                                |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|

     TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA
   __________________________________________________________________________
  | 9 | Achizitii de bunuri/servicii destinate |              |              |
  |   | realizarii de operatiuni care dau drept|              |              |
  |   | de deducere                   Cota 19% |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |10 | Regularizari                           |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |11 | Achizitii de bunuri/servicii destinate |              |              |
  |   | atat realizarii operatiunilor care dau |              |              |
  |   | drept de deducere cat si celor care nu |              |              |
  |   | dau drept de deducere         Cota 19% |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |12 | Regularizari                           |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |13 | Taxa de deducere                       |              |              |
  |   | [rd. 9 + rd. 10 + (rd. 11 + rd. 12)*   |              |              |
  |   | (rd. 8/100)]                           |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |14 | Achizitii de bunuri/servicii destinate |              |              |
  |   | realizarii de operatiuni care nu dau   |              |              |
  |   | drept de deducere             Cota 19% |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |15 | Regularizari                           |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |16 | Achizitii scutite de TVA               |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |17 | TOTAL (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12|              |              |
  |   | + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)            |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|

     TOTALURI INTERMEDIARE IN LUNA DE RAPORTARE
   __________________________________________________________________________
  |18 | TVA intermediar de plata in luna de    |              |              |
  |   | raportare (rd. 7 - rd. 13)             |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |19 | TVA intermediar de rambursat in luna   |              |              |
  |   | de raportare (rd. 13 - rd. 7)          |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|

     DETERMINAREA TAXEI DATORATE SAU DE RAMBURSAT POTRIVIT LEGII
   __________________________________________________________________________
  |20 | TVA de plata din decontul lunii        |              |              |
  |   | precedente                             |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |21 | TVA de rambursat din decontul lunii    |              |              |
  |   | precedente                             |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |22 | Suma pentru care s-a aprobat           |              |              |
  |   | rambursarea sau compensarea in luna de |              |              |
  |   | raportare                              |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |23 | Suma platita in luna de raportare din  |              |              |
  |   | TVA de plata rezultata din decontul    |              |              |
  |   | lunii precedente                       |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |24 | Compensari efectuate potrivit          |              |              |
  |   | art. 29 D.h) din lege                  |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |25 | TVA efectiv restituita cumparatorilor  |              |              |
  |   | straini, inclusiv comisionului         |              |              |
  |   | unitatilor autorizate                  |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |26 | TVA DE PLATA                           |              |              |
  |   | (rd. 18 + rd. 20 - rd. 19 - rd. 21 +   |              |              |
  |   | rd. 22 - rd. 23 + rd. 24 - rd. 25)     |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|
  |27 | TVA DE RAMBURSAT                       |              |              |
  |   | (rd. 19 + rd. 21 - rd. 18 - rd. 20 -   |              |              |
  |   | rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 + rd. 25)     |              |              |
  |___|________________________________________|______________|______________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine executoriu, in conditiile legii.
                                 _____________   ____________________________
    Nume, prenume ............  |  Semnatura  | | Nr.                        |
    Functia ..................  | si stampila | | inregistrare ............. |
    14.13.01.02.                |_____________| |                            |
                                                | Data: ...../...../........ |
                                                | Loc rezervat               |
                                                | reprezentantului fiscal    |
                                                |____________________________|

    ANEXA 2

                                INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02

    Formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" se completeaza si se depune la organul fiscal la care persoana impozabila este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.
    Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
    Formularul se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal la care persoana impozabila este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - copia se pastreaza de platitor.
    Randurile prevazute pentru declararea taxei pe valoarea adaugata se completeaza cu sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare la care se refera decontul si in conformitate cu instructiunile prevazute in prezenta anexa.
    ATENTIE: Sumele inscrise in decont nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.
    Completarea formularului se face astfel:
    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"
    Caseta "Cod de inregistrare fiscala" se completeaza astfel:
    - in prima caseta libera se trece atributul fiscal "R";
    - persoanele juridice inscriu codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    - persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sau persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania inscriu codul numeric personal;
    - persoanele fizice straine inscriu numarul de identificare fiscala.
    Caseta "Cont bancar" se completeaza de catre platitorii care au conturi bancare.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face aliniindu-se la dreapta.
    In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" se completeaza astfel:
    - in caseta "Cod de inregistrare fiscala" se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit persoanei impozabile prin reprezentantul sau fiscal;
    - in caseta "Denumire/Nume, prenume platitor de T.V.A." se inscrie denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile reprezentate care realizeaza operatiuni taxabile si nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, urmate de sintagma "reprezentat prin" si de denumirea sau numele si prenumele reprezentantului fiscal ales.
    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Randul 1 - se preiau totalurile coloanelor 10 si 11 din Jurnalul pentru vanzari cod 14-6-12/a), precum si operatiunile asimilate livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii potrivit legii, centralizate in Borderoul cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii. Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social beneficiarii vor inscrie la randul 1 suma taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 2 - se completeaza numai de unitatile furnizoare cu taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiari in contul acestora, conform copiei de pe documentul de plata transmis de catre beneficiar, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 345/2002, inscrisa in coloana 14 din Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 3 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare.
    Randul 4 - se inscriu operatiunile scutite cu drept de deducere inregistrate la coloana 6 din Jurnalul pentru vanzari. Persoanele impozabile autorizate sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini inscriu comisionul perceput pentru aceasta activitate la randul 4.
    Randul 5 - se preiau totalurile coloanei 7 din Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 6 - se preiau totalurile coloanelor 8 si 9 din Jurnalul pentru vanzari.
    Randul 8 - se inscrie pro rata determinata potrivit normelor legale in vigoare.
    Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Randul 9 - se preia totalul coloanelor 7 si 8 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit distinct pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social furnizorii inscriu la randul 9 suma taxei pe valoarea adaugata facturata beneficiarilor, fara a fi consemnata in Jurnalul pentru cumparari.
    Randul 10 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 9 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale. Taxa pe valoarea adaugata rezultata ca urmare a regularizarii anuale pe baza de pro rata se inscrie la randul 10.
    Randul 11 - se preia totalul coloanelor 7 si 8 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit pentru achizitiile destinate atat realizarii operatiunilor care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
    Randul 12 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor din randul 11 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 14 - se preia totalul coloanelor 7 si 8 din Jurnalul pentru cumparari cod 14-6-17/b), intocmit pentru achizitiile destinate realizarii operatiunilor fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
    Randul 15 - se evidentiaza sumele rezultate din corectarea datelor de la randul 14 din deconturile anterioare depuse la organele fiscale.
    Randul 16 - se preia totalul coloanei 6 din jurnalele pentru cumparari in care au fost inscrise achizitiile scutite de taxa pe valoarea adaugata, in functie de destinatie.
    Pentru operatiunile de aport in natura la capitalul social beneficiarii inscriu la randul 9, 11 sau 14, dupa caz, suma taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului, preluata din jurnalul pentru cumparari corespunzator.
    Sectiunea "Determinarea taxei datorate sau de rambursat potrivit legii"
    Randul 20 - se preia suma prevazuta la randul 26 din decontul lunii precedente celei de raportare.
    Randul 21 - se preia suma prevazuta la randul 27 din decontul lunii precedente celei de raportare.
    Randul 22 - se inscriu sumele pentru care in luna pentru care se face raportarea si pana la depunerea prezentului decont s-a primit aprobarea rambursarii sau compensarii cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat, conform art. 27 din Legea nr. 345/2002.
    Randul 23 - se inscrie totalul sumelor platite in luna de raportare pana la data depunerii prezentului decont, din taxa pe valoarea adaugata de plata rezultata din decontul lunii precedente.
    Randul 24 - se inscrie suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata de achitat la bugetul de stat in luna de raportare, compensata in aceeasi perioada din suma de rambursat prevazuta in decontul privind taxa pe valoarea adaugata depus la organul fiscal, aferent lunii precedente, in cazurile prevazute la art. 29 lit. D.h) din Legea nr. 345/2002.
    Randul 25 - se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini de catre agentii economici autorizati sa desfasoare activitatea de restituire, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

    ANEXA 3

                          CARACTERISTICILE
de tiparire si modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02

    1. Denumire: Decont privind taxa pe valoarea adaugata
    2. Cod: 14.13.01.02
    3. Format: A4/t1 + A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire:
       Set: originalul - culoare neagra
            copia - culoare rosie
    Pe versoul exemplarului de culoare rosie se tiparesc instructiunile de completare.
    5. Se difuzeaza gratuit.
    6. Se utilizeaza la declararea taxei pe valoarea adaugata.
    7. Se intocmeste in 2 exemplare de catre persoanele impozabile inregistrate la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    8. Circula: - originalul - la organul fiscal
                - copia - la platitorul de taxa pe valoarea adaugata
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4

                                  CONDITII
pentru transmiterea formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" pe cale electronica

    1. Conditii generale
    Formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" in format electronic se depune la acelasi termen ca si formularele tiparite ale decontului, la unitatea fiscala la care persoanele impozabile sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata" in format electronic va fi transmis pe discheta de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat.
    2. Conditii tehnice standard pentru formatul electronic al formularului "Decont privind taxa pe valoarea adaugata"
    Informatiile din decont vor fi transmise intr-un fisier format text ASCII, in care inregistrarea se termina cu "carriage return" si "linefeed". Separatorul dintre campuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru campurile de tip caracter va fi #.
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu.
    Fisierul contine o singura inregistrare cu 42 de campuri, dintre care 2 de tip caracter si 40 de tip numeric.
    Fisierul text va avea in mod obligatoriu urmatoarea denumire:
    300_LLAA_Xnnnnnnnnnnnnn.txt, unde:
    - 300 = codul formularului;
    - LL = luna decontului;
    - AA = anul decontului din doua caractere;
    - X = F pentru persoane fizice sau J pentru persoane juridice;
    - nnnnnnnnnnnnn = codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare, daca persoana impozabila este persoana juridica, sau codul numeric personal/numarul de identificare fiscala, daca persoana impozabila este persoana fizica (de exemplu: 300_1202_J123456.txt sau
    300_1102_F1234567890123.txt).
    Fisierul va avea urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
 Descrierea            Tipul    Lungimea                Explicatii
 campului              campului maxima
________________________________________________________________________________
Cod formular               N        3    - se completeaza cu 300
Cod platitor de T.V.A.     N       13    - se completeaza codul de
                                         inregistrare fiscala/codul unic de
                                         inregistrare, daca persoana impozabila
                                         este persoana juridica
                                         - se completeaza codul numeric
                                         personal/numarul de identificare
                                         fiscala, daca persoana impozabila este
                                         persoana fizica
                                         Atentie! Fara atributul R.
Luna                       N        2    - se completeaza cu luna pentru care
                                         se intocmeste decontul T.V.A.
Anul                       N        4    - se completeaza cu anul pentru care
                                         se intocmeste decontul T.V.A.
Rd. 1 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare - Livrari
                                         de bunuri/prestari de servicii in tara
Rd. 1 - T.V.A.             N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Livrari de
                                         bunuri/prestari de servicii in tara
Rd. 2 - T.V.A.             N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Operatiuni
                                         pentru care beneficiarul a platit
                                         T.V.A. in contul furnizorului potrivit
                                         art. 7 din Legea nr. 345/2002
Rd. 3 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Regularizari
Rd. 3 - T.V.A.             N       15    - se completeaza cu T.V.A. -
                                         Regularizari
Rd. 4 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Operatiuni scutite cu drept de deducere
Rd. 5 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Operatiuni pentru care locul
                                         livrarii/prestarii este in strainatate
Rd. 6 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Operatiuni scutite fara drept de
                                         deducere
Rd. 7 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare - Total
Rd. 7 - T.V.A.             N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Total
Rd. 8 - Pro rata           N      6.2    - se completeaza cu pro rata
Rd. 9 - Valoare            N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Achizitii de bunuri/servicii destinate
                                         realizarii de operatiuni care dau drept
                                         de deducere
Rd. 9 - T.V.A.             N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Achizitii
                                         de bunuri/servicii destinate realizarii
                                         de operatiuni care dau drept de
                                         deducere
Rd. 10 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Regularizari
Rd. 10 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. -
                                         Regularizari
Rd. 11 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Achizitii de bunuri/servicii destinate
                                         realizarii de operatiuni care dau/nu
                                         dau drept de deducere
Rd. 11 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Achizitii
                                         de bunuri/servicii destinate realizarii
                                         de operatiuni care dau/nu dau drept de
                                         deducere
Rd. 12 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Regularizari
Rd. 12 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. -
                                         Regularizari
Rd. 13 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. de dedus
Rd. 14 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Achizitii de bunuri/servicii destinate
                                         realizarii de operatiuni care nu dau
                                         drept de deducere
Rd. 14 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Achizitii
                                         de bunuri/servicii destinate realizarii
                                         de operatiuni care nu dau drept de
                                         deducere
Rd. 15 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Regularizari
Rd. 15 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. -
                                         Regularizari
Rd. 16 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare -
                                         Achizitii scutite de T.V.A.
Rd. 17 - Valoare           N       15    - se completeaza cu valoare - Total
Rd. 18 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. intermediar
                                         de plata in luna de raportare
Rd. 19 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. intermediar
                                         de rambursat in luna de raportare
Rd. 20 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. de plata
                                         din decontul lunii precedente
Rd. 21 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. de rambursat
                                         din decontul lunii precedente
Rd. 22 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Suma
                                         pentru care s-a aprobat rambursarea sau
                                         compensarea in luna de raportare
Rd. 23 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. - Suma
                                         platita in luna de raportare din T.V.A.
                                         de plata rezultata din decontul lunii
                                         precedente
Rd. 24 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. -
                                         Compensari efectuate potrivit art. 29
                                         lit. D. h) din Legea nr. 345/2002
Rd. 25 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. efectiv
                                         restituita cumparatorilor straini,
                                         inclusiv comisionul unitatilor
                                         autorizate
Rd. 26 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. de plata
Rd. 27 - T.V.A.            N       15    - se completeaza cu T.V.A. de rambursat
Banca                      C       50    - se completeaza banca
Cont bancar                C       50      se completeaza contul bancar
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 865/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 865 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu