Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 815 din 12 octombrie 2010

pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice în operatiunile de transport pe caile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilitati în siguranta circulatiei, care se formeaza-califica, perfectioneaza si verifica profesional periodic la CENAFER

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 27 octombrie 2010In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), ale art. 5 alin. (1) lit. m) şi ale art. 6 din anexa nr. 2 „Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER" la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 26 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează şi se înlocuieşte cu lista prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Respectarea cerinţelor obligatorii de siguranţă feroviară pe căile ferate din România impune implementarea şi dezvoltarea unui sistem de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate.

(2) Prin personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România, în sensul prezentului ordin, se înţelege:

a) personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate;

b) alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate.

Art. 4. - Pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România, operatorii economici vor elabora proceduri specifice proprii, bazate pe implementarea şi dezvoltarea unui sistem de menţinere a competenţelor profesionale pentru acest personal, aprobate de conducerea acestora şi avizate de conducerile Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER şi Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFRdin cadrul Autorităţii Feroviare Române -AFER.

Art. 5. - (1) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, organism naţional specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, este organismul de certificare a competenţelor profesionale desemnat de autoritatea de stat pentru aplicarea prezentului ordin.

(2) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER este autoritatea competentă desemnată de autoritatea de stat pentru aplicarea prezentului ordin.

(3) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, denumiţi în continuare operatori economici, sunt:

a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară;

b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă;

c) operatorii de transport feroviar;

d) operatorii economici care deţin, în proprietate, în leasing sau cu chirie, linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulaţiei publice;

e) operatorii economici care deţin, în proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară;

f) operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe şi adiacente transportului feroviar.

Art. 6. -Activităţile prestate de organismul de certificare a competenţelor profesionale desemnat de autoritatea de stat se efectuează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Art. 7. -Autoritatea competentă, organismul de certificare a competenţelor profesionale şi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data de 31 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 1.789/1984 privind organizarea activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a oamenilor muncii din unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi a autorizării şi verificării periodice a cunoştinţelor personalului care participă la asigurarea efectuării transporturilor în condiţii de deplină siguranţă, pentru domeniul feroviar, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, se abrogă, iar Dispoziţia preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor Ferate din România nr. 1/75/1996 privind organizarea activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale, a verificării periodice şi a autorizării personalului SNCFR, publicată în Foaia Oficială CFR nr. 1 din data de 7 iunie 1996, îşi încetează aplicabilitatea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 „Metodologie de organizare şi de derulare a programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 8 februarie 2006, se abrogă.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România îşi încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1

NORME

privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Cadrul european al calificărilor (EQF) este un cadru de referinţă care facilitează învăţarea pe tot parcursul vieţii. In contextul Cadrului european al calificărilor se definesc următoarele:

- competenţa profesională reprezintă capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă ori de studiu;

- cunoştinţele reprezintă rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Acestea sunt ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. Cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice;

- abilităţile reprezintă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. Abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).

ARTICOLUL 2

(1) Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale este element de bază al sistemului de management al siguranţei.

(2) Pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale la un nivel calitativ ridicat şi în scopul respectării cerinţelor privind siguranţa feroviară, se impune ca personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, precum şi alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România să fie cuprinse şi integrate într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale.

(3) Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale reprezintă cadrul minim necesar pentru realizarea obiectivelor siguranţei circulaţiei pe căile ferate şi cuprinde totalitatea programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar.

(4) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică, practică, autoinstruire şi de evaluare în vederea realizării obiectivelor de menţinere şi dezvoltare a competenţelor profesionale specifice funcţiei.

(5) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar se efectuează prin:

a) instruirea profesională realizată prin:

- instruirea profesională teoretică;

- instruirea practică de serviciu;

- autoinstruirea profesională continuă;

b) verificarea profesională periodică realizată prin evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.

ARTICOLUL 3

Pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România, altul decât cel cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, operatorii economici vor elabora proceduri specifice proprii, bazate pe implementarea şi dezvoltarea unui sistem de menţinere a competenţelor profesionale.

CAPITOLUL I

Programe de formare profesională continuă din domeniul feroviar

ARTICOLUL 4

(1) Pentru a fi cuprins şi integrat într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate din România trebuie să posede, conform funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei, următoarele documente specifice, după caz:

a) certificat de calificare profesională, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite în urma absolvirii programelor de calificare profesională într-o ocupaţie specifică transportului feroviar;

b) certificat de absolvire, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite în urma absolvirii programelor de specializare/perfecţionare;

c) certificat de competenţe profesionale sau pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale;

d) autorizaţie pentru exercitarea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

e) autorizaţie pentru manipularea unor tipuri de instalaţii de siguranţă şi/sau pentru efectuarea de activităţi specifice altor funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

f) permis de mecanic de locomotivă;

g) certificat complementar al mecanicului de locomotivă.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. a)-c) se eliberează de către organismul de certificare a competenţelor profesionale.

(3) Documentele menţionate la alin. (1) lit. d)-f) se eliberează de autoritatea competentă.

(4) Documentele menţionate la alin. (1) lit. g) se eliberează de operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.

ARTICOLUL 5

Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să utilizeze în efectuarea activităţilor privind siguranţa circulaţiei numai personal care face parte din sistemul de menţinere a competenţelor profesionale în operaţiunile de transport pe căile ferate din România.

ARTICOLUL 6

(1) Obţinerea documentelor menţionate la art. 4 alin. (1) determină includerea posesorului în programul de formare profesională continuă.

(2) Pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate care a întrerupt programul de formare profesională continuă mai mult de 12 luni consecutive se impune redobândirea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)-f) deţinute de către acesta.

(3) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar conţine 3 moduri de abordare a cerinţelor dezvoltării profesionale continue:

- abordarea bazată pe informaţii din exterior, prin stabilirea unei anumite cantităţi de elemente ce trebuie învăţate, fiind considerate corespunzătoare pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţei;

- abordarea bazată pe informaţii din interior, potrivit căreia personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar i se cere să demonstreze, prin intermediul rezultatelor, că menţine şi dezvoltă competenţele profesionale;

- abordarea combinată, prin care se îmbină în mod efectiv şi eficient informaţiile primite prin cele două moduri de abordare de mai sus, se fixează cantităţile de elemente de învăţat cerute şi se măsoară rezultatele obţinute.

(4) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cuprind următoarele elemente şi proceduri:

- elementele programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar:

a) mijloacele prin care se va asigura menţinerea competenţelor;

b) dotările, echipamentele şi materialele necesare;

c) programa de pregătire;

d) persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practică;

e) obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar - exprimate în competenţe profesionale, care urmează a fi menţinute, dezvoltate şi confirmate periodic pentru fiecare persoană cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

f) duratele de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

g) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

- procedurile programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar:

a) procedura de efectuare a instruirii teoretice;

b) procedura de efectuare a instruirii practice de serviciu;

c) procedura de evaluare pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.

CAPITOLUL II

Elementele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

ARTICOLUL 7

Mijloacele prin care se va asigura menţinerea competenţelor

(1) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se derulează în centre de instruire feroviară ale operatorilor economici sau în centrele care aparţin organismului de certificare a competenţelor profesionale, denumite în continuare centre de instruire.

(2) Centrele de instruire urmăresc creşterea nivelului de pregătire profesională prin instruire în vederea menţinerii competenţelor profesionale dobândite, precum şi pentru dezvoltarea de noi competenţe în rândul personalului feroviar, folosind în acest scop cele mai moderne instrumente oferite de tehnologia informaţiei.

ARTICOLUL 8

Dotările, echipamentele şi materialele necesare

Centrele de instruire trebuie să deţină următorul minim de dotări, echipamente şi materialele necesare instruirii, după cum urmează:

- sală de clasă cu acces la spaţii igienico-sanitare;

- tehnică didactică;

- material didactic;

- bibliotecă tehnică;

- tehnică audiovideo pentru instruire.

ARTICOLUL 9

Programa de pregătire

(1) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se organizează şi se desfăşoară pe baza programei de pregătire.

(2) Programa de pregătire conţine următoarele elemente componente: planurile-cadru, planuri specifice, planuri de lecţie şi programarea calendaristică a modulelor de instruire.

(3) Elaborarea planurilor-cadru se face de către organismul de certificare a competenţelor profesionale împreună cu operatorii economici şi vor fi avizate de autoritatea competentă. Calendarul întâlnirilor privind elaborarea planurilor-cadru va fi publicat pe site-ul web propriu al organismului de certificare a competenţelor profesionale până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

(4) Planurile-cadru se întocmesc în funcţie de specificul şi complexitatea funcţiei şi sunt elaborate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul de instruire următor.

(5) Organismul de certificare a competenţelor profesionale, până în data de 15 noiembrie, va publica pe site-ul web propriu aceste planuri-cadru.

(6) Planurile specifice se întocmesc de către operatorii economici prin adaptarea prevederilor planurilor-cadru la condiţiile concrete activităţii până la data de 15 decembrie a fiecărui an pentru anul următor de instruire. Planurile specifice conţin module de instruire teoretică specifice fiecărei funcţii îndeplinite de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate.

(7) Programarea calendaristică a modulelor de instruire teoretică se face de către fiecare centru de instruire. Aceasta se aduce la cunoştinţa personalului care urmează să fie instruit.

(8) Planurile de lecţie se întocmesc de către persoanele cu atribuţii de instruire profesională teoretică înainte de data desfăşurării modulului de instruire teoretică respectiv, pe baza planului specific, şi cuprind:

- funcţia;

- data şi durata modulului de instruire teoretică;

- temele aferente modulului de instruire extrase din planul specific;

- testarea cunoştinţelor;

- teme suplimentare introduse ulterior întocmirii planului specific;

- analiza desfăşurării modulului de instruire şi recomandări pentru studiu individual.

In planul de lecţie se specifică:

- durata alocată;

- bibliografia aferentă;

- metodele de instruire utilizate;

- mijloacele şi materialul didactic folosite;

- exemple de nereguli sau accidente şi incidente feroviare în legătură cu conţinutul modulului.

ARTICOLUL 10

Persoanele cu atribuţii de instruire profesională teoretică şi practică de serviciu

(1) Instruirea profesională teoretică şi practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se va face numai de către personal care deţine certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar" şi care este atestat pentru instruirea personalului pe competenţele profesionale specifice funcţiilor pe care urmează să le instruiască profesional.

(2) Personalul de instruire provine dintre salariaţii cu experienţă, cu o bună pregătire în domeniu, cu aptitudini psihopedagogice şi care au absolvit cursul de perfecţionare „Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar", organizat de organismul de certificare a competenţelor profesionale.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1), încadrat de un operator economic, este obligat să se perfecţioneze profesional la organismul de certificare a competenţelor profesionale cel puţin o dată la 2 ani. Operatorii economici transmit anual la organismul de certificare a competenţelor profesionale necesarul de personal care urmează a fi perfecţionat în acest sens.

ARTICOLUL 11

Obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

(1) Obiectivele programului deformare profesională continuă din domeniul feroviar sunt crearea unui cadru comun de referinţă pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi sunt exprimate în competenţe profesionale.

(2) Competenţele profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fac obiectul unui catalog specific, care include toate competenţele funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, stabilit şi aprobat prin decizie a directorului general al organismului de certificare a competenţelor profesionale, cu avizul autorităţii competente.

(3) In funcţie de dinamica dezvoltării, modernizării, infrastructurii de transport feroviar, precum şi de cea a modificării reglementărilor, organismul de certificare a competenţelor profesionale va elabora de fiecare dată un nou catalog specific al competenţelor profesionale ale funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

(4) In anexa nr. 1.1 este prezentată structura de elaborare a competenţelor profesionale pentru fiecare funcţie deţinută de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

ARTICOLUL 12

Duratele de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse, numărul minim şi numărul maxim de participanţi pentru un ciclu şi o serie de pregătire

(1) Durata, numărul minim şi numărul maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire, periodicitatea instruirii profesionale şi a evaluării competenţelor profesionale generale pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar, sunt stabilite în concordanţă cu specificul şi complexitatea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în conformitate cu anexa nr. 1.2.

(2) Prin procedurile proprii fiecare operator economic dispune asupra periodicităţii de derulare a modulelor de instruire teoretică - bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual.

CAPITOLUL III

Procedurile programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

SECŢIUNEA 1

Procedura de instruire profesională teoretică

ARTICOLUL 13

Organizarea instruirii profesionale teoretice

(1) Activitatea de instruire profesională teoretică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se programează în tot cursul anului calendaristic.

(2) Instruirea profesională teoretică se desfăşoară instituţionalizat - în centre de instruire, prin module de instruire teoretică, pe grupe pentru personalul din aceeaşi funcţie sau funcţii cu activitate asemănătoare. Modul de cuprindere a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate la instruirea profesională teoretică este stabilit în planul-cadru.

(3) Programarea calendaristică a modulelor de instruire profesională teoretică trebuie să conţină locul - centrul de instruire, data şi temele de instruire, având la bază programa de pregătire. Aceasta se întocmeşte de către personalul cu atribuţii de instruire cu respectarea duratei anuale de instruire profesională teoretică, specifică fiecărei funcţii a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate, prevăzută în anexa nr. 1.2.

ARTICOLUL 14

Desfăşurarea modulelor de instruire profesională teoretică

(1) Principalul mod de asimilare şi aprofundare a cunoştinţelor teoretice este studiul individual. Acesta se efectuează de către fiecare participant la desfăşurarea modulelor de instruire pe baza recomandărilor date de personalul cu atribuţii de instruire privind titlul şi conţinutul temei, precum şi a materialului bibliografic necesar.

(2) Instruirea profesională teoretică instituţionalizată este constituită în aşa fel încât să abordeze menţinerea şi dezvoltarea competenţelor. In cadrul instruirii profesionale teoretice se desfăşoară obligatoriu, în ordinea prezentată, activităţile:

a) verificarea curentă şi aprecierea cunoştinţelor din tematica modulului de instruire;

b) reîmprospătarea şi aprofundarea unor probleme insuficient reţinute de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire;

c) prezentarea şi dezbaterea temelor prevăzute în planul de lecţie;

d) evaluarea curentă a nivelului de cunoştinţe şi deprinderi corespunzătoare competenţelor ce rezultă din tematica modulului de instruire;

e) analiza cauzelor neconformităţilor care au afectat cerinţele obligatorii de siguranţă feroviară petrecute pe infrastructura feroviară naţională şi comunitară, prin utilizarea metodelor de instruire interactive de grup;

f) recomandări cu privire la studiul individual ce urmează a fi executat de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire.

(3) Verificarea curentă şi aprecierea cunoştinţelor teoretice a participanţilor prezenţi la desfăşurarea modulului de instruire se pot realiza prin conversaţie, lucrare scrisă sau test-grilă.

(4) Reîmprospătarea şi aprofundarea unor probleme insuficient reţinute de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire se realizează prin studiu individual.

(5) Prezentarea şi dezbaterea temelor prevăzute în planul de lecţie se organizează şi se realizează prin metode utilizate în educaţia adulţilor, astfel:

- metode pasive de instruire:

- metode interogative;

- metode expozitive;

- metode active de instruire:

- metode simulative;

- metode demonstrative;

- metode interactive de grup;

- metode de instruire în sistem e-learning sau asistată de calculator.

(6) Evaluarea curentă a nivelului de cunoştinţe şi deprinderi corespunzătoare unei competenţe profesionale, care rezultă din tematica de desfăşurare a modulului de instruire, se realizează pe parcursul activităţilor desfăşurate conform alin. (2) lit. a)-d), în cadrul desfăşurării modulului de instruire. Evaluarea nivelului de cunoştinţe corespunzătoare unei competenţe profesionale se defineşte, sub formă de calificativ, astfel:

- calificativul A = competenţă maximă;

- calificativul B = competenţă medie;

- calificativul C = competenţă minimă;

- calificativul D = competenţă deficitară.

(7) Această evaluare se înscrie de către personalul cu atribuţii de instruire care a efectuat instruirea, pentru fiecare competenţă în parte, în fişa individuală de instruire profesională teoretică a fiecărui participant la modulul de instruire, conform anexei nr. 1.3.

(8) Pentru personalul care a absentat de la modulul de instruire sau care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competenţe, se organizează module de instruire suplimentare ale căror durată şi tematică sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu D. Aceste module de instruire suplimentare se organizează după o perioadă necesară desfăşurării unui studiu individual de către personalul implicat, dar nu mai mult de 10 zile.

(9) La desfăşurarea modulelor de instruire suplimentare poate participa şi personalul care în urma evaluării a fost apreciat cu B sau C la una sau mai multe competenţe.

(10) Dacă şi după modulul de instruire suplimentar există personal care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competenţe, acesta va fi retras din activitate până la redobândirea cunoştinţelor teoretice necesare ridicării nivelului competenţei deficitare. Personalul în cauză se poate adresa organismului de certificare a competenţelor profesionale în vederea reinstruirii şi/sau evaluării competenţei respective.

ARTICOLUL 15

(1) Instruirea profesională teoretică poate fi efectuată şi prin alte metode de instruire moderne, respectiv instruirea în poligoane de instruire şi/sau simulatoare.

(2) Instruirea în poligoane de instruire şi/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării complexe şi cuprinzătoare a riscurilor, fără presiunea timpului şi a condiţiilor din teren, pentru angajaţii neexperimentaţi şi poate să garanteze învăţarea corectă a limitării ori eliminării acestora. Conştientizarea riscurilor prezente la locul de muncă permite personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să participe din plin la procesul de instruire, ceea ce are ca rezultat o eficacitate ridicată a instruirii.

(3) Instruirea în poligoane de instruire şi/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării întregului personal, în cazul situaţiilor-limită, deosebite sau foarte rar întâlnite în exploatare, dar deosebit de periculoase şi/sau care duc la incidente sau accidente feroviare.

ARTICOLUL 16

(1) Simulatoarele şi poligoanele de instruire, de diverse tipuri, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- realizează obiectivele stabilite pentru instruire şi evaluare;

- simulează posibilităţile de funcţionare a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei la un nivel de realism fizic corespunzător obiectivelor de instruire şi evaluare;

- asigură un realism comportamental suficient pentru a permite personalului instruit sau evaluat să îşi demonstreze priceperile şi deprinderile corespunzătoare obiectivelor;

- dispune de o interfaţă care permite personalului instruit sau evaluat să interacţioneze cu instalaţia şi cu mediul simulat;

- asigură un mediu de funcţionare controlat capabil să simuleze o varietate de condiţii, în care se pot include situaţii de urgenţă, de risc sau neobişnuite, relevante pentru obiective stabilite;

- permite celui care face evaluarea să ţină sub control, să monitorizeze şi să înregistreze exerciţiile în vederea evaluării efective a performanţei personalului instruit.

(2) Personalul cu atribuţii de instruire, care efectuează formarea şi instruirea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei folosind un simulator, este necesar să îndeplinească condiţiile de la art. 10 alin. (1) şi, în plus, să stăpânească tehnicile de formare profesională şi instruire care implică utilizarea simulatorului.

(3) Cerinţele menţionate la alin. (2) trebuie certificate de către organismul de certificare a competenţelor profesionale.

(4) Raportul de evaluare a instruirii în poligoane de instruire şi/sau pe simulatoare este parte componentă a fişei de instruire profesională teoretică şi se anexează la portofoliul individual al personalului evaluat. Ponderea acestuia în evaluarea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi corespunzătoare unei competenţe profesionale se defineşte prin manualul de exploatare al poligonului sau simulatorului, în funcţie de metodele utilizate în instruire, conform prevederilor art. 14 alin. (5).

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de instruire practică de serviciu

ARTICOLUL 17

Organizarea şi desfăşurarea instruirii practice de serviciu

(1) Instruirea practică de serviciu este o modalitate de instruire a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei legată în mod nemijlocit de locul de muncă, cu eficienţă imediată asupra nivelului de cunoştinţe şi deprinderi necesare fiecărei competenţe profesionale dobândite.

(2) Scopul instruirii practice de serviciu este depistarea şi eliminarea deprinderilor greşite de lucru, respectiv menţinerea şi aprofundarea celor însuşite corect, dezvoltarea abilităţilor, determinând, în final, obiectivele principale ale instruirii practice de serviciu.

(3) Obiectivele principale se referă la menţinerea, respectiv îmbunătăţirea performanţelor pentru realizarea cu eficienţă a unor sarcini complexe şi reprezintă:

- executarea corectă şi completă a unei operaţii;

- aplicarea metodelor şi procedeelor de lucru;

- manevrarea de maşini, utilaje, instalaţii şi dispozitive;

- aplicarea metodelor de intervenţie în caz de defecţiune, funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor, dispozitivelor, incendii, avarii, conform ghidurilor/manualelor de depanare sau procedurilor specifice.

(4) Programarea calendaristică de desfăşurare a instruirii practice de serviciu se întocmeşte de către personalul cu atribuţii de instruire cu respectarea duratei şi periodicităţii de instruire practică specifică fiecărei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, prevăzută în anexa nr. 1.2.

ARTICOLUL 18

Desfăşurarea instruirii practice de serviciu

(1) Instruirea practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se desfăşoară individual sau în grupe mici şi constă în acţiuni şi operaţii specifice, desfăşurate prin monitorizarea acestuia de către personalul cu atribuţii de instruire. Acţiunile şi operaţiile desfăşurate de către personalul monitorizat sunt cele specifice proceselor tehnologice de lucru.

(2) Personalul cu atribuţii de instruire consemnează sub semnătură în documentele postului sau locului de muncă data, ora începerii/terminării instruirii practice de serviciu, precum şi numele, prenumele personalului instruit.

(3) Pentru atingerea scopului şi obiectivelor în cadrul instruirii practice de serviciu, personalul cu atribuţii de instruire desfăşoară în ordinea prezentată următoarele activităţi:

- subliniază activităţile executate corect;

- solicită personalului monitorizat să evidenţieze operaţiile executate greşit şi consecinţele acestora în exploatare;

- evidenţiază operaţiile executate greşit, nearătate de salariat şi consecinţele lor;

- demonstrează în faţa personalului monitorizat modul corect de executare a operaţiilor;

- solicită personalului monitorizat să repete operaţiile demonstrate de către personalul de instruire, până la însuşirea modului corect de lucru.

(4) Evaluarea curentă a nivelului deprinderilor şi abilităţilor necesare fiecărei competenţe profesionale în parte se realizează pe parcursul activităţilor desfăşurate conform alin. (3), prin acordare de calificative, astfel:

- calificativul A = competenţă maximă;

- calificativul B = competenţă medie;

- calificativul C = competenţă minimă;

- calificativul D = competenţă deficitară.

(5) Această evaluare se înscrie de către personalul cu atribuţii de instruire, care a efectuat monitorizarea, pentru fiecare competenţă în parte, în fişa individuală de instruire practică de serviciu a personalului monitorizat, conform anexei nr. 1.4.

(6) In cazul personalului care, în urma evaluării la instruirea practică de serviciu, a fost apreciat cu C pentru una sau mai multe competenţe, personalul cu atribuţii de instruire organizează şi desfăşoară cu prioritate module de instruire practică de serviciu suplimentare pentru personalul în cauză, insistând pe competenţele deficitare.

(7) Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la pierderea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), deţinute de personalul în cauză, până la dobândirea abilităţilor practice specifice competenţei profesionale respective.

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de evaluare pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale

ARTICOLUL 19

Scopul, derularea şi finalizarea

(1) Evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale în cadrul programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei urmăreşte 3 obiective principale:

- scopul administrativ - îndeplinirea cerinţelor referitoare la personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind calificarea, instruirea, autorizarea, menţinerea în funcţie;

- scopul motivaţional - identificarea nevoilor în instruirea şi dezvoltarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- scopul informaţional - informarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind rezultatele evaluării lor şi căile posibile de îmbunătăţire a acestor rezultate.

(2) Evaluarea trebuie concepută astfel încât să fie respectate principii fundamentale precum: validitate, credibilitate, corectitudine şi imparţialitate. Aceasta are un caracter complex, de continuitate, orientată pe îmbunătăţirea performanţelor, iar rezultatele evaluării trebuie să fie analizate cu acurateţe şi comunicate tuturor celor implicaţi.

(3) Derularea şi finalizarea evaluării, pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate, în conformitate cu anexa nr. 1.1, revin:

a) organismului de certificare a competenţelor profesionale, pentru setul de competenţe profesionale generale, corespunzătoare funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate, identificat cu A, în coloana 0, din anexa nr. 1.1;

b) operatorilor economici, pentru seturile de competenţe profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei pe căile ferate, identificate cu B şi C, în coloana 0, din anexa nr. 1.1.

(4) Derularea şi finalizarea evaluării pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei al operatorilor economici care efectuează programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar în centrele organismului de certificare a competenţelor profesionale revin organismului de certificare a competenţelor profesionale.

(5) îndeplinirea obiectivelor definite la alin. (1) presupune respectarea unor obligaţii specifice atât de către operatorii economici, cât şi de către organismul de certificare a competenţelor profesionale.

ARTICOLUL 20

Organizare

(1) Planurile-cadru pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale sunt cele de la art. 9 alin. (4).

(2) Operatorii economici sunt obligaţi să trimită până la data de 15 noiembrie a fiecărui an la organismul de certificare a competenţelor profesionale solicitarea pentru evaluarea în vederea confirmării periodice a competenţelor profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, cu termenul de evaluare scadent, pentru anul următor.

(3) In baza solicitărilor primite, organismul de certificare a competenţelor profesionale întocmeşte programarea calendaristică a perioadelor de evaluare în vederea confirmării periodice a competenţelor profesionale ale personalului respectiv.

(4) Programarea calendaristică a perioadelor de evaluare va fi publicată pe site-ul web propriu al organismului de certificare a competenţelor profesionale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

(5) Periodicitatea evaluării pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale este stabilită în coloana 6 din anexa nr. 1.2 şi se calculează pentru fiecare persoană cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei de la data începerii programului de formare profesionala continuă din domeniul feroviar, numai în condiţiile parcurgerii complete a tuturor modulelor de instruire şi a obţinerii de calificative A, B sau C la toate modulele de instruire.

(6) Toţi operatorii economici au obligaţia de a lua toate măsurile organizatorice pentru prezentarea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la data scadentă, în vederea susţinerii evaluării.

ARTICOLUL 21

Comisia de evaluare a competenţelor profesionale generale corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

(1) Examenul de evaluare a nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice, necesare fiecărei competenţe profesionale generale, se desfăşoară în faţa unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este constituită dintr-un reprezentant al organismului de certificare a competenţelor profesionale şi un reprezentant al operatorului economic.

(3) Organismul de certificare a competenţelor profesionale îşi desemnează un reprezentant, atestat de către autoritatea competentă, care este preşedintele comisiei de evaluare a competenţelor profesionale.

(4) Operatorii economici îşi desemnează un reprezentant, atestat de către autoritatea competentă, pentru a participa ca membru în comisia de evaluare a competenţelor profesionale. In cazul în care operatorii economici nu îşi desemnează un reprezentant în comisie, organismul de certificare a competenţelor profesionale desemnează încă un membru în comisia de evaluare a competenţelor profesionale.

(5) Comisia de evaluare privind nivelul de cunoştinţe necesar competenţelor profesionale generale are următoarele atribuţii specifice:

a) verifică identitatea şi documentele aferente dosarului individual al fiecărui participant;

b) nu permite accesul în sala de examen al candidaţilor sau al altor persoane care prin comportamentul lor pot perturba evaluarea celorlalţi participanţi;

c) stabileşte modul şi subiectele de evaluare a nivelului de cunoştinţe necesare fiecărei competenţe profesionale;

d) nu permite participanţilor să părăsească sala în timpul derulării evaluării decât dacă s-a finalizat evaluarea lor sau în cazuri de forţă majoră;

e) supraveghează modul de desfăşurare a evaluării;

f) evaluează nivelul cunoştinţelor necesare fiecărei competenţe profesionale, stabilind pentru fiecare competenţă a fiecărui participant un calificativ;

g) întocmeşte catalogul de evaluare care conţine rezultatele evaluării nivelului de cunoştinţe aferent fiecărei competenţe profesionale.

ARTICOLUL 22

Comisia de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei

(1) Examenul de evaluare a nivelului de cunoştinţe necesare fiecărei competenţe profesionale specifice, tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei se desfăşoară în faţa unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei este stabilită prin procedurile proprii operatorilor economici şi ale organismului de certificare a competenţelor profesionale.

(3) Operatorul economic sau organismul de certificare a competenţelor profesionale, după caz, se asigură că evaluarea competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant ori tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei este organizată în aşa fel încât se evită apariţia oricărui conflict de interese.

(4) In acest sens, comisia de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei este constituită din personal de specialitate, atestat de către autoritatea competentă, altul decât cel care a participat la instruirea personalului evaluat.

ARTICOLUL 23

Derularea evaluării periodice a competenţelor profesionale generale corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

(1) Evaluarea periodică a competenţelor profesionale generale corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se face în cadrul comisiei şi se efectuează la nivelul următoarelor situaţii:

- performanţa în timpul instruirii profesionale teoretice;

- performanţa la locul de muncă în timpul instruirii practice de serviciu;

- performanţa în timpul evaluării periodice a competenţelor profesionale.

(2) Aprecierea performanţei în timpul instruirii profesionale teoretice, precum şi la locul de muncă în timpul instruirii practice de serviciu se face, pentru personalul cu termenul de evaluare scadent, prin prezentarea de către reprezentantul operatorului economic a fişelor individuale de instruire profesională teoretică şi practică corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competenţelor profesionale generale corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

(3) Aprecierea performanţei, în timpul evaluării periodice a competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se face prin susţinerea unei evaluări a nivelului cunoştinţelor necesare fiecărei competenţe profesionale.

ARTICOLUL 24

(1) Reprezentantul desemnat al operatorilor economici prezintă portofoliile individuale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează a fi evaluat la centrul care aparţine organismului de certificare a competenţelor profesionale.

(2) Portofoliul individual al personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este întocmit şi deţinut de către personalul de instruire al operatorilor economici.

(3) Portofoliul individual conţine:

- documentele specifice prevăzute la art. 4 alin. (1), în copie;

- fişa individuală de instruire profesională teoretică corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competenţelor profesionale;

- fişa de instruire practică de serviciu corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competenţelor profesionale.

(4) Inainte de începerea evaluării, comisia de evaluare verifică portofoliile individuale şi îndeplinirea condiţiilor de participare la evaluare pentru fiecare participant . După verificare, portofoliile individuale se returnează reprezentantului desemnat al operatorilor economici.

(5) Comisia de evaluare stabileşte metoda prin care se va realiza evaluarea pentru certificarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. In acest context, se recomandă ca testele de evaluare să fie de tipul:

- teste cu alegere multiplă sau cu răspuns selectat;

- teste folosind „metoda perechilor";

- rezolvarea de probleme - situaţii-problemă.

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi prezentate şi în format electronic-securizat de către reprezentantul desemnat al operatorului economic.

(7) Structura, conţinutul şi baremul testelor pentru evaluarea nivelului cunoştinţelor necesare competenţelor profesionale se stabilesc de către organismul de certificare a competenţelor profesionale, prin procedură proprie, aprobată prin decizie a directorului general.

ARTICOLUL 25

Inregistrarea rezultatelor evaluării

(1) Evaluarea nivelului de cunoştinţe necesar fiecărei competenţe profesionale generale se realizează prin calificative acordate pentru fiecare competenţă în parte, astfel:

- calificativ A = competenţă maximă;

- calificativ B = competenţă medie;

- calificativ C = competenţă minimă;

- calificativ D = competenţă deficitară.

(2) Calificativul obţinut pe fiecare competenţă profesională generală în parte este cel stabilit de comun acord de către comisia de evaluare.

(3) Obţinerea în urma evaluării a unuia din calificativele A, B sau C, pentru fiecare competenţă profesională generală în parte, reprezintă certificarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.

(4) Obţinerea calificativului D la una dintre competenţele profesionale generale duce la necertificarea periodica a competenţelor profesionale.

(5) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut certificarea periodică a competenţelor profesionale generale poate solicita o nouă evaluare a competenţelor deficitare. Programarea la o nouă evaluare se face la minimum 15 zile de la data desfăşurării evaluării anterioare.

(6) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut nici la a doua evaluare certificarea periodică a competenţelor profesionale generale va fi programat la o nouă evaluare numai după efectuarea unui curs de instruire profesională teoretică, corespunzător funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la organismul de certificare a competenţelor profesionale, cu durata egală cu cea din coloana 2 din anexa nr. 1.2.

(7) Organismul de certificare a competenţelor profesionale notifică autorităţii competente, în termen de 3 zile lucrătoare de la data evaluării, personalul care nu a obţinut certificarea periodică a competenţelor profesionale.

(8) Documentele specifice, conform art. 4 alin. (1) lit. d), e), f), ale personalului care nu a obţinut certificarea periodică a competenţelor profesionale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se consideră suspendate şi îşi încetează temporar valabilitatea în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. Pe durata suspendării este interzisă utilizarea acestui personal în activităţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

ARTICOLUL 26

(1) Comisia de evaluare înregistrează rezultatele evaluării efectuate în Catalogul de evaluare a competenţelor profesionale generale ale funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate, denumit în continuare catalog de evaluare, pentru fiecare candidat, conform anexei nr. 1.5. Rezultatul evaluării va păstra caracterul de confidenţialitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) După aprecierea nivelului de cunoştinţe profesionale generale şi stabilirea rezultatului evaluării privind competenţele profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, comisia de evaluare completează catalogul de evaluare cu rezultatele evaluării competenţelor profesionale generale, care conţine, în principal, următoarele date:

a) locul şi data (perioada) desfăşurării evaluării;

b) datele de identificare ale personalului, respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal;

c) calificativele acordate competenţelor profesionale;

d) componenţa comisiei de evaluare.

(3) Catalogul de evaluare se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către comisia de evaluare.

ARTICOLUL 27

(1) In baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competenţelor profesionale generale, organismul de certificare a competenţelor profesionale eliberează un certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în conformitate cu anexa nr. 1.6. Certificatul pentru confirmarea competenţelor profesionale generale este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor profesionale ale personalului care a susţinut şi promovat evaluarea.

(2) Certificatul pentru confirmarea competenţelor profesionale generale este un document cu regim special şi dă dreptul posesorului la efectuarea activităţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei specifice documentelor de la art. 4 alin. (1) lit. d)-g).

(3) Organismul de certificare a competenţelor profesionale stabileşte prin proceduri specifice modul de eliberare, evidenţă şi arhivare a certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

ARTICOLUL 28

Contestaţii

(1) Contestaţiile privind rezultatele examenului de evaluare se depun în scris la organismul de certificare a competenţelor profesionale în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, de către o comisie, având componenţa nominalizată de directorul general al organismului de certificare a competenţelor profesionale. Reprezentanţii comisiei vor fi alţii decât cei care au participat în comisia de evaluare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii

ARTICOLUL 29

(1) Procesele-verbale de verificare profesională periodică, emise de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la data eliberării certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, dacă nu îşi încetează definitiv valabilitatea pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (2) din prezentele norme.

(2) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, verificările profesionale periodice, programate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.261/2005, se suspendă.

(3) Operatorii economici sunt obligaţi să trimită până la data de 15 noiembrie 2010, la centrul organismului de certificare a competenţelor profesionale, solicitarea pentru evaluarea în vederea confirmării periodice a competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, pentru personalul propriu scadent pentru anii următori, după cum urmează:

a) pentru anul 2011, personalul ce a fost scadent la verificarea profesională periodică în anul 2010, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru anul 2012, personalul ce a fost verificat profesional periodic în trimestrul I al anului 2010;

c) pentru anul 2013, personalul ce a fost verificat profesional periodic în trimestrele II şi III ale anului 2010, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) După dobândirea certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale, generale, corespunzătoare funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se respectă periodicitatea de evaluare a competenţelor profesionale prevăzută în anexa nr. 1.2.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 30

Eliberarea certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, şi a duplicatelor, precum şi gestionarea acestora se asigură de către organismul de certificare a competenţelor profesionale.

ARTICOLUL 31

(1) Expirarea şi pierderea certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se publică în publicaţia oficială a organismului de certificare a competenţelor profesionale.

(2) Certificatele pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, pierdute se declară nule. La cererea operatorului economic sau, după caz, a persoanei fizice, organismul de certificare a competenţelor profesionale poate elibera un duplicat.

ARTICOLUL 32

Organismul de certificare a competenţelor profesionale arhivează documentele care au stat la baza eliberării certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei .

ARTICOLUL 33

Catalogul specific, care include toate competenţele funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, este elaborat de către organismul de certificare a competenţelor până la data de 30 noiembrie 2010.

ARTICOLUL 34

(1) Derularea evaluării periodice a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei se face conform procedurilor proprii operatorilor economici şi ale organismului de certificare a competenţelor profesionale. Aceste proceduri trebuie să conţină si să respecte principiile de evaluare prezentate în prezentele norme.

(2) Rezultatul evaluării periodice a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei este consemnat, după caz, în documente specifice stabilite prin procedurile proprii operatorilor economici şi ale organismului de certificare a competenţelor profesionale.

(3) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care pleacă de la un operator economic la alt operator economic are dreptul la o copie după documentul specific, stabilit prin proceduri, în care este consemnat rezultatul evaluării periodice a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei.

ARTICOLUL 35

Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, cuprins şi integrat într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale, are drept de acces la propriile date cu caracter personal prelucrate de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, la cerere.

ARTICOLUL 36

Anexele nr. 1.1-1.6 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1.1

la norme

STRUCTURA

de elaborare a competenţelor profesionale pentru fiecare funcţie deţinută de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

Set de competenţe

Funcţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

Evaluare curentă IPT-IPS

Evaluare pentru confirmarea

periodică a competenţelor

profesionale

0

1

2

3

A

Competenţe profesionale generale,  corespunzătoare funcţiilor cu responsabilităţi  în siguranţa circulaţiei

Competenţe generale comune tuturor calificărilor din domeniul feroviar

Personalul cu atribuţii de instruire

Organismul de certificare

a competenţelor

profesionale

1.

2.

...

m.

Competenţe profesionale generale

pentru exercitarea funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa feroviară

1.

2.

...

n.

Competenţe specifice perfecţionării/specializării

Cunoştinţe lingvistice - în limba gestionarului infrastructurii

1.

2.

...

o.

Competenţe privind infrastructura

1.

2.

...

p.

0

1

2

3

B

Competenţe profesionale

specifice tipurilor de material

rulant sau tipurilor de instalaţii

de siguranţa circulaţiei

Competenţe privind tipurile de material rulant

Personalul cu atribuţii de instruire

Operatori economici sau organismul de certificare a competenţelor profesionale

1.

2.

r.

C

Competenţe privind manipularea

tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei

1.

2.

s.

ANEXA Nr. 1.2

la norme

Durata, numărul minim şi numărul maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire, periodicitatea instruirii profesionale şi a evaluării competenţelor profesionale generale

Nr. crt.

Funcţia

Program de formare profesională continuă

Instruire profesională

Periodicitatea

evaluării competenţelor

profesionale

IPT*

IPS

Durată (ore/an)

Număr minim - maxim de participanţi

Ore - însoţire/periodicitate

Număr maxim de participanţi

0

1

2

3

4

5

6

1.

Acar

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

2.

Frânar

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

3.

Păzitor barieră

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

4.

Revizor ace

16

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

4 ani

5.

Conductor tren

12

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de tren

5 ani

6.

Şef tren

16

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de tren

4 ani

7.

Manevrant vagoane

12

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de manevră

5 ani

8.

Şef manevră

16

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de manevră

4 ani

9.

Electromecanic SCB

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

10.

Electromecanic IFTE - LC

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

11.

Electromecanic TTR

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

12.

Montator TTR

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

13.

Montator IFTE - LC

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

14.

Montator SCB

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

15.

Magaziner1

16

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

4 ani

16.

Impiegat de mişcare2

24

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

3 ani

0

1

2

3

4

5

6

17.

Şef staţie trafic

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

18.

Şef staţie OTF

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

19.

Operator circulaţie3

24

10-20

1 oră/3 luni

Tură de serviciu

3 ani

20.

Dispecer energetic feroviar4

24

10-20

1 oră/3 luni

Tură de serviciu

3 ani

21.

Revizor tehnic vagoane

24

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

3 ani

22.

Conducător tren ajutor

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

23.

Conducător tren macara

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

24.

Macaragiu tren intervenţie

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

25.

Mecanic de locomotivă5

24

10-20

1 oră însoţire/3 luni

+ 40 ore/lună interpretare parametrii

instalaţiilor de control viteză şi vigilenţă

Individual

3 ani

26.

Mecanic ajutor de locomotivă

16

10-20

1 oră însoţire/ 4 luni

Individual

4 ani

27.

Sudor întreţinere cale şi aparate cale

16

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

28.

Revizor cale şi/sau puncte periculoase

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

29.

Picher

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

30.

Şef echipă întreţinere lucrări artă

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

31.

Şef echipă întreţinere cale

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

32.

Maistru lucrări artă

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

4 ani

33.

Maistru construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere linii

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

4 ani

34.

Maistru lucrări construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere lucrări artă

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

4 ani

35.

Maistru sudura căii

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

4 ani

36.

Şef district poduri

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

37.

Şef district linii

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

0

1

2

3

4

5

6

38.

Şef district exploatare utilaje

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

39.

Şef district SCB

Autoinstruire profesională

continuă

-

-

-

3 ani

40.

Şef district TTR

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

41.

Şef district IFTE - LC

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

42.

Responsabil SC - LFI

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

43.

Responsabil SC - FF-L

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

44.

Responsabil SC - FF-IFTE

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

45.

Responsabil SC - FF-SCB

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

46.

Responsabil SC - FF-TC

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

* In cazul instruirii teoretice profesionale simultane a unui număr de două funcţii care provin din specialitate comună, numărul maxim de participanţi se reduce la 16, iar în cazul instruirii teoretice profesionale simultane a unui număr de 3 funcţii care provin din specialitate comună, numărul maxim de participanţi se reduce la 12.

Grupa de instruire teoretică este de minimum 10 persoane şi este compusă din:

1 La poziţia magaziner este cuprinsă şi funcţia magaziner tranzit şi magaziner comercial.

2 La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare, 3 La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.

4 La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.

5 La poziţia mecanic de locomotivă sunt cuprinse şi funcţiile mecanic drezină pantograf, mecanic maşini grele cale şi mecanic maşini grele sudura căii.

ANEXA Nr. 1.3

la norme

Denumirea operatorului economic...........................

Centrul de instruire...........................

FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ TEORETICĂ

a dlui/dnei...........................în funcţia de...........................pe anul...........................

Competenţele funcţiei

Aprecierea nivelului de cunoştinţe profesionale prin module de instruire profesională teoretică (IPT), instruire profesională teoretică suplimentară (IPTS) şi pe simulator/poligon

Data

Calificativul acordat la IPT

Data

Calificativul acordat la IPTS

Data

Calificativul acordat la simulator/poligon

1.

2.

3.

4.

...

...

Competenţele funcţiei

Aprecierea nivelului de cunoştinţe profesionale prin module de instruire profesională teoretică (IPT), instruire profesională teoretică suplimentară (IPTS) şi pe simulator/poligon

Data

Calificativul acordat la IPT

Data

Calificativul acordat la IPTS

Data

Calificativul acordat la simulator/poligon

...

...

...

...

n.

Instructor/Personalul cu atribuţii de instruire:

Numele şi prenumele...........................

Semnătura...........................................

ANEXA Nr. 1.4

la norme

Denumirea operatorului economic...........................

Centrul de instruire...........................

FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ DE SERVICIU

a dlui/dnei...........................în funcţia de...........................pe anul...........................

Competenţele funcţiei

Aprecierea nivelului de cunoştinţe profesionale prin module de instruire practică de serviciu (IPS) şi instruire practică de serviciu suplimentară (IPSS)

Data

Calificativul acordat la IPS

Data

Calificativul* acordat la IPSS

1.

2.

3.

4.

n.

*Se completează numai în cazul evaluării anterioare cu calificativul C.

Instructor/Personalul cu atribuţii de instruire:

Numele şi prenumele...........................

Semnătura...........................

ANEXA Nr. 1.5

la norme

Organismul de certificare a competenţelor profesionale..............................

Centrul de instruire feroviară.............................................

Nr..................................................................

CATALOGUL DE EVALUARE

a competenţelor profesionale generale ale funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

Data

Funcţia

Denumirea operatorului economic

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Calificative acordate

Competenţa 1

Competenţa 2

Competenţa 3

Competenţa 4

...

Competenţa n

Comisia de evaluare

Preşedinte:........................................................

Membru:............................................................

ANEXA Nr. 1.6

la norme*)

*) Anexa nr. 1.6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

LISTA

funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER

Nr. crt.

Funcţia (meseria)

1.

Acar

2.

Frânar

3.

Păzitor barieră

4.

Revizor ace

5.

Conductor tren

6.

Şef tren

7.

Manevrant vagoane

8.

Sef manevră

9.

Electromecanic SCB

10.

Electromecanic IFTE - LC

11.

Electromecanic TTR

12.

Montator TTR

13.

MontatorIFTE -LC

14.

Montator SCB

15.

Magaziner1

16.

Impiegat de mişcare2

17.

Şef staţie trafic

18.

Şef staţie OTF

19.

Operator circulaţie3

20.

Dispecer energetic feroviar4

21.

Revizor tehnic vagoane

22.

Conducător tren ajutor

23.

Conducător tren macara

24.

Macaragiu tren intervenţie

25.

Mecanic de locomotivă5

26.

Mecanic ajutor de locomotivă

27.

Sudor din activitatea de întreţinere cale şi aparate cale

28.

Revizor cale şi/sau puncte periculoase

29.

Picher

30.

Şef echipă întreţinere lucrări artă

31.

Şef echipă întreţinere cale

32.

Maistru lucrări artă

33.

Maistru construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere linii

34.

Maistru lucrări construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere lucrări artă

35.

Maistru sudura căii

36.

Şef district poduri

37.

Sef district linii

38.

Şef district exploatare utilaje

39.

Sef district SCB

40.

Sef district TTR

41.

Şefdistrict LC

42.

Responsabil SC - LFI

43.

Responsabil SC - FF-L

44.

Responsabil SC - FF-IFTE

45.

Responsabil SC - FF-SCB

46.

Responsabil SC - FF-TC

1 La poziţia magaziner este cuprinsă şi funcţia magaziner tranzit şi magaziner comercial.

2 La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare.

3 La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.

4 La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.

5 La poziţia mecanic de locomotivă sunt cuprinse şi funcţiile mecanic drezina pantograf, mecanic maşini grele cale şi mecanic maşini grele sudura căii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 815/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 815 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 815/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu