Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 83 din 2 octombrie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea bovinelor

ACT EMIS DE:                AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 13 noiembrie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 20.618 din 17 iulie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 22 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum si a Programului acţiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor

CAPITOLUL I

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Definiţii

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. animal- un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, şi bizoni - bison bison, porcine, ovine şi caprine;

2.  Baza naţională de date - sistemul naţional integrat de informaţii şi aplicaţii, ale cărui gestiune şi administrare sunt încredinţate, conform legii, unui operator;

3. crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;

4.  carte de exploataţie - documentul de identificare a exploataţiei;

5. deţinător de animale - persoana fizică sau juridică ce are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii exploataţiilor comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi abatoare;

6.  exploataţie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;

7.  identificarea animalelor - aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum şi a mijloacelor electronice, care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor;

8.  mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;

9.   mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv fătarea sau moartea unui animal;

10.   operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredinţat, în condiţiile legii, activităţile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului privind identificarea şi înregistrarea animalelor;

11.   paşaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline şi bizoni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

12. proprietar de animale - persoana fizică sau juridică ce are în proprietate animale;

13. proprietar de exploataţie - persoana fizică sau juridică ce are în proprietate o exploataţie;

14.  Registrul naţional al exploataţiilor- colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, denumit în continuare RNE;

15.  registrul exploataţiei - colecţia de date în format de hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploataţiile nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;

16.   sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în exploataţiile nonprofesionale, carnea, produsele şi subprodusele provenite de la acestea fiind destinate exclusiv consumului familial;

17.   Sistemul naţional de identificare şi inregistrare a animalelor-totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, denumit în continuare SNIIA;

18.  transponder- dispozitivul electronic de identificare, ce asigură o dublă funcţionalitate: stocarea unui cod de identificare unic şi transmiterea acestuia atunci când este activat de un câmp de radiofrecvenţă corespunzător;

19.   unitate - componenta unei persoane juridice care desfăşoară activităţi de creştere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii - ferme de animale, centre de colectare, tabere de vară, stâne, târguri şi expoziţii de animale, abatoare;

20. unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - unitatea aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

21.  vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale;

22.  notificare - înştiinţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin înscrierea de către deţinătorul de animale în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu privire la evenimentele care au avut loc în cadrul exploataţiei sau cu privire la aceasta.

ARTICOLUL 2

Principii, funcţii şi obiective generale

(1)  Prezentele norme metodologice stabilesc activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia naţională în vigoare, prin înregistrarea exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.

(2) Toate persoanele fizice sau juridice implicate în activităţile SNMA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

(3) Toate animalele din România sunt identificate utilizându-se o crotalie cu număr unic individual pentru animalele din specia porcine crescute în exploataţiile nonprofesionale şi cu două crotalii, cu acelaşi cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine şi caprine, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

(4)   Prin excepţie de la prevederile alin. (3), ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni părăsesc exploatatia în care s-au născut cu destinaţia directă către un abator de pe teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie cu număr unic individual, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

(5) Animalele sunt identificate astfel:

a) animalele din speciile bovine, prin crotaliere, în termen de până la 20 de zile de la fătare;

b)  animalele din specia ovine şi caprine, prin crotaliere, în termen de până la 9 luni de la fătare.

c) animalele din specia porcine, prin crotaliere, în termen de până la 60 de zile de la fătare.

(6) Animalele prevăzute la alin. (5) sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei de origine.

(7) In vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1)-(5):

a) fiecare exploataţie este înregistrată în RNE;

b) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează o carte de exploataţie;

c) animalele sunt identificate şi înregistrate în SNMA;

d) animalelor din specia bovine li se eliberează un paşaport;

e)  fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu documentaţia corespunzătoare şi este înregistrată în SNMA.

(8)  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, are sarcina de a controla şi supraveghea SNMA.

ARTICOLUL 3

Inregistrarea exploataţiilor

(1) Fiecare exploataţie din România trebuie înregistrată în RNE, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent, generat de SNMA, prin grija operatorului acestuia, de către:

a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale;

b) Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare DSVSA, numai pentru unităţi.

(2) Toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploataţie, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNMA şi distribuită proprietarului exploataţiei prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA.

ARTICOLUL 4

Inchiderea sau redeschiderea exploataţiilor

(1)  Exploataţiile, cu excepţia celor care fac obiectul unei interdicţii sau restricţii de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploataţie respectiv.

(2)  Redeschiderea unei exploataţii se realizează de către SNMA ca urmare a mişcării animalelor având ca destinaţie exploatatia respectivă.

(3)  In cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploataţii comerciale se procedează după cum urmează:

a) în cazul în care o exploataţie comercială este închisă prin ordonanţă de închidere temporară sau definitivă, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării unităţii din „activă" în „suspendată" în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija DSVSA şi pe baza ordonanţei de închidere;

b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploataţii comerciale, SNMA nu permite tranzacţii de animale având această destinaţie decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c);

c)    redeschiderea unei exploataţii comerciale închise temporar în urma nerespectării legislaţiei în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a stării unităţii din „suspendată" în „activă", ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploataţiei, după caz.

(4)  SNMA stochează informaţiile oricărei exploataţii pe o durată de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal în exploataţie.

CAPITOLUL II

Obligaţiile proprietarilor de exploataţii, ale proprietarilor de animale şi ale deţinătorilor de animale

ARTICOLUL 5

Obligaţii privind regimul exploataţiilor

(1) In cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA, după caz, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2)   Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezentele norme metodologice, după cum urmează:

a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are următoarele obligaţii:

1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;

2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre proprietarii animalelor, în cazul în care acestea aparţin altor persoane;

3.   să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploatatie;

4.  să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;

b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau medicul veterinar oficial, după caz, cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.

(3)   In completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit sau medicului veterinar oficial, după caz, închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

(4)  Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor care îi sunt remise.

(5) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea exploataţiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei mişcări în sau din exploataţia sa; proprietarul exploataţiei comunică în termen de maximum 7 zile pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de declarare eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; pe baza acestui formular, proprietarului exploataţiei i se eliberează un duplicat, contra cost.

ARTICOLUL 6

Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor

(1)  Fiecare proprietar de exploatatie are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.

(2)  Proprietarul sau administratorul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploatatie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport.

(3) In termen de 7 zile de la achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentelor norme metodologice, proprietarul exploataţiei sau deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploatatie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

(4)  Fiecare proprietar de exploatatie, proprietar de animale sau deţinătorul acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop solicită acestuia eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(5)  Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1)-(4), noul proprietar şi/sau deţinător de animale au/are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea proprietarului sau a exploataţiei.

(6)  Numai animalele înscrise în formularul de mişcare pot fi mutate dintr-o exploatatie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.

(7) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente:

a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;

b) formularul de mişcare, astfel:

1. în drum spre exploataţia de tranzit de tip târguri sau spre exploataţia de destinaţie, matca şi cuponul exemplarelor albastru şi verde;

2.   la întoarcere spre exploataţia de origine, exemplarul verde - matcă, pentru animalele ce au fost înstrăinate sau tăiate, respectiv toate exemplarele ce i-au fost remise la emitere de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru animalele cu care se întoarce în exploataţia de origine, cu excepţia exemplarului verde - cupon.

3.  în drum de la exploataţia de tranzit de tip târguri către exploataţia de destinaţie, în cazul în care animalul şi-a schimbat proprietarul, exemplarul albastru - matcă şi cupon.

(8)  La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie - carte de exploatatie, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.

(9)  In cazul în care animalul s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului albastru - matcă şi cupon al formularului de mişcare.

(10)  Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi-matcă şi/sau albastru-cupon ale tuturor formularelor de mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploatatie.

(11) In vederea monitorizării mişcării animalelor, proprietarul exploataţiei, al animalelor sau deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora.

(12)  La sosirea animalelor în exploataţii de tranzit de tip târguri, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar oficial documentele de însoţire a mişcării şi de a preda exemplarul verde-cupon al formularului de mişcare.

(13) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip păşune sezonieră, stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul de mişcare.

(14) In perioada în care animalele se află într-o exploatatie de tranzit de tip păşune sezonieră, stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploatatie.

(15) In cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploatatie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(16) In cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile animalelor sacrificate.

(17)  In cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile nu se îndepărtează.

(18)  In cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă exploataţie.

(19) DSVSAeliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de maximum 72 de ore de la data solicitării, pe baza formularului de declarare eveniment în care este consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestuia în Baza naţională de date.

ARTICOLUL 7

Obligaţii privind transportul animalelor

Orice persoană care transportă un animal pe teritoriul României are următoarele obligaţii:

a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de formularul de mişcare sau de documentele obligatorii necesare în cazul comerţului intracomunitar sau al exportului către ţări terţe, precum şi de paşaport, în cazul bovinelor;

b)   să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa dintre paşaport, formularul de mişcare şi crotalii, pentru animalele din specia bovine, precum şi corespondenţa dintre crotalii şi formularul de mişcare, pentru celelalte specii de animale;

c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar-veterinar animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a);

d)  să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e)  să transporte animalele în vehicule autorizate sanitar-veterinar în acest scop.

ARTICOLUL 8

Obligaţii privind activitatea din abatoare

(1)  Fiecare abator deţine şi actualizează un registru al abatorului, care este inscripţionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.

(2)  Administratorul abatorului, în calitate de deţinător de animale, este responsabil pentru menţinerea şi actualizarea registrului abatorului şi are următoarele obligaţii:

a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însoţite de un formular de mişcare, precum şi de paşaport, în cazul bovinelor;

b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanţă între codul de identificare şi documentele prevăzute la lit. a).

(3)   In completarea activităţilor prevăzute la alin. (2), administratorul abatorului are următoarele obligaţii:

a) să înlăture, sub supravegherea medicului veterinar oficial din abator, crotaliile tuturor animalelor tăiate; prin grija administratorului abatorului, toate crotaliile înlăturate se distrug prin incinerare fie în crematoriile proprii, caz în care se întocmeşte un proces-verbal de incinerare, fie în unităţi specializate, caz în care se face dovada predării lor către unitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală cu care abatorul are încheiat un contract;

b) să înregistreze în registrul abatorului cel puţin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul animalului, codul exploataţiei de origine, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinaţia cărnii, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate  animalele  la  abator,   numărul  autorizaţiei  de transport şi  numărul  de înmatriculare  al  vehiculului  care efectuează transportul carcasei;

c)  să actualizeze zilnic registrul abatorului şi să îl păstreze pentru control o perioadă de cel puţin 3 ani după închiderea activităţii;

d) să preia de la proprietarul animalelor din specia bovine, destinate tăierii în abator, paşapoartele acestora, să le semneze, să aplice ştampila unităţii în rubrica prevăzută în paşaport pentru administratorul abatorului şi să le înmâneze medicului veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

e) să arhiveze în ordine cronologică formularele de mişcare destinate noului proprietar de animale şi să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

(4) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.

CAPITOLUL III

Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit

ARTICOLUL 9

Obligaţii privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor

(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele aflate în circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

(2) In vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), prin vizitarea fiecărei exploataţii medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi:

a)  răspunde solicitării de înregistrare doar a exploataţiilor nonprofesionale, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare;

b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din RNE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploataţiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în condiţiile legii, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 72 de ore de la prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărţile de exploataţie şi paşapoartele animalelor din specia bovine în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploataţiei, efectuând totodată un scurt instructaj privind funcţiile cărţii şi ale paşaportului, precum şi obligaţiile ce revin deţinătorului acestora.

(4) In cazul închiderii definitive a unei exploataţii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit preia cartea exploataţiei respective şi o trimite în termen de maximum o lună către DSVSA.

(5) In cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare, iar la primirea cărţii de exploataţie de la operatorul SNIIA o înmânează, pe bază de semnătură, proprietarului exploataţiei.

(6)   In cazul pierderii, furtului sau dispariţiei cărţii de exploataţie, medicul veterinar de liberă practică împuternicit anunţă operatorul SNIIA.

(7) La primirea duplicatului cărţii de exploatatie eliberat de către operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit îl înmânează proprietarului exploatatiei.

ARTICOLUL 10

Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor

(1)  Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor, prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum şi a mijloacelor electronice, şi cu înregistrarea în SNIIA a animalelor.

(2)  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:

a)   în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să identifice animalele, înregistrând totodată şi proprietarul acestora;

b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei, precum şi a informaţiilor solicitate în formularul de identificare;

c)  să introducă în SNIIA, în maximum 72 de ore de la aplicarea mijlocului de identificare, datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA;

d) să păstreze exemplarul roşu al formularului de identificare, să înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploatatiei şi să expedieze în original exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

e)   să semneze şi să parafeze în rubricile desemnate paşapoartele bovinelor şi să le distribuie pe bază de semnătură proprietarilor acestora, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA.

ARTICOLUL 11

Obligaţiile privind mişcarea animalelor

(1) In cazul mişcării animalelor având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în transhumantă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un formular de mişcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:

a)   răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a deţinătorului de animale în maximum 72 de ore de la primirea acesteia;

b)   completează formularul de mişcare şi eliberează exemplarul albastru - matca şi cuponul şi exemplarul verde - matca şi cuponul pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatatiei şi care are o destinaţie comună; formularul de mişcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumantă, formularul de mişcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie;

c)  înregistrează în SNIIA, în aceeaşi zi cu eliberarea formularelor de mişcare, evenimentul respectiv;

d) păstrează exemplarul roşu al formularului de mişcare emis şi îl arhivează în ordine cronologică.

(2)  In cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv fătări, cumpărări, încredinţări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează astfel:

a) în cazul fătărilor:

1. răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a deţinătorului de animale în termen de 7 zile;

2. aplică crotalii, alte mărci de identificare, precum şi mijloace electronice animalelor fătate în exploatatie, identificându-le totodată şi proprietarul;

3. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei în formularul de identificare; în cazul bovinelor înregistrează şi codul crotaliei mamei;

4.  semnează formularul de identificare, prezintă formularul respectiv proprietarului pentru a fi semnat şi de către acesta, păstrează exemplarul roşu al formularului de identificare şi îl arhivează în ordine cronologică, înmânează exemplarul verde proprietarului exploatatiei şi expediază, în original, exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

5. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 72 de ore de la identificarea animalelor;

6.  distribuie paşapoartele bovinelor proprietarilor acestora, pe bază de semnătură, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor de la DSVSA;

b) în cazul cumpărărilor, al încredinţărilor sau al transferului:

1.    răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau deţinătorului de animale în maximum 72 de ore de la primirea acesteia;

2.  preia de la proprietarul exploatatiei exemplarul albastru-matca al formularului de mişcare şi înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi zi;

3. în cazul bovinelor, suplimentar faţă de cele prevăzute la pct. 1 şi 2, completează datele cu privire la eveniment în paşaportul bovinei, semnează şi parafează în rubricile destinate medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

ARTICOLUL 12

Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimente

In vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploatatie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:

a)  să răspundă solicitării proprietarului exploatatiei sau deţinătorului de animale în maximum 72 de ore de la primirea acesteia, prin completarea formularului de declarare eveniment, şi să înmâneze exemplarul verde al acestuia către solicitant; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată doar dacă proprietarul exploatatiei sau deţinătorul de animale predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află domiciliul proprietarului exploatatiei sau deţinătorului de animale;

b)   să colecteze crotaliile animalelor sacrificate pentru consum propriu şi să le predea împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, către DSVSA, până în prima decadă a lunii următoare;

c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în vederea notificării automate a mişcării, în aceeaşi zi cu eliberarea documentelor;

d)  suplimentar faţă de cele prevăzute la lit. a)-d), pentru animalele din specia bovine, să completeze datele cu privire la eveniment în paşaportul bovinei şi să îl predea la DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;

e)   să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică exemplarul roşu al formularului de declarare eveniment şi copia după declaraţia prevăzută la lit. a);

f) în cazul semnalării de către proprietarul sau deţinătorul de animale ori de către DSVSA a pierderii crotaliei unui animal, să completeze formularul de declarare eveniment, care reprezintă solicitarea eliberării contra cost a unui duplicat al acesteia;

g) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut şi cu crotalia/crotaliile aplicate, să completeze formularul de declarare eveniment;

h) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut şi cu crotalia/crotaliile lipsă, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către organele abilitate şi în cazul în care în urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să completeze formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere crotalie şi să aplice crotalia/crotaliile duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.

ARTICOLUL 13

Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitarsau prin import din ţări terţe

(1)    In cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import din ţări terţe, medicul veterinar de liberă practică împuternicit derulează următoarele activităţi:

a)  verifică corespondenţa dintre codurile de identificare şi documentele însoţitoare ale animalelor;

b) identifică, crotaliază şi înregistrează, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din ţările terţe, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice; în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează animalul păstrând crotaliile din statul membru de origine; excepţie de la aceste prevederi fac porcinele ce au făcut obiectul schimbului intracomunitar din state membre ale Uniunii Europene, cărora li se aplică crotalia naţională cu cod unic de identificare;

c) colectează toate paşapoartele bovinelor de la deţinătorul animalelor şi le predă la DSVSA în maximum 72 de ore de la colectare.

(2)  Completarea formularului de identificare a animalelor şi înregistrarea acestora în SNIIA constituie solicitarea eliberării de către DSVSA a noilor paşapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit păstrează o copie a fiecărui paşaport predat la DSVSA, predă proprietarului animalelor exemplarul verde al formularului de identificare, transmite la DSVSA exemplarul albastru al acestuia şi arhivează exemplarul roşu al formularului respectiv.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile medicului veterinar oficial

ARTICOLUL 14

Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale cu privire la identificarea şi înregistrarea animalelor

Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligaţii:

a) desfăşoară activităţi de inspecţie obligatorie în exploataţii;

b)  execută un program operaţional de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică, cât şi faptică a activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor;

c)  aplică sancţiuni care îi vizează atât pe proprietarii sau deţinătorii de animale, cât şi pe medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, în cazul încălcării măsurilor stabilite de prezentele norme metodologice.

ARTICOLUL 15

Obligaţiile privind comerţul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene şi exportul de animale în ţări terţe, comerţul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene

Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligaţii:

a)     verifică dacă animalele destinate comerţului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentelor norme metodologice şi au paşapoarte, în cazul bovinelor;

b)   verifică concordanţa dintre codul de identificare al animalelor înscris pe crotaliile auriculare şi cel înscris pe documentele însoţitoare;

c) păstrează şi arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comerţ intracomunitar;

d)   înregistrează evenimentul în SNIIA, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea certificatului de sănătate pentru export sau comerţ intracomunitar.

ARTICOLUL 16

Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoare

Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor are următoarele obligaţii:

a)  arhivează cronologic formularele transmise de medicul veterinar oficial din abator;

b) înregistrează tăierea animalelor în SNIIA în aceeaşi zi cu primirea documentelor transmise de medicul veterinar oficial din abator;

c)   transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-primire, crotaliile animalelor tăiate, împreună cu paşapoartele, în cazul bovinelor, astfel:

1.  o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de capete/săptămână;

2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai puţin de 20 de capete/săptămână.

ARTICOLUL 17

Obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator

(1)  Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligaţii:

a) să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii recuperate de la animalele sacrificate, o secţiune transversală, perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea „tată", respectiv canal de joncţiune, pentru partea „mamă"; secţiunea este efectuată astfel încât să includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a crotaliei;

b) să completeze pe paşaportul bovinei data tăierii şi codul abatorului, să semneze şi să parafeze paşaportul;

c) să preia exemplarele din formularele de mişcare destinate DSVSA, precum şi paşaportul fiecărui animal, în cazul bovinelor, şi să le transmită medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în maximum 72 de ore de la preluarea acestora;

d)  să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija proprietarului abatorului, a crotaliilor animalelor tăiate.

(2)  Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:

a) mai are o singură crotalie, permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;

b) nu are nicio crotalie, nu permite tăierea animalului şi informează imediat medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, care desfăşoară o ancheta oficială şi, în colaborare cu DSVSA, investighează locul de unde a fost adus respectivul animal şi solicită informaţii relevante despre deţinătorul anterior al animalului; în funcţie de rezultatul anchetei, directorul DSVSA emite o autorizaţie de tăiere a animalului pentru consum, cu informarea medicului veterinar oficial din abator, sau aplică prevederile art. 25 alin. (2).

(3) Procedura menţionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul a fost însoţit de un formular de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 25 alin. (2).

ARTICOLUL 18

Obligaţiile privind activitatea din unităţile de neutralizare a deşeurilor de origine animală

Medicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare ale animalelor înscrise în documentele de mişcare care însoţesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.

ARTICOLUL 19

Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale

Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale are următoarele obligaţii:

a) să consemneze pe formularul de mişcare dacă animalul şi-a schimbat sau nu proprietarul şi să înregistreze datele cu privire la noul proprietar şi la exploataţia de destinaţie, verificând totodată corectitudinea acestor date;

b)  să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi de târg exemplarele verde-cupon ale formularului de mişcare, care au însoţit animalele la intrarea în târg;

c) să înregistreze în SNIIA în aceeaşi zi trecerea animalelor prin târg.

CAPITOLUL V

Obligaţiile DSVSA

ARTICOLUL 20

Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor

(1) DSVSA, prin medicul veterinar oficial, este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare şi actualizare a datelor privind exploatatiile comerciale, conform procedurilor prevăzute la art. 5.

(2)  Pentru exploatatiile autorizate sanitar-veterinar, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale sau al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, efectuează înregistrarea solicitării de aprobare în RNE, la depunerea acesteia, unitatea aflându-se în curs de autorizare; SNIIA nu permite tranzacţii de animale, având această destinaţie doar după obţinerea autorizării sanitar-veterinare.

(3)   La emiterea autorizării sanitar-veterinare de către DSVSA, unitatea este înregistrată în RNE cu starea „activă" prin proceduri generate de SNIIA.

(4) In cazul redeschiderii unei unităţi a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menţinerea codului de exploataţie avut iniţial.

(5)    DSVSA completează datele de identificare ale exploataţiilor cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziţionare Globală, în momentul înregistrării în RNE, pentru exploatatiile comerciale, şi în termen de maximum 2 săptămâni de la înregistrarea în RNE către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru exploatatiile nonprofesionale.

(6) DSVSA completează datele de identificare ale exploataţiilor deja înregistrate în RNE cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziţionare Globală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exploatatiile comerciale, şi în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exploatatiile nonprofesionale.

ARTICOLUL 21

Obligaţiile privind gestiunea şi controlul exploataţiilor

(1) DSVSA păstrează formularele şi documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel puţin 3 ani, verifică introducerea datelor în RNE şi SNIIA, monitorizează şi controlează SNIIA.

(2) In completarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi 4, în cadrul activităţii de gestiune şi control al exploataţiilor, DSVSA are următoarele obligaţii:

a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea greşelilor;

b)  să înregistreze în RNE cu stare „activă", prin proceduri generate de SNIIA, toate unităţile;

c)  să actualizeze pentru toate tipurile de unităţi datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activităţii, închiderea sau redeschiderea acestora;

d) să distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

ARTICOLUL 22

Obligaţiile privind monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor

DSVSA are următoarele obligaţii:

a)  să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a formularelor prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, în cazul în care aceştia, pe considerente exclusiv de ordin tehnic, de natura imposibilităţii realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct cu Baza naţională de date, nu pot efectua înregistrarea datelor; constatarea imposibilităţii stabilirii conexiunii se face de DSVSA şi de operatorul SNIIA;

b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele primite; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, informează medicii veterinari oficiali, solicitând corectarea greşelilor; corectura trebuie efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a emis documentul, în termen de 7 zile de la solicitarea medicului veterinar oficial;

c)  să arhiveze toate formularele şi documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de medicii veterinari oficiali şi să le păstreze cel puţin 3 ani;

d) să preia, să depoziteze la sediul DSVSA şi să distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi crotaliile, alte mărci de identificare, mijloacele electronice, mijloacele de aplicare, formularele şi tehnica de calcul şi comunicaţii puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA sau de către ANSVSA, după caz;

e)  să aloce electronic crotaliile, alte mărci de identificare, mijloacele electronice şi formularele care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi;

f) să verifice modul de alocare electronică a crotaliilor, a altor mărci de identificare şi a mijloacelor electronice, efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

g)   să înmâneze medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pe bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute la lit. d);

h) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a paşapoartelor emise, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, să le tipărească şi să le transmită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;

i) să îi coordoneze şi să îi instruiască pe cei implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi animalelor;

j) să preia crotaliile animalelor sacrificate, predate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, după caz, şi să se asigure de distrugerea lor în condiţiile legii;

k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale;

l) în urma verificărilor efectuate, să confirme şi să certifice în scris realitatea, regularitatea şi legalitatea acţiunilor de identificare, crotaliere şi înregistrare în Baza naţională de date a animalelor, în vederea efectuării plăţilor de către ANSVSA;

m) să desfăşoare activităţi de inspecţie obligatorie în exploataţii;

n) să aplice sancţiuni şi să iniţieze investigaţii care vizează proprietarii, deţinătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentelor norme metodologice;

o) să iniţieze măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma investigaţiilor prevăzute la lit. n).

ARTICOLUL 23

Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a animalelor

DSVSA are obligaţia să verifice, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile şi paşapoartele, în cazul bovinelor, precum şi documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu.

ARTICOLUL 24

Obligaţiile privind intrările de animale prin comerţ intracomunitarsau prin import din ţări terţe

DSVSA are următoarele obligaţii:

a) să verifice înregistrările animalelor şi datele exploataţiei de destinaţie în SNIIA;

b)   să păstreze, în cazul în care există, paşapoartele animalelor provenite din ţările terţe, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel puţin 3 ani;

c)   să transmită la ANSVSA paşapoartele animalelor provenite din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare a acestora către ţara de origine;

d)   să predea medicului veterinar de liberă practică împuternicit un nou paşaport pentru bovine, în termen de 7 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA.

ARTICOLUL 25

Inspecţie şi control

(1) DSVSA efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinareîn exploataţii, unităţi, circumscripţii sanitar-veterinare de    asistenţă,    circumscripţii    sanitar-veterinare    zonale, circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării şi înregistrării animalelor.

(2) Orice animal găsit neidentificat şi fără paşaport, în cazul bovinelor, ori cu un paşaport pentru bovine care nu corespunde crotaliei este pus sub restricţie, izolat de restul animalelor şi supus anchetei sanitar-veterinare oficiale; în acest caz, dacă în termen de 3 zile de la găsirea animalului nu se revendică dreptul de proprietate şi nu se poate stabili de unde provine animalul, sunt aplicate prevederile legale în vigoare privind distrugerea animalului.

CAPITOLUL VI

Obligaţiile ANSVSA

ARTICOLUL 26

Monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor şi a exploataţiilor

(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor.

(2) ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru minimum 10% din exploataţii, în vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezentele norme metodologice.

(3) Toate deficienţele găsite de medicii veterinari oficiali sunt raportate la DSVSA pentru luarea măsurilor de corectare; ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor.

ARTICOLUL 27

Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul importurilor de animale

Pentru fiecare transport de animale provenite din ţările terţe, medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră are următoarele obligaţii:

a) să verifice corespondenţa dintre documentele însoţitoare şi identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare;

b)   să nu permită intrarea în ţară decât a animalelor identificate şi cu documente corespunzătoare.

ARTICOLUL 28

Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul exporturilor de animale

(1) In cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii:

a) să verifice identitatea animalelor şi îndeplinirea de către acestea a cerinţele prevăzute în prezentele norme metodologice;

b)  să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export.

(2) Medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră nu permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL VII

Prevederi finale

ARTICOLUL 29

(1) In cazul în care se înregistrează un număr mai mare de animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele nr. 3, 4 şi 5, se utilizează formularul de continuare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) In cazul formularului de mişcare este utilizat formularul de continuare, cu condiţia ca acestea să fie eliberate doar pentru animalele care provin din aceeaşi exploataţie şi să aibă ca destinaţie comună aceeaşi exploataţie, inclusiv abator, păşune sezonieră, tabară de vară, stână sau centru de colectare.

(3) Este interzisă utilizarea formularului de continuare pentru animalele care au ca destinaţie un târg de animale.

(4) In cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la formularul de mişcare, noul proprietar al animalelor are obligaţia de a înmâna medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a exemplarului albastru al tuturor formularelor de continuare preluate de la vechiul proprietar.

(5)   Formularele necesare activităţii de identificare şi înregistrare tipărite anterior intrării în vigoare a prezentele norme metodologice pot fi utilizate până la epuizarea stocului.

(6)  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(7)  Prezentele norme metodologice nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării porcinelor din exploataţiile comerciale industriale.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

INFORMAŢII   MINIME

conţinute de registrul exploataţiei

Registrul  exploataţiei  trebuie  să  cuprindă   următoarele informaţii, actualizate la zi:

a) date referitoare la exploataţie:

1.  codul de identificare a exploataţiei;

2.  adresa exploataţiei;

3.  numele şi adresa deţinătorului;

b) date referitoare la animalele din exploataţie:

1.  codul de identificare a animalului;

2. data naşterii;

3. data identificării;

4. sexul;

5.  rasa şi genotipul, dacă se cunosc;

6. ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploataţie;

7.   informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor sau  a dispozitivelor electronice;

c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:

1.  codul de identificare a animalului;

2. codul de identificare a exploataţiei de la care animalele au fost transferate;

3. data intrării;

4. seria şi numărul formularului de mişcare;

d) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:

1.  codul de identificare a exploataţiei sau a abatorului de destinaţie;

2. data plecării;

3. seria şi numărul formularului de mişcare;

4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;

e) date referitoare la controlul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente:

1.  în cazul exploataţiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA parafează, ştampilează şi semnează pe verso fiecare formular existent în registrul exploataţiei la data efectuării controlului, consemnând de asemenea şi data efectuării acestuia;

2.  în cazul exploataţiilor comerciale, registrul exploataţiei prevede şi o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului şi aplică parafa, ştampila şi semnătura.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

INFORMAŢII

conţinute de cartea/cardul de exploataţie

Cartea/cardul de exploataţie conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) codul exploataţiei;

b) adresa exploataţiei;

c) numele,   prenumele/denumirea   şi   CNP/CUI   ale proprietarului exploataţiei;

d) adresa proprietarului exploataţiei.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

FORMULAR   DE   IDENTIFICARE*)

- model -

Formularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

1. exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;

2.   exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

3.  exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploataţiei şi reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.

*) Formularul de identificare este reprodus în facsimil.

Formular de identificare

Seria X 0.000.001

A   DATE DE IDENTIFICARE A  EXPLOATAŢIEI

Judeţ  ____________ CSV  _______________  Cod exploataţie RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa exploatatiei:

Localitatea ______________ SIRUTA |_|_|_|_|_|_| str.  ______________  , nr. _____

B

PROPRIETARUL EXPLOATAŢIEI

1

Domiciliul: Judeţ ____________ , Localitate____________ , str.________ , nr. _____

Nume ____________  Prenume _____________ CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                

C   ALŢI PROPRIETARI DE ANIMALE DIN EXPLOATAŢIE

2

Domiciliul: Judeţ  ______________  Localitate________, str. __________, nr. _____

Nume  _________  Prenume _______________ CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3

Domiciliul: Judeţ  ______________  Localitate________, str. __________, nr. _____

Nume  _________  Prenume _______________ CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

D

ÎNGRIJITORUL ANIMALELOR (DEŢINĂTOR)

Domiciliul: Judeţ  ______________  Localitate________, str. __________, nr. _____

Nume  _________  Prenume _______________ CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

E

OVINE, CAPRINE, SUINE (porci). BOVINE, BUBALINE (bivoli)

Nr

Specie

Rasă

Sex

Zi/lună/an naştere

Nr. crotalie

Proprietar

1

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    

|1| |2| |3|

2

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

3

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

|1| |2| |3|

4

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

5

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

6

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         

|1| |2| |3|

7

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

8

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

9

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

10

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      

|1| |2| |3|

11

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

12

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

13

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

14

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

15

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

Cod ANARZ, crotalia mamei sau crotalia din import, după caz (precizându-se numărul din tabel al animalului)

F

DECLARAŢII: Subsemnatul, proprietar al exploataţi ei. declar pe propria răspundere, următoarele:

- identificarea şi crotalierea ovinelor, caprinelor, suinelor, bovinelor şi bubalinelor s-a efectuat GRATUIT;

 - Am primit şi mă oblig să păstrez exemplarul (verde) din prezentul formular şi anexele sale, cunoscând faptul că acestea sunt componente ale Registrului de Exploataţie.

Am identificat, medic: nume__________________  prenume__________________

Data  |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

          (zi   (luna)     (an)           Semnătură_____________, Parafa____________

Semnătură proprietar exploataţie

Subsemnaţii atestăm veridicitatea şi realitatea celor consemnate în prezentul document şi în cele |____| anexe, sub sancţiunea legii penale

Informaţiile cuprinse în acest formuar NU POT fi folosite pentru impozite şi taxe de orice fel.

Informaţiile cuprinse în acest formuar POT fi folosite pentru acordarea de subvenţii şi / sau despăgubiri.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

FORMULAR   DE   MIŞCARE*)

- model -

Formularul de mişcare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel;

a) exemplarul 1 -albastru:

1.   matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea noul proprietar al animalului;

2.   cuponul detaşabil este destinat noului proprietar al animalului;

b) exemplarul 2 - roşu:

1.   matca  este  destinată   medicului  de   liberă   practică împuternicit emitent;

2.   cuponul detaşabil este destinat medicului de liberă practică împuternicit emitent;

c) exemplarul 3 - verde:

1.  matca este destinată proprietarului animalului;

2. cuponul detaşabil este destinat medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale.

 Exemplar pentru medicul noului proprietar

   

Formular de mişcare                                            Seria X 0.000.001

                                                                              Mat

Animalul cu crotalia

RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, şi animalele identificate conform celor |____| Anexe provine/provin din exploataţia      RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data  |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

       (zi   (luna)       (an)     si:

Medic veterinar, .............................     .......................................................

                                     (nume)                                       (prenume)

(semnatura) ....................................          (parafa) ...................................

Mijloc de transport

Dus:..................................................................................................................

Intors ...............................................................................................................

Exploataţie de destinaţie (unde soseşte  animalul)

 Judeţ...................................................................................................................

 Localitate.............................................................................................................

 Cod exploatatie RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Noul proprietar al animalului (nume, prenume sau denumire)

............................................................................................................................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod Unic de Identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ ....................................................Localitate................................................

Semnătura ...........................................................................................................

 Exemplar pentru noul proprietar

   

Formular de mişcare                                            Seria X 0.000.001

                                                                              Cupon detaşabil

Animalul cu crotalia,

RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

şi animalele identificate conform celor |____| Anexe

Exploataţie de provenienţă (de unde pleaca animalul)

Judeţ....................................................................................................................

Localitate .............................................................................................................

Cod exploataţie RO   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       

Exploataţie de tranzit (târg, stâna, tabara  de vaca,  centru de colectare)

Controlul medicului veterinar oficial

RO  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

Data de intrare în exploataţia de tranzit |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

|_|   Animalul şi-a schimbat proprietarul

|_|   Animalul NU şi-a schimbat proprietarul

  

(semnatura) ..........................................    (parafa) ...............................................                                                                     

Declaraţie

Subsemnatul.........................................................................................................

în calitate de:    -  |_| proprietar al exploataţiei

                        -  |_| proprietar al animalelor

                        -  |_| îngrijitor al animalelor

declar pe proprie răspundere că animalul NU a venit în contact cu animale cu alt stătus de sănătate.

Data  |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

          (zi)  (luna)   (an)

Semnătura........................................................

*) Formularul de mişcare este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

FORMULAR   DE   DECLARARE   EVENIMENT*)

 - model -

Formularul de declarare eveniment-formularul 3 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativa, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;

b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

c)  exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului animalului.

 

                                                                                                                                   Seria X 0.000.001

Formular de declarare eveniment

Judeţ  _________________ CSV ______________________  Cod exploatatie RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data evenimentului

Nr. crotalie

Sacrificare consum propriu

Moarte animal

Dispariţie animal

Pierdere crotalie

Regăsire animal

Pierdere paşaport

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Am consemnat evenimentul, medic veterinar: nume ________________________________  prenume  ____________________________

Data  |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|                                           Semnătura .............................,   parafa  ................................         

          (zi)  (luna)   (an)                      

Declaraţii: Subsemnatul, ______________________________________________________________________________, în calitate de                    |_| proprietar al exploataţiei,     |_| proprietar al animalelor,      |_| îngrijitor al animalelor, declar pe proprie răspundere:

-  |_| că am predat crotalia/crotaliile animalului/animalelor sacrificat(e) în gospodăria proprie;

-  |_| că animalul/animalele menţionat(e) a(u) dispărut,          |_| că am predat paşaportul/paşapoartele:.................................................................

-  |_| că s-a{u) pierdut crotalia/crotaliile animalului/animalelor:.............................................................................................................................

-  |_| că am regăsit animalul/animalele declarat(e) anterior pierdut(e).

-  |_| că am primit şi mă oblig să păstrez exemplarul (verde) din prezentul formular.

-  |_| că am pierdut cardul exploataţiei.

-  |_| exploataţia ÎNCHISĂ             

Semnatura ..........................

Data  |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|                                                                      

*) Formularul de declarare eveniment este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

FORMULAR   DE   CONTINUARE*)

- model -

Formularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativa, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:

a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului proprietar al animalului, în cazul în care reprezintă anexă la formularul de identificare, formularul de mişcare sau la formularul de declarare eveniment;

b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

c)  exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploatatiei şi reprezintă o componentă a registrului exploatatiei.

*) Formularul de continuare este reprodus în facsimil.

                     

Continuare formular seria |___| nr. |_|.|_|_|_|.|_|_|_|

A

DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI

Judeţ  ______________ CSV __________ Cod exploataţie  RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Adresa exploataţiei:

Localitatea ______________ SIRUTA |_|_|_|_|_|_| , str________________ .nr. ____

B

OVINE, CAPRINE, SUINE (porci), BOVINE, BUBALINE(bivoli)

Nr

Specie

Rasă *

Sex*

Zi/lună/an naştere

Nr. crotalie

Proprietar*

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

|_|_|/|_|_|/|_|_|

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|1| |2| |3|

C

Cod ANARZ*. crotalia mamei sau crotalia din import, după caz (precizându-se numărul din tabel al animalului)

NOTA: Rubricile: Rasă, Sex, Lună/an naştere, Proprietar şi Cod ANARZ, marcate cu " * " NU se vor completa dacă formularul reprezintă anexa la Formularul de mişcare

Proprietar

Semnătura..................

Medic veterinar

Semnătura.............................

Parafa...................................

pag. |____| din |____|

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

PAŞAPORT  PENTRU  ANIMALELE   DIN  SPECIA BOVINE*)

- model -

Paşaportul pentru animalele din specia bovine-formularul 5 - este emis într-un exemplar şi este destinat proprietarului de animale.

Paşaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreşte de către DSVSA pe hârtie Laser-Copier- 160 g/m2.

Paşaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în colţul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi abrevierea judeţului.

                                                      Seria X 00.000.001

Paşaportul bovinei

Prezentul paşaport s-a eliberat azi |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|    pentru animalul:

                                                          (zi)   (luna)    (an)

A.  cu crotalia  RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,  respectiv codul de bare    

Specie

Rasă

Sex

Zi / Luna / An naştere

           |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

B.  Codul de identificare a mamei  

|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cod ţară                          număr crotalie

Emitent,

Director Executiv,

                                           

 Semnătura....................................

Codul anterior animal

|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod tara                          numar crotalie

Data de intrare in tară   |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

                                    (zi)   (luna)     (an)

C         DATELE EXPLOATAŢIEI IN CARE S-A EFECTUAT PRIMA IDENTIFICARE A BOVINEI

Judeţ  _____________CSV _______________

Localitatea __________ str._______ . nr. _____

Cod exploataţie RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ;

Data: |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

          (zi)  (luna)    (an)

Proprietar

Semnătura

.........................

Medic veterinar

Semnatura

..................................

Parafa...................

D

DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATATIILOR NOI

1

DEŢINĂTOR NOU: Nume  ___________________ Prenume _________________

Judeţ   _____________________ CSV ___________________________________

Localitatea _________________________  str. ________________ , nr. _________

Cod exploataţie RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ; Data; |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

                                                                         (zi)  (luna)    (an)

Semnătura proprietar

……………………...

Medic veterinar

Semnatura

...................................

Parafa........................

2

DEŢINĂTOR NOU: Nume  ___________________ Prenume _________________

Judeţ   _____________________ CSV ___________________________________

Localitatea _________________________  str. ________________ , nr. _________

Cod exploataţie RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ; Data; |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

                                                                         (zi)  (luna)    (an)

Semnatura proprietar

.................................

Medic veterinar

Semnatura

...................................

Parafa........................

3

DEŢINĂTOR NOU: Nume  ___________________ Prenume _________________

Judeţ   _____________________ CSV ___________________________________

Localitatea _________________________  str. ________________ , nr. _________

Cod exploataţie RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ; Data; |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

                                                                         (zi)  (luna)    (an)

Semnătura proprietar

.................................

Medic veterinar

Semnatura

...................................

Parafa........................

4

DEŢINĂTOR NOU: Nume  ___________________ Prenume _________________

Judeţ   _____________________ CSV ___________________________________

Localitatea _________________________  str. ________________ , nr. _________

Cod exploataţie RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ; Data; |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

                                                                         (zi)  (luna)    (an)

Semnătura proprietar

..................................

Medic veterinar

Semnatura

...................................

Parafa........................

5

DEŢINĂTOR NOU: Nume  ___________________ Prenume _________________

Judeţ   _____________________ CSV ___________________________________

Localitatea _________________________  str. ________________ , nr. _________

Cod exploataţie RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ; Data; |_|_| /|_|_| / |_|_|_|_|

                                                                         (zi)  (luna)    (an)

Semnătura proprietar

..................................

Medic veterinar

Semnatura

...................................

Parafa........................

E      DATE REFERITOARE LA TĂIEREA / MORŢII  ROVINEI:

Data tăierii |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

                     (zi)  (luna)     (an)

Cod abator RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Medic veterinar

Semnătura

............................

Parafa....................

Proprietar abator

Semnatura

...........................

Stampila..............

Data morţii/dispariţiei   |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

                                        (zi)    (luna)   (an)

*) Paşaportul pentru animalele din specia bovine este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

SPECIFICAŢII   TEHNICE

ale crotaliilor utilizate pentru identificarea animalelor

SECŢIUNEA 1

Specificaţii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea bovinelor

1. Codul de pe crotalia utilizată pentru identificarea bovinelor trebuie să conţină următoarele:

a)  numele producătorului, inscripţionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părţi;

b)  dedesubt, codul de ţară, reprezentat de două litere majuscule cu înălţimea de 0,8 cm, care semnifică codul ISO al ţării, respectiv RO;

c)  acronimul autorităţii centrale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, inscripţionat sub codul de ţară, cu litere majuscule cu înălţimea de 0,8 cm, respectiv ANSVSA;

d)    sigla producătorului şi data fabricaţiei crotaliei, inscripţionate în stânga acronimului; numărul duplicatului crotaliei, inscripţionat cu cifre romane, în dreapta acronimului, dacă este cazul; prima crotalie poartă cifra I;

e)  codul de bare, dispus sub acronim pe un singur rând şi constituit din maximum 12 poziţii de grosimi diferite, cu înălţimea de 0,8 cm, corespunzând cifrelor care se înscriu dedesubt;

f) un şir de 8 cifre cu înălţimea de 0,5 cm, înscris sub codul de bare, care au următoarea semnificaţie: primele două cifre reprezintă codul judeţului, a treia cifră reprezintă cifra de control, iar restul de 5 cifre reprezintă primele cifre din numărul de ordine al animalului;

g)  ultimul rând de caractere este format din 4 cifre cu înălţimea de 2 cm, care reprezintă ultimele 4 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului.

2. Codul de identificare a bovinei este format din 14 caractere care sunt menţionate în bazele de date, respectiv două litere urmate de codul numeric format din 12 cifre; caracterele respective au următoarea semnificaţie:

a)  primele două sunt litere şi reprezintă codul ISO al ţării, respectiv RO;

b)  următoarele două sunt cifre şi reprezintă codul judeţului, respectiv de la 01 la 42;

c) următorul caracter este cifra pentru control;

d)  următoarele 9 caractere sunt cifre şi reprezintă numărul de ordine al animalului.

3. Bovinele destinate pentru evenimente culturale şi sportive, cu excepţia expoziţiilor şi târgurilor fără vânzare, pot să fie identificate, în locul crotaliei, cu un sistem de identificare care oferă garanţii echivalente si care este autorizat de către ANSVSA.

4.  Crotalia trebuie să aibă două părţi ce vor fi inscripţionate identic; aceste două părţi componente ale crotaliei trebuie să se poată mişca una faţă de alta după aplicarea la urechea animalului; distanţa dintre cele două părţi componente ale crotaliei trebuie să fie cuprinsă între 9 şi 12 mm; cele două părţi componente ale fiecărei crotalii trebuie să poată fi separate, după aplicare, numai prin ruperea definitivă a mijlocului de unire dintre ele, fără posibilitatea de a se reasambla; mijlocul de legătură dintre cele două părţi componente ale unei crotalii trebuie să suporte o tracţiune de 300 N, măsurată în plan axial, caracteristică ce trebuie să se menţină o perioadă de cel puţin 7 ani.

5.  Modelul de crotalie trebuie să fie proiectat astfel încât să se poată introduce doar într-o anumită poziţie în cleştele de aplicare.

6.  Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să poată fi folosită doar o singură dată;

b) numărul acesteia să nu se repete;

c) să fie durabilă şi greu de deteriorat;

d) să fie lipsită de nocivitate.

7. Aplicarea crotaliilor la urechile animalului se face cu un cleşte special; instrucţiunile de utilizare, împachetarea şi transportul acestuia trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de ANSVSA. Cleştele de aplicare a crotaliilor trebuie:

a) să aibă menţionat numele producătorului;

b) să fie construit astfel încât aplicarea crotaliei să se poată face într-un singur mod;

c) să se deschidă uşor şi să poată fi manevrat cu o singură mână;

d) să nu producă urechii leziuni nedorite.

8.  Cifrele şi literele înscrise pe crotalie, precum şi codul de bare trebuie să fie de culoare neagră, iar culoarea crotaliei auriculare trebuie să fie galben-lămâie.

9.  Materialul din care sunt confecţionate crotaliile auriculare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu conţină substanţe nocive;

b)   să fie conform cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la reciclare;

c) să nu producă reacţii alergice;

d)   să nu influenţeze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse de aplicare;

e) să nu se deformeze la temperaturi cuprinse între -20°C şi +40°C sau sub influenţa luminii ultraviolete normale.

10.  Toate caracterele precizate mai sus trebuie să rămână inscripţionate pe crotalie pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi nu trebuie să poată fi îndepărtate prin spălare sau ştergere cu hârtie abrazivă.

11.  Crotalia trebuie să fie uşor de aplicat, fără a necesita o dexteritate deosebită.

SECŢIUNEA a 2-a

Specificaţii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea porcinelor

1. Crotalia utilizată pentru identificarea porcinelor se aplică la urechea animalului şi poartă un cod de înregistrare unic.

2.  Crotalia trebuie aplicată într-o poziţie în care este uşor vizibilă de la distanţă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscripţionate următoarele:

a)  acronimul autorităţii centrale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscripţionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părţi;

b)  codul de bare, reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al ţării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima cifră reprezintă specia, respectiv 3 - porcine, iar următoarele două cifre reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii - de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc; toate aceste caractere au înălţimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înălţimea de 5 mm.

4.   Codul de identificare a animalului este format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie formată din două părţi, adică partea „tată" şi partea „mamă";

b) partea „tată" să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d)  canalul de joncţiune din partea „mamă" să fie de tip „deschis";

e) corpul conic al pinului de penetrare să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părţi fiind din material mai moale;

f) pinul conic să permită ventilarea şi aerarea;

g) să fie confecţionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute şi să fie uşor de citit pe toată durata vieţii animalului;

j) să nu conţină substanţe care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă prin tehnologie laser şi imposibil de modificat;

m) imprimarea să fie realizată exclusiv pe partea „tată";

n) să confere o cât mai bună şi cât mai rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului la momentul aplicării crotaliei, astfel încât pielea să fie tăiată şi nu presată în crotalia „mamă".

SECŢIUNEA a 3-a

Specificaţii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea ovinelor şi caprinelor

1.  Crotaliile de identificare a ovinelor şi caprinelor se aplică la urechea animalului şi poartă un cod de înregistrare unic.

2.  Crotalia trebuie aplicată într-o poziţie în care este uşor vizibilă de la distanţă.

3.  Crotalia trebuie să poarte inscripţionate următoarele:

a)  acronimul autorităţii centrale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscripţionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părţi;

b)  codul de bare, reprezentând'codul de identificare a animalului;

c)  codul ISO al ţării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima reprezintă specia, respectiv 1 - ovine,

2 - caprine, iar următoarele două reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii - de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc; toate aceste caractere au înălţimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înălţimea de 5 mm.

4.   Codul de identificare a animalului este format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie formată din două părţi, adică partea „tată" şi partea „mamă";

b) partea „tată" să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d)  canalul de joncţiune din partea „mamă" să fie de tip „deschis";

e) corpul conic al pinului de penetrare să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părţi fiind din material mai moale;

f) pinul conic să permită ventilarea şi aerarea;

g) să fie confecţionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute şi să fie uşor de citit pe toată durata vieţii animalului;

j) să nu conţină substanţe care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă, prin tehnologie laser şi imposibil de modificat;

m) imprimarea să fie realizată exclusiv pe partea „tată";

n) să confere o cât mai bună şi cât mai rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei să nu se facă prin presare, ci prin incizie a auriculului la momentul aplicării crotaliei, astfel încât pielea să fie tăiată şi nu presată în crotalia „mamă".

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

REGISTRUL   DE   NOTIFICĂRI

- model -

Registrul de notificări este întocmit de fiecare medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul prezentat; fiecare foaie este numerotată şi are aplicată ştampila circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de notificări este înscris numărul de înregistrare din evidenţa existentă la circumscripţia sanitar-veterinară zonală în a cărei rază teritorială se găseşte circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă.

Registrul de notificări trebuie pus la dispoziţia proprietarilor de exploataţii şi proprietarilor de animale, zilnic, la sediul circumscripţiei sanitar-veterinare de asistenţă sau în alt loc cu privire la care proprietarii au fost înştiinţaţi de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Registrul pentru notificările proprietarilor

Nr. crt.

Nume proprietar

Cod exploataţie

Tip eveniment

Specia

Nr.de animale

Data notificării

Semnătură proprietar

Data estimativă de răspuns la notificare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu