E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 84 din 13 august 2009

pentru aprobarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 586 din 24 august 2009Pentru aplicarea prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 41 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „Cz.-50  Instrucţiuni  privind  evidenţa,  repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.86/2000*, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apăram naţionale,

Mihai Stănisoară

* Ordinul nr. M. 86/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni reglementează modul în care se repartizează, se închiriază şi se folosesc locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi raporturile dintre locator şi locatar, cu drepturile şi obligaţiile ce revin fiecăreia dintre părţi.

Art 2. - Semnificaţia termenilor utilizaţi în prezentele instrucţiuni este prevăzută în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

Fondul locativ al Ministerului Apărării Naţionale

Art. 3. - (1) Locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale formează fondul locativ destinat cazării personalului Ministerului Apărării Naţionale si familiilor acestuia.

(2) Fondul locativ se administrează în interesul Ministerului Apărării Naţionale, prin închiriere, personalului acestuia.

Art. 4. - (1) Cadrele militare în activitate şi personalul civil au dreptul la locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul, potrivit legii, la locuinţă de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Personalul Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), în următoarele condiţii:

a) dacă el, soţia/soţul sau ceilalţi membri de familie aflaţi în întreţinere nu deţin ori nu au deţinut o locuinţă proprietate personală în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea;

b) dacă el, soţia/soţul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuinţă din fondul locativ de stat în garnizoana în care îsi desfăşoară activitatea;

c) dacă el, soţia/soţul nu şi-a înstrăinat locuinţa, fostă de serviciu.

Art. 5. - Personalul Ministerului Apărării Naţionale nu poate primi prin repartiţie şi nu poate deţine în acelaşi timp şi în aceeaşi garnizoană două sau mai multe locuinţe de serviciu, locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie sau, după caz, locuinţă de serviciu şi locuinţă proprietate personală.

Art. 6. - Personalul Ministerului Apărării Naţionale care deţine în proprietate un spaţiu locativ, dar care a fost mutat într-o altă garnizoană, poate să beneficieze de locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în noua garnizoană. Aceste locuinţe nu fac obiectul vânzării.

Art. 7. - La solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari, administratorul poate verifica, în prezenţa locatarilor, în zile lucrătoare, la o dată comunicată din timp şi în scris acestora, modul în care sunt respectate obligaţiile asumate prin contract, cu privire la folosirea şi întreţinerea locuinţelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu aceştia.

Art. 8. - (1) Orice schimbare survenită, care influenţează situaţia locativă a personalului Ministerului Apărării Naţionale, se comunică comandantului garnizoanei de către comandantul/şeful unităţii militare din care face parte, pentru luarea măsurilor legale care se impun.

(2)  In cazul încetării raportului de serviciu/contractului individual de muncă ori al mutării/transferării personalului Ministerului Apărării Naţionale, locatar al unei locuinţe de serviciu/intervenţie, se anexează la fişa de lichidare o adeverinţă eliberată de comandantul garnizoanei, din care să rezulte situaţia locuinţei şi măsurile legale ce au fost luate sau urmează a fi dispuse.

(3)    După fiecare repartizare nominală de locuinţe, comandantul garnizoanei dispune întocmirea şi trimiterea la centrul de domenii şi infrastructuri în raza căruia se află locuinţa a unui tabel centralizator, care cuprinde gradul, funcţia, numele, prenumele şi unitatea militară în care sunt încadrate persoanele beneficiare de repartiţie, numărul de camere şi valoarea chiriei. Centrele de domenii şi infrastructuri trimit anual Direcţiei domenii şi infrastructuri tabele centralizatoare, la nivelul garnizoanelor.

Art. 9. - (1) Când o locuinţă de serviciu sau de intervenţie devine disponibilă, va fi repartizată la nivelul garnizoanei, în termen de cel mult 30 de zile, de către comisiile prevăzute la art. 21 şi 22.

(2) Repartizarea locuinţei de serviciu sau de intervenţie se va face personalului Ministerului Apărării Naţionale cu punctajul cel mai mare pe garnizoană, obţinut conform criteriilor şi sistemului de punctaj prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Schimbul de locuinţe de serviciu între personalul Ministerului Apărării Naţionale din aceeaşi garnizoană se face cu aprobarea comandantului garnizoanei şi cu avizul comandanţilor unităţilor militare din care acesta face parte.

(2) Schimbul de locuinţe de serviciu între personalul Ministerului Apărării Naţionale din garnizoane diferite se face cu aprobarea şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri şi cu avizul comandanţilor de garnizoane respective.

Art. 11. - Comandanţii de garnizoane au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru păstrarea integrităţii locuinţelor de serviciu/intervenţie, instalaţiilor şi terenurilor aferente, aflate în competenţa acestora, precum şi pentru cercetarea şi rezolvarea litigiilor de orice fel referitoare la acestea.

Art. 12. - Obligaţiile locatarilor din locuinţele de serviciu sau de intervenţie sunt cele prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele de aplicare a acestei legi.

Art. 13. - (1) In scopul păstrării în bune condiţii a locuinţelor şi al întreţinerii acestora, locatarii vor respecta cu stricteţe regulile stabilite prin contract, încăperile locuinţelor de serviciu şi de intervenţie putând fi folosite numai în conformitate cu destinaţia ce o au prin construcţie.

(2) Se interzice locatarilor să execute modificări/îmbunătăţiri la spaţii sau modificări care pun în pericol integritatea structurală a clădirii.

Art. 14. - (1) Pentru locuinţele de serviciu sau de intervenţie amenajate în cazărmi sau în imediata lor apropiere, racordate la reţelele de utilităţi ale unităţii militare şi care nu au prevăzute aparate de măsură separat, cotele se stabilesc conform unei baze de calcul întocmite de către administratorul de cazarmă, iar costurile se calculează pe baza tarifelor practicate de furnizori.

(2) Cheltuielile ce decurg din aceste servicii se vor reţine de către structura financiară a unităţii militare care are în evidenţă cazarma, pe bază de tabel, întocmit de către administratorul de cazarmă.

Art. 15. - Pentru buna administrare a locuinţelor de serviciu şi de intervenţie aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, administratorul de cazarmă colaborează cu asociaţiile de locatari/proprietari.

Art. 16. - Atribuţiile asociaţiei de locatari/proprietari cu componenţă mixtă sunt cele prevăzute în statutul asociaţiilor, conform legii.

Art 17. - (1) Administratorul de cazarmă are obligaţia de a lua toate măsurile pentru menţinerea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie în stare bună de funcţionare, urmărind ca locatarii să îşi îndeplinească obligaţiile ce le revin.

(2) Administratorul de cazarmă urmăreşte, personal sau prin subordonaţi, ca eventualele daune aduse locuinţelor de serviciu şi de intervenţie să fie suportate de către locatarii care le-au produs.

CAPITOLUL III

Repartizarea fondului locativ

Art. 18. - (1) Locuinţele de serviciu şi de intervenţie din fondul locativ al Ministerului Apărării Naţionale se repartizează personalului Ministerului Apărării Naţionale care îşi desfăşoară activitatea în garnizoană, în condiţiile legii şi ale prezentelor instrucţiuni.

(2)  De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi personalul militar absolvent al instituţiilor militare sau civile de învăţământ, la repartizare, cât şi cel chemat în activitate pe perioada respectivă, dacă este încadrat pe funcţii în garnizoană.

(3) Personalul Ministerului Apărării Naţionale beneficiază, cu prioritate, de locuinţe de serviciu sau de intervenţie, când:

a)  urmează a fi evacuat în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile din locuinţa pe care o deţine ori în virtutea unor prevederi legale care nu ţin de voinţa acestuia. Personalul Ministerului Apărării Naţionale predă locuinţa de serviciu sau de intervenţie, dacă în urma exercitării căii extraordinare de atac hotărârea judecătorească irevocabilă este favorabilă acestuia;

b)  locuinţa pe care o deţine nu mai prezintă siguranţă în exploatare datorită unor cauze naturale, precum inundaţii, cutremure, incendii, pe baza unor acte doveditoare, emise de instituţii/persoane autorizate. Locuinţa de serviciu sau de intervenţie se eliberează şi se predă după consolidarea locuinţei deţinute şi îndeplinirea de către aceasta a condiţiilor de siguranţă în exploatare.

Art. 19. - (1) Pentru obţinerea locuinţei de serviciu sau de intervenţie, personalul Ministerului Apărării Naţionale înaintează comandanţilor/şefilor unităţilor militare în care este încadrat un raport individual, prin care solicită repartizarea unui spaţiu de locuit corespunzător nevoilor familiale, potrivit exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Raportul individual conţine toate datele necesare calculării punctajului şi este însoţit de copii ale următoarelor documente, prin care se justifică solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale, astfel:

a) cartea/buletinul de identitate pentru el şi membrii de familie aflaţi în întreţinere;

b) certificatul de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

c) certificatul de căsătorie;

d) declaraţia notarială, dată pe propria răspundere de către locatar şi de către ceilalţi membri de familie majori care urmează a fi înscrişi în contract, din care să rezulte că nu deţin şi nu au deţinut în garnizoană locuinţă proprietate personală;

e)  documentul care atestă ultimul domiciliu: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinţa de serviciu;

f)   documentul care atestă că are persoane legal în întreţinere.

Art. 20. - (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare dispun întocmirea tabelelor nominale cu solicitanţii, în ordinea priorităţilor rezultată din aplicarea criteriilor şi a sistemului de punctaj privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comandanţii/şefii unităţilor militare înaintează comandanţilor garnizoanelor de care aparţin/comandantului garnizoanei Bucureşti, la solicitarea acestora, situaţia numerică cu necesarul de locuinţe.

Art. 21. - (1) Repartizarea locuinţelor de serviciu se face pe garnizoană, de către o comisie formată din:

a) comandantul garnizoanei, în calitate de preşedinte;

b)  comandanţii/şefii unităţilor militare din garnizoană, în calitate de membri;

c)   comandantul comenduirii garnizoanei, în calitate de secretar.

(2) In garnizoana Bucureşti şi în unităţile militare dispuse pe raza judeţului Ilfov, care sunt arondate la această garnizoană, repartizarea numerică a locuinţelor de serviciu se va face de o comisie formată din:

a) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, în calitate de preşedinte;

b) şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General;

c) şefii resurselor de la categoriile de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/operaţionale;

d) locţiitorii comandanţilor comandamentelor şi şefii direcţiilor centrale, în calitate de membri;

e) locţiitorul comandantului garnizoanei Bucureşti, în calitate de secretar.

Art. 22. - (1) Repartizarea locuinţelor de intervenţie se face numai pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale care îşi desfăşoară activitatea în cazarma în care se află acestea, după cum urmează:

a)  în cazul în care în cazarmă există o singură unitate militară, de către o comisie formată din comandantul unităţii militare, şeful personalului, contabilul-şef, şeful logisticii şi administratorul de cazarmă;

b)  în cazul în care în cazarmă există mai multe unităţi militare, de către o comisie formată din comandanţii unităţilor militare, şefii personalului, contabilii-şefi,  şefii logisticii şi administratorul de cazarmă care are în evidenţă locuinţele de intervenţie.

(2) In măsura în care există locuinţe de intervenţie neocupate de personalul prevăzut la alin. (1), acestea pot fi repartizate personalului Ministerului Apărării Naţionale din alte unităţi militare din garnizoană, în ordinea stabilită pe garnizoană, conform criteriilor şi sistemului de punctaj privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 23. - (1) Comisiile prevăzute la art. 21 şi 22, denumite în continuare comisii, se instituie la nivelul fiecărei garnizoane sau cazărmi, după caz, se întrunesc la ordinul preşedinţilor acestora şi sunt legal constituite cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(2) Comisiile analizează cererile primite şi hotărăsc repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie în funcţie de fondul locativ disponibil şi cu respectarea criteriilor şi a sistemului de punctaj privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Comisiile au următoarele atribuţii:

a)  primesc şi înregistrează cererile de locuinţe de serviciu sau de intervenţie ale personalului Ministerului Apărării Naţionale;

b)  analizează situaţia locativă a solicitanţilor şi, după caz, efectuează anchete sociale şi verifică la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;

c)  analizează numărul de cereri comparativ cu numărul de locuinţe de serviciu sau de intervenţie ce urmează a fi repartizate şi stabilesc ierarhia, în funcţie de punctaj;

d)  hotărăsc repartizarea nominală a locuinţelor de serviciu sau de intervenţie, în funcţie de criteriile şi sistemul de punctaj prevăzute în anexa nr. 2.

(4)  Hotărârile comisiilor se comunică de către secretarii acestora comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care face parte personalul Ministerului Apărării Naţionale, beneficiar al locuinţei de serviciu sau de intervenţie.

(5)  Hotărârile comisiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit într-un singur exemplar, semnat de către toţi membrii participanţi.

(6)  Orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva hotărârilor pronunţate de comisii în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării acestora. Contestaţia se va soluţiona în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către o comisie numită de comandantul de garnizoană şi în care vor fi cooptaţi un consilier juridic pentru a asigura asistenţa de specialitate şi un reprezentant de la eşalonul superior al comandantului de garnizoană.

(7)  Contractul de închiriere se încheie în termen de 7 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii comisiei sau de la data comunicării modului de soluţionare a contestaţiei, după caz, între unitatea militară care are în evidenţa cantitativ-valorică locuinţa de serviciu sau de intervenţie, în calitate de locator, şi personalul Ministerului Apărării Naţionale beneficiar, în calitate de locatar.

Art. 24. -In cazul unor punctaje egale, departajarea se face potrivit criteriilor şi sistemului de punctaj care se iau în considerare la repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV

Inchirierea şi folosirea fondului locativ

Art. 25. - Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate să deţină locuinţe de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale numai în baza contractului de închiriere pentru suprafaţa locativă cu destinaţia de locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi a prevederilor legale în domeniu.

Art. 26. - (1) Cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari sunt scutiţi, după caz, de plata chiriei pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie din fondul locativ al Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor art. 9 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

(2) Personalul civil plăteşte chirie conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Locatarii care deţin locuinţe de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt obligaţi să plătească în întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc şi gospodăresc împreună, cu regularitate, cotele ce le revin din cheltuielile de întreţinere şi reparare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună ale clădirii, iar la încetarea contractelor de închiriere sunt obligaţi să predea locuinţa în starea în care au primit-o, conform procesului-verbal întocmit la data predării ei.

Art. 27. - Durata contractului de închiriere este de cel mult 2 ani şi poate fi prelungită cu acordul părţilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile de la data semnării acestuia şi prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 28. - Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original şi în copie, documentele prevăzute la art. 19 alin. (2), după caz.

Art. 29. - Dreptul de folosinţă a locuinţelor de serviciu sau de intervenţie primite începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.

Art. 30. - (1) Locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie devin disponibile, iar dreptul de folosinţă a acestora încetează la termenul prevăzut în contract sau înaintea acestui termen, în condiţiile şi la termenele prevăzute mai jos:

a)  la solicitarea locatarului, prin notificare prealabilă într-un termen minim de 60 de zile;

b)  când locatarul locuinţei de serviciu sau de intervenţie a fost mutat în interesul serviciului într-o altă garnizoană/este numit pe o funcţie ori are atribuţiuni ce nu mai necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie a spaţiului de locuit corespunzător în noua garnizoană;

c) când locatarul a primit altă locuinţă, în aceeaşi garnizoană, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie sau în termen de 30 de zile de la aprobarea primirii compensaţiei lunare de chirie;

d)  când locatarul a dobândit/construit o locuinţă proprietate personală în garnizoana în care deţine locuinţă de serviciu sau de intervenţie sau în garnizoana în care a fost mutat, fără a se depăşi termenul de 30 de zile de la data încheierii actului de dobândire/procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

e)  când locatarul locuinţei de intervenţie este numit pe o funcţie ori are atribuţiuni ce nu mai necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în aceeaşi garnizoană, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie a unui alt spaţiu de locuit corespunzător în garnizoană sau în termen de 30 de zile de la aprobarea primirii compensaţiei lunare de chirie;

f) când locatarului i-a încetat contractul de muncă/raportul de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile de la data încetării;

g)  când contractul de închiriere a fost reziliat la cererea administratorului sau a asociaţiei de locatari/proprietari, în cazul în care locatarul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni aşa cum au fost stabilite prin contractul de închiriere sau nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive ori pentru alte motive imputabile acestuia.

(2)  De la data rezilierii contractului şi până la data mutării efective sau evacuării locatarul este obligat să plătească chiria legală.

(3)  La data încetării dreptului de folosinţă, locatarul predă locuinţa de serviciu sau de intervenţie administratorului de cazarmă pe bază de proces-verbal.

Art. 31. - (1) Contractele de închiriere a locuinţelor pentru pensionari sau urmaşii locatarilor decedaţi, în situaţia în care fac dovada că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările ulterioare, ocupau locuinţa de serviciu, au achitat chiria la zi şi că nu au deţinut în proprietate o locuinţă, ei sau membrii lor de familie după anul 1990, se pot prelungi prin acordul părţilor în condiţiile prezentelor instrucţiuni.

(2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul Ministerului Apărării Naţionale al cărui contract de muncă/raport de serviciu a încetat prin demisie sau din cauze imputabile acestuia.

(3) In celelalte cazuri, prelungirea contractului de închiriere se face în conformitate cu prevederile legale.

(4) In cazul în care numărul de persoane înscrise în contractul de închiriere nu mai corespunde cu cel din momentul repartizării locuinţei de serviciu sau de intervenţie şi dacă există posibilităţi, se poate repartiza o altă locuinţă corespunzătoare.

(5) Locuinţa de serviciu sau de intervenţie disponibilizată potrivit prevederilor alin. (4) se repartizează personalului Ministerului Apărării Naţionale cu nevoi de locuinţă.

Art. 32. -In cazul părăsirii definitive din diferite motive a domiciliului de către locatar şi/sau neprezentării acestuia pentru a prelungi durata contractului, închirierea continuă în beneficiul soţului/soţiei sau descendenţilor/ascendenţilor, dacă au locuit împreună cu acesta şi dacă au fost înscrişi în contractul de închiriere.

Art. 33. -In cazul în care personalul Ministerului Apărării Naţionale este mutat/detaşat în interes de serviciu în altă ţară, pe o perioadă determinată, închirierea locuinţei de serviciu sau de intervenţie continuă în beneficiul acestuia.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 34. - (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare care au în evidenţă locuinţe de intervenţie, iar acestea nu mai sunt necesare pentru cazarea personalului Ministerului Apărării Naţionale prevăzut în prezentele instrucţiuni, pot solicita schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de serviciu.

(2) Aprobarea schimbării destinaţiei locuinţelor se face potrivit prevederilor art. 48 şi 53 din Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 91/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 26 septembrie 2008, după obţinerea, în prealabil, a avizului şefului statului major al categoriei de forţe ale armatei sau comandantului comandamentului de armă/operaţional.

Art. 35. - (1) Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni ocupă fără contract de închiriere locuinţă de serviciu sau de intervenţie se vor încheia contracte, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele instrucţiuni.

(2) Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi evacuate, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă.

Art. 36. - In cazul în care locuinţele de serviciu şi de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale nu mai sunt necesare acestui minister, pot fi transferate altor ministere sau autorităţi publice, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 37. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

GLOSAR

Administrator- comandantul unităţii militare care încheie contractul de închiriere în numele Ministerului Apărării Naţionale

Administratorul cazărmii - persoana subordonată comandantului/şefului unităţii militare ce are în statul de organizare cazarma cu locuinţele de serviciu/intervenţie şi care are atribuţiuni privind gestionarea acestora, inclusiv a instalaţiilor şi terenurilor aferente

Familia personalului Ministerului Apărării Naţionale - soţia/soţul, copiii şi părinţii soţilor aflaţi în întreţinerea legală a acestora şi care locuiesc şi gospodăresc împreună cu locatarul

Locatar- personalul Ministerului Apărării Naţionale care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie

Locator- unitatea militară care are în evidenţă locuinţa de serviciu sau de intervenţie şi care încheie, prin reprezentanţii săi legali, contractul de închiriere în numele Ministerului Apărării Naţionale

Locuinţă - construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau ale unei familii

Locuinţă de serviciu - locuinţa destinată cazării personalului Ministerului Apărării Naţionale, acordată în condiţiile contractului de muncă, de exercitare a profesiei de cadru militar sau a raportului de serviciu, după caz, potrivit prevederilor legale

Locuinţă de intervenţie - locuinţa situată în incinta unităţii militare sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului Ministerului Apărării Naţionale care îndeplineşte atribuţii sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţii militare

Pensionar - cadrul militar în rezervă sau în retragere, personalul civil pensionat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

Personalul Ministerului Apărării Naţionale - cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, funcţionarii publici şi personalul civil contractual care se află în raporturi de muncă/serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale pe perioadă nedeterminată

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

CRITERIILE ŞI SISTEMUL DE PUNCTAJ

privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Repartizarea nominală a locuinţelor se face conform numărului de puncte obţinut de fiecare persoană, în ordinea descrescătoare a punctajului. De la caz la caz, criteriile şi sistemul de punctaj se pot utiliza şi la repartizarea locuinţelor de intervenţie.

Evidenţa acestui punctaj se ţine de către comandanţii de garnizoane şi de către fiecare unitate militară şi se realizează prin însumarea punctelor rezultate din următorul tabel:

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1.

pentru funcţionarii publici şi salariaţii civili

+ 2 puncte

2.

pentru soldaţii şi gradaţii voluntari

+ 4 puncte

3.

pentru cadrele militare din corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor

+ 6 puncte

4.

pentru cadrele militare din corpul ofiţerilor

+ 8 puncte

5.

pentru fiecare an vechime în serviciul militar/vechime în muncă:

a) sub un an

b) un an

c) n ani

+ 1 punct

+ 2 puncte

+ n x2 puncte

6.

pentru fiecare lună, după data la care s-a înregistrat raportul la compartimentul de registratură/ documente clasificate - dovada se face prin copie a raportului scris sau adeverinţei

+ 1 punct

7.

pentru cei care au beneficiat sau beneficiază de locuinţă în altă garnizoană

- 10 puncte

8.

pentru cei căsătoriţi

+ 6 puncte

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

9.

pentru fiecare copil aflat legal în întreţinere

+ 10 puncte

10.

pentru fiecare persoană aflată legal în întreţinere, altele decât copiii sau soţia/soţul

+ 5 puncte

11.

pentru cei care locuiesc în cămine militare

- 3 puncte

12.

pentru fiecare decoraţie de stat dobândită

+ 2 puncte

13.

pentru cei care dispun de locuinţă în zona limitrofă, până la 70 km, aparţinând lor sau altui membru al familiei

-20 puncte

14.

pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale mutat în interesul serviciului şi care schimbă garnizoana şi a înaintat raport scris pentru a i se repartiza o locuinţă, pentru fiecare lună trecută de la data mutării în care nu a primit locuinţă

+ 1 punct

15.

pentru fiecare membru de familie cu invaliditate aflat în întreţinere

+ 4 la

+ 6 puncte, în funcţie de gradul de handicap

16.

pentru cei care deţin funcţii de conducere

+ 5 puncte

Prin sintagma vechime în serviciu/vechime în muncă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege perioada de timp de când o persoană este cadru militar în activitate, iar pentru personalul civil, perioada începută la data angajării în muncă sau numirii în funcţia publică, după caz, în Ministerul Apărării Naţionale.

Prin decoraţii dobândite se înţelege medalii şi ordine conferite potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare.

Se consideră mutat în interesul serviciului, în altă garnizoană, personalul Ministerului Apărării Naţionale pentru care a fost emis ordin de mutare şi în care se prevede expres schimbarea garnizoanei.

ANEXA Nr. 3 la instrucţiuni

CRITERIILE ŞI SISTEMUL   DE   PUNCTAJ

care se iau în considerare la repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în cazul unor punctaje egale

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1.

pentru data înregistrării cererii la compartimentul registratură/documente clasificate

Se va acorda punctajul cel mai mare pentru     cel care are cererea înregistrată în aceeaşi   lună mai recent.

2.

pentru calificativele obţinute de solicitant în activitatea profesională

Se va acorda punctajul cel mai mare pentru cel care are calificativul mai mare.

3.

pentru misiuni efectuate în afara teritoriului României:

a) pentru o misiune

b) pentru două misiuni

c) pentru n misiuni

+ 1 punct

+ 2 puncte

+ n x 2 puncte

4.

pentru locatar şi fiecare membru de familie care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare

+ 2 puncte

5.

pentru venitul lunar pe familie, din care se vor deduce cheltuielile aferente pentru plata întreţinerii

Se va acorda punctajul cel mai mare pentru cel care are venitul cel mai mic.

6.

pentru fiecare persoană cu handicap aflată în întreţinere, atestată prin documente oficiale

+ 1 punct

ANEXA Nr. 4 la instrucţiuni

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRÂRII NAŢIONALE

Unitatea Militară.................................

Nr......................din....................................

CONTRACT   DE  ÎNCHIRIERE

pentru suprafaţa locativă cu destinaţia de locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

- model -

1. Intre:

1.1.  Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară nr..............................., cu sediul în garnizoana..........................., str............................nr.........., sectorul/judeţul.............................., reprezentată de........................................................., în calitate de locator,

1.2.   Şi domnul/doamna ........................................................................ din unitatea militară...................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria...............nr..................., eliberat/ă de........................................la data de................................................, în calitate de locatar, a intervenit următorul contract de închiriere.

2. Având în vedere Repartiţia nr...................din.............................., locatorul închiriază, iar locatarul primeşte în folosinţă locuinţa de serviciu/intervenţie situată în localitatea..............................................., str..............................nr........., bl........., sc........, et......., ap......., sectorul/judeţul.............., prevăzută în anexa A.

3.  Durata contractului de închiriere este ...........de ani (cel mult 2 ani de zile), cu începere de la ................până la..............La expirarea acestei perioade, termenul de închiriere se poate prelungi, cu acordul ambelor părţi, dacă sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza închirierii. Tacita relocaţiune nu operează.

4.  Locatarul (care nu este exceptat de la plata chiriei) va achita lunar o sumă de.............lei, ce se calculează potrivit legislaţiei în vigoare. Aceasta se recalculează periodic, ori de câte ori au loc modificări ale legislaţiei.

Plata chiriei se face la casieria.................../prin ordin de plată/cont bancar, în termen de.......................................

Pentru neplata chiriei la termenul prevăzut, locatarul va suporta penalităţi în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca aceasta să depăşească totalul chiriei datorate.

5. Obligaţiile părţilor

5.1.  Locatorul are următoarele obligaţii:

- să predea locuinţa în stare bună de folosinţă, conform anexelor A, B şi C;

- să execute lucrările de întreţinere şi reparare a elementelor de construcţie ale părţilor exterioare ale clădirii, precum şi a instalaţiilor comune, ce-i revin prin lege;

- să verifice modul în care este folosită şi întreţinută locuinţa, cu respectarea prevederilor legale privind accesul în locuinţă;

- să execute reparaţiile care cad în sarcina locatarului, dacă acesta refuză să le efectueze, cu recuperarea cheltuielilor, potrivit normelor legale.

5.2.  Locatarul are următoarele obligaţii:

- să plătească chiria (dacă e cazul) şi cota-parte a cheltuielilor de întreţinere;

- să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

- să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii. Dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;

- să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată perioada contractului de închiriere;

- să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, fără a executa modificări de spaţiu şi confort, precum şi modificări ale instalaţiilor aferente;

- să nu subînchirieze locuinţa altor persoane;

- dacă beneficiază de spaţiu într-un cămin militar, să predea acest spaţiu în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea prezentului contract;

- să anunţe locatorul despre neregulile constatate în starea de întreţinere şi funcţionare a locuinţei şi instalaţiilor aferente;

- să predea locuinţa şi accesoriile în stare bună de curăţenie şi folosinţă, cu toate obiectele de inventar prevăzute în anexa B;

- să anunţe în scris comandantul garnizoanei despre schimbarea locului de muncă (unitatea militară sau garnizoana, după caz) şi despre orice alte aspecte de natură să afecteze calitatea de locatar.

In cazul neîndeplinirii de către locator a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către locatar în contul locatorului, reţinând contravaloarea acestora din chirie.

Locatarul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei şi numai atunci când locatorul, la sesizarea scrisă a locatarului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

6.  Rezilierea/Încetarea contractului poate avea loc în următoarele cazuri:

- când locatarului i-a încetat contractul de muncă/raportul de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile de la data încetării;

- la solicitarea locatarului, prin notificare prealabilă, în termen de minimum 60 de zile;

- când locatarul locuinţei de serviciu/intervenţie a fost mutat în interesul serviciului într-o altă garnizoană/este numit pe o funcţie ori are atribuţii ce nu mai necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie a spaţiului de locuit corespunzător în noua garnizoană;

- când locatarul a primit altă locuinţă în aceeaşi garnizoană, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie;

-  când locatarul a dobândit/construit o locuinţă proprietate personală în garnizoana în care deţine locuinţă de serviciu/intervenţie sau în garnizoana în care a fost mutat, fără a se depăşi termenul de 30 de zile de la data încheierii actului de dobândire/procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- când locatarul este numit pe o funcţie ori are atribuţiuni ce nu mai necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în termen de 30 de zile după data primirii ordinului de repartiţie a unui alt spaţiu de locuit corespunzător în garnizoană sau în termen de 30 de zile de la aprobarea primirii compensaţiei lunare de chirie;

- când locatarii au produs pagube însemnate locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

- când locatarii au un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

- în situaţiile în care contractul de închiriere a fost reziliat la cererea locatorului sau a asociaţiei de locatari, întrucât locatarul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, aşa cum au fost stabilite prin contractul de închiriere, sau nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive ori pentru alte motive imputabile acestuia.

Evacuarea poate fi dispusă numai în condiţiile legii, în cazul în care locatarul nu predă locuinţa în termenul stabilit prin notificare de la constatarea unuia dintre cazurile prevăzute la alineatul precedent.

7. Alte clauze:

- litigiile care decurg din executarea contractului se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar competenţa revenind instanţelor de drept comun;

- cuantumul penalităţilor prevăzute la pct. 4 se va reactualiza periodic, în funcţie de actele normative care stabilesc majorările de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat;

- în situaţia în care locatarul este pensionat sau decedează în timpul şi din cauza serviciului militar, acesta sau membrii lui de familie înscrişi în contractul de închiriere vor putea să folosească în continuare locuinţa respectivă, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la propunerea comandantului garnizoanei respective, cu plata chiriei legale, dacă fac dovada că la data intrării în vigoare a Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările ulterioare, ocupau locuinţa de serviciu şi au achitat chiria la zi;

- prevederile contractului se completează de drept cu normele speciale aplicate spaţiilor locative cu destinaţie de locuinţe de serviciu, precum şi cu cele de drept comun;

- se interzic închiderea balcoanelor, construirea de boxe la subsolul blocului şi folosirea părţilor comune în scop personal.

8. Anexele A, B, C fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere.

9.  Prezentul contract s-a încheiat astăzi,.........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

....................................................

Locatar,

....................................................

Comandantul/şeful U.M., .........

....................................................

Contabil-şef,

....................................................

Consilier juridic,

....................................................

ANEXA A la Contractul de închiriere nr. ........din...................

FIŞA

suprafeţei locative închiriate

- model -

Localitatea.........................., sectorul/judeţul................., str........................nr......., bl......, sc......., corpul........., ap......., situat la nivelul (etajul) .........1), având: încălzire ...........2), apă curentă ...........3), canalizare .............4), instalaţie electrică.........................5), construit din materiale inferioare........................6).

- A -

Date privind locuinţa închiriată

Nr. crt.

Denumirea încăperii 7)

Suprafata

(m2)

In folosinţă

exclusivă

comună

Suprafata curţii şi grădinii

- B -

Date privind membrii de familie care locuiesc şi gospodăresc împreună cu locatarul

Nr. crt.

Numele şi prenumele8)

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu locatarul9)

Anul naşterii

Locul de muncă

Adresa unităţii

Retribuţia sau venitul

Locator,

....................................................

Locatar,

....................................................

Administratorul de cazarmă,

....................................................

1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.

2) Centrală, sobe cu gaze, alte mijloace de încălzire.

3) In locuinţă, în clădire, în curte, în stradă.

4)  Idem.

5)  Da sau nu.

6)  Da sau nu.

7) Cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cămară, WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, magazie, şopron sau altele asemenea.

8) Se completează cu membrii de familie potrivit art. 17 din Legea nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

9) Soţ, soţie, copii, precum şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună.

ANEXA B la Contractul de închiriere nr. .... din................

PROCES-VERBAL

de predare-primire a locuinţei din localitatea..................., str....................nr. ...., bl......, sc......, et......, ap........., sectorul/judeţul..............

- model -

Incheiat astăzi,.......................

1. In conformitate cu Contractul de închiriere înregistrat sub nr..............din ..............se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator..............., prin reprezentantul său....................., având BI/CI seria........nr.............., eliberat (ă)de.............la data de..............., care predă, şi...........................,în calitate de locatar, care primeşte în folosinţă locuinţa, având încăperile de locuit, dependinţele, curtea şi grădina, în folosinţă exclusivă şi comună, aşa cum sunt specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.

2.  Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:

a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare bună de întreţinere

........................................................................................................................................................................ ......................................

b) uşile, ferestrele (vopsitorii, încuietori, drucăre, broaşte, jaluzele, cremoane, geamuri, galerii etc.) complete şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ ......................................

c) instalaţia electrică (prize, întrerupătoare, comutatoare, locuri de lampă, aplice, tablouri electrice, globuri, candelabre, contoare etc.) completă şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ ......................................

d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) completă şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ ......................................

e) instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ ......................................

f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe metalice de gătit, tablouri etc.)

........................................................................................................................................................................ ......................................

3. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi,................., în dublu exemplar, din care unul pentru locator şi unul pentru locatar.

........................................................................................................................................................................ ......................................

Am predat

Locator,

..............................................

Am primit

Locatar,

..............................................

Administratorul de cazarmă,

..............................................

ANEXA C la Contractul de închiriere nr. .......din..................

FIŞA DE CALCUL

pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţei de serviciu sau de intervenţie deţinută de locatarul........................................ în str..................nr......., bl...., et....., sc......, corp......., ap....., localitatea................., sectorul/judeţul............................

(întocmită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare)

- model -

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafata (m2)

Tarif

(lei/m)

Suma

(col. 3 x col. 4)

1.

Suprafata locuibilă la care se aplică tariful de bază

2.

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş

3.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal sau electricitate

4.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a locuinţei construite din materiale inferioare, cum ar fi: paiantă, chirpici şi lemn

5.

Total I: (rând 1) - (rând 2 + 3 + 4)

6.

Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, closet, coridor, marchiză)

7.

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logie, boxă, pivniţă, beci, spălătorie, uscătorie şi alte dependinţe în folosinţă exclusivă

8.

Total II: (rând 5 + 6 + 7)

9.

Curte şi grădină aferente locuinţei închiriate (cotă-parte determinată proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în exclusivitate de locatarul principal)

10.

Total III: (rând 8 + 9)

11.

Majorare conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare

12.

TOTAL CHIRIE:

Locator,

..............................................

Locatar,

..............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 84/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 84 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 84/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu